Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

219.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 555/ - třetí čtení

Jenom připomínám, že zahájíme projednávání tohoto bodu, ale budu muset v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny ve 12.30 hodin tento bod přerušit. U stolku zpravodajů je zástupce navrhovatele místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím ho, aby se ujal slova, pokud má zájem.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o třetí čtení adaptačního předpisu, který zde byl už několikrát projednáván. V principu jde o to, že se adaptujeme na nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků. Návrh zákona, jak už jsem říkal, má adaptační charakter a pouze stanoví sankce za porušení povinností vyplývajících z nařízení a určuje současně Český telekomunikační úřad a Českou obchodní inspekci jakožto národní regulační orgány. Jinak vše už je dnes běžně realizováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem garančního hospodářského výboru je pan poslanec Leo Luzar. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Já vás s dovolením seznámím s krátkou procedurou dnešního hlasování k tomuto zákonu. Máme pozměňovací návrh pouze jeden a tím je pozměňovací návrh garančního výboru, který navrhuje, aby se původní slova "dnem 23. listopadu 2019" nahradila slovy "dnem jeho vyhlášení". Toť vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova.

 

Návrh procedury jsme slyšeli, tak pokud nikdo nežádá, aby ho pan zpravodaj zopakoval, budeme hlasovat o návrhu procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 258, přihlášeno 172 poslanců, pro 138, proti nikdo. Proceduru jsme přijali. Prosím, abychom podle ní postupovali, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Takže nyní budeme hlasovat o změně, kterou navrhl garanční výbor, a to v části třetí článku 30 slova "dnem 23. listopadu 2019" nahrazuji slovy "dnem jeho vyhlášení".

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru je, předpokládám, kladné. (Doporučující.) Pan ministr? (Ano, kladné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 259, přihlášeno 172 poslanců, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Byl to jediný pozměňovací návrh. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 555 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 260, přihlášeno 172 poslanců, pro 146, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu místopředsedovi vlády a končím projednávání tohoto bodu.

Seznámím vás s omluvou. Paní předsedkyně Markéta Adamová Pekarová se omlouvá od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů. Nebudeme zahajovat bod číslo 220, ale tímto bodem zahájíme odpolední jednání ve 14.30 hodin, tak jak jsme si to právě schválili.

 

Je 12.30 hodin a podle schváleného pořadu schůze se nyní budeme zabývat volebními body. Na řadě je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP