Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

199.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou
na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku
všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019
v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam
/sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, tento materiál je předkládán k vyslovení souhlasu s ratifikací dohody, která byla dne 25. června 2019 podepsána v Lucemburku všemi členskými státy EU. Za ČR dohodu podepsala ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová a dne 30. června 2019 došlo v Hanoji k podpisu za EU a Vietnam. Svůj souhlas s ratifikací již vyslovil v Senátu výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Sjednaná dohoda přináší právní jistotu a předvídatelnost, jež by měly EU a Vietnamu pomoci přilákat a udržet investice podporující jejich ekonomiku. Jako jeden z největších zahraničních investorů v zemi bude EU těžit z lepšího investičního klimatu, jež prováděním dohody vznikne. Dohoda zajišťuje vysokou úroveň ochrany investic, avšak svým obsahem nezasahuje do práva EU, jejích členských států a Vietnamu na regulaci a sledování legitimních cílů veřejné politiky, jako je ochrana veřejného zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Dohoda obsahuje moderní a reformovaný mechanismus řešení investičních sporů, který se skládá ze stálého tribunálu prvního stupně a stálého odvolacího tribunálu, jež povedou řízení o urovnání sporů transparentním a nestranným způsobem. Od svého vstupu v platnost dohoda plně nahradí stávající dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic uzavřené mezi Vietnamem a členskými státy EU. Tímto také pozbude platnost česko-vietnamská investiční dohoda z roku 1997, a to včetně ustanovení o aplikaci ochranné lhůty. V praxi to znamená, že se na investice existující ke dni ukončení platnosti této investiční dohody již nebude po dobu dalších 10 let vztahovat ochrana z ní plynoucí.

Z pohledu českého ústavního práva se jedná o smlouvu prezidentské kategorie. Dohoda vstoupí v platnost poté, co bude schválena dle příslušných vnitrostátních procesů všemi členskými státy, bude odsouhlasena Evropským parlamentem a dojde k přijetí příslušného rozhodnutí Rady, kterým se dohoda uzavírá. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Petr Beitl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, já bych snad ještě pro pořádek doplnil, že výdaje v rámci této dohody jsou 700 tisíc eur ročně a jsou financovány zatím z rozpočtu EU. Dohoda nepředpokládá přímý dopad na státní rozpočet České republiky, alespoň prozatím. Konkrétní financování systému a podíl České republiky zatím nebyl stanoven. Dohoda skutečně přinese českým podnikatelům větší ochranu jejich investic ve Vietnamu. Prozatím sice nelze přesně kvantifikovat strategický přínos, ale již nyní lze předpokládat, že povede k důslednějšímu dodržování právních předpisů nebo snížení nákladů na soudní řízení v rámci systému investičního soudu pro investice pro žalující strany, jimiž jsou malé a střední podniky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Františka Kopřivu. (Omyl.) Takže já vás odhlásím. A nyní se tedy rozhlédnu po sále, zdali někdo chce ještě hovořit. Nikoho přihlášeného nemám, takže končím obecnou rozpravu. Táži se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano, pan poslanec Kopřiva. Prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Dobré už odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych navrhl to přiřadit ještě výboru pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále. Žádný návrh nevidím, takže budeme hlasovat, protože to není protinávrh, protože tady to můžeme u smluv přikázat rovnocenně i dalšímu výboru.

 

Takže nejprve budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 329 přihlášeno 147 poslanců, pro 95, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání také výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 330 přihlášeno 149 poslanců, pro 98, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání také výboru pro evropské záležitosti.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího tisku a jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP