Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

193.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou
republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
/sněmovní tisk 507/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nyní předkládám Poslanecké sněmovně návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Buenos Aires dne 6. března 2019. Dovolím si v této souvislosti uvést následující: vzhledem k narůstající potřebě mezinárodní spolupráce mezi celními orgány v boji proti porušování celních předpisů a také vzhledem ke skutečnosti, že celní správy České republiky a Argentinské republiky nemají v současnosti žádný právní nástroj, který by jim umožňoval účinně spolupracovat při předcházení a šetření porušení celních předpisů, se celní správy smluvních stran dohodly na tom, že předloží svým vládám návrh na uzavření této smlouvy. Účelem smlouvy je především poškozování finančních zájmů obou smluvních stran formou účinné spolupráce při předcházení a šetření porušování celních předpisů. Smlouva umožní také výměnu informací a zkušeností celních správ v oblasti podloudného dovozu zboží a nezákonného obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Za provádění smlouvy bude v České republice odpovědné Generální ředitelství cel. Provádění smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet, nevyžádá si změny v personálním, materiálním ani finančním zajištění činnosti celní správy, naopak lze předpokládat snížení počtu a rozsahu celních podvodů, a tím zajištění vyšších příjmů do státního rozpočtu. Vláda odsouhlasila návrh na sjednání smlouvy 31. října 2018 usnesením č. 705. Určitě možná namítnete, kde je takové prodlení. Bylo způsobeno jednoznačně na straně argentinské. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Petr Beitl. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Argentina je pro Českou republiku třetím největším obchodním partnerem z Latinské Ameriky a v rámci vzájemné obchodní výměny mezi oběma zeměmi skutečně dochází k záměrnému porušování předpisů, a to s cílem obejít ustanovení týkající se úhrady cla, daní a jiných obdobných peněžitých předpisů vybíraných v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží nebo ustanovení upravující zákazy a omezení dovozu či vývozu konkrétních druhů zboží včetně omamných a psychotropních látek. Uzavření smlouvy je proto v zájmu České republiky vzhledem k tomu, že smlouva směřuje k předcházení a šetření porušování celních předpisů, které poškozuje především její finanční zájmy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani paní ministryně ani pan zpravodaj. Budeme se zabývat návrhem výborům k projednání. Je zde návrh organizačního výboru, aby se návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo jiný návrh? Nebo návrh na další výbor? Ne. Budeme tedy hlasovat.

 

Hlasujeme o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 320, přihlášeno 145 poslanců, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru.

Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Na řadě je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP