Středa 18. prosince 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

220.
Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny,
Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
/sněmovní tisk 278/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Ondřej Veselý a zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Zuzana Ožanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 278/4, který byl doručen dne 29. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 278/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám dotaz na pana ministra dopravy, jestli aspoň on stíhá sledovat všechny novely tohoto zákona. To je obecná poznámka, která se týká všech tří tisků. Tak se podívejme, co projednáváme. Novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 278. Příští bod je další novela zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 223. A další bod je třetí novela zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, bod 224, sněmovní tisk 374. (V sále je hlučno.)

Samozřejmě poslanecká či vládní i jiná iniciativa, nikomu k tomu meze nebráníme, ale já nevím, jestli všichni navrhovatelé myslí na ty řidiče. Já nevím, kolik... Jsme v polovině volebního období, tak jestli pan ministr je schopen takhle z hlavy říct nebo zjistit, kolik jsme za ty dva roky přijali novel o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Já myslím, že by stálo za to v tomto zmenšit aktivitu poslanců, případně ji dát do jednoho návrhu zákona. Já myslím, že řidiči by to bezesporu uvítali.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní zpravodajka se hlásí o slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Tento tisk se týká zákona 56/2001 a další následující tisky se týkají zákona 361/2000. Tedy nejde o tři stejné tisky k jednomu zákonu jako k jednomu zákonu. Tento se týká provozu na pozemních komunikacích a týká se invalidních vozíků, nikoliv řidičů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pak na vedení Sněmovny, podívejte se, co nám tam svítí, tak pak máme špatné informace na tabuli. Já se s paní zpravodajkou nechci přít, ale svítily tam ještě před chvílí tři stejné názvy bodů. Pokud to jsou jiné návrhy zákonů, tak je chyba na té tabuli a někdo ten zákon špatně identifikoval, a tím mate poslance, nebo minimálně mne.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy, ani z místa, ani písemně. Ještě jednou se rozhlédnu. Končím rozpravu obecnou. Ptám se na případná závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Takže nejprve bychom měli hlasovat návrhy legislativně technických úprav přednesené ve třetím čtení, avšak žádné nebyly předneseny, takže je hlasovat nemůžeme. Takže pozměňovací návrh A - usnesení hospodářského výboru. A potom pozměňovací návrh B. Avšak dle legislativy v případě i nepřijetí pozměňovacího návrhu A je pozměňovací návrh B nehlasovatelný. Zjednoduším. Budeme hlasovat o návrhu A a posléze o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nechám tento návrh procedury schválit. Pan předseda Zbyněk Stanjura k proceduře. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím říct, že jsem ještě nezažil, aby tím, že hlasujeme o něčem, bez ohledu na výsledek se o něčem jiném nemůže hlasovat, to bych potřeboval vysvětlit. Buď ten návrh je úplně pitomý pod písmenem B, že je o úplně jiném návrhu zákona, ale nemůžeme říct, že když projde A, tak nemůžeme hlasovat, a když neprojde A, tak taky nemůžeme hlasovat. To mi matematicky a logicky prostě nevychází.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Já bych to řekla tak. Legislativa zastává tento názor, protože se jedná o totožné návrhy. Ano, omlouvám se prostřednictvím pana předsedajícího panu Stanjurovi. Omlouvám se, neřekla jsem, jedná se o totožné návrhy. Proto legislativa doporučuje hlasovat pouze o A a nikoliv už o B. Tedy budeme hlasovat o A a potom o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nechám hlasovat o schválení procedury.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 402, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 160, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh A - usnesení hospodářského výboru. Pro rekapitulaci, jedná se o to, aby délka invalidních vozíků, které nemusí být zapsány v registru vozidel, činila až 1,4 metru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatelky? (Doporučující.) Stanovisko předkladatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 403, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 162, proti 0. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Za hospodářský výbor stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., podle sněmovního tisku 278, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 404, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu předkladateli a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP