Pátek 31. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

71.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové
a Pavla Kováčika na vydání zákona o zajištění právní pomoci
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci)
/sněmovní tisk 152/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili po úvodních slovech navrhovatele a zpravodajky dne 27. června 2018 na 16. schůzi Poslanecké sněmovny a odročili jej do schůze, která bude zahájena v září 2018. Připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 152/1. Obecná rozprava nebyla otevřena.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Stanislav Grospič a zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Helena Válková. Tak a nyní jestli... Ano, za navrhovatele vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič. A paní zpravodajka má zájem také vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já bych chtěl říci, že Komunistická strana Čech a Moravy se několikrát pokoušela předložit zákon o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů s tím. Vycházeli jsme z toho, že právo na právní pomoc je založeno přímo ústavním pořádkem České republiky podle článku 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. A pak dál podle článku 40 odst. 3 věty třetí Listiny základních práv a svobod zákon stanoví, ve kterých případech má v trestním řízení obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.

Platná právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci v zásadě tedy umožňuje a je i v praxi realizována. Ovšem je roztříštěná a ne vždy jednotná a ve svých důsledcích poskytuje orgánům, které mají o poskytování bezplatné právní pomoci, obhajoby, neúměrně široké uvážení.

Mohl bych tady uvádět teď výčet norem, který je obsažený v důvodové zprávě předloženého návrhu. Mohl bych také uvádět a hovořit o úmluvě, o právním postavení uprchlíků, o mezinárodním paktu, o občanských a politických právech, o evropské úmluvě, o předání žádosti o právní pomoci. A mohl bych také říci a řeknu, že předkládaný návrh zákona by měl právě upravit právo na poskytnutí právní pomoci, bezplatnou právní pomoc takzvanou, a novelizovat normy, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, které její úpravu právní pomoci upravují tak, aby její ustanovení nekolidovala s novými zákony a zejména s tímto novým zákonem s ohledem na specifičnost právě trestního řízení a dopadů na zástupce ex offo v případech nutné obhajoby.

Je tedy pravda, že tato norma byla předložena s cílem k tomu, aby právní pomoc byla poskytována systematicky, aby odstranila znepřehlednění dostupnosti žadatele, aby stanovila dostatečná transparentní pravidla, pomohla především lidem v sociální nouzi a aby také zavedla určitý centrální přehled o poskytované bezplatné právní pomoci. Je také pravda, že vláda k tomuto stanovisku dala negativní vyjádření. Nicméně protože se, kolegyně a kolegové, jedná o tisk, který má pořadové číslo 152, je tady v Poslanecké sněmovně už od roku 2018 a mezitím došlo k úpravě, která zčásti nahrazuje tu nesouladnou právní úpravu, a myslím tedy konkrétně na legislativně technické nedostatky, které do určité míry byly odstraněny právě nepřímou novelou zákona o soudních poplatcích a zákona o správních poplatcích, a použití nepřímé novely je potom považováno za legislativní techniku, která v tomto případě za určitých okolností sice nepřímo, ale vnáší do tohoto systému poskytování bezplatné právní pomoci určitý systém, a my jsme si vědomi toho, že by si vyžádalo ještě vzhledem k tomu, že jsou otevřeny další zákony, rozsáhlejší vlastně, komplexnějšího pozměňovacího návrhu, tak mi dovolte, abych jménem všech předkladatelů si dovolil požádat o stažení výše uvedeného předloženého návrhu zákona, protože vzhledem k časové prodlevě, na jakou bylo přerušené projednávání, a k tomu, že mezitím došlo k přijetí jiných novel, které řeší už danou problematiku, tak v podobě, v jaké byl připraven a předložen komunistickou stranou, byl zčásti splněn tento požadavek, zčásti postrádá smysl, a my jsme samozřejmě připraveni reagovat na nový právní stav a reagovat předložením nové právní novely, případné úpravy, po dohodě samozřejmě s příslušným Ministerstvem spravedlnosti. Ale v současné době tato novela z našeho pohledu už postrádá smysl k svému projednávání.

Navrhuji a žádám tedy o váš souhlas s jejím stažením jménem všech předkladatelů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak teď prosím vystoupí. (Poslankyně Válková chce vystoupit.) Paní poslankyně, my ještě nemáme otevřenou rozpravu. Takže chcete hned vystoupit, přestože není ještě otevřená rozprava. Dobře. Ona přednostní právo má i paní zpravodajka totiž. (Zároveň chce vystoupit poslankyně Černochová.) A paní zpravodajka se hlásila také. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ne. Já jsem jenom chtěla poprosit, protože je tady celá řada zákonů, kdy nevidím za vámi příslušné ministry, jestli by se členové vládní koalice nemohli postarat o to, aby došli do práce, tak abychom mohli dál pokračovat v těch bodech, kde budeme vyžadovat jejich přítomnost logicky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Chápu to tak - pan ministr už se vrátil, jinak bych musel vyhlásit pauzu. Nyní tedy vystoupí paní zpravodajka Helena Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já vítám to, co nám tady pan poslanec Grospič před chvílí řekl. Opravdu, ten návrh v předložené podobě teď postrádá smysl, i když jsou tam některé prvky, které bychom samozřejmě uvítali. Já doufám, že si připraví nový návrh, který už bude reflektovat aktualizované právní předpisy, jak tady také řekl.

Čili se jako zpravodajka samozřejmě připojuji a vítám stažení tohoto návrhu v již neaktuální podobě. Děkuji. Jde o sněmovní tisk 152.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jelikož navrhovatel navrhl ten bod stáhnout, tak já si myslím, že to jenom vezmeme na vědomí a v podstatě nemá smysl to dál projednávat. Ten návrh bude prostě v prvním čtení stažen. Já jsem ještě neotevřel rozpravu, já jsem na to upozornil, že obecná rozprava nebyla ještě otevřena. Teď jedeme stanoviska navrhovatele, předkladatele, teď tu bylo vystoupení s přednostním právem, což je kdykoliv. Takže já bych tímto tento bod ukončil, protože v podstatě navrhovatel navrhl, že to máme stáhnout. Je to podle § 86 odst. 6 bez hlasování, navrhovatel bere zpátky.

 

Posuneme se k dalšímu bodu. Jedná se o bod, který byl také přerušen. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP