Úterý 21. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona opět uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji opět za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte tedy, abych uvedl návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Jak jsem předeslal již v rámci prvního čtení a při projednání návrhu zákona ve výboru pro zdravotnictví, hlavním důvodem předložení je potřeba adaptace dvou unijních nařízení, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení o úředních kontrolách jako celek nabylo účinnosti 14. prosince 2019. Český právní řád je tak třeba adaptovat na uvedené nařízení co nejdříve. Zákon o ochraně veřejného zdraví je jeden z několika zákonů, kterým je uvedená adaptace naplňována.

V souvislosti s implementací uvedených nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály, předměty určené pro styk s potravinami a dále pak také některé nové kompetence pro Ministerstvo zdravotnictví. Nad rámec implementace byla v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v zákoně o specifických zdravotních službách identifikována ustanovení týkající se státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. V oblasti ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu, písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců, a to zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Součástí navrhované právní úpravy je i související změna zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Jako vždy při projednávání nového zákona o ochraně veřejného zdraví probíhá základní a zásadní diskuze ohledně povinného očkování, které obsahuje daný zákon. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že Ministerstvo zdravotnictví považuje za potřebné setrvat na základních principech očkování, to znamená zachování povinného očkování tak, jak je nastaveno v současné legislativě, zejména z důvodu zachování proočkovanosti populace, která se v současnosti nebezpečně snižuje.

Návrh zákona byl výborem pro zdravotnictví projednán a výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh uvádí český právní řád do souladu s unijní úpravou. V případě jeho nepřijetí samozřejmě by to mělo vliv na závazky vyplývající z členství v Evropské unii. Věřím, že návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh v prvém čtení byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru, usnesení výboru máme k dispozici. Jde o sněmovní tisky 530/1 a 530/2. A já prosím zpravodajku výboru pro zdravotnictví, kterou byla paní poslankyně Olga Richterová, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jen velice stručně shrnu, že jsme návrh zákona projednali na 54. schůzi zdravotního výboru. Bylo to dne 8. ledna tohoto roku. Usnesení výboru je k dispozici jako sněmovní tisk 530/2. Podstatné je, že výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy a že doporučuje návrh zákona přijmout. Takto, myslím, lze shrnout stručně v rámci zpravodajské zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za informaci o projednání ve výboru pro zdravotnictví. Než otevřu obecnou rozpravu, tak ještě jedna omluva. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Kamal Farhan. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v této obecné rozpravě řekla několik slov, po kterých pak bude jasné, proč jsme podávali pozměňovací návrh. Tento zákon považuji za velmi důležitý a je velmi důležitý pro celou naši společnost.

Z toho terénu, který známe velmi dobře, vyplývá, že velmi důležitou úlohou je úloha hlavního hygienika ve zdravotnických zařízeních a postavení hygieny jako takové. Bohužel nemáme v současné době úplně jasné procesní věci někde nastavené v hygienických službách, a to není samozřejmě dobře. Nejedná se tady jenom o ta infekční rizika, ale jedná se o celkové uchopení hygieny, kam patří také hygiena práce, hygiena škol, hygiena dětí apod. Takže tady samozřejmě to pole působnosti je naprosto široké.

Na základě těchto zkušeností, na základě zkušeností z terénu, kde se začalo ukazovat, že veřejnost vnímá hygienu jako něco přídatného, méněcenného, tak bohužel na velmi zodpovědných postech jsou lidé, kteří nemají dostatečné vzdělání, a bohužel potom se dostáváme do velmi nevhodných situací, které už naše zdravotnictví by řešit nemělo.

Na základě těchto zkušeností si dovoluji s kolegy říci, že samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby tam došlo ještě k určitému upřesnění. To znamená, že hlavním hygienikem České republiky může být pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí potom k dalším úkonům, jmenuje jej vláda, na jeho výběr, jmenování a odvolání se samozřejmě přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě a podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Další věcí, která je naprosto nutná, je opět tam zavést hygienickou službu jako službu vzdělávací, protože hygiena se prolíná všemi oblastmi, celým naším životem, a když budete chtít i postavit nebo přistavit jednu místnost, víte dobře, že musíte mít posouzení hygienika. A tam by bylo velmi vhodné, kdyby to byl člověk, který tomu rozumí. Takže i z těchto důvodů je třeba, aby samozřejmě dále celá hygienická služba probíhala jednak vzdělávacím procesem, ale také sama byla zapojena do vzdělávání. Takže je třeba, aby se tyto krajské hygienické stanice a další podílely na vzdělávání lékařů, zdravotnických i nezdravotnických pracovníků tak, aby samozřejmě mohlo naše zdravotnictví dále poskytovat velmi kvalitní služby.

Další věcí, kterou je třeba říci, že všude tam, kde potřebujeme hygienickou službu, je provádění lékařských činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví je obor, který někdy u nás bývá popelkou, a to není dobře, protože veřejné zdravotnictví ve vyspělých zemích, kam se samozřejmě řadíme, má velmi důležitou úlohu v posilování trendů a definic moderní medicíny, zejména co se týče populačních preventivních programů. Takže i z tohoto pohledu je tedy nutné, aby byli tito zaměstnanci s odbornou způsobilostí dále zapojeni do úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví a zapojovali se do provádění lékařských činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Samozřejmě aby tam také bylo postgraduální i pregraduální vzdělávání lékařských i nelékařských oborů a samozřejmě aby byli schopni posléze stát v jedné řadě, i co se týče posudkové služby.

Dámy a pánové, prosím pěkně, naše veřejné zdravotnictví je velmi důležité a dělá důležitou část dobrého jména naší medicíny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Farhan. Připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já si dovolím tady v obecné rozpravě krátce zdůvodnit své tři pozměňovací návrhy, které považuji za spíše technického rázu.

První návrh reaguje na změny v unijním právu, ke kterým došlo až v průběhu schvalování návrhu zákona vládou, a nebylo tak možné je ze strany předkladatele zpracovat. Jedná se o problematiku strategického hlukového mapování, jehož součástí jsou tzv. akční plány pořizované Ministerstvem dopravy a krajskými úřady za účelem ochrany před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku. Lhůta na přípravu akčního plánu v současné době činí jeden rok a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49, evropské směrnice ze dne 25. června 2002, o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Citovaná směrnice byla novelizována nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1010 ze dne 5. června 2019, o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí, tak, že tato lhůta byla prodloužena na dva roky.

Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne 6. června 2019, je proto nezbytné promítnout tuto změnu do zákona o ochraně veřejného zdraví v co nejkratším možném termínu. Kromě toho navrhuji úpravu přechodného ustanovení a ustanovení o účinnosti, neboť v současné době již nejsou časově aktuální. Účinnost je navržena plovoucím datem, protože s ohledem na implementační lhůty je to v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí tak, že tato lhůta byla prodloužena na dva roky.

Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne 6. června 2019, je proto nezbytné promítnout tuto změnu do zákona o ochraně veřejného zdraví v co nejkratším možném termínu. Kromě toho navrhuji úpravu přechodného ustanovení a ustanovení o účinnosti, neboť zase již nejsou časově aktuální. Účinnost je navržena, v uvozovkách, plovoucím datem, protože s ohledem na implementační lhůty je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti co nejdříve. (Poslanec přečetl stejný text dvakrát.)

Druhý pozměňovací návrh se týká odborné způsobilosti, to tady krátce zmínil pan ministr, pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, pro něž je vyžadováno vysokoškolské vzdělání. Vzhledem k tomu, že do § 44b odst. 1 zákona se nově doplňují konkrétní oblasti vzdělávání, je potřebné vyřešit i vztah k dříve získaným diplomům, neboť v oblasti vzdělávání před novelou vysokoškolského zákona, což je zákon č. 137/2016 Sb., neexistovaly diplomy. Navrhuji tedy použít dovětek "nebo obor obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání" - toto je moje rozšíření -, který byl použit již v několika jiných právních předpisech. To je můj druhý pozměňovací návrh.

Třetí pozměňovacích návrh řeší problematiku referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů. Tato referenční laboratoř je řízena Ministerstvem zdravotnictví na základě lázeňského zákona. Její existence je nutným předpokladem řádné péče o státní zdroje, v tomto případě přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod. Činnosti, které v rámci celorepublikové působnosti zabezpečuje, představují dlouhodobý kontinuální proces, u něhož je důležité zajištění laboratorní kontinuity z hlediska reprezentativnosti a opakovatelnosti výsledků. Nicméně úhrady za prováděné činnosti nepostačují na rozvoj a udržitelnost laboratoře a jen sporadicky pokrývají provozní financování. Důsledkem toho je mimo jiné, pro vaši informaci, nedostatečné personální obsazení - dnes tam jsou tři pracovníci s neúplnými úvazky; technické vybavení, které již neumožňuje samostatně provádět ani analýzy, natož provádět další činnosti předpokládané lázeňským zákonem.

Veškerá činnost zahrnující zpracování ekonomických agend, mzdových agend, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, IT potřeb, jakož i právních služeb je prováděna externí firmou v úzké součinnosti se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, který v dnešní době provádí veškeré chemické analýzy výtěžku minerálních vod, peloidů i plynů. Z toho důvodu navrhuji převést referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů pod Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, s nímž je nyní vykonávaná součinnost v těsné spolupráci. Tato změna by neměla představovat žádné dopady na výkon činnosti podle lázeňského zákona ani dopady na státní rozpočet, resp. tyto by měly být pozitivní.

Ještě než vám poděkuji za pozornost, tak avizuji, že se přihlásím v podrobné rozpravě k těmto svým třem pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Na řadě je nyní pan poslanec Třešňák, po něm vystoupí paní poslankyně Brzobohatá. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkný podvečer. Dovolte mi, abych představil některé pozměňovací návrhy týkající se povinného očkování. Ten první je 4065, protože jaksi v tom původním zákoně vyžadovaná kompletní proočkovanost a její dokladování na zotavovacích akcích a školách v přírodě nebyla doposud racionálně lékařsky zdůvodněna, resp. až z diskuse na výboru zdravotnictví 8. ledna některá zdůvodnění vzešla, byť např. čísla, která jsou konkrétně v zákoně, jako pět dní trvání akce nebo kolektiv 25 dětí ve třídě, stále považuji za čísla vystřelená od stolu. Nicméně ten hlavní rozdíl mezi zotavovací akcí a školou v přírodě zde diskutován byl, právě na školu v přírodě jede vždy ten stejný, identický a homogenní kolektiv dětí, který spolu tráví i zbytek školního roku ve třídě, takže to nás vedlo kromě toho pozměňovacího návrhu 4065 i k jistému kompromisnímu návrhu, který tu povinnost vypouští právě jenom u škol v přírodě, a to je návrh 4165.

Dále bych představil pozměňovací návrh 4166, kterým se ruší podmínka očkování pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol. Zároveň se vypouští, aby očkování bylo nově povinné také v dětských koutcích a mateřských centrech. A spíše než preventivní nástroj ochrany veřejného zdraví vlastně tohle představuje zákaz přijímání neočkovaných dětí do školek a je to jistou donucující sankcí, což nám přijde jako rozpor se samotným školským zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Farský a pak budeme pokračovat tak, jak jsou řečníci přihlášeni. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tady navázal na kolegu Třešňáka, který mluvil o té zrušené sankci, kterou je zákaz účasti těch plně neproočkovaných na školách v přírodě nebo na zotavovacích akcích. Pan kolega Třešňák spolu s dalšími předložil pozměňovací návrh, který se jen mírně liší od toho, který jsem v rozmezí několika hodin do systému vkládal já. Řekl bych, ten pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, řeší stejnou agendu, ale řeší jako podskupinou. Když řeknu ten rozdíl, tak já to navrhuji tak, aby na zotavovací akce a na školy v přírodě mohly jet i plně neočkované děti - a to je ten rozdíl od pozměňovacího návrhu skupiny poslanců v čele s panem kolegou Třešňákem - aby to měly ve zdravotní dokumentaci zaznamenáno, ve zdravotním posudku, v jakém stavu na ten tábor jedou.

Proč toto navrhuji? Protože to je jedna z těch sankcí, kterou když představujete lidem - a já vedu tábory, je to fakt dost nepochopitelné pro ty, kteří celoročně fungují v nějakém kolektivu, kteří se scházejí, kteří se setkávají, zažívají spolu víkendy, a pak zjistí, že pokud je ta akce delší jak pět dnů a je na ní více jak 29 dětí, tak najednou už nikam vyrazit nemůžou, nebo alespoň nikam nemůžou vyrazit legálně. Ta sankce je tak nevysvětlitelná, že jenom zvyšuje nedůvěru k samotnému očkování. A myslím si, že to je to, čemu dnes čelíme, že ta nesmyslnost, neprovázanost sankcí, které jsou v některých případech, zvláště v tomto, takovou diskriminující šikanou, prostě způsobuje ten odpor k očkování, který pak přináší to, jak klesá proočkovanost. Protože jak vysvětlit, že když jich bude 29, tak jet můžou, když jich bude 30, tak už tam nemůžou vyrazit, i když se celoročně scházejí v kolektivu a jezdí na víkendové akce, tak pokud je ta akce čtyřdenní, tak na ni vyrazit můžou, ale pokud bude mít šest dnů, tak už na tu akci jet nemůžou. To je takové ustanovení, které se vysvětlit nedá. A tím, jak se vysvětlit nedá zdravotními důvody, tak jen způsobuje pocit, že je tady vyvíjen neúměrný tlak. Přitom samotné ty zotavovací akce mají přece příznivý dopad jak na zdravotní stav dětí, tak i na jejich sociální začlenění. A my jenom tímto způsobem ostrakizujeme a vyvádíme je z toho kolektivu.

Aby tady nepadla mýlka a nepřesunuli jsme tu debatu k otázkám povinného očkování. To vůbec není návrh na nepovinné očkování nebo nějaké rozmělnění. Ta povinnost zůstává, dokonce zůstává i sankce, kterou můžou samozřejmě dostat, ale jediné, co navrhuji, je, aby tam nebyla z mého pohledu a pohledu toho vysvětlujícího ta nesmyslná sankce, která říká, že můžete všechno, ale nemůžete pak odjet na tábor nebo na školu v přírodě, protože to je taková sankce, která jenom ubližuje i samotnému konceptu očkování. Děkuji za pozornost. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Brzobohatá, připraví se pan poslanec Válek. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás ráda seznámila se svými dvěma pozměňujícími návrhy. Jeden je o šíření infekčních nemocí. Účelem zákona o ochraně veřejného zdraví je ochrana a podpora zdraví obyvatelstva a jeho skupin včetně zdravotních pracovníků. Můj předkládaný pozměňující návrh lépe definuje podmínky ochrany zdravotních pracovníků před nákazou, umožňuje provedení testu na HIV bez souhlasu pacienta v případě profesionální expozice či poranění a uvádí do souladu informační povinnost pacienta s Listinou základních a práv a svobod. Pozměňovací návrh nijak neruší a neomezuje ani jinak neupravuje informační povinnost pacientů definovanou v zákoně 41, o zdravotních službách, která zůstává v plném rozsahu zachována.

Tak a ten druhý návrh - je to očkování proti meningokokovi. Tady jsem si neudělala žádnou přípravu, protože je to téma, které se mě osobně velice týká, protože bohužel tady na tu nejzákeřnější bakterii, která vůbec na světě existuje, když uhodí, když se ukážou její první příznaky, tak někdy se stane, že do 24 hodin člověk umírá, ať je u něho třeba pět doktorů. Takže je to vlastně pozměňovací návrh, který umožňuje to, že maminky dětí do jednoho roku si to budou moct nechat jako nepovinné očkování, nebudou muset vytahovat peníze z kapes, ale budou mít děti očkovány zdarma. Tak doufám, že mě všichni v tomto návrhu podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Nyní vystoupí pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím, že v roce 2012 se změnila legislativa, která posunula očkování v České republice, což je dobře. Teď jestli si správně pamatuji, v roce 2015 přijalo pětiletý akční plán Ministerstvo zdravotnictví na zvýšení proočkovanosti, v letošním roce bude končit. Ale pokud se udělá analýza těch pěti let, tak ta proočkovanost, byť ten akční plán se jistě v předchozích vládách realizoval, spíš klesá, než stoupá, to víme, víme, že v některých kategoriích. Takže ten akční plán úplně nefungoval. V příštím roce bude, předpokládám, vyhodnocen. Není to asi chyba stávajícího ministra, nicméně bude nějaké vyhodnocení toho akčního plánu.

Ministerstvo, byť to takhle v tom akčním plánu není, přistoupilo k několika pozitivním krokům. Ty pozitivní kroky spočívají v tom, že jsme odhlasovali odškodnění těch, kteří mají komplikace způsobené očkováním, na druhé straně tvrdě trváme a vymáháme povinné očkování, a to je dobře, snažíme se veřejnost informovat, aby se očkování nebála, a informujeme o užitečnosti očkování. A všechny tyto aktivity jsou velmi pozitivně vnímány. Nicméně chybí některé drobnosti, které mně připadají ne úplně logické.

Já bych si dovolil podpořit na tomto místě pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové, který s tím souvisí. Domnívám se opravdu, že hlavní hygienik by měl být lékař. A pokud tento obor - hygiena a epidemiologie - je, je to zásadní obor, tak bychom měli tuto změnu přijmout a přimlouvám se za tento pozměňovací návrh.

A sám předkládám spolu s kolegy z dalších politických stran další dva pozměňovací návrhy, které jsou součástí komplexu čtyř pozměňovacích návrhů. Z mého pohledu tyto pozměňovací návrhy jsou spíše technickými úpravami. Já jsem se je snažil konzultovat napříč s odborníky, s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími. První má číslo 4140, druhý má číslo 4141.

Pozměňovací návrh číslo 4140 se de facto týká definice kontraindikace očkování, protože v zákoně je definice trvalé kontraindikace. Ty trvalé kontraindikace jsou známé, zřejmé. My, kteří pracujeme ve velkých nemocnicích, kde jsou dětská onkologická oddělení, známe řadu těchto nešťastných trvalých kontraindikací. Nicméně existuje suma dočasných kontraindikací, které pediatři velmi dobře znají. A tyto dočasné kontraindikace jsou legitimní dočasnou kontraindikací očkování. Bohužel v zákoně je definováno - trvalá kontraindikace. A pak děti, které mají tuto dočasnou kontraindikaci, nejsou akceptovány v mateřských školkách, nemohou se účastnit škol v přírodě.

Já to nepovažuji za logické, přerozdělovat mezi trvalou a dočasnou kontraindikací, když děti s trvalou kontraindikací se účastnit těchto aktivit mohou, mohou do školky, a děti s dočasnou kontraindikací, jejichž rodiče neodmítají očkování, se nemohou účastnit. To nepovažuji za šťastné, a proto můj - nebo náš pozměňovací návrh, já si to dovolím takhle formulovat, náš pozměňovací návrh vypouští v podstatě slůvko "trvalá kontraindikace" a ponechává slůvko "kontraindikace". Domníváme se, že tím vyřešíme řadu nešťastných situací, ke kterým dochází. Přitom se domníváme, že naši pediatři jsou ti nejlepší a nejvíce kvalifikovaní, kteří mohou posoudit, zda má, či nemá dítě kontraindikaci očkování, a pokud vysloví to, že dítě má kontraindikaci očkování, nemělo by být tomu dítěti upíráno, aby mohlo chodit do mateřských škol nebo na školy v přírodě po tu dobu, kdy ta dočasná kontraindikace trvá. Je to tedy pozměňovací návrh číslo 4140.

Ten druhý pozměňovací návrh - ty první dva představil kolega Třešňák - se týká de facto skupiny dětí, které byly očkovány pentavakcínou, jejíž součástí nebyla očkování proti hepatitidě B. A pro tyto děti zase je problém, protože nemají očkování proti hepatitidě B, účastnit se aktivit ve školském kolektivu, přitom to nemá úplně logiku, aspoň z mého pohledu jako lékaře, protože hepatitida B se přenáší krví anebo pohlavním stykem a je velmi, velmi málo pravděpodobné, že by k tomuto přenosu došlo. To znamená, i tady se jedná z mého pohledu spíše o technickou úpravu, drobnou technickou úpravu, která je zdánlivě nepatrná, nicméně významně může určité části populace usnadnit život a návštěvu školy. A zase, nejde o žádné omezení povinného očkování, nejde o žádný průlom do povinného očkování, to bych chtěl znovu zdůraznit, to nejde v žádném z těch pozměňovacích návrhů, ale cíl toho našeho kolektivu je jednoznačný - zvýšit proočkování české populace a zvýšit ho tak, že omezíme obavy a drobné chyby, které jsou v legislativě a které rodiče zbytečně stresují, vypustíme.

Tyto dva pozměňovací návrhy jsou z této kategorie podobně jako pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka. Já bych vás velmi poprosil o vaše vlídné přijetí těchto pozměňovacích návrhů a jejich podporu a tímto končím a děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Petr Pávek, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, všechno nejlepší do nového roku. Vidíme se poprvé.

Já bych krátce navázal na své předřečníky. Já se domnívám, že téměř všechny pozměňovací návrhy, jak tady dnes byly zmíněny, si zaslouží podporu, ať už je to u té kvalifikace, nebo jsou to legislativní nedostatky, a potom tamhle z té strany jsou to pozměňovací návrhy, které mají zabránit šikaně některých vybraných dětí, potažmo jejich rodičů při určitých příležitostech.

Podle mého názoru se tady stát stává drábem při vymáhání cizích zájmů, a to není dobře. Uvedu několik příkladů. První je - neuslyšíte ode mě teď nic proti očkování a proočkovanosti obyvatel, i když většina z vás na to zná můj názor. Zůstaňme u toho, že chceme, aby byla proočkovaná populace. Zůstaňme u toho, že očkování je tak užitečné, jak se tváří. Zůstaňme u toho, že chrání ty, kteří byli očkováni. Ale vy, zejména vy lékaři, víte, že zodpovědně je potřeba ke každému dítěti přistoupit zvlášť, že by měly být poskytovány očkovací plány, že ne každé dítě prostě může odejít s hexavakcínou, že to může vyvolat prostě různé protireakce, kontraindikace apod.

V takových případech, když třeba dítě není zcela proočkováno, tak ho vyloučit z nějaké akce, je podle mě šikanózní a není to opodstatněné. Je-li to očkování skutečně tak chránící, tak se ty ostatní děti ani jejich rodiče nemusí ničeho obávat. Stejně jsou ty děti celou dobu pohromadě. My tady máme absurdní situace, kdy například ve školce sankcionujeme tu školku za to, když přijme dítě, které není proočkováno nebo zcela proočkováno tak, jak to ukládá dneska zákon, a následně dva měsíce nato ho pošleme do první třídy ve škole, kde už to nehraje žádnou roli. Stejně tak vylučování těchto dětí z táborů, různých akcí, škol v přírodě, rekondičních pobytů je prostě šikanózní.

A zejména potom - já si při téhle příležitosti vzpomenu na ty šťastné okamžiky svého dětství, kdy jsme jezdili na skautské tábory, kdy jsme prostě vykopali latrínu, kdy jsme nebyli svázáni tak přísnými hygienickými předpisy, které z toho dneska dělají v podstatě hotelový pobyt, když jsme vařili v jednom kotli a pak jsme z něho jedli, kdy jsme pili vodu ze studánky a vozili jsme ji tam v konvicích. Dneska se podle mě ty hygienické předpisy v mnoha ohledech zvrhly v podstatě v něco, co brání tomu původnímu účelu například pobytu ve společenství dětí, táborů, přírody, jaksi toho normálního, co je prostě v životě pěkné. A dělá se z toho prostě papírová válka, zavádí se do toho spousta šikany. Já se domnívám, že to není namístě a není to správné.

Pak je tam ještě jedna kategorie a to jsou soukromé školky. Tam se domnívám, že to naráží přímo na ústavní pořádek České republiky. A sice jedna věc je, když se stát domáhá, byť šikanózním způsobem, například proočkovaností v zařízeních, která financuje a která pod něj organizačně spadají, a jiná věc je, jestliže tady máme soukromý subjekt, který si někdo založí, a v tom okamžiku už to je v podstatě šikana, která přechází do nezákonnosti, protože určujeme podnikatelskému subjektu, jak se má chovat, jak má dítě přijmout, jak má pokutovat někoho. To je naprosto nepřijatelné. Takže to je zvláštní kategorie mezi těmi školkami. Tam, kde tu školku si zřídí někdo jako soukromý subjekt, jako podnikatelskou záležitost, kde se nemusí obávat, nemá nad sebou hierarchii těch úřadů, ať už zřizujících měst, anebo prostě krajů nebo státu, tam se domnívám, že to naráží přímo na ústavní pořádek této země.

Ale já vás chci také požádat za všechny ty rodiče a jejich děti, aby nebyly vylučovány z kolektivů, abyste podpořili v podstatě všechny ty pozměňovací návrhy. Tak jak tady zazněly, tak se domnívám, že vedou k vylepšení té předlohy, která tady přistála z Ministerstva zdravotnictví. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Dvě omluvy. Ze zdravotních důvodů od 17.00 do 19.00 hodin z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg a také ze zdravotních důvodů od 18.30 do 21.00 hodin se omlouvá pan předseda Vít Rakušan.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha a do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já opravdu nebudu zdržovat, jenom rychle. Bavíme se o očkování, ale nezaslechl jsem tady, že bychom se bavili o povinnosti přeočkovat všechny zahraniční pracovníky, kteří k nám přicházejí za prací, a víte, že poslední dobou, já nevím, jestli to víte, ale rozhodně já se s tím setkávám dnes a denně, i mí zaměstnanci dokonce onemocněli černým kašlem, protože prostě je to záležitost, že na východ od nás přeočkovanost je velice malá. A dneska se bavíme o tom, jestli přeočkovat děti nebo očkovat nebo neočkovat, ale z ciziny sem k nám pravidelně za prací přicházejí lidé, kteří očkovaní nejsou. A myslím si, že to je závažný problém, který bychom možná v rámci toho očkování mohli naťuknout a řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Richterová v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Už bylo téměř vše řečeno včetně idylické doby našeho dětství, ať už bylo před 25 lety jako u mě, anebo před 50 lety. Prostě vždycky to bylo všechno zelenější. Ale s tím mytím v potoce to je pravda. To se prostě dnes už na táboře nemůže. A stejně to přitvrzuje, ta svázání předpisy a vším souvisejícím v mnoha dalších oblastech. Domnívám se, že tady u té debaty jsme prostě v okamžiku, kdy hledáme tu správnou míru, a že ty opravdu velice drobné pozměňovací návrhy, které představili mí předřečníci, jsou čistě o nějakém napravení - já bych až řekla přehnané - tvrdosti přístupu, přehnaného glajchšaltování.

Jenom vypíchnu, o co jde. Jde o to, že dnes mají legální možnost chodit do předškolních zařízení nebo jezdit na školy v přírodě nebo na tábory delší než pět dní pouze děti, které mají v případě komplikací ty komplikace takové, že z toho plyne trvalá kontraindikace k očkování. A zase, úplně logicky, jak to vysvětlil pan profesor Válek, je naprosto logické, že existuje-li kontraindikace dočasná, tak by právě měla pozastavit pro tu dobu trvání dočasně tu povinnost plného očkování. A tuhle úplně logickou věc my dnes v zákoně nemáme. Ten pozměňovací návrh ji umožňuje zavést. A já vás velmi prosím, abyste tomuto konkrétnímu pozměňovacímu návrhu tu pozornost věnovali.

Stejně tak opravdu z medicínského hlediska, zase už to bylo vysvětleno, jsme velice, velice přísní na povinnost hepatitidy B. Zase je to ten přenos krví, pohlavním stykem. Je velice nepravděpodobné šíření mezi malými dětmi. A ti rodiče, kteří očkovali své děti pentavakcínou, tak chybí jejich dětem jenom tady ta jedna z těch devíti povinných vakcín. A stejně nemají šanci legálně chodit do předškolního zařízení nebo jet na tábor. Myslím, že takováto přísnost absolutně nedává smysl. A najednou bum, udeří předškolní rok a vše je v pořádku. Udeří páté nebo šesté narozeniny, dítě má jít za rok do první třídy, a v tom povinném předškolním roce už se na kompletnost nebo nekompletnost očkování nehledí.

Jenom vás žádám, vážené kolegyně, vážení kolegové, zamyslete se nad tím, zda vám to dává logicky smysl. Tady ty dvě věci - možnost posunout očkování z důvodu dočasné kontraindikace a možnost vybrat si pentavakcínu, pětivakcínu místo hexa-, šestivakcíny, nemít hepatitidu typu B. To se opravdu domnívám, že pokud to něco způsobí, tak jen zvýšení důvěry rodičů v to, že se tenhle stát chová logicky a předvídatelně.

A poslední věc. Já nejsem zdravotník, ale zastupuji tady ve Sněmovně hlas rodičů malých dětí, rodičů, kteří zkrátka nevědí, proč jsou ta pravidla nastavena tak, jak jsou, proč pokud akce trvá do pěti dní, pokud na ní je do 29 dětí, ty jejich třeba nekompletně očkované děti, a to zase mluvím jenom o té pentavakcíně, třeba jim může chybět, a často to tak je, jenom ta hepatitida B, tak proč v případě kratší, menší akce jet mohou, v případě delší, větší akce jet nemohou. Zase žádají si logické vysvětlení. A já jsem ho nikde od našeho státu, od Ministerstva zdravotnictví srozumitelně nenalezla. Proč tyhle hranice, proč tato omezení? Proto ty naše pozměňovací návrhy umožňující společné pobyty na školách v přírodě dětí, které spolu stejně chodí do třídy, umožňující společné tábory dětí, které na ty kroužky, na víkendové výlety spolu stejně jezdí. Zase si myslíme, že to dává smysl.

A poslední věc, kterou bych ráda zdůraznila. Důvěra rodičů v očkování zkrátka vzroste s tím, když se posílí speciální individuální péče tam, kde jsou odůvodněné obavy z komplikací. Dám příklad. Když jsem si dělala zpětnou vazbu, ptala jsem se lidí, jaké mají zkušenosti, tak ti, kteří třeba měli významněji předčasně narozené dítě a byli automaticky odesláni do očkovacího centra, tak většinou měli zkušenosti velmi dobré. A chci poprosit. Víte, co se liší v očkovacím centru jaksi vlastně od běžného provozu, když máte harmonogram a jedete podle očkovacího kalendáře? Ten přístup v očkovacích centrech bývá velice individuální, velmi speciální. A díky tomu se předejde komplikacím.

Tak bych jen požádala, mohli-li bychom ke třetímu čtení třeba mít přehled ministerstva, jak se posilují personální kapacity těchto očkovacích center, protože bohužel se zdá, že právě třeba pražský Motol kapacitně se ztenčuje, a to je velká škoda. Pokud v případech velkých dědičných zátěží, v případech prvních komplikací při prvním očkování bude možnost rodičům nabídnout tyto individuální, vysoce odborné přístupy, tak věřím, že posílíme důvěru a ve finále i tu proočkovanost, o níž tady všichni mluví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Rozhlédnu se, zdali je nějaký další zájemce o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže tímto obecnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatele, pana ministra, zdali má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Nemá. A paní zpravodajka právě vystoupila, takže taky nemá. Tím pádem zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny.

Nyní tady mám řadu poslanců. Vidíme je tady na obrazovce. Jako první vystoupí v podrobné rozpravě paní poslankyně Věra Adámková a připraví se pan poslanec Kamal Farhan. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se v podrobné rozpravě přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu a mých kolegů, který nese číslo sněmovního dokumentu 4188, který jsem podrobně zdůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako další vystoupí pan poslanec Kamal Farhan a připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych se zde přihlásit ke svým třem pozměňovacím návrhům, které byly vloženy do systému pod čísly 4154, 4155, 4156. Odůvodnil jsem je v obecné rozpravě a i v systému je vloženo jejich podrobné odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Třešňák a připraví se paní poslankyně Brzobohatá. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Také se přihlásím ke třem pozměňovacím návrhům pod čísly 4065, 4165 a 4166. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Andrea Brzobohatá a připraví se jako poslední pan poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Chtěla bych se přihlásit ke sněmovním dokumentům, ke sněmovním pozměňovacím návrhům číslo 4174 a 4118. Důvodová zpráva je vložena do systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek a připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Hezké pozdní odpoledne. Dovolím si přihlásit se ke dvěma pozměňovacím návrhům, a to číslo 4141 a číslo 4140. Oba pozměňovací návrhy jsem podrobně zdůvodnil a vysvětlil, tím pádem děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A jako poslední pan poslanec Jan Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Dovolte mi přihlásit se k pozměňovacímu návrhu 4072, jak je načten v systému a jak jsem ho odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozhlédnu se po sále, zdali mám ještě nějaké zájemce o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se opět na závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Paní zpravodajka? (Ne.) Pan ministr váhá? Ne, ne. Tak dobře. Omlouvám se. Nemám tady žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní by se měl projednávat návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona o obecní policii, nicméně mám tady poznámku, že návrh nelze projednat, jelikož není splněna lhůta, to znamená, že usnesení výboru pro bezpečnost 550/5 bylo doručeno až dnes, 21. 1., ve 14.19 hodin, tím pádem není splněna lhůta 24 hodin. Takže projednání tohoto tisku tedy odložíme a vrhneme se na další tisk.

 

Jedná se o bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP