Úterý 21. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních,
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 516/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych připomenul, že předložený návrh je zejména reakcí na nález Ústavního soudu, který s účinností od 1. října 2019 zrušil podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a to z toho důvodu, že podle zrušené právní úpravy byly některé skupiny pojištěnců vyloučeny z pasivního volebního práva, tedy takoví pojištěnci nemohli být u dotčených orgánů vůbec voleni.

Cílem návrhu zákona je tedy zavést systém transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, který vyhoví požadavkům uvedeným ve zmíněném nálezu Ústavního soudu.

Výbor pro zdravotnictví přijal k návrhu pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského, kterým se navrhuje svěřit pravomoc nad zaměstnaneckými pojišťovnami Poslanecké sněmovně. S takovým řešením v tuto chvíli nemohu souhlasit, neboť v rámci diskuzí, které probíhaly již na jednání vlády k předloženému návrhu a dále pokračovaly nejen na jednání výboru pro zdravotnictví, ale také v rámci koaliční rady, byl preferován názor, že zákon by měl otevřít možnost kandidovat a hlasovat do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven také jejich pojištěncům jako plátcům pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Ostatně již usnesení vlády, kterým byl předložený návrh zákona schválen, ukládalo předložit do konce června 2020 návrh řešení, které bude do budoucna vhodněji zohledňovat pojistné odvedené zaměstnanci. Na základě těchto skutečností bylo v rámci koaliční rady dohodnuto, že bude připraven pozměňovací návrh, který toho docílí. Rád se proto v rámci podrobné rozpravy přihlásím jakožto poslanec k pozměňovacímu návrhu řešícímu právě zapojení pojištěnců do voleb do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Považuji za vhodné krátce zmínit, že tento pozměňovací návrh zachovává tripartitní rozdělení obsazení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, a to znamená, třetina by byla jmenována vládou jako doposud, třetina volena skupinou zaměstnavatelů a osobami samostatně výdělečně činnými a třetina by byla volena zaměstnanci a osobami bez zdanitelných příjmů, přičemž právo volit v kurii zaměstnavatelů by náleželo každému zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné, kdo ve stanoveném období odvedl příslušné zaměstnanecké pojišťovně pojistné. Právo volit v kurii zaměstnanců by zase náleželo každému zaměstnanci nebo osobě bez zdanitelných příjmů.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, pozměňovací návrh, na němž jsme se v rámci i koaliční rady shodli, napravuje slabinu původního vládního návrhu tím, že dává pojištěncům možnost rozhodovat o složení správní i dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a proto věřím, že vládní návrh ve znění tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh v prvém čtení byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 516/1 a 516/2. Prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Kamala Farhana, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si jenom dovolil jako zpravodaj krátce shrnout ve druhém čtení, jak toto schvalování probíhalo. Vládní návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 19. června 2019. Následně byl organizačním výborem doporučen k projednání. První čtení proběhlo 6. listopadu 2019 a bylo přikázáno k projednání výboru pro zdravotnictví.

Zde bych chtěl zmínit, že vládní návrh zákona přiznává pasivní volební právo všem pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny a aktivní volební právo všem plátcům pojistného, mimo zaměstnance, kteří samostatně nebo společně odvedli alespoň 0,4 % z celkového úhrnu pojistného za rozhodné období.

Výbor pro zdravotnictví sněmovní tisk projednal dne 11. prosince 2019 a navrhl přijmout vládní variantu řešení. Zde bych si dovolil přednést usnesení zdravotního výboru č. 218 z 53. schůze ze dne 5. prosince:

Po úvodním slovu pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zpravodajské zprávě poslance Kamala Farhana a po rozpravě výbor zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 516, ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů. - Zde bych už potom necitoval další následující tři strany a odkázal bych na usnesení zdravotního výboru č. 218.

II. Mě potom zmocnil, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny případně navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

III. Mě pověřil, abych seznámil s tímto Poslaneckou sněmovnu.

To bylo usnesení. A ještě mi dovolte krátce zmínit, že hlavní změnou oproti vládní verzi je změna, která byla vlastně v tom pozměňovacím návrhu kolegy Víta Kaňkovského, je způsob obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, kdy výbor pro zdravotnictví doporučil, aby členy správních a dozorčích rad místo plátců pojistného volila Poslanecká sněmovna. A tady vlastně jenom ještě bych odkázal, že 20. ledna vložil pan ministr komplexní pozměňovací návrh, který zachovává tripartitní rozdělení obsazení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven.

A co zde ještě nezaznělo, chtěl bych tady upozornit ve druhém čtení, že novela rovněž upravuje způsob schvalování výročních zpráv účetních závěrek a především zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Tak to je za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Petr Třešňák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkný podvečer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych vám představil a posléze se i v podrobné rozpravě přihlásil k několika pozměňovacím návrhům.

Jako první bych zmínil ten, který má v systému číslo 3968. Jedná se vlastně o komplexní pozměňovací návrh skupiny poslanců, který nabízí možnost kandidovat pojištěncům dané pojišťovny a také otevírá jako jediný možnost všem pojištěncům se stejnou vahou hlasu volit do správních rad oborových zdravotních pojišťoven, a to pomocí korespondenční a elektronické volby.

Pokusím se být stručný, protože chci, abychom dneska stihli i další tisky. Ale na začátku mi dovolte shrnout otázky, které jsme si doposud v té současné platné právní úpravě a vyhlášce již dříve pokládali. Tedy kdo volí do správní rady zdravotních oborových pojišťoven, kdo jsou ti, kdo rozhodují o částce 130 mld. korun v českém zdravotnictví, zda sdělují někomu pojišťovny, kdo jsou ti tajemní volitelé a které firmy mají tu moc ovlivňovat jejich řízení a tok peněz. A tyto otázky logicky vzbuzovaly další pochyby, jak transparentní takové volby jsou a zda mohou existovat nějaké zákulisní tlaky těch velkých plátců zdravotního pojištění, protože je nutné si připustit, že to nejsou peníze těch firem, ale jsou to hlavně peníze jejich zaměstnanců, které odvedou na zdravotní pojištění. Proto jsme přišli s tímto pozměňovacím návrhem, který umožňuje volit a kandidovat pojištěncům dané oborové a zaměstnanecké pojišťovny.

Ačkoli budu nadále pokládat pozměňovací návrhy vycházející z naší poslanecké novely za nejlepší možné řešení vzniklé situace po nálezu Ústavního soudu, přesto mi dovolte ocenit i komplexní pozměňovací návrh načtený panem ministrem, který nakonec odstraňuje mimo jiné námi kritizovanou volební hranici 0,4 %, takže nyní již mohou volit všichni zdravotní pojištěnci, akorát tedy váha jejich hlasu je dána pomocí množství peněz, které platí zdravotní pojišťovně, a dokonce bude díky tomuto pozměňovacímu návrhu možné volit jak prezenčně, tak elektronicky. Za tuto změnu tedy pana ministra také chválím a myslím, že je to velmi dobrý kompromisní návrh, byť například v tom našem návrhu ponecháváme organizaci voleb Českému statistickému úřadu, což bereme jako záruku naprosté nestrannosti. Nicméně je to velmi zajímavá alternativa a sám se budu těšit na projednávání ve třetím čtení.

Dále bych vám rád představil i další návrhy, které předkládáme jako Piráti. Je to návrh 4167, který omezuje střet zájmů, respektive správní rada zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven by neměla být řízena osobami, které jsou ve střetu zájmů a jsou příjemci peněz, které si samy schvalují. Na tom se zde jistě shodneme. Vládní novela dovoluje, aby se za jistých okolností stal členem správní rady i ten, kdo ve střetu zájmů je, pokud je tento střet zájmů malý a není převažující činností této osoby. Převažující činnost osoby není jasně specifikována, jestli je finanční, časová, v jakém horizontu se bude měřit, kdo to bude posuzovat a kdo bude případně člena správní rady odvolávat, pokud dojde k tomu, že poskytování hrazených služeb se stane převažující činností této osoby. Vzhledem k nejasnosti výkladu u tohoto paragrafu navrhujeme, aby byla předmětná část vyškrtnuta a střet zájmů přestal být řešen na malý a velký.

A tím posledním pozměňovacím návrhem je pak ten pod číslem 4168, který také předkládáme společně s kolegyní Richterovou, protože vládní novela vlastně - vycházím z toho předchozího - stanovuje podmínky pro výkon funkce členů správních rad pro zaměstnanecké a oborové zdravotní pojišťovny a určuje jasné okruhy a střety zájmů, které člen správní rady nesmí mít. Aby bylo zajištěno, že všichni členové správních rad zdravotních pojišťoven jsou si rovni ve smyslu podmínek, které musí splňovat pro výkon své funkce, navrhujeme právě výše připravenou změnu, kdy stejné podmínky střetu zájmů platí i pro členy Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi pár poznámek k projednávané novele ve druhém čtení. Bylo tady zmíněno, že jsem na výboru pro zdravotní politiku předložil pozměňovací návrh, který následně při hlasování členů zdravotního výboru získal podporu členů zdravotního výboru.

Jak už jsem deklaroval na samotném jednání výboru, můj návrh reaguje na fakt, že vládou předložená novela nedostatečně respektuje nález Ústavního soudu z roku 2018. Změny, které novela v té vládní podobě přináší v mechanismu obsazování orgánů rezortních a zaměstnaneckých pojišťoven, totiž ještě více posilují práva velkých zaměstnavatelů, a naopak opomíjejí práva samotných pojištěnců. A právě tento fakt jsem považoval za natolik závažný, že jsem na něj zareagoval zmíněným pozměňovacím návrhem.

Chci ale v této souvislosti zdůraznit, a jasně jsem to zmínil i na výboru, že můj návrh má charakter pouze dočasného, přechodného řešení, nikoliv řešení dlouhodobého. Sám pan ministr na jednání zmínil, a i to tady dnes zaznělo, že vláda ještě chystá další novelu zákona o resortních a zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách. A mělo by to být, pokud jsem dobře poslouchal na výboru, ještě v průběhu tohoto roku. Předpokládám, že vláda v rámci té další novely předloží skutečně plán, jakým způsobem transparentně a nediskriminačně orgány zdravotních pojišťoven obsazovat.

Pokud se jedná o kritiku, která se snesla na tento pozměňovací návrh v některých médiích a také ze strany Hospodářské komory a velkých zaměstnavatelů, tak k tomu bych chtěl jenom říci, že tuto kritiku vnímám jako doklad toho, že velcí zaměstnavatelé, ale také některé finanční skupiny mají v tuto chvíli zásadní vliv v zaměstnaneckých a rezortních zdravotních pojišťovnách. A je potřeba se ptát, jestli toto je úplně správně, jestli to takto chceme. Je potřeba si uvědomit, že ten původní model zaměstnaneckých, rezortních, podnikových pojišťoven měl trošičku jiný ráz. Dneska si mezi sebou zdravotní pojišťovny nějakým způsobem konkurují a nelze říci, že jejich statut v tuto chvíli odpovídá tomu statutu zaměstnaneckých a rezortních pojišťoven, možná s výjimkou pojišťovny Škoda. Pojištěnci těchto pojišťoven dneska zdaleka nejsou například jenom vojáci, nebo příslušníci bezpečnostních složek u pojišťovny Ministerstva vnitra, stejně tak jako třeba to nejsou jenom vojáci u Vojenské zdravotní pojišťovny. Jsou to běžní občané, kteří se k této pojišťovně přihlásili. A je tam také nemalé procento těch takzvaných státních pojištěnců. Proto jsem přesvědčen o tom, že by obecně zástupci pojištěnců měli mít právo zasahovat do voleb do orgánů zdravotních pojišťoven. A právě proto jsem zvolil ten způsob, který je dneska znám z voleb do orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, tedy princip zastupitelské demokracie. A znovu zdůrazňuji, že to není vhodné řešení pro dlouhodobý horizont, ale je to řešení v tuto chvíli, kdy vládní návrh nerespektuje ten nález Ústavního soudu, nebo alespoň ne tak, jak to Ústavní soud vcelku zamýšlel.

Pak bych se ještě rád vyjádřil ke kritikům, kteří pozměňovací návrh, který přijal zdravotní výbor, kritizovali z toho pohledu, že to snad mají být nějaké pašalíky pro stávající poslance. Tady bych chtěl říci, že já sám osobně jsem ani v minulém, ani v tomto volebním období v žádné správní či dozorčí radě nezasedal, a také tady chci říci závazek, že to ani do budoucna neplánuji, protože jsem aktivní lékař a nepovažuji to za vhodné. Chci také zdůraznit, že KDU-ČSL například ve Správní radě VZP jak v minulém, tak v tomto volebním období žádného poslance nemá, takže je to jenom na strategii a zodpovědnosti jednotlivých politických frakcí zde v Poslanecké sněmovně.

Ale vrátím se ještě k tomu, co tady dneska avizoval pan ministr, a navázal bych na kolegu Třešňáka. Vážím si toho, že v mezidobí ministerstvo ten můj trošičku provokativní pozměňovací návrh - a já jsem se tím netajil, že to je trošičku provokativní a že to je trošičku i výzva k ministerstvu - přetavilo v pozměňovací návrh, který dneska bude pan ministr načítat, jak avizoval. Nemohu v tuto chvíli ještě říci, jak se k němu finálně postavíme, protože má 16 stran a je tam od včerejšího večera. Ale tak jak už některé ty parametry zde představil nebo komentoval kolega Třešňák, tak ten směr považujeme za správný. My si ho určitě do třetího čtení jako klub KDU-ČSL poctivě i s experty zanalyzujeme, a pokud náš názor bude takový, že lépe odpovídá nálezu Ústavního soudu, že lépe odpovídá tomu, aby pojištěnci měli zajištěné právo se podílet na obsazování dozorčích a správních rad zdravotních pojišťoven, tak mohu říci, že pokud k tomuto závěru dojdeme, tak upřednostníme ve finálním hlasování tento pozměňovací návrh před tím naším, který, jak jsem říkal, měl být pouze krátkodobým řešením. Ale ten bianko šek ještě v tuto chvíli dát nemůžu, potřebujeme si ten pozměňovací návrh zanalyzovat.

Děkuji vám za pozornost, hezký večer.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych navázal na kolegu Kaňkovského. Přesně tak, jak to říkal, tak to bylo. Za mě, je to trošku pro mě složité - komplexní pozměňovací návrh. Vlastně den před hlasováním, respektive dneska jsme se o něm dozvěděli, takže i my si ho zanalyzujeme.

A já mám jeden dotaz na pana ministra. Ve chvíli, kdy uvažujeme o nějakých strukturálních změnách, tak pokud by se do budoucna uvažovalo o snížení nebo zvýšení počtu pojišťoven, tento návrh neblokuje toto? Protože budeme to mít transparentně změněno, ale v dané pojišťovně budou dvě třetiny, do kterých nezasáhne stát. A pokud stát bude chtít měnit nějakou strukturu, tak by mě zajímalo, jakým způsobem to udělá. Takže poprosil bych o tuto odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, hlásí. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Já budu jenom krátce reagovat na pana poslance Kaňkovského. Skutečně pravdou je, že ten vládní návrh v tomto směru nebyl zcela dokonalý, a deklarovali jsme, že chceme ještě úpravu. A ten pozměňovací návrh, tak jak ho načtu v podrobné rozpravě, řeší ten problém. Skutečně ten pozměňovací návrh v zásadě vylučuje tu klauzuli 0,4 procenta odvedeného pojistného, což je první věc, a dává tedy možnost volit i zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným bez zdanitelných příjmů, zkrátka všem skupinám pojištěnců, které vlastně odvádějí pojistné na veřejné zdravotní pojištění, což je ten princip, ke kterému došel i Ústavní soud, že by tam neměla být v tomto směru žádná diskriminace, žádná konkrétní nominace od konkrétních organizací, třeba odborových organizací a podobně. Takže je to skutečně tak, že každý pojištěnec bude moci být volen a zároveň všichni, kteří odvádějí nějakým způsobem pojistné, budou moci volit, budou mít aktivní volební právo. Takže v tomto směru si myslím, že pozměňovací návrh, který načtu, by toto měl plně respektovat a nastavit ty volby transparentně.

Pokud jde o pana poslance Kasala, tak to je samozřejmě otázka, protože v současné době legislativa, tak jak je nastavena - zákon o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách neumožňuje slučování. Je to o nějaké další změně zákona, protože v současné době, pokud bychom chtěli třeba slučovat pojišťovny, tak by musela vlastně příslušná zdravotní pojišťovna být v tzv. bankrotu, nemohla by platit závazky svým poskytovatelům asi šest měsíců atd., a jsou tam poměrně přísná kritéria, takže tam bude nutné ještě udělat zásadnější změnu zákona. To není otázka obsazení orgánů, ale to je otázka vůbec podmínek pro fúze, tak jak jsou v současné právní úpravě. Ale na druhou stranu si je třeba také uvědomit, že v řadě těch pojišťoven budou zastoupeni zaměstnanci státu stejně, jako jsou dnes. Ono dneska to tak je. Dneska vlastně jedna třetina je vláda a dvě třetiny jsou zástupci zaměstnavatelů, odborů, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Vojenská zdravotní pojišťovna, zástupci armády atd. Tady by se v zásadě nemělo nic změnit zásadního oproti tomu současnému stavu, ale nutné je upravit podmínky pro nějaké možné fúze, které jsou teď poměrně přísné v tom zákonu, a je to o hlubší právní úpravě. Ale my teď aktuálně nějakou analýzu v tomto směru připravujeme, a případně změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádná další přihláška do obecné rozpravy není, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím, přejdeme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Třešňák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já se už jen přihlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem zmínil v obecné rozpravě. Je to 3968, 4167 a 4168. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další se přihlásil do podrobné rozpravy pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 4120, který komplexně upravuje zapojení jednotlivých skupin pojištěnců do voleb orgánů zdravotních pojišťoven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihláška do podrobné rozpravy není. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní mohli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo 10, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP