Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

197.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem,
podepsaná dne 20. května 2019 v Praze
/sněmovní tisk 533/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tento materiál obsahuje návrh na ratifikaci takzvané readmisní dohody s Mongolskem. Smluvní dokumenty tohoto typu jsou jedním z důležitých nástrojů boje proti nelegální migraci.

Tato dohoda obsahuje zejména základní závazek smluvních stran přijmout zpět na území svého státu občana, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území druhého státu. Dále obsahuje hlavní zásady týkající se postupu při realizaci tohoto závazku, to znamená podávání žádosti, lhůty pro vyřízení, lhůty pro realizaci, ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a tak podobně. Účelem dohody je maximálně urychlit předávání nelegálně pobývajících osob, zkrátit jejich pobyt v zajišťovacích zařízeních, a tím i snížit náklady, které souvisejí s jejich zadržením a následným předáním.

Dohoda je na výslovnou žádost mongolské strany navenek sjednávána jako mezivládní smlouva, vnitrostátně však vyžaduje vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky a ratifikaci prezidentem republiky, neboť jde o mezinárodní smlouvu, která upravuje práva a povinnosti osob a zakotvuje úpravu vyhrazenou v zákonu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Karla Šlechtová. Pan poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, jak sdělil pan ministr, smlouvy o předávání a přebírání osob, které nelegálně pobývají na území státu, jsou takzvané readmisní smlouvy, tvoří právní základ pro realizaci navracení protiprávně pobývajících osob do států jejich původu. V tomto případě se jedná o smlouvu mezi Českou republikou a Mongolskem.

Ve vztahu k Mongolsku není dosud oblast navracení nelegálně pobývajících osob smluvně upravena, a proto se předkládá k odsouhlasení Parlamentu tato dohoda, kterou podporuji, a doporučujeme k dalšímu projednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nevidím nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu po sále. Nikdo se nehlásí, takže končím obecnou rozpravu a táži se, zdali má paní zpravodajka či pan místopředseda zájem o závěrečné slovo. Nemají. Paní poslankyně také nemá zájem o závěrečné slovo, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, že by měl někdo zájem, takže zagonguji. Svolám poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je pro to, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 327. Přihlášeno 147 poslanců, pro 95, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Ještě přečtu omluvu. Omluva je - pan poslanec Jan Volný, omlouvá se mezi 14.30 a 18.00 hodin z pracovních důvodů.

 

Další návrh je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP