(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se táži, zdali se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, což byl zemědělský výbor, pan poslanec Josef Kott. Ne. Dobře. Já tedy otevírám rozpravu a nemám nikoho přihlášeného, takže se podívám, zdali se někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, takže já rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) A pan senátor? Nemáte zájem, pane senátore, také o závěrečné slovo? (Ne.)

Takže přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, přičemž k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 454/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 454/6."

Já zagonguji. Ještě přečtu jednu omluvu, než tedy poslanci se shromáždí. Třeba ještě někdo je v předsálí. Takže pan poslanec Ivan Bartoš se omlouvá z dnešního jednání od 19 hodin do konce jednacího dne.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 367 přihlášeno 170 poslanců, pro 159, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh zákona schválili, ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Nyní přistoupíme k projednávání posledního tisku vráceného Senátem a jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon číslo... Teď se mi tady, už se hlásí pan poslanec Radek Holomčík do obecné rozpravy.

 

301.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 435/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 435. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Karla Kratochvíleho, dobrý den, a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zemědělství Miroslav Toman. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Ještě jednou dobrý večer. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom připomenu podstatné body týkající se návrhu novely zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči. Předkládaná novela adaptuje nařízení Evropské unie o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol v oblasti veterinární péče.

V průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně byla přijata řada pozměňovacích návrhů, přičemž jedním z nich byl také návrh týkající se oblasti vzdělávání veterinárních lékařů, který byl koncipován a následně přijat bez předchozí konzultace se Státní veterinární správou. Návrh zákona byl následně 4. prosince projednán Senátem, který svým usnesením rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem rušícím zmíněné ustanovení týkající se vzdělávání soukromých veterinárních lékařů.

Návrh zákona měl dle požadavků unijního práva nabýt účinnosti dnem 14. prosince 2019, což je lhůta nezbytná pro adaptaci nařízení o úředních kontrolách. V této souvislosti máme zájem na co nejrychlejším přijetí předložené novely. V případě nepřijetí novely veterinárního zákona by hrozilo nebezpečí, že Státní veterinární správa nebude oprávněna přijímat opatření, která nařízení o úředních kontrolách stanoví pro všechny příslušné orgány členských států, a proto prosím o schválení ve verzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Kratochvíle. Jinak jenom připomenu, protože jsem to nezopakoval, ten návrh pana poslance Pavla Kováčika. Řekl, že končíme po bodu 301. To tady zaznělo ovšem a hlasovali jsme o tom, že po bodu 301. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Karel Kratochvíle: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1996 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony projednal Senát na své 13. schůzi konané 4. prosince letošního roku a svým 271. usnesením jej vrací zpět do Poslanecké sněmovny s celkem čtyřmi pozměňovacími návrhy. Důvodem, který vedl Senát k přijetí pozměňovacích návrhů, je snaha o zkvalitnění této novely. Dovolte mi ve stručnosti, abych všechny Senátem přijaté pozměňovací návrhy shrnul.

Pozměňovací návrh Senátu číslo jedna navrhuje V čl. číslo 1 bod 115 úplně vypustit, tedy v § 59 vypustit předkladatelem navrhované, nově doplněné odstavce 8 a 9, které znějí:

"8. Vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny organizuje studium pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství, které probíhá ve dvou částech:

a) praktické (klinické vzdělávání I. stupně, k získání označení praktický veterinární lékař pro choroby příslušné skupiny druhů zvířat),

b) specializované (klinické vzdělávání II. stupně, k získání označení veterinární lékař specialista pro choroby příslušné skupiny druhů zvířat).

9. Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem."

Senát považuje tuto doplněnou úpravu za nadbytečnou, nijak nesouvisí s předmětem úpravy veterinárního zákona, který jinak stanovuje kvalifikační předpoklady pouze jak podmínku výkonu některých odborných činností. Jedná se pouze o nabídku jedné konkrétní vzdělávací instituce pro plánovanou postgraduální odbornou průpravu pro soukromé veterinární lékaře. Návrh také nerespektuje požadavky § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který umožňuje nabízet univerzitě celoživotní vzdělávání odborné i veřejnosti vnitřním předpisem vysoké školy, nikoliv zákonem. Návrh nelze akceptovat ani s ohledem na evropskou právní úpravu podmínek stanovených pro výkon povolání.

Pozměňovací návrh Senátu dva je pouze související legislativně technická úprava - přečíslování bodů.

Pozměňovací návrh číslo tři si klade za cíl zajistit nápravu legislativně technické chyby, která je v novele obsažena, a to navrhovaný bod číslo 12, který zní: "V § 4 ke konci odstavce 7 doplňuje věta: Chovatel je povinen hlásit Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen "Ústřední veterinární správa") písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy údaje stanovené prováděcím předpisem." (V sále je silný hluk.)

Bohužel není do tohoto ustanovení § 78 veterinárního zákona, které zmocňuje Ministerstvo zemědělství k vydávání prováděcích právních předpisů, tedy je pravdou, že od 1. ledna 2022 nastal stav, kdy by chovatel byl povinen hlásit Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy údaje stanovené prováděcím předpisem, ale tento by nebyl vůbec vydán, protože neexistuje zákonné zmocnění, aby jej ministerstvo vydalo. Chovatel by tedy neměl co hlásit.

Pozměňovací návrh Senátu číslo čtyři pak pouze srovnává navrhovanou účinnost nápravy oné legislativně technické chyby také na rok 2022.

Závěrem mi proto dovolte, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vyslovit přesvědčení, že Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy Senátu posoudí jako prospěšné a předložený návrh zákona schválí ve znění pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP