Středa 18. prosince 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

218.
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 247/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujala paní Hana Kordová Marvanová, kterou tímto mezi námi vítám, a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Petr Dolínek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 247/6, který byl doručen 29. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 2477.

Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ANO 2011 poslanec Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Moc se omlouvám, že jsem to nestihl před otevřením tohoto bodu, ale chtěl bych poprosit o přestávku pro náš klub k této záležitosti, k tomuto zákonu v trvání deseti minut. Nezlobte se. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já této žádosti vyhovím. Je 10.10.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Prosím kolegy, kteří chtějí toto řešit, ke klavíru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přerušuji tedy jednání do 10.20.

 

(Jednání přerušeno v 10.10 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.20 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je 10.20 hodin a budeme pokračovat v přerušeném jednání a bodu 218. Já se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. (Hluk v sále.) Paní navrhovatelko, máte zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Poprosím všechny, aby se už po přestávce usadili na svých místech. Prosím, máte slovo.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte jenom na úvod třetího čtení opět představit návrh hlavního města Prahy jako zákonodárnou iniciativu. Jedná se o novelu živnostenského zákona a jejím cílem je zvýšit úroveň turistického ruchu a průvodcovských služeb ve velkých městech, v Praze, ale i po celé České republice.

Návrh byl původně předložen v určité verzi, ale protože se o něm jedná tady dlouho během roku, tak já jsem za předkladatele souhlasila s tím, že se nyní projednává ve znění hospodářského výboru, usnesení hospodářského výboru, které je kompromisní a které neznamená přesunutí průvodcovských služeb z volné do vázané živnosti, jak bylo původně navrhováno, ale má to zůstat jako volná živnost s tím, že by tam byla určitá registrace a vedlo by to k určitému zkultivování turistického ruchu a průvodcovských služeb. (Hluk v sále.) Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Jako první se hlásí pan zpravodaj, pan poslanec Dolínek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já vás potom následně ještě seznámím s procedurou, nicméně bych vám chtěl říct, že hospodářský výbor navrhl a doporučil ke schválení návrh hlavního města Prahy s tím, že jednotlivá stanoviska pozměňovacích návrhů vám ještě řeknu potom u toho konkrétního hlasování. Chtěl bych také říct, že došlo k tomu, že v tuto chvíli byl gesčním resortem, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, dán návrh na legislativně technickou úpravu, tím pádem bych ji načetl nyní, abychom o ní mohli potom i následně hlasovat.

Návrh na legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu A, to je ten komplexní pozměňovací návrh, který si Sněmovna v druhém čtení osvojila jako ten nosič toho zákon, je následující.

V části druhé změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu dojde ke změně v novelizačním bodě 1, a to tak, že v § 10b odst. 8 písm. a) se text čtyři nahrazuje textem tři a v § 10b odst. 8 písm. b) se text číslo pět nahrazuje textem číslo čtyři.

A k části čtvrté je účinnost, a to znamená, že v článku IV nově zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2020, s výjimkou ustanovení článku 1 bodu § 18a, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, a ustanovení článku II bodu 4 § 12 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Dělená účinnost ustanovení § 18a je legislativně technickým návrhem podmíněným přijetím pozměňovacího návrhu D3730 poslance Nachera, o čemž rozhodneme. (Silný hluk v sále.) Ta procedura, kterou vám potom řeknu, není příliš jednoduchá, tak poprosím, přestože ten hluk v sále je vysoký, abyste potom...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás zrovna chtěl přerušit. Poprosím všechny, aby se usadili na svých místech, případně si vyřešili svoji diskusi v předsálí.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Tak abyste potom právě dávali pozor, ta procedura není jednoduchá. Zdůvodním proč. My už nehlasujeme o návrhu hlavního města Prahy, my hlasujeme o pozměňovacím návrhu, který vytvořil hospodářský výbor Poslanecké sněmovny svým hlasováním, a do toho ještě ingeruje jiné pozměňovací návrhy, které upravují tento pozměňovací návrh tak, aby v realitě a v praxi byl vůbec funkční. Takže proto prosím, je to vlastně zákon, který je předkládán a ve finále obsahově ani kraj, ani Praha, ani poslanec, ani vláda, ale de facto výbor, není to úplně běžná praxe, proto prosím dávejte pozor, v tomto případě je to poměrně unikátní záležitost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, kdo další do rozpravy. Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já se jenom nejdříve krátce vyjádřím k tomuto zákonu. Nechci už mluvit příliš k průvodcům, i když se toho týká zejména tento zákon. Jenom k tomu, že tento zákon je také regulací podnikání, a když se to s regulací přežene, tak se možná vyřeší problém v Praze, která je pro turisty velmi lukrativní, ale může to způsobit i problém případně v jiných částech republiky, takže bych prosil vás všechny o určitý uvážlivý postup.

Ale přihlásil jsem se proto, abych se tady vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Nachera, který se týká možnosti regulace i zákazu pro obce, možnosti dát obcím formou nařízení možnost zakázat krátkodobé pronájmy, a to pouze nařízením obce, to znamená, pouze rozhodnutím rady obce v určitém období, v určitou dobu. To znamená, blíží se nám dnes Vánoce, takže kdyby se teoreticky rada obce dnes sešla a rozhodla, že zakáže krátkodobý pronájem, který je spojen s ubytovacími službami na Vánoce, tak samozřejmě ti soukromí vlastníci by v takovém případě měli problém.

Proč o tom mluvím? Protože toto je zásah do rozhodování o soukromém vlastnictví jednotlivých vlastníků. A my bychom měli vážit opravdu na lékárnických váhách, jakým způsobem umožníme ve veřejné moci vstupovat do soukromých vztahů a do soukromého vlastnictví. V takovémto případě pan navrhovatel má zřejmě důvěru, že budou všichni radní ve všech obcích v budoucnu zvolení velice uvážliví při prosazování tohoto nařízení. Jestli budou mít nějaké zábrany pro to, jakým způsobem vstupovat do soukromého vlastnictví a jakým způsobem toto nařízení uplatňovat. Já třeba nemusím tu důvěru mít. Když vidím, že někteří radní nemají zábranu vyhlašovat například klimatickou nouzi v Holešovicích, tak se obávám, že nebudou mít zábrany velice masivně vstupovat do soukromého vlastnictví. Takže to je první důvod.

Druhá poznámka, kterou k tomuto nařízení mám, je, že takováto možnost zákonná pro obce je jenom prvním krokem na cestě, jak ovlivňovat soukromé vlastnictví. Dnes se to týká možného zákazu krátkodobých pronájmů, druhým krokem třeba potom může být, že rada obce bude rozhodovat o tom, komu může ten soukromý vlastník pronajmout, to může navázat, třetím krokem může být, že veřejná moc začne mluvit do toho, komu se dá vůbec prodat, komu ten vlastník může ten byt prodat a podobně. A já si myslím, že ta cesta, na kterou se vykračuje tímto pozměňovacím návrhem, je na konci velmi nebezpečná. Takže nakročení na tuto cestu vstupu do soukromého vlastnictví je z mého pohledu opravdu velmi nebezpečné.

Všichni si uvědomujeme, že krátkodobé pronájmy spojené s ubytovacími službami by měly mít také určitá pravidla, protože je to podnikání. Ale ten zásadní problém v tomto podnikání je, že většina těch ubytovacích služeb se dneska pohybuje v šedé zóně, že to ti vlastníci ani nepřiznávají, možná z toho ani neplatí daně a podobně. A prvním krokem by měla být snaha o to, aby se dostali z šedé zóny do té zóny legální. Teprve potom se můžeme bavit o nějakých pravidlech. Kdežto tento pozměňovací návrh dopadne pouze na ty, kteří to dneska přiznávají, kteří to dělají legálně, i když to může způsobovat problémy v těch jednotlivých bytech, a tímto návrhem, pokud bude uplatňován, se jenom ti, co to dneska dělají legálně, odeženou do té šedé zóny. Takže to způsobí pravý opak. Způsobí to daleko větší chaos a daleko větší problémy. A proto my budeme hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Teď se mi tu objevila faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík. Faktická, poté do rozpravy pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Munzara. Já jsem chtěl jenom říct, že i ti lidé, co bydlí v těch bytových domech, které v důsledku Airbnb jsou třeba velmi obtížně obyvatelné, mají svoje majetková práva, a že to, že někdo udělá z bytového domu napůl hotel, rozhodně není v pořádku. A tohle je věc, kterou je také potřeba zvažovat. I lidé, co tam bydlí, mají právo na důstojný život, nejenom majitelé bytů, co to pronajímají turistickým zájezdům, které se tam jedou vylejt. A je potřeba zvažovat oba tyhle faktory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré dopoledne. Nyní vím, že je přihlášen do rozpravy pan poslanec Nacher, nicméně mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Munzara, takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Ferjenčíka prostřednictvím vaším. Já bych mu rád a všem vám přečetl část toho pozměňovacího návrhu, abyste věděli skutečně, o čem se bude hlasovat: Obec může za účelem regulace vydat nařízení obce a nařízením podle odst. 1 může obec stanovit období, ve kterém je poskytování ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných domech - takže se bavíme i o penzionech - nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci zakázáno. Já si myslím, že je to velice extenzivní. Chápu pana kolegu Ferjenčíka vaším prostřednictvím, ale já jsem tady o tom hovořil, že je to podnikání, a podnikání by mělo mít svoje pravidla, ale tento pozměňovací návrh je brutálním zásahem do soukromého vlastnictví! (Trvalý neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, samozřejmě, že optikou toho, kdo bydlí v domě, který patří bytovému družstvu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a pak vám dám více času a požádám vaše kolegy o větší klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Ještě jednou rychleji. Naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan poslanec Ferjenčík vaším prostřednictvím. Tady se úplně zapomíná na základní práva, a protože jako zmocněnkyně pro lidská práva musím hájit i tuto skupinu, která tady občas není tak moc slyšet, těch, kteří žijí trvale v těch bytových domech, takže když slyším úvahy toho typu - zásahy do vlastnického práva, to jsme tady v minulých politických obdobích slyšeli tolikrát, a bylo to na úkor většiny obyvatel a občanů, že si myslím, že není namístě to posuzovat takto striktně, že tedy někomu škodíme, když mu omezíme trochu vlastnické právo, abychom to, na co mají právo ti, kteří tam bydlí v těch domech trvale, aby toto právo mohli tedy užívat, abychom jim je poskytli. Takže až o tom budeme hlasovat, tak si myslím, že bychom měli vzít v úvahu tu velmi nespokojenou, nešťastnou, mlčící většinu našich občanů velkých měst, která musí trpět to, co by jinak netrpěla, takové to krátkodobé ubytování, hlučné ubytování, nekontrolované, nebezpečné. Sama jsem s tím v našem domě občas konfrontována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda, poté pan poslanec Munzar, poté se mi přihlásila paní navrhovatelka Marvanová a poté pan poslanec Dolínek. Takže pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, k té diskuzi, která se tady teď rozběhla, v podstatě nesouvisející, o regulaci Airbnb. Já souhlasím, že to je velký problém. Jestli se o něčem dá mluvit, že to je přílepek, tak je to to, co je teď načteno. Ústavně-právní výbor projednával v rámci novely občanského zákoníku povinnost správci domu sdělit, pokud chci nějakým způsobem využívat svůj byt nebo své vlastnictví na krátkodobé pronajímání. To je to, co pokládám za smysluplné a co by mělo vést právě ke kultivaci vztahů uvnitř jednotlivých domů. Ale ta představa, že tady jednoduchým škrtnutím a přidáním nějaké pravomoci obci, o které upřímně řečeno jsem hluboce přesvědčen, že ji Ústavní soud zruší, pravomoc obce regulovat podnikání v tomto rozsahu podle mého názoru Ústavní soud zruší, protože to je prostě příliš moc. Mít představu, že to tímto dokážeme zregulovat, když je skutečnost, na kterou poukazuje kolega Munzar, dneska je nějakých 10 až 20 % z celého toho rozsahu veřejně přiznáváno. Ti platí daně, ti se chovají slušně, ty chceme regulovat. Těch 80 %, která jsou pod tou hladinou, která přiznávána nejsou, stejně nezregulujeme, ani když vydáme nějakou obecně závaznou vyhlášku obce. Podle mě si to zaslouží mnohem hlubší diskuzi, a souhlasím s tím, že Airbnb se má řešit, ale mnohem hlubší diskuzi než způsobem, jako že se přinese a řekne, hodíme to na ty obce, ony si to vyřeší samy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy pan poslanec Munzar, poté paní navrhovatelka.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já tady na paní poslankyně Válkovou vaším prostřednictvím. Ono se tam nejedná jenom o byty v bytových domech a nejedná se jenom o Prahu, jedná se o možnosti rodinné rekreace i v domech rodinných, a tomu nerozumím už vůbec, tomu pozměňovacímu návrhu, proč by nařízením, to znamená pouze rozhodnutím rady obce, obec zakázala někomu využívat svůj rodinný dům pro rodinnou rekreaci. Chápu, že se na to pan předkladatel dívá pouze z pohledu Prahy, ale musíme si uvědomit, že Praha je pouze jedna část České republiky. Máme tu další části a já si dokážu představit spoustu životních situací třeba v menších obcích, kde je jeden rodinný dům, který slouží jako penzion, slouží jako ubytovací služby a třeba nebude mít dobré vztahy s radou obce v místě, a může mu tohle způsobit komplikace. A můžeme si takových příkladů představit hodně.

Takže prosím, dívejme se na to, že skutečně se nejedná pouze o řešení těch problematických bytů v Praze, ale měli bychom skutečně jít postupnými kroky, jak tady říkal pan kolega Benda o tom, že by to nejdřív mělo být postupné nahlášení apod., a ne přijít s pozměňovacím návrhem k zákonu, který se tohoto netýká, a rovnou tam vypálit zákaz nebo možnost pro radu zakázat ubytovací služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď pan poslanec Nacher se mi tady hlásí, nicméně já ho mám zaznamenaného jako do rozpravy, nikoliv s faktickou poznámkou. (S řádnou přihláškou.) Tak v tom případě přednost mají faktické poznámky, takže nyní prosím paní navrhovatelku Marvanovou, která se mi hlásila s faktickou poznámkou. Také do rozpravy? Také do rozpravy. V tom případě pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. I já navážu právě v této části diskuze, protože se to týká tohoto bodu, tak jsem využil faktické. V tuto chvíli musím říct za sociální demokracii, že se na to díváme z pozice těch nájemníků, kteří jsou vlastně nejhorší v té trojčlence, nebo v nejhorším postavení. Když jste aspoň majitel bytu, tak se můžete v rámci SVJ dohodnout, že omezíte nakládání s nemovitostí. Když jste nájemce, tak nemůžete. Ale aspoň je šance se o tom bavit v tom domě. Ale když jste nájemník, tak vy nemůžete ani na to SVJ jít. To znamená, vy si ani nemáte kde stěžovat. Vy můžete jenom svému majiteli bytu, kde mu platíte nájem, říct, že se vám to nelíbí, že ve vedlejším se něco děje. Tím končíte. To znamená, nájemník je ten nejhůře postavený v celém tomto, co se děje.

Takže my trváme na tom, že regulace je potřebná, ale zároveň sociální demokracie říká, že je ale neakceptovatelné, aby proběhla tímto způsobem, že k zákonu o průvodcích si něco načtu. Není k tomu stanovisko krajů, obcí, není k tomu stanovisko Legislativní rady vlády, není k tomu stanovisko majitelů nemovitostí, nikoho. Prostě postrádá to veškerou fundovanou odbornou diskuzi. Prostě to sem bylo vystřeleno a je to nesmyslné. My hlavně trváme na tom, že musíme dát šanci slušným průvodcům, aby mohli podnikat a provádět turisty, a proto v tomto zákoně chceme, aby ten zákon byl dneska schválen. Proto uděláme všechno pro to, aby úprava průvodců proběhla, nepodpoříme tuto část, která by mohla u některých poslanců zablokovat přijetí zákona jako celku, ale zároveň žádáme paní ministryni, která už to ví, protože o tom jednáme několik měsíců, aby MMR velmi intenzivně rozběhlo ten proces interní, protože ta diskuze už vnitřně probíhá. Takže když MMR bude chtít, tak během tří měsíců je schopno určitě zkráceným legislativním procesem dostat nějakou normu na vládu, která by sem mohla přijít, a toto volební období to bude schopno vyřešit.

Ještě jedna poznámka. Nejsem tak zkušený jako pan poslanec Benda, nicméně jestli by pan předseda ústavně-právního výboru Benda, pardon, omlouvám se, mohl dávat pozor chviličku - (Mpř. Pikal: Prosím mým prostřednictvím.) - prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem se opravdu právníků MMR ptal, jestli to není přílepek. Řešili jsme to právě, abychom se vyhnuli něčemu. Oni prošli judikaturu - (Mpř. Pikal: Čas, pane poslanče.) - to je technicky jenom, judikaturu. Není to v rozporu podle judikatury Ústavního soudu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, váš čas uplynul. Děkuji. Tím jsme vyčerpali v tuto chvíli faktické poznámky, takže nyní do rozpravy pan poslanec Nacher, poté paní navrhovatelka. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já nejdřív začnu tím pozměňovákem 3730 - to je to zmocnění obcí. Trošičku na vysvětlenou.

Za prvé. V tom systému je to tam rok. To znamená, že jsme se o tom mohli bavit před rokem, před půl, před dvěma měsíci, kdykoliv. To znamená, že to není tak, aby to nevyvolávalo dojem, to je jenom tak pro vysvětlenou, že tam bylo načteno před čtrnácti dny nebo kdy, a najednou jsou všichni udiveni.

Druhá poznámka. Ano, je pravda, netýká se to všech obcí. Dokonce se to netýká drtivé většiny obcí. Možná, jestli se to týká tří, tří měst - Prahy, Českého Krumlova, abych tak šacoval, Karlových Varů? Nevím. Ale právě proto, právě proto je nejefektivnější cesta zmocnění těm obcím, aby si to ony uměly a mohly na svém území regulovat. Na svém území, aby se to nedělalo centrálně, protože prostě pro drtivé množství všech obcí, měst to žádný problém dneska není. A ty obce - a podívejte se třeba na centrum Prahy, tak to jako problém mají a oni v rukou v této chvíli nemají žádný nástroj. Já moc nerozumím tomu - a já s kolegou Munzarem v mnohém souhlasím. Přece oba dva hájíme nějaký princip subsidiarity, aby si o těch věcech rozhodovali ti lidé nejblíž tomu místu. Ne my tady z Poslanecké sněmovny, aby si o tom rozhodli v té obci, jak to cítí.

A já primárně nemám ten svět nastaven jako negativně, že nevěřím tomu, že ti starostové a ta rada to hned okamžitě nějakým způsobem zneužijí. Dvojnásob, poprosím, bych podtrhl tento argument v momentě, kdy vlastně já ve spolupráci s Hanou Kordovou Marvanovou to navrhuji vlastně jako pražský poslanec, jakkoliv jsem tam v opozici. Takže by mi to mohlo být jednak jedno a jednak já bych měl být první, kdo by měl mít nějakou nedůvěru jako opozice, která kritizuje koalici. Takže já bych byl první tady v řadě, kdo by měl mít nedůvěru, že to třeba někdo pojme extenzivně, ten výklad. Ale na tomto místě bych chtěl poděkovat kolegovi Ferjenčíkovi, který zatím jediný z Pirátů k tomu něco řekl. Rád bych kolegy Piráty vyzval, aby se k tomu nějakým způsobem postavili, protože oni tady mají primátora, takže je to především jejich zájem, proto jsem nepochopil dneska ten návrh na to stažení. Stejně tak jako vysvětlím - a nejsem právník, kolegovi Munzarovi ten extenzivní výčet. No, ten je tam proto, aby když ta obec se pro něco rozhodne, tak aby se to nevymklo tomu, k čemu má to zmocnění, proto je to tam třeba extenzivnější. To znamená, aby prostě jakékoliv rozhodnutí té obce se znovu zpátky nevracelo s tím, že je protizákonné.

Já respektuji tu debatu, respektuji tu debatu, která proběhla na hospodářském výboru, i třeba jiný pohled například kolegů z Ostravy, jak jsem pochopil až napotřetí od kolegy Leo Luzara. Já to vnímám, že to je skutečně pohled vesměs pouze Prahy. Právě proto je to zmocnění obcí. Ale jak říkám, já bych poprosil kolegy Piráty, aby se k tomu nějak postavili, protože tu hlavu tedy teď tady mají oni. Pokud jde o tu základnu, což jsou ti průvodci, tak tam bohužel je to vlastně úplně totéž. Problematika průvodců se také týká zejména Prahy. Připomínám, že jsou to ti deštníkáři. A my jsme vlastně v podobné pozici. Hlavní město Praha sem přišlo s návrhem vázané živnosti - to by tady neprošlo, to si pamatujeme všichni. Takže proto vznikl ten komplexní pozměňovací návrh těch dvou průkazek. I tak, i tak jsou slyšet samozřejmě kritické hlasy, takže i v tomto případě bych poprosil velmi korektně kolegy z pirátské strany, jestli by k tomu mohli vzít nějaké stanovisko, protože opět tu připomenu názor pana primátora, který formuloval ve svém dopise premiérovi, že já jsem tím svým pozměňovákem zrelativizoval ten původní návrh hl. města, který by ale tady neprošel a který samotní Piráti tady kritizují.

Takže já bych docela rád se v tom sám orientoval, takže jestli bych mohl stručně, jestli by k tomu něco řekli, abychom se opravdu nedostali do té absurdní situace, že to je tady vlastně věc, která se týká, já to přiznávám, zejména hl. města Prahy, tak aby to tady obhajoval tady koaliční poslanec, ale tam opoziční zastupitel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy faktické poznámky. Nejdříve paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Munzar. Prosím o klid v sále. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka. Chtěla bych se ho zeptat, jak je to myšleno, protože jsem si nevšimla, že by se otevíral statut hl. města Prahy. Obcí je tedy myšlena Praha, čímž pádem jeho prohlášení o tom, že to je nějaký princip subsidiarity a přenášení té působnosti na menší obce, tak tady neplatí, protože Praha má 57 městských částí. A starostové 57 městských částí nebudou o ničem rozhodovat, jejich rady. O tom bude rozhodovat Rada hl. města Prahy. Takže je liché to vaše sdělení, že tady ať si o tom rozhodují ti, kteří jsou nejníže. Ti o tom rozhodovat bohužel nebudou. Pakliže by o tom rozhodovali tito starostové, tak já o tom, jestli ten návrh podpořím, třeba budu přemýšlet, protože pan kolega má pravdu, problém v Praze to je.

Jsem starostkou na dvojce, kde to je obrovský problém. Dokonce jsem ve střetu zájmů, protože tento problém mám i u sebe v domě, jeden byt je pronajímaný nade mnou a pode mnou, takže si to peklo zažívám z obou stran. Na druhou stranu chci se zeptat pana kolegy Nachera, jak se to právo, v případě, že to projde, jak se bude vymáhat. (Hluk v sále.) Jak to bude probíhat v praxi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším, pak vám dám více času, a požádám vaše kolegy o větší klid. Pokud je na vás rozprava dlouhá, prosím, přesuňte své diskuze někam mimo sál. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Jak to bude probíhat v praxi. Například na prázdninové měsíce se tedy vyhlásí zákaz pronajímání, a jak bude? Bude tady běhat nějaké komando z hl. města Prahy, případně z městských částí, a bude kontrolovat, kdo toto nařízení porušuje? Jak bude probíhat vymáhání tohoto práva, které buďto tedy rozhodneme, že připadne, nebo nepřipadne obcím?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Stanjura. Pan kolega Profant se hlásí do rozpravy, případně, takže to až po faktických poznámkách. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Při všemu respektu k hlavnímu městu, já bych prosil, abyste debaty o problémech Prahy dělali na Zastupitelstvu hlavního města. Pro ten zákon je úplně irelevantní, kdo je primátorem, z které politické strany. Co na to říkají Piráti, když mají primátora, prostě není vůbec důležité v této chvíli. Co na to říkají Piráti jako politická strana, to mě zajímá. Ale to, že mají primátora, s tím nemá žádnou souvislost. Tak bych prosil - není to poprvé, obávám se, že to není naposled, kdy řešíme, a jako bychom byli na Zastupitelstvu hl. města Prahy, ale jsme v Poslanecké sněmovně, to za prvé.

Je férové přiznat, že se to týká zhruba tří měst. Jako dlouholetý komunální politik chci říct, že jsme zvolili nešťastně nařízení. To je příliš silný nástroj pro radu, když tak to měla být vyhláška trojího zastupitelstva, když už. Ale ne protiústavní. Jasně, nařízení není protiústavní, vyhláška je protiústavní. Já si to nemyslím, ale můžeme se o tom přít. Ale ten princip je úplně stejný.

Chtěl jsem mluvit o tom, co říkala před chvílí moje kolegyně. Přece když přijmu nějakou povinnost, mám tam nějakou sankci, tak klíčová otázka je, jak se to bude vymáhat. Kromě toho, že to případně schválíme. Kdo to bude kontrolovat? Sousedé budou udávat? Nebo já nevím jak. Je to opravdu nedomyšlené. Myslím, že to ten návrh zákona zatěžuje. Myslím, že návrh, aby to šlo řádným legislativním procesem, je naprosto namístě a nijak nezlehčuje ty problémy v těch městech, v kterých ten problém je. Opravdu ne. Ale pokud jste to chtěli řešit zvlášť, tak jste to mohli dát vlastní poslaneckou iniciativou - ono by to bylo skoro stejné, protože ten zákon tady přišel v listopadu 2018, když jsem se díval.

Jen tak mimochodem pro pana poslance Nachera. Ten pozměňovák načetl koncem listopadu letošního roku, takže není to ani měsíc, proto o něm dneska debatujeme. 22. listopadu 2019 byl vložen do systému, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího. Ten váš pozměňovák byl vložen do systému 22. listopadu 2019. Není to ani měsíc, takže neříkejme, že to je rok. Já vím, že tam jsou ještě ty staré. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já chci ještě zareagovat na pana kolegu Nachera prostřednictvím pana předsedajícího. Ono se nejedná jenom o podmínky, protože tady mluvíme čistě o tom, že ten pozměňovací návrh obsahuje možnost zákazu. Možnost zákazu vůbec užívat to osobní vlastnictví a tuto službu poskytovat v určitých obdobích. A všechny ty lhůty jsou dány zákonem o obcích, protože se zase bavíme o nařízení obce. Což znamená, je to i nedostatečná lhůta pro ty vlastníky i pro ty, co mají třeba objednáno to ubytování, a jakým způsobem na to rychle reagovat. Myslím si, že by to mělo být promyšlenější. Já jsem tady na začátku hovořil o tom, že pojďme se bavit o podmínkách, protože jsme si vědomi toho, že to v určitých oblastech, lokalitách, v centru Prahy, v určitých bytových domech způsobuje problémy. Ale tímto způsobem dávat takovouhle širokou pravomoc radě obce, jak zasahovat do osobního vlastnictví, je skutečně nad rámec nějakého i podle mě rozumného uvažování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já to nechci zbytečně natahovat, jenom drobné reakce. Principem subsidiarity jsem myslel samozřejmě přesun ze strany státu do obce, to znamená, v tomhle případě hlavního města Prahy. My jsme si to pak s paní starostkou tam řekli. Otázka dalšího by byla změna statutu hlavního města Prahy.

Pokud jde o ten navržený pozměňovací návrh, tak já jsem to říkal ve druhém čtení. Ten původní byl pod číslem 2570 a tam skutečně byla vyhláška. Nicméně podle dohody legislativců ze strany hlavního města a Ministerstva pro místní rozvoj vznikla dohoda, nebo respektive vznikla hrozba, že by ten návrh byl protiústavní. Proto se to změnilo a já jsem to načetl pod číslem 3730. Změnilo se to v to nařízení z té vyhlášky. Ale princip toho zmocnění tam je skutečně rok. To, že v inovované podobě tam je měsíc, to je pravda, ale to jsem také ve druhém čtení řekl.

Jinak ještě krátká reakce ke kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího. Tak já si myslím, že to je přece právo každého poslance se tady i někoho ptát, vy se nás taky ptáte. Tak já se legitimně ptám kolegů z pirátské strany minimálně na to, jak se k tomu postaví, protože mají primátora. To mi přijde fér právě proto, že mě tady všichni peskujete, že jde jenom o Prahu. To je přece odpověď. Jde jenom o Prahu, oni mají primátora. A zatím to tady obhajuju jenom já a Hana Kordová Marvanová. To mi přijde legitimní, to mi zase nevyčítejte, že se nemůžu zeptat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že pan poslanec Profant je přihlášen do rozpravy, a nyní prosím pana poslance Feriho s faktickou poznámkou, která je v tuto chvíli poslední. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už z některých vystoupení cítím, že se to stane velmi brzy politickým tématem číslo jedna. Myslím výsledek tady toho hlasování. A proto vystupuji, poněvadž nechci, aby ta debata byla, že ten, kdo nepodpoří pozměňovací návrh pana kolegy Nachera prostřednictvím pana předsedajícího, považuje současnou právní úpravu Airbnb za naprosto v pořádku. To vůbec není pravda. Já si myslím, že pronajímatelé by měli dostát svým veřejnoprávním povinnostem, poplatkovým povinnostem. Myslím si také, že sousedé by měli mít jasnou možnost se bránit například žalobou posesorního typu, to znamená žalobou z rušené držby.

Ale nemyslím si, že je v pořádku přijímat takto zásadní opatření pozměňovacím návrhem. Kvůli pár slovům tady přijímáme celé zákony a procházíme celý legislativní proces. A jsou to drobnosti. A najednou tady máme naprosto klíčovou věc - hovořím taky jako pražský poslanec - a dává se to tady drobounkatým pozměňovákem jako přílepek. To nepovažuji za úplně vhodné. (Silný hluk v sále.)

A co se týče otázky nařízení nebo vyhlášky. Nemyslím si, že by vyhláška byla protiústavní. A myslím si, že když přijmeme tady to, tady ten návrh, který významně omezuje držbu vlastnického práva jako úplného právního panství nad věcí, tak bude protiústavní to, co tady přijmeme, a velmi se dostaneme do konfliktu s Ústavním soudem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek. A já poprosím o klid v sále. Děkuji. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, faktickou poznámkou reaguje řečník na průběh předchozí rozpravy. Takže pan kolega Nacher se mě ptal, jak se stavím k Airbnb. Já to velmi rád připomenu. Já jsem předložil několik návrhů k Airbnb a bohužel kvůli hlasům ANO v této Poslanecké sněmovně nebyly schváleny. Dokonce jsme je předložili spolu, prostřednictvím předsedajícího Patriku, takže si to určitě dobře pamatuješ. A bohužel Ministerstvo financí nezajistilo tu efektivní regulaci, aby ty poplatky odvádělo přímo Airbnb. A já si myslím, že efektivní regulace je finanční regulace na prvním místě. Pokud neuděláme finanční regulaci, tak něco zakazovat nebo přikazovat nepovažuji za úplně šťastné.

Na druhou stranu v Praze jsou specifické podmínky, a byť ten pozměňovací návrh není úplně domyšlený, jsou tam nějaké nedostatky, tak je to delegováno na samosprávu a ta si bude moci rozhodnout, v jakém rozsahu to uplatní nebo neuplatní. A já věřím, že naše samospráva je v tomhle rozumná a je to bez ohledu na politickou reprezentaci. Existuje tedy přezkumný mechanismus prostřednictvím Ministerstva vnitra, respektive Ústavního soudu, takže to není žádná bezbřehá kompetence, která by neměla žádnou kontrolu.

Takže z tohoto důvodu já ten pozměňovací návrh, který se týká možnosti obce vydat nařízení, kterým reguluje ubytování, podpořím. Ale tím nepředjímám jakkoliv diskuzi v rámci hlavního města Prahy. Tam je to o tom, aby si oni vydiskutovali, aby to nezasahovalo do oprávněných zájmů vlastníků, do vlastnického práva, nějakým excesivním způsobem, ale skutečně to vyřešilo ty sousedské problémy.

Taky jsem chtěl připomenout, že v rámci ústavně-právního výboru jsme schválili jeden pozměňovací návrh, který určitým způsobem posiluje práva sousedů, a taky jsme se dohodli s Ministerstvem pro místní rozvoj, že k tomu vydá návod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času a nyní paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Čižinský s faktickými poznámkami. Znovu poprosím o klid v sále. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych tedy chtěla poprosit paní doktorku Kordovou Marvanovou, jestli by mi mohla odpovědět na tu otázku, jak se to bude prokazovat, jak se to bude vymáhat. Protože pokud to tedy je nařízení, tak tady nepředpokládám, že to bude správní řízení, že tedy by někdo posílal nějaké upozornění, probíhalo nějaké místní šetření poté, co se nám podaří doručit vůbec to, že někdo ten byt musí zpřístupnit. Prostě mě zajímají ty technikálie, jak se to fakticky bude vymáhat, jak to bude probíhat. Protože já jsem ta poslední, která bych si přála, aby se tady obnovily nějaké uliční výbory, kde lidé prostě budou udávat jeden druhého. A pokud tedy na té radnici bude důvodné podezření, že někdo takto ty byty přes nařízení rady pronajímá, tak jak se bude doručovat korespondence, jaké tam budou lhůty. Jestli jste o tom přemýšleli v této rovině. Protože to si myslím, že by nás jako zákonodárce mělo zajímat. Protože dávat tedy nějaké zmocnění v podobě nařízení radě, v tuto chvíli tedy hlavně hlavního města Prahy, pokud se zároveň Zastupitelstvu hlavního města Prahy nezmění statut a zákon o hlavním městě Praze, tak vidím, že tady budeme zase bezzubí, a naopak to v té společnosti vyvolá ještě další otazníky a bude i ze strany těch nájemníků, o kterých jste tady mluvili a které chcete hájit, činěn větší tlak na ty malé samosprávy, které s tím ale bohužel fakticky nebudou moci vůbec nic dělat nadále.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si upozornit, že paní navrhovatelka byla již před vaším předchozím vystoupením přihlášena do rozpravy a čeká na tu možnost pravděpodobně odpovědět.

Pan ministr Plaga se nám omlouvá z dopolední části jednání z pracovních důvodů.

A nyní dvě faktické poznámky, ještě pan poslanec Dolínek a pan poslanec Čižinský. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Jenom to, čeho jsme poslední půlhodinu svědky, je to, o čem jsem mluvil v prvním příspěvku. Nemá se takto postupovat při tvorbě zákonů. Nemá se takto načítat něco, prostě je to ukázka toho, jak se nemá tvořit legislativa. Všechny dotazy, které zde padají, všechno, co zde zaznívá, mohlo být vysvětleno v připomínkovém řízení, následně v prvním čtení, ve druhém čtení, na výborech. Toto je přesně ukázka, proč se to tak nemá dělat. Já žádám pana poslance do budoucna, aby to tak nedělal! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych se rád přece jen toho návrhu zastal, protože ta situace je skutečně velmi vážná. Kdo bude říkat, že to je problém Prahy, tak má pravdu a současně nemá, protože ten problém Prahy je také problémem všech, kteří do Prahy jezdí studovat, do Prahy jezdí pracovat. Těch všech se týká také to, že prostě jeden byt, který je využíván nevhodně, omezuje vlastnická práva všech těch okolo, protože pokud někdo bydlí v domě, kde v jednom bytě je jedna neustálá party, tak samozřejmě je fajn říkat "volejte policisty", ale všichni víme, že to úplně přesně nefunguje.

Dalším faktorem pochopitelně je, že tyto byty, a to je fakt, prostě chybí na dlouhodobém nájemním trhu. To znamená, problém je, je potřeba ho řešit a já jenom garantuji, že určitě v zastupitelstvu, aspoň za lidi, kteří jsou tam za nás, bude vůle dát to k dispozici městským částem, stejně jako to probíhá vždycky, když se nějaká vyhláška nebo nařízení dělá, je vždycky tendence respektovat názory městských částí, protože ony jsou tomu problému nejblíže.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se mi hlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec, nicméně faktické poznámky přihlášené elektronicky mají podle usnesení Sněmovny přednost, takže nyní pan poslanec Baxa, poté pan poslanec Munzar a poté pan poslanec Pávek. Prosím.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych ve svém krátkém příspěvku navázal na vystoupení paní kolegyně poslankyně Černochové. Já nevím, jestli se paní doktorka Kordová Marvanová opravdu hlásila s tím, že by chtěla k tomuto tématu pohovořit, ale ono se to vlastně netýká v tomto případě jenom Prahy. Já jsem primátorem města, kde už se Airbnb rozběhlo ne tak, aby nám způsobovalo nějaké vážné problémy, ale já jsem přesvědčen o tom, že paní poslankyně Černochová upozornila na závažný principiální problém, to znamená, na co svěřovat v tomto případě radě obce nějakou kompetenci v oblasti, kde já si se svou relativně dlouholetou komunální praxí opravdu vůbec neumím představit, jak by se toto vymáhalo, jakým způsobem by se toto mohlo řešit, protože na první pohled to tak hypoteticky vypadá, že by to mohla být zajímavá cesta, jak se s problémem, v tomto případě Airbnb, vypořádat, ale skutečně, byť si jenom hypoteticky představím, že by naše rada třeba takové nařízení přijala, tak jak ten druhý den budeme v této věci postupovat.

Já si myslím, že bychom se neměli nechat zmást tím, že toto vypadá jako účinný regulační nástroj, protože jsem bytostně přesvědčen o tom, že by to byl naopak neúčinný regulační nástroj a jenom by v tomto případě mohl vyvolat kroky, které by vedly spíše k omezování svobod, které my určitě omezovat nechceme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já požádám pravou část sálu o klid. Bude pokračovat pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jsem velice rád za vystoupení pana kolegy Čižinského vaším prostřednictvím, protože já velice respektuji debatu o těch problémech, které tento způsob pronajímání bytů způsobuje v jednotlivých bytových domech.

Ale pan kolega Čižinský tady hovořil ještě o té druhé věci, a to je o tom, že to je i nástroj, jakým způsobem uvolnit některé byty na trh s byty. A to je ten první krok, před kterým jsem ve svém úvodním vystoupením varoval, že to je první krok k tomu, jak veřejná moc bude mluvit, nebo chce mluvit do osobního vlastnictví a užívání osobního vlastnictví bytů a domů. Tohle je první krok. Druhým krokem může být mluvení do toho, komu se může byt pronajímat. Třetím krokem mohou být nadměrné metry, čtvrtým krokem bude určování, komu se může nebo komu se nemůže prodat osobní vlastnictví. Je to velice nebezpečná cesta, na kterou se někteří kolegové chtějí vydat. Já jsem rád, že to pan kolega Čižinský vaším prostřednictvím řekl, že v tom pozměňovacím návrhu je skrytá i ta druhá motivace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Pávek, poté pan poslanec Adamec a poté pan poslanec Čižinský. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, já možná půjdu úplně proti proudu, protože mně přijde smutné, že tady řešíme něco, co si má vyřešit každá samospráva sama za sebe. Každá samospráva je oprávněna vydat obecně závaznou vyhlášku, která reguluje jakékoli téma na jejím území. Je velmi pravděpodobné - a to platí i o těch průvodcích, to neplatí jenom teď o tom ubytování. Praha si má tyto věci vyřešit formou, která je k tomu určená, a to je obecně závazná vyhláška. Je velmi pravděpodobné, že narazí u Ministerstva vnitra, tak jako většina samospráv se svými obecními vyhláškami. No tak si dají ten ping-pong, jako to dali všichni, a skončí to u Ústavního soudu a Ústavní soud ve svém nálezu potom konstatuje, zda a jak ty věci mají být regulovány v rámci samospráv. Ale je podle mě naprosto nešťastné, že se obě témata dostala na půdu Poslanecké sněmovny, která má řešit zákony, která má řešit obecně závazné normy pro celou republiku. Místo toho se tady handrkujeme o něčem, o čem se mají handrkovat na Zastupitelstvu hl. m. Prahy, potažmo na zastupitelstvech jejích městských částí. To považuji za velmi nešťastné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Čižinský, poté další.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pochopil jsem, že se musím přihlásit elektronicky, jinak bych tady asi čekal do soudného dne.

Já se přiznám, že já nejsem velký zastánce nařízení rad ani obecních vyhlášek, protože vlastně vyhláška je aplikace práva, a vymahatelnost, pokud tam není zcela jasná a zřejmá, tak to nemá vůbec cenu vydávat vyhlášky, pak to jsou jenom proklamace. To samé platí o těch nařízeních.

Ale tady je problém jiný. Tady prostě zasahujeme do práv vlastníků nemovitostí. Já si myslím, že - a chtěl bych vidět ty radní, kteří takto zmocněním prostě budou omezovat soukromé vlastnictví. To fakt myslíte vážně, že by radní toto měli dělat? Já si to tedy vůbec nemyslím. To přijdou radní Prahy, že těch prázdných bytů tady je moc, takže to Airbnb je k ničemu, že potřebují byty pro někoho jiného? To budeme ty byty znárodňovat tady nařízením rady? Jestli to takhle chceme, tak já jsem tedy proti!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že samozřejmě i přihláška z místa je možná, jenom to déle trvá, než se člověk dostane ke slovu.

Nyní pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Feri a poté další.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád zareagoval na pana kolegu Munzara prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, vy jste to celé schválně chtěl zkroutit. To, co jste vy říkal, to jsem já neříkal. Je velký rozdíl - a veřejná moc vstupuje skutečně do toho, jestli je něco byt a jestli je něco ubytovna. To je jiná kolaudace, jiné požární předpisy, je to prostě něco úplně jiného. A je to v pořádku. Pokud mluvíme o tom, že veřejná moc říká majiteli, jak má svůj majetek spravovat, tak toto je ten nástroj a já po takovém nástroji jinou formou nijak nevolám. Ale je prostě pravda, že ubytovna splňuje úplně jiná kritéria než byt. A je to mimo jiné také proto, že v domě, když se nějaký byt používá jako ubytovna, tak to ovlivňuje úplně všechny ostatní. Dokonce prostě v nějakých domech, které už překonaly nějaké procento bytů, které jsou využívány jako ubytovny, tak v takovém domě se už prostě nedá bydlet. Takový dům už potom slouží jenom jako ubytovna. A to je fakt, to není, že bychom si to někdo vymysleli nebo že bychom to někdo chtěli. V ideálním světě je to tak, že všichni v ubytovně se chovají řádně, stejně jako tam bydlí dlouhodobě, mají krásné vztahy, ale víme, že v ubytovně prostě není možné toho docílit.

Takže navrhovaná úprava směřuje jenom tam, aby nebyli spoluvlastníci ruinováni a vyháněni z domů prostě proto, že ten dům funguje jako ubytovna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Feri, poté paní poslankyně Černochová, ale ta svoji přihlášku stáhla. Poté další. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Ty argumenty, které se většinou v debatě o omezování Airbnb vyskytují, jsou takové trošku na vodě. Když tady zmocníme radu, aby vydala nařízení, a tím pádem řekla, že v nějakém období - mimochodem, co to je období, je to deset dnů, dvacet dnů, je to celé léto? Co když si hoteliéři zlobbují nějakou městskou radu, nedej bože, a ta to zakáže na jedenáct měsíců? Tak co? Je to v pohodě, nebo to má rdousicí efekt? Já si myslím, že to má rdousicí, efekt a myslím si, že Ústavní soud by takový návrh okamžitě smetl ze stolu. Ale je to skutečně úleva pro ty ostatní vlastníky sousedních bytových jednotek, když po 60 dnů v roce např. budou mít klid, a pak tam bude ten nepořádek?

Netvařme se, že vlastníci nemovitostí za současné situace nemají žádné soukromoprávní nebo veřejnoprávní nástroje, jak se bránit tomu, že se vedle nich v bytě koná na Airbnb nějaký mejdan. Ty nástroje tady jsou, ať už je to ta policie. To, že tady zmiňujeme, že to tak jako nefunguje, tak to je potom výtka samozřejmě na tu samosprávu, aby si tu městskou policii nějakým způsobem lépe pohlídala, je-li to tak zásadní problém v tom daném místě. Stejně jako jsem tady zmínil už nástroje soukromoprávní. Čili přílepkem tady přijímat něco, co má rdousicí efekt a co - nedovedu si představit odůvodnění nebo nález Ústavního soudu, kde by se v tom odůvodnění vypořádával s tím, že toto je prostě v souladu s čl. 11 Listiny, že to je v pořádku, že to můžeme takto široce udělat, připravit, a ještě za takto nestandardních legislativních podmínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy čtyři další faktické poznámky. Nejdříve paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Michálek, poté pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já vaším prostřednictvím k panu poslanci Čižinskému. Ona není veřejná moc jako veřejná moc. Veřejná moc je mocí zejména státní, pak samozřejmě i obce jako veřejnoprávní korporace disponují nějakým oprávněním, ale tady skutečně je pochybnost, jestli tímto subjektem by měla být rada. Protože pan kolega učil latinu, takže to můžu říct tak, jak to stojí tedy v římském právu: secundum et intra legem - vždy pouze v mezích a na základě zákona. A o tom se tady bavíme. A zatím mi nikdo nebyl schopen říct, jakým způsobem a na základě jakých sankcí, na základě jakých oprávnění někdo bude chodit k těm lidem do bytu a fyzicky je v těch bytech kontrolovat. Žádné takové oprávnění, žádný takový zákon, který by toto umožňoval, tady není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní navrhovatelka se v tuto chvíli přihlásila i k faktické poznámce, takže je třetí. Pan poslanec Michálek, pan poslanec Nacher, poté paní navrhovatelka. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dovoluji si požádat o přestávku 25 minut na poradu poslaneckého klubu Pirátů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já tomuto návrhu vyhovím, pokud s tím není nějaký... Já se omlouvám, bohužel tato možnost tu není, takže nyní pauza na poradu poslaneckého klubu Pirátů. Přerušuji toto jednání do 11.38 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat po přestávce na poradu poslaneckého klubu Pirátů, kteří již přicházejí. Nevím, jestli nám chtějí s přednostním právem sdělit stanovisko, nicméně pokud tomu tak není, tak se nyní vrátíme k faktickým poznámkám. Jako první je zde s faktickou poznámkou přihlášen... Ta vlastně proběhla, takže nyní prosím pana poslance Nachera, který je přihlášen s faktickou poznámkou. Pokud pan poslanec Nacher není v tuto chvíli přítomen, tak faktická poznámka propadá a měla by s faktickou poznámkou vystoupit paní navrhovatelka, kterou jsem již zahlédl, přihází, takže počkáme. Tak, prosím paní navrhovatelku, která je nyní přihlášena s faktickou poznámkou. Teď na vás přišla řada s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Profant. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Já jsem chtěla jen stručně faktickou poznámkou reagovat na některé dotazy a hlavně upřesnit nebo ujasnit, že návrh, který zde přednesl a předložil pan poslanec Nacher, vlastně vznikl na základě široké dohody hlavního města Prahy, za které jsem tedy jednala já, a Ministerstva pro místní rozvoj, protože obdobný návrh tady už byl. Padl v souvislosti s projednáváním zákona o místních poplatcích, ale byl legislativně a ústavně neschůdný. Proto jsme, protože tento návrh jako Praha podporujeme, požádali o pomoc pana poslance Nachera a po nezbytných legislativních úpravách tento návrh byl skutečně zkontrolován a přepracován na základě stanoviska odborníka na ústavní a správní právo z Legislativní rady vlády a také s legislativou jak magistrátní, tak Ministerstva pro místní rozvoj. Tak vznikl ten upravený návrh, který pan poslanec Nacher předložil. Já mu za to děkuji, protože je to dlouhodobý problém a bohužel se ho nepodařilo vyřešit v souvislosti s novelizací zákona o místních poplatcích, proto ho řešíme nyní. Pokud se ho nepodaří vyřešit, nezbude Sněmovně, samozřejmě případně vládě, než aby urychleně se tím opět zabývala.

K těm dotazům, které tady padly. Tak pokud jde o vymáhání dodržování těch povinností, tak nařízení rady, které by bylo vydáno, vlastně reguluje státní správu a dodržování povinností podle živnostenského zákona je v pravomoci kontrolovat, je v pravomoci živnostenských úřadů, což jsou jednotlivé živnostenské úřady třeba v Praze městských částí. Samozřejmě ty nástroje nejsou úplně dokonalé, ale to vyplývá z toho, že obecně pokud se děje podnikání v bytě a byt je uzavřený prostor, nelze prolomit tedy ochranu soukromí, tak nelze do toho bytu vstoupit. Nicméně kontrolu by prováděly standardně (upozornění na čas) živnostenské úřady.

Poslední poznámka. Já bych moc prosila, pokud byste to vyřešili teď v tomto zákoně, ušetříte si budoucí debatu problému - (Místopředseda Pikal: Jste ještě přihlášena do rozpravy, takže ještě bude možnost vystoupit.) - který je opravdu masivní ve velkých městech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Profant a poté pan poslanec Nacher, jestli můžeme takto. Takže prosím pana poslance Profanta. Pan poslanec Profant stahuje, takže prosím, pan poslanec Nacher. Poté se dostaneme zpět do rozpravy, možná.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, já jen dvě stručné poznámky. Zaprvé nemůžu nereagovat na ta slova, která tady řekl zpravodaj, kolega Dolínek, protože ono to pak vypadá skutečně, že člověk tady něco někde načetl na poslední chvíli a podobně. První verze návrhu zmocnění pro obce jsme připravovali s odborem legislativy na magistrátu ještě za předchozí rady, když byl kolega náměstek. A tam bylo tenkrát, to musím přiznat, že by to zmocnění směřovalo k vyhlášce, nikoliv k nařízení. Pak došlo k tomu, co říkala tady Hana Kordová Marvanová. Tolik jen z hlediska nějakého časového.

Jinak poslední k tomu a pak už asi pojďme hlasovat, protože se točíme podle mě v kruhu. Souhlasím s tím samozřejmě, vlastnictví je nedotknutelné. Nicméně platí to, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého. Je potřeba si uvědomit to, že i ten vlastník, který tam skutečně bydlí, má nějaká svá práva. Když se potom zeptáte těch lidí, tak samozřejmě pro ně se ta situace mění, znatelně. Z hlediska nákladů, nepořádku, z hlediska všech těch věcí, které s tím bydlením samozřejmě souvisí. A já jsem tady neslyšel, snad s výjimkou samozřejmě předkladatelky a kolegy Čižinského, že by někdo řekl, že i tito lidé mají nějaká práva. I ten, kdo tam bydlí. Ještě kolega Ferjenčík to řekl. Tak přece je to o tom vyvažování.

Jinak když si vzpomenu, jak byl koncipován tenkrát návrh té vyhlášky, tak se vycházelo z nějakých zkušeností ze západních metropolí, kde máme ty extrémy - v Berlíně to zakázali tuším úplně, nebo to omezili na 30 dnů. Koncept byl připraven tak, že by to ta obec omezila na nějaký počet dnů, třeba 150 dnů v roce, pokud se SVJ nedomluví na nějakém vyšším limitu. To znamená, tady o nějakém úplném zákazu nikdy nebyla ani řeč. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuju. A nyní s poslední faktickou poznámkou v tuto chvíli pan poslanec Třešňák. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné poledne. Jenom v rychlosti, protože původní debata o samotném zákonu, který měl regulovat průvodcovské služby, se posunula dost k ubytovacím službám, tak bych zde chtěl pouze poznamenat to, že tak jak je to napsané, jsou tam ty rodinné domy, tak to opravdu může způsobit plno problémů nikoli v Praze, ale na malých obcích. A já chápu, že pražský problém to řeší a nějakým způsobem je to nutné řešit.

A možná ještě jednu věc poznamenám. Skutečně tak jak je to napsáno, tak to řeší ubytovací služby, ale bude to dotaz možná na kolegy, možná na Patrika Nachera prostřednictvím pana předsedajícího, kolik těch kapacit v Praze procentuálně je pronajímáno nebo funguje podle ubytovacích služeb a kolik je pronajímáno podle občanského zákoníku. To si myslím, že pokud to druhé a pokud většina je například podle občanského zákoníku pronajímána jako krátkodobý pronájem, tak by to tento pozměňovací návrh úplně neřešil.

Proto si dovolím navrhnout, jestli bychom nemohli vrátit tuto novelu do druhého čtení, protože si myslím, že by tam šlo mnoho těchto věcí opravit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budu to brát jako návrh. A nyní se tedy dostáváme do rozpravy. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí do rozpravy, nebo s faktickou? Do rozpravy. Tak já si vás zaznamenám. A teď jsme se dostali do situace, kdy je přihlášen pan poslanec Klaus, ale zeptám se ho, jestli by dal přednost paní navrhovatelce, která nemá možnost se přihlásit písemně. Nedal? Tak prosím pana poslance Klause. (Rozruch v sále.)

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Možná ještě budu vystupovat ke školskému zákonu, tak vám nepopřeji hezké Vánoce teď.

Chtěl bych se vyjádřit k Airbnb, k tomu pronajímání bytů pro účely krátkodobého ubytování, a jak vážný problém to je, či není. Tady zcela bez emocí, když se na to podíváme, tak to má dva aspekty. Jeden je ten, že dochází ke změně paradigmatu a mladí lidé nějakým jiným způsobem využívají taxislužbu, ubytování a další věci, než je třeba zvyklá starší generace. Abych zůstal sám u sebe, já když chci jet taxíkem, tak na něj většinou v centru ještě stále zamávám. Oni se hrozně diví, že se jim to nestalo už rok. Nebo volám slečně na centrálu a oni mi nějak jako řeknou, kdy to auto přijede, nebo mi přijde esemeska a já takhle jedu. Moje děti se na to samozřejmě koukají, jako kdybych byl dinosaurus, protože mají nějaké ty aplikace, kde vidí, jak to autíčko jezdí.

Úplně podobně je to s ubytováním v cizině. Já když někam jedu, tak mám jako pocit, že jako seriózní člověk jdu k hotelu a tam mě vítá portýr a jdu se ubytovat. Když budu spokojen, tak tam budu bydlet i příště. Ale čím dál větší část mladší generace, nebo takových lidí, kteří mají mladický duch, se prostě ubytovává u někoho v podnájmu. To je věc, se kterou podle mě se nedá nic dělat. To je prostě změna toho, jak se lidé chovají. A žádný poslanec ani nikdo jiný s tím nic nenadělá.

Co je problém, je, že velká část tohoto nového byznysu se nikterak nedaní. To znamená, že člověk má byt, ten seriózně pronajme na smlouvu, třeba na dva roky nebo déle, ale pronajme to člověku, který takovýchto bytů si pronajme dvacet a ty pak jede normálně úplně stejně jako hotel a neplatí z toho žádné daně. Takže tady musím říct, že to řešení, které musí přijít, je jedno jediné, a sice tyto věci zdaňovat. My můžeme samozřejmě donutit Airbnb a ubery a všechno, ať dají českému státu data, ať víme, když tady chtějí podnikat, kolik toho tam jaksi proběhlo, aby to stát zdanil. Český stát dokáže velice tvrdě zakročovat proti obchodníkům. Česká obchodní inspekce dělá fiktivní nákupy a všechno možné další. Čili stejným způsobem by se dalo jaksi potírat nelegální ubytovávání, ze kterého se neplatí žádné daně. Toto má stát dělat. Nedělá to. Poškozuje české hotely a další věci. A místo toho vždycky přijde pár jako myslitelů tady, velice často tedy poslanec Nacher, a teď vymyslí nějaký přílepek, kterým se to má jako vyřešit. To žádné řešení není. Je to úplně stejné jako s těmi průvodci.

Vy tady vymýšlíte nesmyslný průvodcovský zákon a ten problém je zase ten, že ti lidé akorát neplatí daně! Oni stojí s deštníkem, slibují lidem, že je zadarmo provedou Prahou, no a potom v nějaké restauraci na závěr oni jim platí spropitné, které nedaní. Kdyby to danili, tak je to jiný marketing a zkrátka služba jako kterákoliv jiná. Čili český stát a poslanci tady vládní, místo aby tlačili na ministryni financí a Ministerstvo průmyslu a nevím, kam všude to spadá, aby se z toho platily daně a bylo to normální podnikání jako každé druhé, tak tady vymýšlíte nesmyslné zákony, že tamhle přijde nějaké obecní zastupitelstvo a budou lidem zakazovat, kdo smí pronajímat a kdo nesmí. To samozřejmě pak hraničí s tím, že řada obecních rad jsou lehce jurodivé. Tamhle pan poslanec Čižinský má klimatickou nouzi, no tak klidně taky pak dokáže určovat lidem, kdo smí pronajímat byt a kdo nesmí. To přece jsme pak na hraně vyvlastňování.

Čili vraťme meritum tohoto zákona k tomu, o čem je, to znamená, každý ať podniká, jak umí, v rámci zákona, ale platí z toho daně. Tím bude celý problém vyřešen, ale nikoliv tímto komickým přílepkem k úplně jinému zákonu, abychom řešili takto vážný problém. Čili stojí to za to, ať to vláda načte, ať se tady do krve hádáme a přijme se nějakým způsobem opatření, které jim to bude upravovat, chránit slušné české pronajímatele, chránit hotely atd.

No a poslední věc. Tak snad aspoň tamhle na té části politického spektra ctíme soukromé vlastnictví. (Ukazuje doprava.) Tak přece ten majitel má právo taky říkat, co se s tím domem děje. Čili když tam např. někdo dělá nepořádek a podobně, tak majitel má právo mu to zakázat, nebo společenství vlastníků apod. Čili zase do toho nechat zasahovat státní moc je špatně.

Takže abych to shrnul: Trikolóra si přeje, aby se problematika Airbnb, Uberu a dalších věcí dostala na jednání Sněmovny. Pakliže to nikdo jiný nepředloží, tak my to zdvihneme, ale rozhodně odmítáme, aby tady nějakou klakou pražského magistrátu to sem přinesl jeden poslanec a dělal tady takovéto zmatky. A v této podobě to nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní přihlášky z místa. Jako první paní navrhovatelka, poté pan poslanec Profant. Takže teď prosím máte možnost neomezeně vystoupit k věci. Prosím.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Děkuji. Já jsem chtěla ještě dokončit to, co jsem nestihla v té faktické poznámce, to se omlouvám. Reagovat na výhrady, proč je to důležité. Není to žádná klaka magistrátu. Je to celostátní problém, problematika sdíleného ubytování, které na rozdíl od různých světových metropolí a zemí u nás nemá dostatečný regulatorní rámec. Nemá skoro žádný. Proto se to vyvíjí způsobem, který je kritizován úplně všemi.

Já jsem ráda, že tady i od těch, kteří třeba nepodpoří pozměňovací návrh Patrika Nachera, zaznělo, že ten problém se musí řešit. Samozřejmě že vy rozhodnete, jestli podpoříte návrh pana poslance Nachera, který podporujeme a vzešel z dílny ve spolupráci s magistrátem, nebo ne. Ale pokud by ten návrh neprošel, tak bych se velmi přimlouvala za to, aby si skutečně vláda a paní ministryně pro místní rozvoj zejména zřejmě vzaly za úkol předložit co nejdříve změnu příslušných předpisů, což by zahrnovalo nejen třeba podle principu subsidiarity zmocnění pro obce nějak regulovat tento typ podnikání, ale také třeba, že by se posílily pravomoce obyvatel v domech. Což by bylo možné novelou občanského zákoníku.

Já se domnívám, že opravdu samozřejmě dílčí změny cestou pozměňovacích návrhů nemusí vést ke komplexnímu řešení. Ale v tuto chvíli, když máme, nebo máte na stole pozměňovací návrh pana poslance Nachera, tak bych chtěla říct, že je to řešení, které je standardní ve světových metropolích. Je právě s podivem a ptají se nás, i když sem přijíždějí ze světa, proč neřešíme problém Airbnb, který řeší Berlín, Barcelona, New York, Paříž a další země. A my jim těžko vysvětlíme, že jako obec nemáme žádnou pravomoc. Já si myslím, že toto je chyba, že ten princip subsidiarity by velel k tomu pravomoc městům a obcím dát, tedy nejen Praze, není to návrh jenom pro Prahu. (V sále je hlučno.)

A ten problém, který se týká řady lidí, tak já bych chtěla zdůraznit, že on se netýká jenom třeba sousedů, kteří bydlí v domě a obývají tam byt dlouhodobě a dům se jim mění v hotel a oni nejsou schopni ten byt užívat jako byt pro bydlení. To znamená, že je zapotřebí chránit jejich práva. Jejich práva vlastnická. Tedy ti, co říkají, že omezujeme vlastnická práva těch majitelů bytů, co využívají službu Airbnb, tak -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Omlouvám se, já vás přeruším a požádám kolegy o větší klid, tak abychom mohli pokračovat důstojně a slyšeli se. Prosím.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Takže ta vlastnická práva těch, kteří využívají své byty prostřednictvím Airbnb ke krátkodobým pronájmům, řekla bych, že jsou dnes extendována na úkor vlastnických práv jiných vlastníků bytů v domech. A to není vyvážené. Možná, že kdyby se dostala ta věc před Ústavní soud, že by uznal Ústavní soud, že tady jsou i vlastnická práva těch dalších.

Druhý problém, který se tím řeší, je otázka vylidňování centra. Je to velmi negativní jak z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska kvality života ve velkých městech, pokud dochází k masivnímu vylidňování center, kdy lidé už tam nebydlí, mizí tam služby, mizí tam běžné podnikání, protože samozřejmě mizí tam obchody a běžné služby pro běžné obyvatele. To vylidňování center je negativní jev, proto to také světové metropole řeší.

A poslední poznámku jsem chtěla ještě znovu doplnit. Tady opakovaně paní poslankyně Černochová se ptala na otázku, kdybychom měli tu pravomoc a mohli vydat nařízení rady, jak by to bylo vymáháno. Jakými nástroji. Ty nástroje neříkám, že jsou dokonalé, ale není a nemůže být naší ambicí tady zlepšovat za pochodu živnostenský zákon nebo správní řád. Ale protože by to byl výkon státní správy, tak by kontrolu dodržování nařízení prováděly živnostenské odbory a k tomu by využívaly svých pravomocí, které právě mají podle živnostenského zákona a správního řádu. Ony i dnes provádějí kontroly. Provádějí kontroly, jestli jsou plněny stávající povinnosti. To znamená, každý, kdo chce pronajímat byt přes Airbnb a podobné platformy, musí nahlásit živnost, tedy musí mít živnostenské oprávnění. Musí mít nahlášenu provozovnu a živnostenský odbor je oprávněn toto kontrolovat. Samozřejmě vím, že vzhledem k tomu, že to je soukromý prostor a není s tím spojeno právo vstupu do obydlí pro pracovníky živnostenského odboru, že to je problém. Ale je to problém obecný. Proto ale nebudeme rušit třeba v živnostenském zákonu to, že je pro provozování nějaké živnosti v bytě zapotřebí splnit nějaké náležitosti, které pak za třeba nedokonalé situace kontroluje živnostenský odbor. Ale přemýšleli jsme nad tím takto a ten návrh byl zkonzultován vlastně i s živnostenskými odbory, že jsou schopny tu kompetenci vykonávat. Samozřejmě nemohou vstupovat do obydlí.

A ještě závěrem chci říct, že jsem ráda za tu debatu. Ona je to debata nad tím zákonem nejen o průvodcích, to byla jedna část debaty, v té poslední fázi o pronajímání bytů přes Airbnb a podobné platformy. Obojí se týká cestovního ruchu. Jsem ráda za tu debatu, ať už hlasování dopadne jakkoliv, protože vidím tady vůli ty problémy řešit. A doufám, že se Sněmovna na závěr na něčem shodne, aby ten návrh v nějaké podobě mohl projít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní přerušíme rozpravu faktickou poznámkou paní poslankyně Černochové. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já chci poděkovat paní radní Kordové Marvanové za odpověď. Její odpovědi jenom potvrdily moji domněnku, že skutečně žádný pořádný právní nástroj by ty obce nezískaly, protože pokud by tyto kontroly prováděl živnostenský odbor, tak jsme ve správním řádu, jsou tam lhůty, je tam doručování, není tam ani v takovýchto případech fikce doručení, takže fakticky by to znamenalo, že živnostenský odbor napíše zprovozněte, v uvozovkách, provozovnu, pokud se o něčem takovém dozví. A možná za dva měsíce, pokud ten člověk bude využívat všech lhůt, tak se fakticky do té provozovny dostane. Ale pokud to bude provozovna. Pokud to provozovna nebude a bude to jenom byt a bude to nelegální, protože to nebude nahlášené jako provozovna, tak se tam stejně nedostane. Takže ten návrh je bohužel bezzubý, tudíž ho tedy podpořit nemohu.

Na druhou stranu se i já nabízím se svými zkušenostmi dlouholeté komunální političky, a dokonce jsem i s paní radní Kordovou Marvanovou seděla v jednom zastupitelstvu a v jedné koalici před nějakými šestnácti lety, kdy ona dělala bytovou problematiku a já jsem dělala majetek. Takže se nabízím k tomu, že určitě já i náš živnostenský úřad prostřednictvím pana tajemníka se do té diskuse zapojíme tak, aby se připravil návrh, který skutečně vyřeší problémy, které nás v obcích trápí a pro které chceme najít řešení, protože samozřejmě i my chceme stát na straně nájemníků, ale i těch vlastníků, kteří jsou dotčeni těmi provozy, které bohužel v těch bytech probíhají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V rozpravě je z místa přihlášen pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré poledne. Asi před hodinou nás vyzval pan kolega Nacher, ať se vyjádříme k tomu, jaký je náš názor k tomuto zákonu. Názor poslaneckého klubu Pirátů se vlastně nemění od začátku, od té doby, co jsme to poprvé projednávali na klubu. My jsme přesvědčeni, že pravomoc regulovat průvodce má mít samospráva. Ať si samospráva určí, jak to chce, jestli to chce, za jakých podmínek a tak dále. My si nemyslíme, že vytváření jakýchkoli cechů a podobně je dobře. My si myslíme, že podnikání by se mělo podporovat, a ne zbytečně neohrabaně regulovat. Takže my podporujeme pozměňovací návrh C, který jsem předložil, a na tom se nic nemění.

Tolik za nás a poprosím o podporu návrhu Petra Třešňáka k vrácení do druhého čtení, protože si myslíme, že komplexní pozměňovací návrh jde udělat mnohem lépe, zohlednit věci, které tady zazněly v debatě. Koneckonců ten pozměňovací návrh byl nahrán 22. 11., takže na něj šlo těžko reagovat, pokud jste nebyli přímo v procesu přípravy, což nikdo z našich poslanců nebyl, takže jsme to k tomu nemohli ani předložit. Navíc upozorňuji, že tady máme dvě materie a každou řešíme jinak. U Airbnb to najednou jde svěřit samosprávám, u průvodců podle vás ne. To se mi zdá velmi nesmyslné. Tak to svěřme oboje dvoje samosprávám, vypořádejme se s výhradami.

Piráti tady předložili mnohem lepší řešení Airbnb, jak to tady už představoval předseda našeho poslaneckého klubu Jakub Michálek, které to řešilo zvláště po finanční stránce, po stránce daní. Já si myslím, že ty návrhy tu jsou, jenom by musela být ochota ty reálné kroky dělat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další z místa přihlášený do rozpravy je pan poslanec Ferjenčík, zatím poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych na úvod zareagoval na plamenný projev kolegy Klause, který se tady rozohňoval, jak je potřeba donutit ten Uber a Airbnb zveřejňovat data pro úřady a platit daně. Akorát když to tedy Jakub Michálek spolu s Patrikem Nacherem navrhli, tak pan Klaus hlasoval proti. To je prostě totální pokrytectví tady nejdřív říkat, že máme korporace donutit platit daně, když na to přijde, hlasovat proti, a pak si stěžovat, že tedy zákazy, což přijde jako zoufalá reakce samosprávy poté, co neprojde návrh na finanční regulaci, jsou špatně. Prostě totální pokrytectví pana Klause, který nejdřív hlasuje proti návrhu, který nutí korporace platit daně, aby následně tady vysvětloval, jak je strašně důležité, aby korporace i průvodci daně platili.

Tolik na úvod. A pak co se týče zákona jako takového. Já se plně ztotožňuji s návrhem kolegy Profanta, dejme tu pravomoc samosprávám. Jsou asi tři obce v České republice, které to reálně řeší jako problém, to znamená Praha, Český Krumlov a Kutná Hora, možná k tomu ještě pár lázeňských měst, ale reálně když se tyto tři obce domluví, jak to má být řešeno, tak i ten problém průvodců, kteří přejíždějí z jedné obce do druhé, bude vyřešený a máme to z krku. Místo toho kvůli tomu, abychom řešili deštníkáře na Staroměstském náměstí - a já souhlasím s tím, že je potřeba tento konkrétní problém řešit - zatěžujeme byrokracií úplně nesmyslně celou republiku. A z toho důvodu v případě, že neprojde pozměňovací návrh C, rozhodně nepodpořím návrh jako celek.

Jinak co se týče Airbnb, já stejně jako u průvodců podporuji subsidiaritu, takže podpořím návrh poslance Nachera, ať mají Airbnb možnost řešit samosprávy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Pane kolego Ferjenčíku, vaším prostřednictvím, jsou Vánoce, tak se laskavě věnujte meritu věci, v tomto bodě budeme hlasovat dokonce i stejně, a vynechte nějaké osobní útoky. Že nepodporuji každý váš jurodivý legislativní návrh, to ještě neznamená, že tady nemohu hovořit o Airbnb, kde jako hlavní problém vidím zdanění. To je tak asi všechno. Najděte si pana Babiše nebo někoho jiného, na koho útočte, ne tady drobného lokálního poslance. Jsou Vánoce. (Veselost v levé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručná reakce. Pokud tady někdo říká na mikrofon, jak je potřeba zdanit Airbnb, a pak, když to navrhneme, tak hlasuje proti, tak já to skutečně považuji za pokrytectví a nepovažuji tohle za žádný osobní útok. To je prostě konstatování faktů. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášeného nikoho do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Pardon. S přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně, kolegové, velmi se vám omlouvám, ale jsem nucen požádat o dvanáctiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže vyhlašuji přestávku do 12.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Máme 12.20 hodin, přestávka na poradu politického klubu TOP 09 je u konce. Požádám předkladatele i zpravodaje, aby zaujali své místo u stolku zpravodajů. (Gong.) Svolávám poslance do sálu po přestávce. Přečtu omluvu. Paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá dnes mezi 12.00 a 12.25 z pracovních důvodů.

Rozpravu jsem ukončil. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem? Není zájem.

Padl tady návrh pana poslance Třešňáka na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. O tomto budeme hlasovat. Já znovu zagonguji. Odhlásím vás všechny. Přihlaste se prosím svými registračními kartami.

Požádám zpravodaje o stanovisko k návrhu vrácení do druhého čtení.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Hospodářský výbor hlasoval o návrhu vrátit do druhého čtení a takovéto usnesení nepřijal.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 391. Přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 67. Návrh byl zamítnut.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. První, co bychom hlasovali, je legislativně technický návrh, který jsem načetl na začátku rozpravy. A za druhé, bychom potom měli pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu A, jenž byl vzat za základ projednání, to znamená, abychom hlasovali pozměňovací návrh D3775 mimo bod 2.1, potom bychom hlasovali pozměňovací návrh D3730, potom pozměňovací návrh E a potom, bude-li přijat pozměňovací návrh E, nebudeme hlasovat bod 2.1 z pozměňovacího návrhu D3775. Nebude-li přijat pozměňovací návrh E, tak budeme hlasovat o tom bodu 2.1 z návrhu D3775. Následně budeme hlasovat o komplexním návrhu A ve znění již těch schválených pozměňovacích návrhů. Bude-li přijat, tak potom je nehlasovatelný komplexní návrh B a je nehlasovatelný pozměňovací návrh C, který je komplexní v rozporu s A. Za čtvrté, ale pakliže by pozměňovací návrh A nebyl přijat, tak budeme hlasovat o těch dalších. Za čtvrté (páté), budeme hlasovat návrh zákona jako celek.

Já vám vždycky řeknu, co je obsahem toho pozměňovacího návrhu, než budeme hlasovat, zkráceně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Profant k proceduře.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já bych chtěl navrhnout pozměňovací návrh k proceduře a hlasovat C před A.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá, já nechám hlasovat o proceduře s pozměňovacím návrhem pana poslance Profanta. Zahájil jsem hlasování... (Hlasy z pléna.) Nehlasujeme ještě. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom pro jistotu, že jste to nějak zkrátil, pane místopředsedo. Vy jste říkal, že hlasujeme o proceduře, o pozměňovacím návrhu k proceduře, ať si rozumíme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano. K pozměňovacímu návrhu k proceduře. To je ten, co přednesl pan poslanec Profant.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Hluk v sále.)

Hlasování pořadové číslo 392. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 28, proti 33. Návrh byl zamítnut.

 

V tuto chvíli bych nechal hlasovat o proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 393. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 155, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nejprve tedy hlasujeme legislativně technické návrhy, což jsou ty, které jsem načetl a týkají se především účinnosti zákona. (Předsedající: Stanovisko?) Neutrální. Respektive výbor o nich nehlasoval, proto říkám neutrální, že není stanovisko, které by mohlo být přijato výborem. Omlouvám se. Proto říkám, omlouvám se, nebylo přijato stanovisko výborem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 394. Přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 154, proti nula. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu D3775 pana poslance Kubíka mimo bod 2.1 a tento návrh oproti tomu komplexnímu návrhu, který jsme v druhém čtení schválili jako základ k jednání, upravuje počet průkazů ze dvou na jeden. (Předsedající: Stanovisko?) Stanovisko výboru je v tomto případě, že výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 395. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 54, proti 43. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat pozměňovací návrh D3730, což je pozměňovací návrh pana poslance Nachera týkající se sdíleného ubytování. (Předsedající: Stanovisko?) Stanovisko je - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 396. Přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 39. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E pana poslance Vojtěcha Munzara, respektive poslance Jandy, abyste si to mohli identifikovat. A jedná se o to, abychom umožnili, že v uzavřených prostorách a v národních parcích nemusí mít průvodce průkazku. To znamená, nevstupujeme do těch pravidel objektů. (Předsedající: Stanovisko výboru?) V tomto případě výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 397. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 175, proti nula. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Tím se stal nehlasovatelný bod 2.1 z pozměňovacího návrhu pana poslance Kubíka, takže jdeme k dalšímu hlasování. V tuto chvíli hlasujeme tedy komplexní návrh A, to je ten návrh, který jsme si zde schválili v druhém čtení jako ten hlavní, podle kterého jednáme poslední měsíc. (Předsedající: Stanovisko?) Toto stanovisko je - doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 398 přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 153, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Dolínek: Tímto se nám stává nehlasovatelným pozměňovací návrh B, protože je totožný s návrhem A, a taktéž je nehlasovatelný návrh pana poslance Profanta, protože je v rozporu s tím, co jsme nyní schválili. Proto mám pocit, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, a požádal bych předsedajícího, aby nechal hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já přikročím k hlasování o celém návrhu zákona. Přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 247, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 399 přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 144, proti 7. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.




Přihlásit/registrovat se do ISP