Úterý 21. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.,
a další související zákony
/sněmovní tisk 207/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 207/7. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Goláně a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu nejprve vyjádřila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás o klid v sále. Případné debaty přeneste do předsálí. Děkuji. Ještě jednou prosím o klid! (Takřka bez reakce.)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo a zdravím v tomto roce Sněmovnu. První, co tu máme, je vrácená věc ze Senátu, zákon o obchodních korporacích, který zde prošel s pozměňovacími návrhy poslance Chvojky, který tam tedy řešil problematiku kodeterminace, s technickými úpravami poslance Strýčka a dále s pozměňovacím návrhem poslance Feriho a s návrhem ústavně-právního výboru. V Senátu byla věc přezkoumána a byl zde, kupodivu překvapivě, jeden pozměňovací návrh, který se týká splatnosti pevného podílu na zisku. Zastávali jsme názor na Ministerstvu spravedlnosti, že to je nadbytečné -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším, paní ministryně. (Předsedající zvoní.) Já opravdu prosím o klid. Umožněte vystoupení!

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Původně jsme zastávali názor, že toto doplnění je nadbytečné, nicméně zdůraznění v tomto zákoně neuškodí, takže pokud se k tomu mám stručně vyjádřit, já bych podpořila tu senátní verzi, a navrhuji tedy, aby tento zákon byl schválen v senátní verzi, tak jak bylo navrženo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní poprosím, aby se slova ujal pan senátor Tomáš Goláň.

 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, moje paní předřečnice vlastně řekla vše, co jsem vám tady chtěl říct, nicméně bych chtěl vysvětlit, co mě vedlo k podání tohoto pozměňovacího návrhu.

Já sám jsem autorem tohoto pozměňovacího návrhu a vedla mě k tomu situace, právě jakási právní jistota, jak tady bylo řečeno, protože tak jak vlastně tento zákon o obchodních korporacích přišel z Poslanecké sněmovny, zakládal jakousi nerovnost mezi akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným. A my všichni víme, že přísnější úprava má být právě pro tyto akciové společnosti, protože akciové společnosti chrání obecně více vlastníků, mnohdy malých vlastníků, a že jakýmsi způsobem ten zákon pro ty společnosti s ručením omezeným může být benevolentnější.

A tady nastala situace, která se týká pevného podílu na zisku, což je terminus technicus takový, který vychází ze zákona a hlavně ze společenských smluv a je zvláštní tím, že nepodléhá schválení valnou hromadou. To znamená, pokud společenská smlouva dá přesný podíl na zisku, který bude vždycky vyplácen, stačí k vyplácení toho podílu situace, že je schválena účetní závěrka. Doposud jsme v zákoně o obchodních korporacích měli přesně specifikováno, že tento pevný podíl na zisku, o kterém zde mluvím, je vždy splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky. Právě novelou zákona o obchodních korporacích, kterou předložila vláda a která se dostala z Poslanecké sněmovny, došlo k situaci, kdy tohle ustanovení přestalo být jakousi obligatorní náležitostí společenské smlouvy a lze ho upravit již odlišně. Nicméně tato úprava chyběla právě u společenských smluv týkajících se pevného podílu na zisku u společností s ručením omezeným.

Měl jsem za to, a samozřejmě jsem to dlouhodobě konzultoval i s legislativním odborem, že by bylo dobré, aby ty úpravy byly postaveny na roveň, abychom neměli jakousi přísnější úpravu pro samotné společnosti s ručením omezeným než pro akciové společnosti. Proto vás všechny žádám, abyste tento zákon podpořili. A velmi děkuji i paní ministryni, že se na jeho podporu vyjádřila. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, což byl ústavně-právní výbor, a zpravodajem byl pan poslanec Jakub Michálek. Máte zájem o vystoupení? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a do rozpravy je přihlášen jako první pan poslanec Dominik Feri. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, vážení přítomní členové vlády, jenom si dovolím okomentovat, jak k této legislativní chybě došlo. Přišel nám sem návrh novely zákona o obchodních korporacích, který byl pojat velmi ambiciózně, velmi široce. Mezitím se změnilo obsazení ministerstva, změnila se i jakási politická nálada netoliko na ústavně-právním výboru, a došli jsme všichni k závěru, že by ta novela neměla být tak široce koncipovaná. Rozhodli jsme se škrtat. Škrtali jsme. Škrtali jsme divoce. Kosili jsme ta ustanovení jak jarní louku. A tady to jsme bohužel vyhodili taky. Ta úprava byla skutečně, jak to zmiňoval pan senátor, navržena tak, aby úprava byla stejná u akciovek i u eseróček. A u těch eseróček vypadla tím, jak jsme drasticky škrtali, a u akciových společností zůstala.

Jsem tedy velmi rád, že to pan senátor v Senátu vyzdvihl, upravil, protože není žádným způsobem odůvodnitelné, proč by pro společnosti s ručením omezeným měla platit kogentní úprava takto nevyrovnaná oproti společnostem akciovým. To by zakládalo, myslím, velmi nedůvodnou nerovnost v rámci úpravy kapitálových společností v zákonu o obchodních korporacích.

Děkuji vám. Podpoříme senátní verzi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přivolal jsem naše kolegy z předsálí. Nyní jim umožním, aby se mohli zúčastnit hlasování. Registruji žádost o odhlášení. Žádosti jsem právě vyhověl. Prosím o vaše opětovné přihlášení identifikačními kartami.

Dovolte mi přečíst omluvu pana ministra školství Roberta Plagy, který se omlouvá 21. ledna, ve středu 22. ledna, ve čtvrtek 23. ledna a v pátek 24. ledna z pracovních důvodů.

Počet hlasujících už se nám relativně ustálil. Myslím, že přistoupíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 207/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 207/7."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro senátní verzi. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno 166, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni a končím projednání tohoto bodu.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP