Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

216.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 516/ - třetí čtení

Děkuji, že svá místa zaujali u stolku zpravodajů pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodaj garančního výboru, výboru pro zdravotnictví, poslanec Kamal Farhan. Pozměňovací návrhy jsou vedeny ve sněmovním tisku 516/3, který byl doručen 22. ledna letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 516/4. Ptám se pana ministra zdravotnictví, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Pane ministře, máte slovo. (Silný hluk v sále.)

Ještě posečkejte, já vám zjednám potřebný klid. Pokud, kolegové a kolegyně, diskutujete ještě Nejvyšší kontrolní úřad nebo jiné téma, tak zásadně v předsálí. Ještě posečkám... Dděkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych skutečně stručně připomenul cíle daného návrhu zákona. Tím hlavním cílem je reagovat na nález Ústavního soudu, který zrušil současnou úpravu ustanovování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a zavést systém transparentního a spravedlivého obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, který bude reflektovat postavení účastníků v systému veřejného zdravotního pojištění.

Obecně mohu říci za Ministerstvo zdravotnictví, že na základě dosavadních diskuzí podporuji takové řešení, které zachová dosavadní tripartitní rozdělení obsazení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven tak, abychom zároveň zajistili pokračování pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění. A naopak, pokud by bylo rozhodování o výdajích za zdravotní péči téměř absolutně svěřeno pojištěncům, jak je také jeden z pozměňovacích návrhů, to znamená spotřebiteli hrazené péče, v tomto směru se obáváme, že by toto mohlo významným způsobem ohrozit udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění. Z těchto důvodů se domníváme, že skutečně ta úprava, která má zajistit v zásadě pokračování toho tripartitního modelu, je tou nejlepší možnou.

Ve velice krátkém čase ve spolupráci s odborovými organizacemi jakožto zástupci zaměstnanců a zaměstnavateli jakožto největšími plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění byl připraven pozměňovací návrh, který jsem načetl. Tento pozměňovací návrh zachovává zmíněné tripartitní rozložení sil, kdy třetina členů orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven bude nadále jmenována vládou, třetina by byla volena ze všech pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny skupinou zaměstnavatelů a osobami samostatně výdělečně činnými a třetina by byla volena opět ze všech pojištěnců zaměstnanci a osobami bez zdanitelných příjmů. Tím pádem skutečně na té straně pasivního volebního práva, to znamená možnosti kandidovat a být volen do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, vyhovujeme plně nálezu Ústavního soudu tak, aby nebyly žádné bariéry v tom, kdo může kandidovat, skutečně to můžou být veškeří pojištěnci dané zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, a na straně toho aktivního volebního práva dáváme volební právo těm, kteří jsou plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění, jak tedy zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné i osoby bez zdanitelných příjmů.

Tento návrh i z diskuzí se všemi stakeholdery včetně zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven nebude z hlediska praktické proveditelnosti nikterak problematický. Skutečně se domníváme, že je realizovatelný již v té době relativně krátké, která zbývá do prvních voleb do dvou zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které by měly proběhnout ke konci tohoto roku. To znamená, skutečně z našeho pohledu je to ta nejlepší možná, možná i kompromisní varianta.

Pozměňovací návrh, o kterém hovořím, je v souhrnu pozměňovacích návrhů označen pod písmenem C a také je reakcí na doplňkové usnesení vlády, kdy vláda, když přijala tento vládní návrh zákona, tak mně jako ministrovi zdravotnictví uložila připravit ještě další právní úpravu, která zohlední v oblasti volebního práva při volbách do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven postavení zaměstnanců jako plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění. A právě to obsahuje tento pozměňovací návrh. To znamená, v tomto směru i v rámci koaliční rady i v rámci vlády je shoda a věřím tomu, že tento pozměňovací návrh je dobrým kompromisním řešením, tak aby byla zachována funkčnost zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a zároveň dostatečná reprezentativnost těch, kteří se podílejí na systému veřejného zdravotního pojištění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministru zdravotnictví za jeho úvodní slovo. Otevírám rozpravu, mám zatím tři přihlášky. První přihlášený do rozpravy ve třetím čtení, kde lze navrhnout zpětvzetí návrhu do zahájení rozpravy, případně vzít takový návrh zpět jen se souhlasem Sněmovny a rozpravu konat pouze na opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb či písemných chyb a tiskových vyplývajících z přednesených pozměňovacích návrhů, případně podat návrh na opakované druhé čtení, můžeme zahájit vystoupením pana poslance Petra Třešňáka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás poprosil o podporu návrhu načteného do systému původně pod číslem 3968 a nyní v proceduře označeného B2 a B3. Detailně jsem tento návrh představoval již v prvním čtení, a to tehdy i jako samostatnou novelu. Nyní se však jedná o komplexní pozměňovací návrh skupiny poslanců za Piráty, STAN a SPD, který dle nás nejlépe reaguje právě na to rozhodnutí Ústavního soudu a dává všem pojištěncům možnost jak kandidovat, tak i volit se stejnou váhou hlasů do správních rad zdravotních pojišťoven, a to pomocí korespondenční i elektronické volby.

Krátce bych se zde rád vyjádřil i k poslaneckému návrhu pana ministra. Tam skutečně došlo k jisté pozitivní změně, tedy k odstranění té hranice 0,4 %, a také byla zavedena možnost elektronické volby, byť organizované - alespoň tak jsme to pochopili - přímo pojišťovnou, nikoli statistickým úřadem, jak navrhujeme my, tedy jako nezávislým orgánem. Přesto je to oproti té současné verzi zákona i té původně navržené vládní novele jistý posun vpřed. A právě proto, že ten náš návrh je v mnohém komplexnější, ale také ambicióznější, dovolil bych si navrhnout změnu procedury tak, aby návrhy B2 a B3 byly hlasovány před návrhy C, a to právě proto, že návrhy pod písmenem C, resp. ty C1 až C8 předložené panem ministrem, jsou i pro nás víceméně kompromisní návrhy.

Ještě ve stručnosti zmíním dva další pozměňovací návrhy, B4 a B5. Ty upravují definici střetu zájmů, která v té původní novele není příliš jasná. My navrhujeme, aby VZP i oborové zdravotní pojišťovny měly stejná omezení v rámci střetu zájmů a také menší zpřesnění jednoho paragrafu. Takže děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Třešňákovi. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se Vít Kaňkovský. A paní poslankyně, než vám dám slovo, znovu požádám sněmovnu o klid. Myslím to vážně. Jestli chcete být ve stenoprotokolu, koho jsem napomenul, klidně to udělám. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji také. Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane ministře, páni ministři, ctěná Sněmovno, k tomuto návrhu zákona chci v prvé řadě zdůraznit, že i když se některé zdravotní pojišťovny tváří jako soukromé, všechny zdravotní pojišťovny spravují peníze ze zdravotního pojištění, tedy peníze pojištěnců. Ty všichni odvádíme na zdravotní pojištění, abychom za ně dostali zdravotní péči ve chvíli, kdy ji potřebujeme, kdy onemocníme nebo se nám stane úraz. Měli by to být tedy v prvé řadě pojištěnci, řekněme pacienti, kteří by měli mít možnost dohlížet na hospodaření pojišťoven. Připomínám, že to byly pacientské organizace, odbory, zdravotníci, kteří v nedávné době museli bojovat o to, aby alespoň část toho, co leží na účtech zdravotních pojišťoven, šla opravdu do zdravotní péče, tedy tam, kde peníze chyběly. Ale o tom v této chvíli mluvit nechci. Chci jenom zdůraznit, že i proto je důležité, aby ve správních a dozorčích radách pojišťoven byli pojištěnci.

Pozměňovací návrh pana ministra toto slibuje. Já se přiznávám, že mám trochu pochybnost o tom, jak to v praxi bude fungovat, o praktickém provedení té procedury, která má zajistit možnost účasti veřejné kontroly v pojišťovnách i pacientům a pacientským organizacím. Nicméně formulace pozměňovacího návrhu, tak jak je to dneska postaveno na tripartitním základě, řekněme, to předpokládá. Jak otevřená ta možnost bude, ukáže skutečně praxe, ale vzhledem k tomu, že tento návrh zákona potřebujeme, reaguje na výnos Ústavního soudu, a vzhledem k tomu, že se i předpokládá - pan ministr na zdravotním výboru to takto deklaroval - že ještě debata o tom bude a bude potřeba skutečně i potom, jak se v praxi ukáže funkčnost toho, co dneska schválíme, že ještě bude možnost se o tom bavit a skutečně ty věci doladit, podporuji tento pozměňovací návrh a to, co je vlastně výsledkem jednání ve zdravotnickém výboru.

Jenom k tomu ještě chci dodat jednu záležitost. My skutečně ctíme ten princip, o kterém jsem na začátku mluvila, že peníze ve veřejném zdravotním pojištění jsou peníze pojištěnců, a měly by být tedy pod důslednou veřejnou kontrolou. Ta je zajištěna jenom Poslaneckou sněmovnou. Proto se domnívám, že by zdravotně pojistné plány měla nadále schvalovat Poslanecká sněmovna. To je pozice sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k novele zákona o zaměstnaneckých a resortních pojišťovnách a o Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Já jsem zde opakovaně vystupoval v prvním a ve druhém čtení, kdy jsem přednášel důvody, proč klub KDU-ČSL nesouhlasí s tou původní verzí vládní novely. Tu hlavní překážku vidíme v tom, že vládní návrh dostatečně nereflektuje nález Ústavního soudu ze září 2018. A právě proto jsem na zdravotním výboru po prvním čtení načetl pozměňovací návrh, který se - a tady jsem to i očekával - stal poměrně silnou rozbuškou. Znovu zde zmíním, a stejně jsem to tak udělal i ve zdravotním výboru i ve druhém čtení tady, že ten návrh měl být krizovým řešením, a to do situace, pokud by Ministerstvo zdravotnictví nezměnilo názor na tu původní novelu. To znamená, mělo to být trošku i provokací, já jsem to panu ministrovi i osobně řekl, a i určitým apelem na to, aby do druhého čtení byl připraven kompromisní návrh.

Já v tomto směru děkuji panu ministrovi, že i po široké diskusi připravil ten kompromisní pozměňovací návrh, který máme dneska, je v hlasovací proceduře pod písmenem C. A já zde mohu říci, že klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh pana ministra podpoří z větší části. Máme zde určité věcné pochybnosti, tady navážu na milou kolegyni paní poslankyni Gajdůškovou, o tom technickém provedení pak těch samotných voleb. My ctíme ten tripartitní model a myslíme si, že je jediný správný, ale máme trošičku pochybnosti o ustanovení § 10b, který se týká sběru padesáti podpisů případných kandidátů do zdravotní pojišťovny, resp. těch spoluobčanů, kteří by je podpořili v té kandidatuře. Tady jsme přesvědčeni o tom, že to naráží na zákon o ochraně osobních údajů i na některou další legislativu týkající se ochrany citlivých údajů. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že touto otázkou se ještě bude zabývat Senát, a nebrání nám to v podpoře toho pozměňovacího návrhu.

Pouze se dvěma ustanoveními pozměňovacího návrhu pana ministra máme zásadní problém a ta nepodpoříme. Jedná se o písmeno C9 a 10, a tady také navážu na kolegyni Gajdůškovou. I my jsme přesvědčeni o tom, že vzhledem k toku miliard ve veřejném zdravotním pojištění je potřeba důsledná veřejná kontrola, a představa, že by se tato kompetence přesunula na vládu a již by o zdravotně pojistných plánech nerozhodovala Poslanecká sněmovna, to považujeme za velmi rizikové, a to bez ohledu na to, kdo v té vládě sedí. Po příštích volbách tam může sedět někdo jiný. Nicméně tento záměr ministerstva nepodporujeme a zde budeme zásadně proti.

Takže na závěr shrnu pozici klubu KDU-ČSL. Klub KDU-ČSL podpoří vládní novelu, pokud projde pozměňovací návrh pana ministra Vojtěcha vyjma bodů C9 a 10, kde budeme zásadně proti. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Ještě než udělím slovo panu poslanci Válkovi, tak konstatuji, že náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Hrnčíř. Nyní pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Protože vidím obavy v některých očích, opravdu budu stručný. Za náš klub - my tento pozměňovací, nebo my tento návrh zákona a tu změnu podporujeme, jsme si vědomi toho, že je potřeba ji udělat.

Domníváme se, že v bodě C, tedy písmenu C bod 9 a 10, by bylo vhodnější, aby schvalovala pojistné plány Poslanecká sněmovna i z toho důvodu, tedy tyto dva body nemůžeme podpořit. Nicméně jsme rádi, a já osobně jsem velmi rád, že finální verze toho pozměňovacího návrhu, která přišla do zdravotního výboru, byla v té formě, jako ji pan ministr předložil, a je podle mě velmi rozumným kompromisem. Já budu pak zvědavý na to, jak bude v praxi fungovat a jak se vlastně ten pojištěnec dozví, kdo jsou ti další pojištěnci. Ale to je diskuse, kterou jsme vedli na zdravotním výboru, a nehodlám ji tady otvírat.

Chtěl bych připomenout pouze jednu věc, která tady nebyla zmíněna a souvisí s touto změnou ve schvalování těchto orgánů a nominací do těchto orgánů. Domníváme se, že je třeba zahájit diskusi o budoucnosti zdravotních pojišťoven a vůbec o možnosti připojištění, potenciálně o tom, jak se mají lišit zaměstnanecké pojišťovny od Všeobecné zdravotní pojišťovny a zda bychom se neměli vrátit k tomu, proč původně zaměstnanecké pojišťovny vznikaly a jakou měly náplň. Myslím si, že i když nechtíc, by tady toto mohlo tuto diskusi odstartovat, a myslím si, že tato diskuse je nesmírně důležitá, legitimní a souvisí s tím, v jaké situaci je obecně financování zdravotní péče a v jaké situaci jsou finanční prostředky pro zdravotní péči.

Tedy finálně tento návrh zákona podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi za jeho vystoupení. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Třešňák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Jen ve stručnosti, protože to zde bylo předřečníky otevřeno, tedy k návrhům C9, C10, tuším, pana ministra, o kterých se tu mluvilo jako o jakémsi osekání kompetencí Sněmovny při schvalování zdravotně pojistných plánů. Já to zde velice často opakuji, nicméně opět připomenu, pokud zdravotně pojistné plány budou Sněmovně předkládány včas, bylo by to skvělé, ale zatím zde doputovaly vždy s dvouletým zpožděním. A schvalovat víceméně rozpočet pojišťovny s dvouletým zpožděním je absurdní, a dělo se to tu doposud.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nikoho přihlášeného nemám v rozpravě. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Ano. Závěrečné slovo pana ministra zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Já velice děkuji všem kolegům za tu debatu a za podporu toho finálního řešení v rámci mého pozměňovacího návrhu. Cením si toho.

Jinak pokud jde o otázku sběru podpisů a souladu s ochranou osobních údajů, skutečně by zde neměl být žádný problém. Ten zákon vysloveně stanoví, že součástí podpisového archu je i podepsání souhlasu se zpracováním zcela minimálního rozsahu osobních údajů, to znamená jméno, příjmení, číslo pojištěnce. Mimo jiné tato podmínka byla i součástí toho původního vládního návrhu, který prošel připomínkovým řízením včetně Úřadu pro ochranu osobních údajů, který s navrženým řešením neměl žádný problém. To znamená, i Úřad pro ochranu osobních údajů se k tomuto vyjadřoval a nikterak tento systém nerozporoval jakožto nesouladný se zákonem o ochraně osobních údajů nebo s GDPR, takže v tomto směru by skutečně žádný problém v praxi být neměl a věřím tomu, že to tedy bude dobře fungovat.

Takže ještě jednou děkuji za tu vyjádřenou podporu a prosím teď i při hlasování o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pokud nemá zpravodaj zájem o závěrečné slovo, požádám ho, než přikročíme k hlasování, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr. Ještě zagonguji, protože jsem požádal kolegy, kteří diskutovali na jiná témata, o to, aby je přenesli do předsálí. Odhlásil jsem vás všechny, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Pane zpravodaji, hned jak se kolegové usadí, tak vám udělím slovo k proceduře hlasování. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na základě usnesení výboru pro zdravotnictví z 55. schůze ze dne 5. února 2020 si vám dovolím přečíst návrh procedury.

1. Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené v třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. (Poznámka předsedajícího: Nebyly.)

2. Návrh C, pokud jde o body 9 a 10.

3. Návrh C, pokud jde o body 1 až 8 a 11, bude-li přijato, je nehlasovatelné A, B2 a B3.

4. Návrh A, bude-li přijato, je nehlasovatelné B2 a B3.

5. Návrh B2 a B3.

6. Návrh B1.

7. Návrh B4.

8. Návrh B5.

9. Hlasovat o návrhu zákona jako celku.

K jednotlivým bodům vás seznámím se stanovisky výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Vidím přihlášku k proceduře pana kolegy Třešňáka. Prosím, váš návrh na změnu procedury.

 

Poslanec Petr Třešňák: Je to ten návrh, co jsem zmiňoval v rozpravě, tedy předřadit hlasování o návrzích B2 a B3 před návrhy C1 až C8.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili to předřazení, pane zpravodaji - vaše doporučení, nebo nedoporučení a rozhodnout hlasováním.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dobře. Moje doporučení je - nebo takhle. Jelikož byl návrh změny procedury, asi bychom o tom měli hlasovat, měli bychom hlasovat o protinávrhu. Jinak já zastávám stanovisko zdravotního výboru o proceduře. Takže můj návrh je zůstat u původní procedury, ale předpokládám, že musíme hlasovat o protinávrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, o protinávrhu kolegy Třešňáka rozhodneme v hlasování číslo 231, pokud někdo jiný nenavrhuje jinou změnu. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování 231, je to změna procedury podle kolegy Třešňáka. Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji vám, hlasování 231, z přítomných 177 pro 58, proti 94. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji předložil zpravodaj podle usnesení výboru pro zdravotnictví, a to v hlasování číslo 232, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 232, z přítomných 177 pro 162. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle procedury. Pane zpravodaji, první návrh. Legislativně technické nebyly, takže můžeme začít céčkem.

 

Poslanec Kamal Farhan: Přistoupíme k bodu C. Jedná se o body 9 a 10. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 233 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 233 ze 180 přítomných pro 35, proti 128. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Jedná se o bod C, pokud jde o body 1 až 8 a 11. Budou-li tyto body přijaty, jsou pak nehlasovatelné pozměňovací návrhy A, B2 a B3. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování 234 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 180 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: V tuto chvíli, jak jsem již avizoval, se body A a B2 a B3 staly nehlasovatelnými. Proto přikročíme k pozměňovacímu návrhu pod bodem B1. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování 235. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 180 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu B4 a stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 236 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 236 z přítomných 182 pro 30, proti 119. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod číslem B5. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 237. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 182 pro 28, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Kamal Farhan: Ano, je to tak, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 516, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 238 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 182 pro 178, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 216.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP