Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

212.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujala paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a zpravodaj garančního výboru, kterým je ústavně-právní výbor, pan poslanec Tomáš Kohoutek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 411/4, který byl doručen dne 21. ledna 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 411/5.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych stručně uvedla návrh novely právní úpravy bytového spoluvlastnictví, obsažené v občanském zákoníku a zákoně 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům v některých bytových družstvech, který byl připraven v úzké spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, a které je také spolupředkladatelem navrhovaných úprav.

V prvé řadě bych ráda připomněla, že právní úprava bytového spoluvlastnictví se dotýká značného množství osob. V roce 2018 bylo v České republice evidováno přibližně 65 tisíc společenství vlastníků jednotek, přičemž jejich počet meziročně vzrostl o 3 %. V bytovém spoluvlastnictví je více než 1,5 milionu bytů. Tato úprava je tedy velmi významná pro řadu našich spoluobčanů.

Mezi zásadní navrhované změny lze zařadit zejména následující úpravy: úprava prohlášení vlastníka, v němž se podle stávajícího textu zákona mohou uvádět náležitosti stanov, což vyvolává v praxi otázky, zda v souvislosti s přijetím prohlášení lze společenství vlastníků pouze založit, nebo i zapsat do veřejného rejstříku, a rovněž otázku, zda následná změna stanov po vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby je i změnou prohlášení. Návrh tyto pochybnosti odstraňuje tím, že stanovy budou nadále samostatným dokumentem odlišným od prohlášení.

Dále jsou navrženy změny v postupu při změně prohlášení, rovněž se mění úprava práv a povinností vlastníka jednotky, a to zejména ve vztahu k možnostem oprav a údržby nejen uvnitř jeho bytu, ale i pokud jde o společné části. Za důležité lze považovat i odstranění pochybností při rozhodování o poměru výše příspěvků a poté při stanovení příspěvku na správu domu a pozemku.

Zásadní změnou je úprava přechodu pohledávek a dluhů v případě převodu jednotky a vyjasnění otázky, v jaké výši a které dluhy přecházejí na nabyvatele. Ustanovení o přechodu dluhů se do budoucna vztahuje rovněž na platby za plnění spojené s užíváním bytu.

Navrhuje se i precizace textu, který se týká správy společných částí před vznikem společenství vlastníků jako právnické osoby.

Zjednodušuje se proces nuceného prodeje jednotky vlastníka, který neplní své povinnosti. Tento institut není v praxi pro svou složitou úpravu téměř využíván. Vůči vlastníkům, kteří neplní své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, tak v podstatě neexistuje účinné řešení vzniklé situace.

V neposlední řadě se navrhuje vyloučení předkupního práva, a to zejména v případech, kdy je spoluvlastnictvím jednotka, ve které jsou vymezena garážová stání, nebo v případech, kdy je ve spoluvlastnictví zejména funkčně související pozemek. (V sále je velmi hlučno.)

Další drobné změny, jako úprava náhradního shromáždění při přezkoumávání rozhodnutí společenství vlastníků soudem směřující ke zjednodušení rozhodování a zlepšení fungování společenství. S ohledem na vztah právní úpravy bytového spoluvlastnictví obsažené v občanském zákoníku v zákonu č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům, jsou navrženy i další dílčí úpravy.

Návrh byl projednán ústavně-právním výborem jako výborem garančním a ten doporučil jeho schválení. Ve druhém čtení byly k návrhu podány pozměňovací návrhy.

Vzhledem k významu předkládaného materiálu vás prosím o jeho přijetí a postoupení k dalšímu projednávání do Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Poprosím vás ještě jednou o klid v sále. Nechtěl jsem paní ministryni přerušovat. Ona má silný hlas, tak vás přehlušila, ale opravdu je tady skutečně příliš velký hluk. Jestliže máte nějaký telefonát nebo něco k projednání, prosím, běžte do předsálí.

Otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Feri. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, s tímto návrhem jsme dlouho bojovali, ale myslím, že jsme našli nějakou variantu, která je schůdná tak nějak pro všechny.

Jedna věc tam vyvstala a byla zohledněna v rámci druhého čtení, a sice že tento návrh ve své původní předloze by vedl k faktické paralýze těch domů, kde je bytové družstvo a některé převedené jednotky, protože byť i jedna převedená jednotka, tak by mohl ten vlastník paralyzovat správu toho domu svou neúčastí. To bylo mým pozměňovacím návrhem B upraveno. Ten návrh nevymýšlí znovu kolo, neobjevuje Ameriku, vy ho znáte, skvělé, ale jenom zachovává současný stav, to znamená tak, aby se hlasovalo skutečně spravedlivě. Ústavně-právní výbor k němu přijal doporučující stanovisko, tuším - byl jsem nemocen -, že dokonce jednomyslně. Žádám vás tímto o podporu.

Celkový návrh vzhledem k tomu, že se podařilo dosáhnout kompromisu ve sporných věcech, budeme podporovat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, kdo další. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já bych spíš poprosila nějakým způsobem systémově, jestli bychom mohli požádat paní ministryni, společně zřejmě s ministrem vnitra, možná částečně s ministrem kultury, aby vytvořili ve svých resortech nějakou skupinu, která bude řešit ten negativní fenomén těch platforem, nemyslím pouze Airbnb, protože vím, že v pátek se konala nějaká schůzka, kterou iniciovala paní ministryně Dostálová, ale vždycky se dostává potom ta schůzka do situace, že se úzce řeší jenom ta záležitost, která se týká toho jednoho resortu, a nemá to přesun k resortům dalším, protože je samozřejmé, že v rámci těchto platforem hraje obrovskou roli i Ministerstvo vnitra, kdy zase z hlediska cizineckého zákona jsou tam nějaké povinnosti, které se týkají oznamování v nějakých zákonných lhůtách. Teď jsem si třeba ověřovala, jestli v pátek padla na té schůzce, kterou paní ministryně iniciovala, zmínka o tom, že se v tomto ohledu mění občanský zákoník, který teoreticky - jak všichni věříme a doufáme - může v té problematice pomoci. A ti lidé, kteří tam byli, říkali, že se to tam vůbec nezmínilo, že to je pro ně nová informace.

Neberte to, paní ministryně, jako kritiku, spíše jako doporučení, protože ten problém zejména ve velkých městech je veliký. A já jsem se docela do té problematiky teď ponořila, protože na Praze 2 ten problém máme obrovský a vím, že řada resortů něco dělá, a dělá třeba i dobré kroky, ale nikdo ty resorty nekoordinuje tak, aby se udělalo něco, co bude na sebe navazovat a bude to mít hlavu a patu.

Takže bych poprosila, protože je to hlavně záležitost vašeho resortu, jestli byste třeba vy mohla být iniciátorkou toho, že tady bude nějaké meziresortní pracovní sezení, kde se ty věci vydiskutují, protože za chvíli sem dostaneme stavební zákon, zmiňovala to tam moje kolegyně na té schůzce, kdy Praha 2 podala podnět k provedení přezkumného řízení, konkrétně se jednalo o Podskalskou 27, jednalo se o uložení sankce za užívání bytového domu ke krátkodobým pronájmům. Sankce byla odvolacím orgánem Magistrátu hl. m. Prahy zrušena. Stručně řečeno, MMR tento podnět zamítlo, což postrádá ratio, ale zamítlo to oprávněně s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, ale pozor - ten rozsudek je z roku 2008, ze kterého vám odcituji jenom jednu větu: Přenechání bytů do krátkodobého pronájmu nevybočuje z mezí dovolených způsobů užívání stavby.

Takže tady bych chtěla poprosit, aby se i v té diskusi o stavebním zákoně vytvořila do budoucna nějaká ustanovení, která nám vytvoří předpoklady pro to, aby stavební úřady mohly účinně zajišťovat dodržování svých rozhodnutí včetně vymezení účelu užívání staveb.

Vím, že probíráme občanský zákoník. Omlouvám se za tu vsuvku do stavebního zákona, ale ono to opravdu spolu souvisí. Jenom jsem chtěla využít té příležitosti, že tady od paní ministryně vidím nějakou snahu problém těch platforem, těch pronájmů bytů, řešit, tak, aby se tomu věnovala šířeji, třeba právě i z hlediska stavebního zákona anebo zákona o obcích, a samozřejmě v neposlední řadě hrozně důležité v těchto jednáních a v tom, jaké zákonné oprávnění máme, bude Ministerstvo vnitra. Takže to berte prosím ne jako kritiku, ale jako prosbu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Paní ministryně?

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Moc děkuji paní poslankyni. My jsme skutečně v pátek měli setkání. Já jsem vůbec netušila, že v kontextu toho se to tady dneska otevře. To, aby se zúčastňovalo těch jednání Ministerstva vnitra i Ministerstvo financí, navrhoval už pan poslanec Luzar právě na této schůzce. My určitě to další setkání uděláme, ale jenom abych paní poslankyni odpověděla.

Ono už dneska v tom zákoně v rámci toho, že se upravuje i ta 311, tak se samozřejmě na základě vznesených požadavků navrhuje zavedení možnosti ujednat si v souvislosti s nájmem bytu právo na zaplacení smluvní pokuty pro případ porušování povinností vyplývajících z nájmu ze strany nájemce. Toto bylo doposud zákonem zakázáno a zároveň budeme mít souhlasné stanovisko u pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka, který vlastně směřuje k podchycení ubytovacích služeb, kdy se navrhuje oznamovací povinnost vlastníka jednotky vůči SVJ v případě, kdy vlastník poskytuje ubytovací služby. A tady to si myslím, že také je vlastně dobré podpořit tak, abychom ty věci jednali. Ale zároveň potvrzuji, že je potřeba jednat mezirezortně, že se to netýká pouze rezortu MMR, takže my samozřejmě tyto prosby vyslyšíme a další jednání bude mezirezortní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Benda je přihlášen do rozpravy jako další. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl přihlášen původně před paní kolegyní Černochovou, ale nějak to tak trošičku zkolabovalo v tom elektronickém přihlášení.

Já jsem chtěl jenom, protože to tady úplně neodeznělo, maličko dodat k usnesení ústavně-právního výboru ty podstatné otázky, které tam byly nad rámec původního vládního návrhu, případně původního vládního návrhu, který přišel z Ministerstva spravedlnosti, které v tomto tisku byly sloučeny víceméně do jednoho, které byly přijaty. A jenom proto, aby to Sněmovna věděla a pak mi nikdo nevyčítal, že jsme tady hlasovali o něčem, o čem jsme netušili.

První, co je, tak jak už říkala paní ministryně, v roce 2012, když byl přijímán nový občanský zákoník, byla zvolena nějaká koncepce předkupního práva v případě spoluvlastnictví. Byla to koncepce, že pouze pokud to spoluvlastnictví vznikne nečekaně, v případě smrti a dalších věcí, tak tam existuje po nějakou dobu předkupní právo. Tato koncepce byla za minulého ministra, předpředminulého ministra Pelikána v roce 2016 změněna na to, že se předkupní právo vrátilo. Já už jsem to tehdy pokládal za velkou chybu. Vystupoval jsem proti tomu na půdě Poslanecké sněmovny. A nyní začaly chodit z rezortů, tentokrát konkrétně z Ministerstva pro místní rozvoj, návrhy na to, abychom předkupní právo tam a onde opět osekali. Tady se týkalo garážových stání, případně dalších věcí, které souvisejí s bydlením, ale věděl jsem stejně tak dobře, že stejné problémy jsou s tím na Ministerstvu zemědělství u pana ministra Tomana a u dalších. Že prostě předkupní právo u spoluvlastnictví vytváří velký problém, a podle mého názoru i koncepčně není správně, protože prostě spoluvlastnictví sice omezuje, ale je také celým vlastnictvím.

Proto navrhuje ústavně-právní výbor po dohodě s oběma rezorty, abychom se vrátili k původní koncepci předkupního práva u spoluvlastnictví, tak jak byla v novém občanském zákoníku v roce 2012, to znamená, že není předkupní právo, pouze ty omezené případy, kdy to vzniklo nějakou nenadálou událostí, například děděním, kde existuje ta půlroční lhůta, aby měli dědici možnost si věci vypořádat. To je podle mě zásadní koncepční změna, kterou jenom chci, aby Sněmovna věděla, že se o ní bude hlasovat.

Dále bych řekl, že podporujeme návrh pana poslance Feriho, který vede k zrovnoprávnění družstev a spoluvlastníků, pokud dochází k tomu rozpadávání družstevního vlastnictví na družstevní a to spoluvlastnictví jednotek.

A poté k tomu, co se ptala paní kolegyně Černochová. Já si myslím, že zdaleka není všechno, co se týká platforem, vyřešeno. Přesto ústavně-právní výbor doporučil dva návrhy zase po dohodě s rezorty, které pokládáme za minimálně vykročení směrem k tomu, abychom mohli být schopni alespoň v tom občanském právu - a teď se nebavím o těch veřejnoprávních regulacích, ty musí přinést nepochybně exekutiva zvlášť - ale alespoň v tom občanském právu nějakým způsobem řešit problematiku právě sdíleného ubytování, respektive dneska už to v žádném případě není sdílené ubytování, ale prostě pronajímání na krátké časy.

Jedná se o novelizaci § 1182, občanského zákoníku, kde se doplňuje nový odstavec 3, který říká: "Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoliv přechodnou." Jedná se o to, že pokud právě tam chci provozovat něco takového, jsem povinen to těm ostatním, respektive správci a ten to řekne ostatním spoluvlastníkům, sdělit, aby věděli, že se tam něco podobného dít bude, a mohli se nějakým způsobem podle toho zařídit. Samozřejmě pokud se tak dít nebude, bude nutné to vynucovat nějakými jinými prostředky, ale ty prostředky občanské právo zná.

A druhá část, která byla doplněna do zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty, to jest zákon 67/2013, tam dochází zase k doplnění odstavce bodu 3, kde to, co je povinnost nahlásit, jsou osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb po dobu v souhrnu přesahující dva měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Zase jde o to, aby v těch případech, kdy dochází k rozúčtování různých společně odebíraných - ať už jsou to popelnice, vody, pokud nemají samostatné vodoměry, a další a další otázky - aby bylo jasné, kolik v tom bytě bydlí osob, a aby ty platby, které za nimi jdou, byly opravdu podle toho počtu osob, které tam jsou, a ne že je jeden vlastník, který si tam pravidelně každých 14 dní točí sedm až dvanáct návštěvníků a tváří se vůči těm ostatním: já vůči vám vůbec žádné povinnosti nemám a já se na vás můžu v úplném klidu vykašlat.

Chtěl jsem, aby toto odeznělo na půdě Poslanecké sněmovny, abychom jednak věděli, o čem budeme hlasovat, abychom věděli, že jsme nějaký drobounký krůček směrem, řekněme, k minimálně předcházení těch občanskoprávních sporů v krátkodobém ubytování udělali. Ale že nepochybně, tak jak říkala paní kolegyně Černochová, před námi zbývá ještě veliká cesta, abychom problém platforem vyřešili tak, abychom na jednu stranu respektovali vlastnictví a na druhou stranu respektovali i práva ostatních spoluvlastníků.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě o tomto bodu. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o případné závěrečné slovo. Navrhovatel? Zpravodaj? Není zájem. My tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Ústavně-právní výbor navrhuje tuto hlasovací proceduru. S ohledem na to, že nebyl vznesen návrh ani na zamítnutí návrhu zákona jako celku, ani nebyly předneseny legislativně technické úpravy, tak bychom hlasovali pozměňovací návrhy A1 až A15, které byly přijaty v rámci projednávání na ústavně-právním výboru, jako celek. Následně bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem B, což je pozměňovací návrh kolegy poslance Dominika Feriho. Následně pozměňovací návrh pod písmenem C, což je pozměňovací návrh kolegy Milana Poura. A konečně návrh zákona jako celek. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tuto poměrně jednoduchou přehlednou proceduru si přece jen dle zvyklostí odhlasujeme. Už jsem přivolal kolegy z předsálí. Myslím, že je nás dostatečný počet.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 211 přihlášeno 182 poslanců, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Takže bychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, kdy se jedná celkem o dílčích 15 pozměňovacích návrhů přijatých v rámci projednávání v ústavně-právním výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Souhlasné.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 212 je přihlášeno 183, pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh kolegy poslance Dominika Feriho. (Předsedající: Stanovisko výboru?) Ústavně-právní výbor přijal souhlasné stanovisko.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 213 přihlášeno 183, pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem C, což je pozměňovací návrh kolegy poslance Milana Poura. Ústavně-právní výbor nepřijal stanovisko.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 214 přihlášeno 183, pro 108, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zákonu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 411, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 215 přihlášeno 183, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo 214, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP