Středa 29. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

55.
Vládní návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
/sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

Já to otevírám. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, z chemie přejdeme do zahraničního obchodu. Návrh zákona adaptuje, čili adaptační zákon, použitelná unijní nařízení, konkrétně nařízení o takzvaných konfliktních minerálech. Dále je adaptováno na řízení Rady o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí, uplatňovaných mimo její území. Jedná se o takzvané blokovací nařízení, čili vše, co se týká zahraničního obchodu. Uvedená řízení představují zvláštní unijní úpravu v rámci zahraničního obchodu, a protože obdobné zvláštní režimy zatím nebyly do českého právního řádu nikdy implementovány, bylo zvoleno jít cestou zcela nové právní úpravy. Budou-li přitom v budoucnu na úrovni Evropské unie přijaty další obdobné zvláštní režimy, může zákon sloužit i k jejich implementaci do českého právního řádu.

O co tedy jde? Nařízení o konfliktních minerálech zřídilo systém Unie pro náležitou péči v dodavatelském řetězci s cílem omezit možnosti financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil podílet se na obchodu s cínem, konkrétně tantalem, wolframem, jejich rudami, a jedná se tedy pochopitelně o oblasti postižených konfliktem - to je důležité zdůraznit. Stanoví povinnosti týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci, prostě je to ochranná záležitost.

Blokovacím nařízením má být odvrácen negativní účinek takzvané extrateritoriální aplikace právních aktů třetích zemí. Principiálně jde o to, že se ty třetí země nejdřív taxativně vyjmenují, v příloze takzvané hospodářské subjekty Evropské unie, a zakáže se určitým hospodářským subjektům Evropské unie tyto právní předpisy dodržovat. Tady se jedná hlavně o takzvané právní předpisy Spojených států, které se týkají omezení v hospodářském obchodním styku, konkrétně s Kubou, s Íránem a s Libyí. Toto blokovací zařízení tedy umožní těm hospodářským subjektům Evropské unie získat náhradu škody, která by mohla vzniknout v důsledku uplatnění těch právních předpisů, a tím pádem se ruší účinek rozhodnutí soudů třetích zemí. Je to tedy výhodné pro evropské subjekty, nebo výhodnější, a eliminuje se tím částečně riziko, které může způsobit to, že se v rámci třeba Spojených států, které mají taxativně vymezená určitá pravidla s těmito zeměmi, že se jich to nedotkne. Cílem tohoto nařízení je zmírnit dopady, jednoznačně, těch amerických sankcí na zájmy Evropské unie.

Z našeho pohledu se jedná o minimalistickou adaptaci na právo Evropské unie, která určuje rovněž orgány státní správy České republiky, které potom odpovídají za zajištění provádění obou těchto nařízení, a rovněž ten návrh zákona stanoví pravidla, opatření k nápravě a správní tresty ve formě pokut za porušení toho blokovacího nařízení.

Jelikož návrh zákona obsahuje takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu, byla tedy udělena předsedou legislativní rady výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace RIA. Všechny připomínky v mezirezortu byly řádně vypořádány, materiál mohl být vládě předložen bez rozporu. Věřím, že zákona přispěje k informování společnosti, ale i spotřebitelů, o problematice odpovědného získávání surovin, a rovněž tedy, že se podaří eliminovat případné negativní dopady některých právních aktů třetích zemí na subjekty Evropské unie, tím pádem České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a vidím pana poslance Dolínka, který je zpravodajem pro prvé čtení, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý den. Já se omlouvám, mírně zadýchaný, utíkám ze schůzky. Já bych chtěl říct, že pana ministr poměrně jasně popsal znění zákona, s tím, že opravdu zákona reaguje na... (Popadá dech.) Děkuji. (Veselí v sále.) Tím, že zákon opravdu reaguje na mezinárodní podmínky a mezinárodní situaci, v tuto chvíli nebyl opravdu zákon rozporován zatím na žádném jednání a nevidím žádný problém, proto doporučuji, aby zákon byl přikázán výboru k projednání. Děkuji. (Veselí v sále, poslanci tleskají.) .

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Ptám se do sálu, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu též končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Nezazněly návrhy na vrácení či přepracování, takže budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

 

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru? Já vám děkuji.

hlasování číslo 157 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo - paní poslankyně Černochová má návrh na další výbor. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Z logiky věci, kdy se tedy jedná i o nějakou normu, která má vliv, může mít vliv na vnitřní bezpečnost, tak navrhuji výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, takže to jsou dva návrhy - výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu. Má ještě nějaký návrh na jiný další výbor? Nevidím, takže přejdeme k hlasování.

 

Nejdříve tedy zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je pro? Kdo je proti přikázání výboru pro bezpečnost, nebo bezpečnostnímu výboru přesněji? Já vám děkuji.

hlasování číslo 158 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 67, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že vzhledem k probírané problematice by se tento zákon hodil také do zahraničního výboru, protože mám tušení, že by se mohl pojit s tzv. Magnitského zákony. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A pokud nikdo nemá nic proti, zařadíme i tento výbor do hlasování. Nicméně dříve zazněl návrh na přikázání výboru pro obranu.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro obranu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 159 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 61, proti nikdo, nicméně návrh nebyl přijat.

 

A nyní tedy ten poslední návrh. Je zde žádost o odhlášení? (Ano.) Já vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak budeme hlasovat o přikázání výboru zahraničnímu k projednání jako dalšímu výboru. Vypadá to, že se nám počet ustálil.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 160 je přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 77, proti nikdo, takže tento návrh byl přijat.

 

Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali zahraničnímu výboru jako dalšímu výboru. Další návrhy, o kterých bychom v tuto chvíli měli hlasovat, nezazněly, takže projednávání tohoto tisku v prvním čtení končím, stejně tak končím tento bod. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji.

 

A přesuneme se k bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP