Pátek 31. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

72.
Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 159/ - prvé čtení

Projednávání tohoto návrhu jsme přerušili dne 27. června na 16. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 159/1. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jan Bartošek a zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Miloslava Rutová.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Mám tady jednu přihlášku, a to paní poslankyně Terezy Hyťhové. (Hlásí se poslankyně Černochová.) Ještě s přednostním právem? Paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, já ten apel znovu zopakuji. Je pátek odpoledne, sedíme tady, pracujeme, a za mnou sedí jeden ministr. Nevím, jestli tedy slova pana premiéra Babiše o tom, že on sem chodit nebude, protože prostě nemusí, si vzali za své i ostatní ministři této vlády, ale skutečně my ty body chceme projednávat důstojně, chceme, aby tady byli příslušní ministři, kteří k tomu budou dávat svá vyjádření. Takže zajistěte jejich přítomnost, nebo skutečně budeme muset navrhnout přerušení jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Chtěl jsem se vás tázat, jestli máte v tomto smyslu procedurální návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, protože ministr tady je.

 

Poslankyně Jana Černochová: Zatím ten procedurální návrh nemám. Slušným způsobem tady žádám členy vládní koalice, aby zajistili, že budou jejich ministři i v pátek v práci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já váš apel můžu jenom zopakovat, aby tady byli ministři v práci. Nicméně pakliže tady není procedurální návrh, tak - zatím není, ano - tak potom ho sdělíte. Nezbývá mi než pokračovat. Mám vyřídit, že už jde pan ministr Adam Vojtěch a paní ministryně Dostálová, takže váš apel zabral, takže už tady máme tři ministry.

Nyní tedy budeme pokračovat. Vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo. (Vystoupit chce za navrhovatele poslanec Bartošek.) Ona je obecná, my už jsme měli otevřenou obecnou rozpravu, ale jestli tedy máte zájem vystoupit, protože ona je jenom přerušená, takže jestli máte zájem - navrhovatel nemá přednostní právo, zpravodaj ho má, navrhovatel ne, ale můžeme vám umožnit vystoupení, jestli paní poslankyně bude tolerantní. Jako předseda poslaneckého klubu ano, v tom případě ano. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom krátce uvedu tento bod, abychom věděli, o čem jednáme. Ve stručnosti - tento bod projednala vláda 23. 5. 2018, zaujala k němu neutrální stanovisko.

Tento návrh novely řeší příplatek pro třídní učitele. Tento příplatek za třídnictví se nezvyšoval řadu let a v současné době se pohybuje řekněme kolem 600 až 1 300 korun, tedy až 2 500, každopádně v přepočtu na hodinovou sazbu to vychází kolem 20 až 65 korun za hodinu třídnictví, což si myslím, že není důstojné pro třídní učitele. Navrhujeme zvýšit tento příplatek za třídnictví ve výši 2 500 až 3 500 korun, protože se jedná o to, že ten, kdo má být třídním učitelem, tak ho to stojí jednak více práce, až o 20 hodin měsíčně, a současně k tomu ještě musí nastoupit a absolvovat studium, které si dost často platí ze svého. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že naplňujeme dlouhodobě celospolečensky akceptovatelný cíl, a to je postupné zvyšování platů učitelů. Toto je jeden z nástrojů, jak ocenit ty učitele, kteří se věnují třídnictví a mají práci navíc.

Děkuji. Tolik stručně uvedení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Já jenom v krátkosti bych chtěla říci k tomuto návrhu, že my v SPD samozřejmě tento návrh podporujeme, protože podporujeme učitele. Chceme, aby za svoji práci byli dostatečně finančně i jinak ohodnoceni. Vítáme, že i specializační příplatek za výkon specializovaných činností a také třídnický příplatek bude zvýšen. To naprosto vítáme. Také věřím, že přestože tento návrh bude mít ročně zásah do rozpočtu 2 miliardy, tak pevně věřím, že bude podpora ze všech poslaneckých klubů, protože všichni chceme podporovat učitele. Proto doufám, že to projde do druhého čtení a budeme všichni podporovat učitele, jak vždycky říkáte tady na plénu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu omluvu. Paní poslankyně Ilona Mauritzová se omlouvá od 12.15 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Nyní se rozhlédnu, zdali je tady ještě někdo, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Teď se táži na zájem o závěrečná slova. (K mikrofonu přistupuje zpravodajka poslankyně Rutová.) Vy jste měla zájem vystoupit v obecné rozpravě? Já jsem vás neměl přihlášenou. Omlouvám se, tak ještě v obecné rozpravě.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Já bych byla moc ráda. Když mohl vystoupit navrhovatel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže paní poslankyně Miloslava Rutová jako zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Jak bylo řečeno, my jsme se tímto návrhem zabývali už v roce 2018. Myslím si, že od té doby se poměry trochu změnily. Víte, že vláda přidává kantorům. Nejvíce mě tady na tom zarazilo - jestli dovolíte, tak bych to přečetla - že právě tady to poskytování specializačního příplatku pedagogickým pracovníkům představuje trvalý zásah do jednotného systému odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a u žádné z dalších profesí není potřeba dalších kvalifikačních předpokladů zvlášť oceněna. V této souvislosti je podstatné, že pedagogičtí pracovníci nevykonávají specializované činnosti nad rámec přímé pedagogické činnosti, ale naopak jim je s ohledem na výkon specializovaných činností míra přímé pedagogické činnosti snížena. A právě tady - příplatek za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo na vyšší odborné škole je již nyní oceněn podle § 8 přílohy č. 6 nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. I když navrhovatelé určitě to mysleli dobře, takže právě tady se otevírá taková jakoby Pandořina skříňka, protože i ostatní, kteří jsou v takových funkcích, by to měli dostat.

Příplatek za výkon třídního učitele v současnosti není součástí zákoníku práce. Proto se navrhuje, aby byl příplatek za výkon práce třídního učitele navýšen, ale je to tedy velký zásah do státního rozpočtu. A v této chvíli víte, že kantorům se tedy přidává, a ředitel tedy může tu práci třídního učitele náležitě ocenit.

Já proto tedy zamítám, nebo dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, mám poznamenáno. Takže já se ještě rozhlédnu, zdali někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali máte zájem o závěrečná slova. Ano, tak zástupce navrhovatele, pan poslanec Jan Bartošek, předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, přestože zazněl návrh na zamítnutí v prvním čtení, chtěl bych vás požádat o to, abyste tento návrh zákona pustili do dalších čtení. KDU-ČSL, resp. předkladatelé přicházejí s tím, že si jsou jasně vědomi toho, že platy, co se týká učitelů, rostou. Každopádně příplatky za třídnictví, a kdo jste v oboru, tak víte, že se dost často ta odměna pohybuje na té spodní hranici a učitelé, kteří se věnují třídnictví, nejsou odměněni za svoji práci a té práce je skutečně víc. Tohle je adekvátní nástroj, jak ocenit práci učitelů, potažmo těch, kteří si přibírají víc práce a o tu třídu se starají. Návrh do státního rozpočtu, tak jak jsme měli možnost spočítat, by byl zhruba ve výši 2 miliardy, což není v žádném případě likvidační směrem ke státnímu rozpočtu, a jestli má tento národ mít budoucnost, tak potřebuje dobře vzdělané žáky, o které se budou starat dobře motivovaní a dobře zaplacení učitelé.

Takže já vás žádám, kolegyně a kolegové, o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, paní zpravodajka má zájem ještě o závěrečné slovo? Paní poslankyně Rutová, máte zájem ještě o závěrečné slovo? Ne, nemáte. Takže já zagonguji, protože budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Opět slyším ťukání, takže já vás odhlásím, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. (Hlasy ze sálu: Zagongujte!) Už jsem zagongoval asi třikrát nebo čtyřikrát. Tak na žádost předsedy klubu hnutí ANO ještě zagonguji třikrát a počkáme. Tak já myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

hlasování číslo 201 přihlášeno 120 poslanců, pro 52, proti 55. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Jiný návrh nevidím, takže zopakuji, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální... Tak prosím, ano, místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Mně by logičtější přišel školský výbor, ale nevím, jestli budeme ve shodě. Takže to zkusím - navrhuji jako garanční výbor výbor školský.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl požádat o změnu garančního výboru a o podporu tohoto návrhu, protože to je logičtější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli jsou tady ještě nějaké návrhy. (Nejsou.) Takže nejprve budeme hlasovat o protinávrhu.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro školství jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 202 přihlášeno 128 poslanců, pro 122, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se proto táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Ne. Takže tím pádem už nemáme o čem hlasovat a já projednávání tohoto bodu v prvním čtení končím.

Teď tady mám omluvy. Omlouvá se pan poslanec Antonín Staněk z dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A potom ještě pan poslanec Jan Bauer od 12.45 do konce jednání dneska.

S přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, chtěl jsem vám poděkovat za váš přístup při hlasování, kterým jasně dáváte najevo, že jste připraveni ocenit práci učitelů i zvýšením příplatku za třídnictví. Děkuji vám za to a věřím, že tento zákon úspěšně dotáhneme do konce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP