Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

190.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I
a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Místo ministra školství, mládeže a tělovýchovy je předsedou vlády pověřen pan ministr Brabec, aby opět tento návrh uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak ještě jednou do třetice děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já to mám dneska od velryb přes letectví k dopingu, a dovolte mi tedy stručně odůvodnit změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, které jsou Parlamentu předkládány k vyslovení souhlasu s ratifikací.

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, dále jen Úmluva, přijatá na 33. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži v roce 2005, je mnohostrannou úmluvou, která pro Českou republiku vstoupila v platnost v roce 2007. Účelem této Úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Nedílnými součástmi Úmluvy jsou Příloha I: Seznam zakázaných látek a metod a Příloha II: Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu je Příloha I aktualizována každoročně.

Pro rok 2019 je většina změn založena na upřesnění názvů skupin a látek, které jsou v Příloze I zařazeny již od roku 2018. Další změny například zpřesňují používání zakázaných látek prostřednictvím výživových doplňků. Změna Přílohy II pro rok 2019 dále upřesňuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.

Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí, nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Jak již bylo řečeno, Příloha I a Příloha II jsou nedílnou součástí této Úmluvy a přijetí jejich změn vyžaduje dodržet stejný ústavněprávní postup.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr Brabec tady vlastně všechno podstatné shrnul. Já bych jenom ještě více zdůraznil, že se zde jedná především o tu aktualizaci příloh. Každoročně tedy ty přílohy reagují na vývoj nových látek a metod zneužívaných v dopingu ve sportu jejich zařazením na seznam a dochází zároveň také k vyřazování některých látek a metod ze seznamu, pokud jejich zařazení na seznam nadále nesplňuje kritéria stanovená Světovou antidopingovou agenturou. A jak bylo obšírněji řečeno, v Příloze II - tam se zjednodušují pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.

Doporučuji přijetí této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Milan Hnilička. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Hnilička: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jenom pár slov k této mezinárodní úmluvě. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu patří do kategorie smluv, jejichž přijetí, nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem České republiky. Přílohy této Úmluvy jsou její nedílnou součástí a přijetí jejich změn vyžaduje dodržet stejný ústavněprávní postup. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod zneužívaných v dopingu ve sportu dochází ke změně příloh Úmluvy každoročně, tak jak tady bylo řečeno, a proto musí být i každoročně schvalovány v legislativním procesu a zveřejňovány ve Sbírce mezinárodních smluv.

Vzhledem k délce legislativního procesu schvalování změny Úmluvy nelze stihnout jejich zveřejnění ve Sbírce mezinárodních smluv k datu jejich platnosti, tj. od prvního ledna následujícího roku. Situace je dokonce taková, že nyní projednávané přílohy jsou vydány pro rok 2019, schvalujeme je tedy v době, kdy už vlastně neplatí, neboť jsou již vydány přílohy nové na rok 2020. Z tohoto důvodu zasílá Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s čl. 34 odst. 3 Úmluvy každoročně oznámení sekretariátu UNESCO o nemožnosti ukončit vnitrostátní schvalovací proces změn příloh Českou republikou před jejich vstupem v platnost.

Osobně považuji tuto situaci za velice nešťastnou a z toho důvodu hodlám iniciovat jednání s Ministerstvem zahraničních věcí, jehož cílem by mělo být nalezení takového řešení, aby do budoucna Česká republika naplnila své závazky v oblasti sportu vůči UNESCO standardním způsobem, tak jako ostatní signatářské státy této úmluvy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byla jediná přihláška do obecné rozpravy. Žádnou další nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova - pan ministr nemá, pan zpravodaj také ne. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Hlasujeme tedy o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 315 - přihlášeno 137 poslanců, pro 116, proti nikdo. Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení.

 

Na řadě je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP