Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

198.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci
v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi
/sněmovní tisk 594/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr vnitra Jana Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, oblast policejní spolupráce není v současné době ve vzájemných vztazích s Gruzií smluvně upravena a účelem této smlouvy je poskytnout bezpečnostním orgánům potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi.

Spolupráce bude zahrnovat výměnu operativních a strategických informací, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a při zajišťování bezpečnostních doprovodů letadel. Smlouva dále upravuje věci, které se týkají... (Ministrovi zvoní mobilní telefon. Pobavení v sále.) Omlouvám se. Smlouva dále upravuje věci, které se týkají žádosti o spolupráci, možností odmítnutí spolupráce, hrazení nákladů, ochranu osobních údajů a předávání utajovaných informací a v neposlední řadě smlouva dává české straně možnost sdílet informace poskytnuté gruzínskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie nebo schengenského prostoru.

Děkuji za pozornost a ještě jednou se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, poslanec František Navrkal. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr již k dohodě všechno podstatné řekl, dokonce jsme to měli s fanfárou. Já bych k tomu jen dodal, že se jedná tedy o spolupráci mezi Českou republikou a Gruzií v boji s trestnou činností, která byla Poslanecké sněmovně předložena 17. září 2019 a organizační výbor se jí zabýval 3. října 2019. Jedná se o standardní smlouvu a spíše se divím, že ji naše země ještě neuzavřela. Obdobné smlouvy máme s jinými zeměmi bývalého postsovětského prostoru, mezi nimi například i sousedním státem Gruzie, Arménií.

Kromě toho bych rád dodal, že Gruzie dlouhodobě usiluje o těsnější vztahy s Evropskou unií i NATO. Je dokonce jednou ze zemí evropské politiky Východního partnerství a je také zemí, která dlouhodobě čelí silnému tlaku svého severního souseda. Proto posílení naší spolupráce vidím jako žádoucí a naprosto logické.

Abych to nezdržoval, jedná se o standardní bilaterální smlouvu o boji s trestnou činností a navrhuji ji k odsouhlasení a v souladu s usnesením organizačního výboru ji zároveň navrhuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které... Vy se hlásíte, pane poslanče? Ne. ... do které se zatím nikdo nepřihlásil. Obecnou rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Pan navrhovatel? Nemáte zájem. Nyní tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 328. Přihlášeno 148 poslanců, pro 97, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího tisku a jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP