Středa 29. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 654/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podotýkám, že návrh novely zákona není transpozičním řešením. Je navrhován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a MPO je zástupcem navrhovatele v tomto případě. Důvodem předložení této novely je aktualizace současného znění zákona a jeho uvedení do souladu s nejnovějšími požadavky. Přičemž uvádíme ho do souladu s tzv. úmluvou.

O co se jedná? Zpřísňujeme pravidla zacházení s určitými chemickými látkami, zejména potom, co se týká určitého zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob, použití chemických zbraní a jejich zničení a vše, co se týká požadavků kladených na ochranu veřejných zájmů v oblasti chemické, ale i biologické, radiologické a případně jaderné. Proto ten SÚJB.

Dochází k docela zásadní koncepční změně v oblasti zákazu využívání těchto látek - a podotýkám - k určitým účelům. Když to přeložím trošku do češtiny, tak jak jsem se s tím seznamoval, netýká se to využití pro různé mírové účely, zdravotnictví atd., jedná se to pro účely takové, které mohou nějakým způsobem lidem, přírodě nebo třeba institucím uškodit. Opakovaně říkám, jedná se jenom o to, že se to dává do souladu s tzv. mezinárodní úmluvou. Tato úmluva, a tím pádem i naše novela zákona zakazuje užívání všech látek, které jsou způsobilé, a to je důležité, jsou to tři oblasti, způsobit buď smrt, nebo dočasné zneschopnění, anebo trvalou újmu na zdraví, a to jak lidem, tak zvířatům, ale platí to i třeba ve smyslu zničení rostlin apod.

Dochází poté rovněž k upřesnění některých informačních povinností vůči orgánům veřejné správy a ta novela rovněž reformuje přestupkovou část zákona. To znamená, co nastane, když je toto porušeno. Zavádí celou řadu nových informačních povinností ve smyslu určité výhradní povinnosti, což by v praxi znamenalo, že by mělo pouze výjimečně docházet k určité nezbytnosti správného provedení v rámci mezinárodních závazků.

Novela zrušuje na druhou stranu stávající informační povinnosti, což je ta dobrá zpráva, pro jejich nadbytečnost, posiluje SÚJB, získávání potřebných informací a z hlediska administrativní zátěže přináší vcelku odlehčení. Novela by měla přispět rovněž k posílení schopnosti České republiky dostát svým mezinárodním závazkům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Radovan Vích. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Dobrý podvečer všem. Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, kolegyně a kolegové, jenom doplním to, co tady řekl pan ministr průmyslu a obchodu. Tento zákon není transpoziční. Jedná se o sněmovní tisk 654, který mění hlavně zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. Dále obsahuje drobné změny živnostenského zákon a trestního zákona a všechny tyto úpravy jsou vyvolané snahou nejen plnit Úmluvu u zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, což už dlouho funguje, ale upravit zákon podle aktuálních praktických poznatků a sjednotit terminologii, která je v kolizi s jinými právními předpisy, a interpretaci klíčových pojmů. Jde tedy o revizi tohoto zákona.

Musím upozornit, že tímto návrhem zákona se mění celá základní definice chemických zbraní. Nejvýrazněji je to u pojmu chemické zbraně a pojmu výroba stanovených látek. U takzvaných stanovených látek, tedy látek pod pečlivým dohledem ze strany národních orgánů a Organizace pro zákaz chemických zbraní, nebude už jejich seznam upraven vyhláškou, ale zákon odkáže rovnou na přílohu Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení.

To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Ptám se do sálu, jestli se někdo hlásí. Jelikož nikoho nevidím, tak rozpravu opět končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Svolám kolegy do sálu, protože budeme hlasovat. Nejdříve se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu a já se zeptám, jestli má někdo návrh na nějaký jiný výbor. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 156 je přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru pro obranu jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbory? Není tomu tak, takže tím jsme se vypořádali se všemi návrhy v tomto bodě a já projednávání tohoto bodu končím.

 

Jako další bod je zde

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP