Středa 29. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 589/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. A prosím o větší klid v sále. Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o transpoziční návrh, který upravuje podmínky o námořní plavbě. Principiálně jde o to, že se uvádí do souladu požadavky směrnice Evropské unie 2018/131 s cílem zdokonalit a optimalizovat stávající systém ochrany námořníků pro případ jejich opuštění. Dochází k doplnění stávající zákonné povinnosti provozovatele námořního plavidla mít po celou dobu jeho provozování uzavřeno pojištění. Čili v zásadě je to jakýsi pohled na ochranu těch, kteří pracují na těch lodích, o pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného finančního plnění vyplývající ze základního pracovněprávního vztahu. Rovněž se jedná o pojištění pro pokrytí nákladů spojených se zajištěním potřeb námořníků nezbytných pro přežití na palubě námořního plavidla.

Abych to ještě upravil, nebo upřesnil. Já jsem se s tím seznamoval, jak asi víte, relativně rychle. To námořní plavidlo se rozumí, že mohou být dva typy. Buď se jedná o námořní obchodní loď, a tady rovnou řeknu, u nás žádná není, čímž se většina z toho nás netýká. Nicméně jsou u nás námořní jachty, to jsou ty od 2,5 m do 25 m, a tam se tedy částečně něco z toho, co zde teď říkám, nás týkat bude. Ale principiálně je to jenom transpoziční směrnice.

V návaznosti na to nařízení dochází i k určení námořního úřadu, což u nás tedy je Ministerstvo dopravy jakožto správní orgán, a zároveň umožňuje tomuto námořnímu úřadu veřejnoprávní smlouvou pověřit takzvanou klasifikační společnost k provádění prohlídek a vydávání, potvrzování a prodlužování platnosti osvědčení soupisu. To je právě to, co se nás netýká, protože, jak už jsem naznačoval, žádné takové lodě u nás nejsou.

V návrhu zákona potom ještě dochází ke zpřesnění již provedené transpozice o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96.

Nicméně ten návrh ještě kromě těch implementací má i neunijní část. Tam se jedná o to, že uvedené unijní předpisy jsou ve značném rozsahu obsaženy změny unijně irelevantní (?), vyžádané potřebami aplikační praxe. Čili navrhuje se například explicitně vyloučit možnost provozovat lodě s jaderným pohonem pod státní vlajkou České republiky, upřesnit požadavek na obsazení provozovatele námořního plavidla a výslovně zakotvit tento požadavek jako podmínku pro zápis námořního plavidla do námořního rejstříku České republiky. Dále dochází ke stanovení horní hranice stáří lodě, při jejímž překročení nebude možno v určitých případech zapsat loď do námořního rejstříku České republiky. Zakotvení možnosti námořního úřadu čerpat pro účely řízení o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty, digitalizované fotografie a podpisy žadatelů o vydání tohoto průkazu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Feranec. A prosím sál o větší klid.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom stručně k tomu, co říkal pan ministr, jenom rekapitulace. Jedná se tedy o transpozici, ale mimo transpozičních záležitostí jsou tam i některé věci, které si vyžádala aplikační praxe. Jedná se o námořní plavbu, i když nemáme moře, máme asi 10 tisíc jachet, které plují pod českou vlajkou. A je tam i taková perlička, jak tady zmínil pan ministr, že do budoucna nebude možné, aby pod českou vlajkou plula loď na jaderný pohon, což se nám asi nestane.

Vzhledem k tomu, že je to vcelku bezproblémová záležitost, navíc je tam ta transpoziční lhůta, tak bych si dovolil předložit návrh na zkrácení lhůty pro projednávání o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, ten návrh jsem zaznamenal. A nyní tedy otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže se ještě rozhlédnu, jestli se někdo nehlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu opět končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Nezazněly návrhy, o kterých bychom měli hlasovat v tuto chvíli, nicméně budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Kolegy jsem již svolal zpět do sálu.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh?

Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 150 je přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Není tomu tak.

 

Nicméně ještě zde zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dní na 30 dní, takže budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 151 je přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 84, proti 5. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme lhůtu pro projednávání zkrátili.

 

Tím projednávání tohoto tisku v tomto bodu končí. Já končím tento bod a děkuji navrhovateli a zpravodaji.

Jako další bod je zde bod 46, který též přísluší ministryni Benešové, která je omluvena, takže se přesouvá na konec bloku prvních čtení, stejně tak bod číslo 47 a bod číslo 49 se přesouvají na konec bloku prvních čtení pro nepřítomnost ministryně jakožto navrhovatelky.

 

A dostáváme se k bodu číslo 52, který otevírám. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP