Středa 29. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb.,
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona je předkládán jako transpoziční změna národní legislativy, přičemž cílem prováděcí směrnice je zajistit změnu termínu ve výpočtu výše nouzových zásob ropy, a to z 31. března na 30. června každého roku, a změnu metody výpočtu ropného ekvivalentu dovozu ropných produktů. Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné implementace prováděcí směrnice do právního řádu České republiky.

Příprava novely zákona proběhla ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je v tomto případě předkladatelem novely zákona zastupujícím správu hmotných rezerv. Návrh prošel plnohodnotným mezirezortním připomínkovým řízením a vládě byl předložen bez rozporu. Vláda návrh zákona projednala, schválila už v průběhu minulého roku, konkrétně v červenci 2019. Bohužel nestihl se 1. leden. S ohledem na tzv. jednotná data účinnosti my tím pádem navrhujeme to, aby tato novela vstoupila v platnost nejbližší možný termín, čili nebudeme žádat o mimořádný termín, a to je 1. července roku 2020. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Nechtěl jsem vás přerušovat, ale mám dojem, že hladina hluku je příliš vysoká. Pro kolegy a kolegyně, kteří si toho nevšimli, už šest minut je schůze. V případě, že máte něco k projednání, třeba i s paní ministryní, běžte do předsálí. Děkuji.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Staněk.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Budu velmi stručný. Vše podstatné řekl pan ministr. Jedná se skutečně o změnu jednoho data. Věřím, že proženeme tento zákon Sněmovnou, jak to půjde nejrychleji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Zřejmě není. Žádný návrh na vrácení či zamítnutí nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru.

Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Nikoho nevidím, předvolám tedy kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 124, přihlášeno je 132 poslanců, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Pan předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zde nějaký návrh na přikázání jinému výboru. Nevidím nikoho, že by se hlásil, takže tím jsme vyčerpali všechna hlasování a já končím prvé čtení tohoto tisku a všem vám děkuji.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP