Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

191.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu
a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,
která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019
/sněmovní tisk 487/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, na jednání Poslanecké sněmovny předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Kyrgyzstánem, která byla podepsána 9. dubna 2019 v Biškeku.

Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa, takže uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem bezesmluvní vztah, přičemž pro funkcionalitu daňových vztahů a rozvoj vztahů mezi oběma státy vůbec je existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění nepochybně potřebná. Kyrgyzstán představuje poslední zemi bývalého Sovětského svazu, se kterou doposud Česká republika nemá smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Smlouva o zamezení dvojího zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Smlouva obsahuje všechny tzv. minimální standardy vyplývající z projektu BEPS.

Tato daňová smlouva je pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem jsou dobré, avšak dosavadní objem obchodní spolupráce v absolutních číslech je stále na skromnější úrovni. V posledních letech se trend zřetelně mění a došlo ke zvýšení kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí, což spolu s dalšími opatřeními vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu v dalších letech. Zmínit lze například v dubnu 2019 uzavřenou dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky.

Kyrgyzstán patří k zemím Střední Asie a se svou ekonomikou nabízí českým investorům řadu možností pro investice, například v oblasti lehkého průmyslu, potravinářství, např. technologie výroby piva, zemědělských provozů, čistíren odpadních vod, vodních elektráren, dopravní techniky a v neposlední řadě také turistiky.

Bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně nízkému dovozu z Kyrgyzstánu výrazně ve prospěch naší země. Výše celkového obratu obchodu se v roce 2017 více než zdvojnásobila oproti předchozímu roku na hodnotu přesahující 16 milionů USD, v roce 2018 lehce přesáhla hodnotu 11 milionů USD. V Kyrgyzstánu je aktivní např. česká firma Regulus, která dodala topný systém do stavby nejvyšší jurty na světě.

Závěrem chci konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací. Čili vás prosím, abyste tyto skutečnosti vzali na vědomí, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Monika Červíčková je zpravodajkou pro prvé čtení. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že paní ministryně skutečně velmi detailně představila danou smlouvu, mi nezbývá než dodat jen základní informace spíše technického rázu.

Tato smlouva dostala od vlády souhlasné stanovisko, a to nejen s ohledem na fakt, že sjednání smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nevyžaduje změny v českém právní řádu a nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Tuto smlouvu projednal již Senát České republiky, jeho garanční výbor, a rovněž dal souhlasné stanovisko. Proto navrhuji přikázat tento sněmovní tisk, tuto smlouvu, k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku a nikoho nevidím, že by se hlásil do rozpravy, takže rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl, aby se touto smlouvou zabýval zahraniční výbor. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 316, přihlášeno 140, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Omluvy: paní poslankyně Helena Válková se omlouvá z dnešního jednání od 11.30 hodin z pracovních důvodů. Je přítomna, takže omluva v tuto chvíli už neplatí. Pan poslanec Pavel Jelínek se omlouvá od 11.30 hodin do konce ze zdravotních důvodů.

 

Na řadě je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP