Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

194.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení
mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019
/sněmovní tisk 511/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená smlouva o sociálním zabezpečení s Mongolskem je standardní smlouvou tohoto typu, která by měla navázat na již sjednané smlouvy zejména o zamezení dvojího zdanění či o ochraně investic. Jejím úkolem je především vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit pojištění, a současně pak stanovit z toho plynoucí důchodové nároky. Pro zaměstnavatele vysílající své zaměstnance do Mongolska je důležité mít jistotu v tom, kam mají za ně odvádět pojistné, a pro pracovníky samotné pak především to, že doba pojištění ve druhém smluvním státě se jim takzvaně neztratí, ale v budoucnu se zohlední v přiznaných důchodech. Podrobnější informace jsou rozvedeny v předkládací zprávě.

Prosím o propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom stručně shrnu, že mezi Českou republikou a Mongolskem existuje poměrně kvalitní smluvní základna. Tyto dokumenty by měla doplnit i smlouva o sociálním zabezpečení obsažená v tomto materiálu, který právě projednáváme. Podobně jako dokumenty v sociální oblasti sjednané se vzdálenějšími státy, zámořskými zeměmi a podobně, upravuje i předkládaná smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem vedle účasti na pojištění pouze poskytování důchodových dávek. Smlouva s Mongolskem představuje standardní dokument, který plně respektuje základní mezinárodně uznávané principy.

Doporučuji její přijetí a projednání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Budeme se tedy zabývat návrhem k přikázání výborům k projednání. Organizační výbor opět navrhuje zahraniční výbor. Je zde prosím jiný návrh? Není.

 

Můžeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 321, přihlášeno 146 poslanců, pro 116, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Další omluva - pan poslanec Ivo Vondrák se omlouvá od 14.30 do 19 z důvodu jednání ve volebním kraji.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP