Středa 29. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 643/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. (V sále je hluk.) Prosím o klid v sále.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon 111 o silniční dopravě, přičemž tematicky lze tento zákon zjednodušit a rozčlenit do čtyř oblastí.

První z upravovaných oblastí je problematika požadavků kladených na dobu řízení tzv. velkých vozidel, bezpečnostní přestávku, doba odpočinku nebo vedení a uchovávání záznamů, přičemž návrhem tohoto zákona se stanoví povinnosti dopravců směřující k zajištění všech těchto požadavků. My zde navrhujeme využít maximálního množství fakultativních výjimek na různou specifickou přepravu, což jsme využili, a to, jak už jsem říkal, do té maximální možné míry, přičemž současně tyto speciální přepravy stanoví zvláštní požadavky na bezpečnostní přestávky a potom na vedení a uchování všech příslušných záznamů.

Druhá z upravovaných oblastí je problematika kontroly a správního trestání. Jinými slovy to, co v tom prvním nebude dodrženo, tak tady v té druhé oblasti bude nějakým způsobem sankcionováno. Čili opět se jedná o bezpečnostní přestávky, jedná se o dobu odpočinku, požadavek na vedení všech záznamů, uchovávání těch záznamů atd. Rozšiřuje se oprávnění vybírat kauce v režimu zákona o silniční dopravě a ukládá se výslovný zákaz výroby, nabízení, propagace a prodeje a všeho, co je s tím spojeno, zařízení, která jsou určena k neoprávněné změně údajů vedených tachografem.

Třetí oblast je oblast, která zahrnuje problematiku vydávání a odevzdávání karet tachografu. Tak jak jsem si dával dohromady, jedná se tedy o čtyři typy karet - řidiče, podniku čili zaměstnavatele, dílny, případně různé kontrolní karty pro různé složky typu policie atd., přičemž v rámci toho zákona dochází k provedení řady dílčích změn, různých právních úprav vydávání a odevzdávání těch karet ať už řidiče, podniku, anebo různé dílny či ty kontrolní karty. Rovněž se zde řeší úprava tzv. centralizovaného vedení údajů a nahrazuje se komplexní právní úpravou informačního systému digitálních tachografů.

No a ta čtvrtá oblast je zaměřena na problematiku podmínek profesní způsobilosti řidičů. Tady zjednodušujeme, nebo změkčujeme ta pravidla. Jedná se o volnější režim zejména pro řidiče v různých specifických oblastech, jako je třeba zemědělství, jako je lesnictví, jako je zahrádkářství nebo zahradnictví, či tyto oblasti. Principiálně jde o to, že jsou o něco menší a méně tvrdé požadavky na profesní způsobilost těch, kteří budou v těchto specifických oblastech, jako je třeba pravidelné školení řidičů. V zásadě je to možnost, které využíváme.

Současně v rámci návrhu přijetí tohoto zákona bude řidičům z třetích zemí umožněno prokazování profesní způsobilosti prostřednictvím osvědčení řidiče vydávaného dopravním úřadem podle nařízení 1072/2009 a v této souvislosti dochází k upřesnění příloh žádosti tohoto osvědčení.

Dovoluji si vás tedy tímto požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Ožanová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po velmi podrobné zprávě pana ministra si dovolím být stručná. Cílem návrhu zákona je implementace stávajících unijních směrnic týkajících se silniční dopravy, zejména přeprava zboží vozidly, jejichž maximálně přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, a přepravy cestujících vozidly určenými pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče.

Dovolím si dále jenom zrekapitulovat čtyři hlavní body týkající se tohoto návrhu zákona. Za prvé, požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Druhým bodem je kontrola a správní trestání nedodržení požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Třetím bodem je vydávání a odevzdávání karet tachografů a vedení příslušného informačního systému. Čtvrtým bodem jsou podmínky profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel.

Předkládaným návrhem zákona dochází především k zajištění slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie. Doporučuji, aby se Sněmovna návrhem zabývala a propustila jej do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Munzar, kterého tímto žádám, aby přednesl svůj příspěvek. A paní poslankyně se hlásí, ano.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Podle důvodové zprávy - a paní zpravodajka to tady několikrát zdůraznila - je, že tato novela se předkládá z důvodu evropských směrnic. To znamená, že se to snaží tvářit jako transpozice nějakých evropských předpisů, ale ono tomu tak není. Když se do té důvodové zprávy a na ten návrh podíváte, tak zjistíte, že je to spíše gold-plating. Dokonce bych řekl učebnicový příklad gold-platingu. Jak jsem se s tímto tiskem seznámil, tak jsem nabyl dojmu, že se jedná spíše o integraci stávajících podzákonných předpisů, kde zároveň dochází k některým zpřísňováním naším vnitřním českým rozhodnutím.

Já si dovolím na začátku jeden konkrétní příklad, který je spíše pro vaše pobavení. Jeden paragraf se věnuje době archivace dokladů a mění se doba archivace dokladů o přepravě z jednoho roku na dva roky. Já vám přečtu větu z důvodové zprávy, to vás určitě pobaví. "Doba jednoho roku pro uchování dokladů o nákladu se prodlužuje na dobu dvou let s ohledem na požadavky vyplývající právě z nařízení číslo 11 z roku 1960."

Jestli to tedy má být transpozice nařízení z roku 1960, tak musím konstatovat, že ministerstvo vyvinulo sobě vlastní neuvěřitelnou akceschopnost a rychlost a celou záležitost během 60 let akcelerovalo. Jen nechápu, a to bych možná požádal pana ministra, zda mi odpověděl, proč mohl být do dnešního dne v našich vnitřních předpisech jeden rok. Takže mám vážné pochybnosti o tom, že se skutečně jedná o transpozici. Ale tohle byl jenom takový detail, kterým jsem chtěl jenom upoutat vaši pozornost.

Další příklad, který je daleko závažnější, který také z mého pohledu nevyplývá z žádných evropských předpisů, a je to pouze návrh ministerstva, tak novela přichází s některými novými přestupky, které v určitých případech vedou zároveň k finanční pokutě a zároveň k zákazu řízení na tři až šest měsíců, a to bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem takového případu. A musím říct, že třeba takovýto přestupek může být pro některé dopravce, případně jejich zaměstnance, profesně likvidační.

Dále - a to je podle mého názoru největší výhradou - dále ministerstvo navrhuje u vybraných přeprav zkrátit délku okruhu vyjmuté přepravy z povinností ze stávajících 100 kilometrů od běžného stání vozidla na 50 kilometrů. Česká republika tedy nechce dále už využívat tu maximální výjimku, kterou evropské předpisy umožňují. A k tomu nás žádná Evropa nenutí, to navrhuje samotné Ministerstvo dopravy a úředníci z Ministerstva dopravy, snížit tuto výjimku.

Mě velmi pobavilo kouzelné zdůvodnění Ministerstva dopravy, že rozloha České republiky je jiná než u ostatních států. Já jsem si tedy do dnešního dne myslel, že jeden kilometr je stejná míra vzdálenosti jak v papežském státě San Marinu, Slovensku, České republice, Francii, Německu. Ale pochopil jsem, že na Ministerstvu dopravy platí, že zítra již znamená včera a měřítko kilometru je také relativní. Takže až nám pan ministr bude ukazovat možná grafy, kolik se otevřelo dálnic v České republice, tak si prosím buďme všichni vědomi, že to jsou prostě jiné kilometry než za našimi hranicemi. Protože není kilometr, zdá se, jako kilometr. A to je jediné zdůvodnění, dámy a pánové, v důvodové zprávě pro snížení výjimek na polovinu. Že je to pouze s ohledem na rozlohu České republiky. Takže opět se jedná o gold-plating.

Skutečný dopad regulace je popsán pouze v jedné nenápadné větě. A slovy Sira Humphreyho z Jistě, pane ministře - vy jste to našel, respektive vy jste to četl, ano, já jsem tu větu našel a četl jsem ji a dovolím si ji ocitovat: "Reálně by mohl znamenat zvýšení mzdových nákladů dopravce v souvislosti s nutností zaměstnat více řidičů."

Dámy a pánové, kde se v současné době najdou v České republice další řidiči? Už dnes je nedostatek, pane ministře, řidičů zejména pro potřeby veřejné dopravy.

A to mě vede k tomu, že RIA k tomuto tisku je velmi nedostatečná, protože se nevěnuje těmto dopadům do celého odvětví. RIA úplně pomíjí širší sociálně-ekonomické dopady navrhované novely. K hodnocení tohoto tisku a předložené RIA využiji samotná slova vlády z webu, z internetu Úřadu vlády: Kvalitní RIA totiž vede ke kvalitní regulaci. A dámy a pánové, to, co je nám předkládáno v rámci důvodové zprávy, není kvalitní RIA. Z tohoto důvodu podám návrh na vrácení zákona k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, ten návrh jsem zaznamenal. Nyní paní poslankyně a zpravodajka Ožanová se hlásila do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Já překvapím trošku kolegu z hospodářského výboru. Já naopak dám návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů, protože za mě je ta důvodová zpráva dostatečná. Nicméně já sama jsem si psala důsledně připomínky, které říkal, a domnívám se, že je potřeba si to důkladně na hospodářském výboru vyříkat. Za mě to, že by se měla dodržovat pravidla, a proto je potřeba vzít více řidičů - víte, to nedodržování pravidel, zvláště dob odpočinku a podobně, vede k velkým problémům, k dopravním nehodám a jiným problémům na cestách. Potom se divíte, že ty kamiony třeba jedou pomalu, máte unaveného řidiče, který nám tam začíná pospávat, protože nedodržuje doby odpočinku. Domnívám se, že ta sankční opatření jsou v takovýchto případech prosím vás docela nutná.

A co se týče doby archivace. Já se domnívám, že právě z mé praxe - nemám to z důvodové zprávy, vycházím pouze ze své praxe - pro různá správní řízení a pro dokazování jsou tyto věci docela podstatné, abychom zjistili, jak vlastně dopravce či řidič dodržuje předpisy této republiky.

Takže ještě jednou zopakuji, dávám návrh na zkrácení ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Munzar. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. K tomu, co říkala paní zpravodajka vaším prostřednictvím. Já si myslím, že bez ohledu teď na politickou příslušnost naším úkolem není neustále opravovat návrhy zákonů a novely zákonů, které nám přicházejí mnohdy v nedostatečné kvalitě z ministerstev. A pokud důvodová zpráva nezdůvodňuje, proč se krátí některé výjimky, proč se zpřísňují nějaké přestupky, a zároveň ta důvodová zpráva se snaží tvářit jako implementace evropských předpisů, a přitom je to naše vnitřní rozhodnutí, tak já už jsem tady několikrát i při minulých tiscích vystupoval, že mně se tato praxe nelíbí. Pokud by v důvodové zprávě bylo dostatečně vysvětleno, proč k tomu ministerstvo přistupuje, pak se můžeme samozřejmě ve výborech bavit, jestli je to správný návrh, nebo jestli máme někdo jiný. Ale pokud to ministerský úředník napíše pouze jako transpozici evropských předpisů a dostatečně to nezdůvodní, tak to je ten důvod, proč to navrhuji pro přepracování. To je proto ochrana celé Sněmovny, aby úředníci na ministerstvech si toto napříště nedovolovali. Proto já navrhuji tento návrh k navrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška k faktické poznámce i do rozpravy. Takže pokud se nikdo další nehlásí... (O slovo se hlásí ministr Havlíček.) Do rozpravy, pane ministře? Tak klidně můžete do rozpravy. Myslím, že to nikomu nebude vadit. Tak já v tom případě tedy rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, což jsem pochopil, že pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji mockrát za připomínky, které zazněly. No, asi mě nařknete, že nejsem na to úplným specialistou, ale mimo pár vtipných poznámek jsem úplně nepochopil, co je tam špatně. Rozumím tomu, že můžeme diskutovat nad tím, co je transpozice a co není transpozice. Ale máme nějaké závazky vůči Evropské unii, snažíme se prostě to, co tam je, dává-li to smysl, prostě řádně implementovat.

A co je podstatnější - a tam bych souhlasil, nechť se o tom diskutuje na hospodářském výboru - je to, jestli ta zpřísnění, která tady jsou, dávají smysl vůči třeba bezpečnosti. Přece nemůžeme na jednu stranu jenom říct, tak pomozme třeba těm, kteří jsou provozovatelé těch kamionů, když se tady jednoznačně zpřísňují pouze, řekněme, ta závažná porušení, která jsou například manipulace s taxametrem a tak dále. Mně se na tom nezdá nic divného, protože tím na druhou stranu prostě chráníme bezpečnost a to, co dnes a denně zažíváme na silnicích. To znamená, z tohoto úhlu pohledu se k tomu takhle přistupovalo. A troufám si tvrdit, že to, co tam zaznělo, dává smysl.

Asi jste měl pravdu v té takzvané archivaci ve smyslu toho, že to bylo někdy od roku 1960 jeden rok. No tak měly to být dva roky, na to se přišlo. Možná se na to mělo přijít před dvaceti, patnácti lety, přišlo se na to teď. Upraví se to. Opět, já v tom tedy nevidím úplně žádný fatální problém, že se to teď tady upraví na to, jak to má mít. Můžeme diskutovat o tom, kdo na to měl přijít v minulosti. Ale zase to si tedy nemyslím, že nějakým fatálním způsobem ovlivní dneska bezpečnost provozu nebo prostě ziskovost těch společností, které v té oblasti jsou. Troufám si tvrdit, že to je dneska na diskusi v hospodářském výboru, ať se tam tedy pobavíme o každém z těch bodů, které tam jsou. Ale ta podstata, proč to děláme, je jasná. Je to proto, aby se zajistila bezpečnost provozu a aby se omezilo a zamezilo určitým nekalým praktikám. A ty jsou dost jasně a striktně tady vydefinovány. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Svolám kolegy do sálu, protože budeme hlasovat. Než budeme hlasovat, je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými kartami. Zároveň vás seznámím s omluvenkou. Paní poslankyně Majerová Zahradníková se omlouvá od 16.45 hodin z pracovních důvodů. A nyní tedy budeme hlasovat.

Jako první je zde návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Počet přihlášených se nám ještě neustálil. Anebo možná ustálil.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení k přepracování. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 152 bylo přihlášeno 135 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 70. Návrh na vrácení k přepracování nebyl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu? Děkuji vám.

hlasování číslo 153 bylo přihlášeno 136 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk dalšímu výboru. Má někdo návrh na nějaký další výbor? Není tomu tak.

 

Zazněl zde ale ještě návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru, a to o 30 dní na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 154 bylo přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 82, proti 38. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme lhůty pro projednávání tohoto tisku zkrátili. Končím tento bod. Děkuji navrhovateli a zpravodajce.

 

Posuneme se dál, a to k bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP