Úterý 21. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 367/3/ - vrácený Senátem

Otevírám tento bod. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 367/4. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Carbola. Ale nejprve poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedo, děkuju za slovo. Jenom pro připomenutí, skutečně jde o velmi stručný návrh a jde o výměnu jediného slova, to znamená namísto "předsedy vlády" bude nově zákonem stanoveno, že radu pro fondy povede "člen vlády, kterému vláda tuto funkci určí".

Poslanecká sněmovna návrh schválila 8. listopadu 2019. Návrh byl dále projednáván senátním výborem pro územní spolupráci, veřejnou správu a životní prostředí. Výbor doporučil Senátu vrátit projednávaný návrh Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Tento pozměňovací návrh doplňuje podmínku, podle které nesmí být předseda rady ani člen rady ve střetu zájmů ve smyslu článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2018/10-46, takzvané finanční nařízení.

Se senátním pozměňovacím návrhem nesouhlasíme, protože navrhované doplnění je nadbytečné a nesystémové. Příslušné ustanovení finančního nařízení je samozřejmě v českém právním řádu přímo aplikovatelné a dopadá obecně na značný okruh osob a širokou množinu případů upravenou v řadě vnitrostátních předpisů. Postrádá tedy smysl, aby v jednom konkrétním národním předpise byla existence předmětného ustanovení takto odkazem zcela nadbytečně připomenuta, zatímco v jiných nikoli. Navrhujeme tedy, aby se schválil návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. A poprosím, aby se slova ujal pan senátor Jiří Carbol.

 

Senátor Jiří Carbol: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám představil zákon vrácený ze Senátu. Byl jsem pověřen, abych vám odůvodnil usnesení Senátu, které bylo přijato. Jenom navážu na paní ministryni, která tedy vyjádřila nesouhlas s navrženou změnou. Jedná se skutečně jenom o to, že v rámci rozpravy v Senátu o tomto návrhu zákona vyplynulo, že jsou dva důvody k této změně. Je to zobecnění v podstatě té původní normy, a to jednak z důvodu vytížení předsedy vlády a za druhé z důvodu současné nejistoty ohledně toho, zda není předseda vlády ve střetu zájmů, s tím, že zejména pro riziko střetu zájmů se předseda vlády neúčastní jednání rady. Rozhodnutí samozřejmě nechávám na vás. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ještě se ptám, zda se k předloženému návrhu chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan poslanec Kubík nemá zájem o vystoupení. V tom případě otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na počátku prosince roku 2018 tehdejší eurokomisař pro rozpočet pan Oettinger upozornil ve svém dopise pana premiéra Andreje Babiše na závažnost jeho střetu zájmů. A mimo jiné mu rovněž vytkl, že premiér nemůže být ve střetu zájmů a zároveň předsedou rady pro fondy. Tímto ovšem v žádném případě neuvedl, že premiér Babiš odstoupením z čela tohoto poradního orgánu vlády vyřeší svůj střet zájmů, či dokonce zajistí soulad s českou a evropskou legislativou. Přesto vláda navrhla tuto malou novelu. Navíc z finální auditní zprávy Evropské komise je zřejmé, že když v čele rady ESI fondů bude premiér Babiš nebo kdokoli jiný, tak se na střetu zájmů samozřejmě vůbec nic nemění.

Já si dovolím jménem České pirátské strany podpořit pozměňovací návrh Senátu České republiky, který nerozporuje onu možnost, aby v čele rady pro ESI fondy mohl být jakýkoliv člen vlády, zároveň ovšem doplňuje, že předseda rady nebo člen rady nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu článku 61 evropského finančního nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. července 2018. Tento návrh Senátu je zcela logický, a pokud hnutí ANO či vládní ČSSD myslí vážně svoji snahu o zvýšení důvěryhodnosti vlády, pak by tento návrh naopak měli podpořit, jinak jsou ta slova pouhou frází.

Ono to je už skoro dva roky, kdy Česká pirátská strana v souvislosti s některými členy vlády upozornila na možné porušování evropských a českých předpisů. Místo toho, aby dotyční členové vlády svůj střet zájmů odstranili v souladu se zákony, místo toho jsme nuceni se této věci neustále věnovat na úkor řady důležitých témat - dostupné bydlení, exekuce či skutečné podpory podnikání a vzdělávání. A já naopak nesouhlasím s tím argumentem, který zde řekla paní ministryně Dostálová. Vzhledem k tomu, že tato pravidla jsou flagrantně ignorována, tak je právě žádoucí, abychom do budoucna, pokud platí vše, co tady paní ministryně řekla, jednak dodržovali evropské i české zákony, a druhak je skutečně lepší mít to v tomto případě jako první vlaštovku explicitně zmíněno. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu, protože není to v tuto chvíli jen pan premiér Babiš, který čelí obvinění ze střetu zájmů, ale z pohledu rozdělování dotací v dané oblasti je to třeba i pan ministr Toman nominovaný za sociální demokracii. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Kolegy z předsálí jsem již zavolal a je tu žádost o odhlášení. Té jsem právě vyhověl a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 367/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 367/4."

Počet hlasujících je ustálený. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno je 175, pro 60, proti 34. Tento návrh přijat nebyl.

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Kvorum je na informační tabuli již nastaveno správně.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 367/3."

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno je 175 poslanců, pro 123, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Všem děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP