Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

200.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019
/sněmovní tisk 671/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, na jednání vaší schůze se nyní předkládá smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Botswanou, která byla podepsána 29. října 2019 v Pretorii. Jedná se o historicky první smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Botswanou.

Cílem zahraniční politiky ČR je rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů mezi zeměmi. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění, k němuž bez existence daňové smlouvy v mezinárodních hospodářských vztazích běžně dochází. V současné době tedy existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Botswanou bezesmluvní vztah, přičemž pro funkcionalitu daňových vztahů a rozvoj vztahů mezi oběma státy vůbec je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jistě potřebná. Botswana je malou, avšak vzkvétající a velmi otevřenou ekonomikou, která nabízí českým investorům řadu možností pro investice, zejména v oblasti těžebního průmyslu, energetiky, informačních technologií a zdravotnictví.

Smlouva o zamezení dvojímu zdaní, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Botswanou v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Smlouva umožní koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu se všemi existujícími mezinárodními standardy. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce.

V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je v posledních letech velmi vyrovnaná, resp. mírně ve prospěch naší země. Vzájemný obchod mezi Českou republikou a Botswanou zdaleka nedosahuje svého potenciálu. Obrat vzájemné obchodní výměny činil v roce 2018 pouhých 1,74 mil. USD. U vývozu do Botswany tvořily v roce 2018 nejhodnotnější položky lékařský a jiný nábytek, dále telefonní přístroje, motory, produkty z oblasti elektrotechnického vybavení a jiné. U dovozu do České republiky se zdaleka nejvíce prosazuje hovězí maso, nábytek, kožené výrobky, kufry, ocel a mazací přípravky. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Botswanou jistě otevře prostor i pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů včetně investičních aktivit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec František Navrkal. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji ještě jednou za slovo. Nebudu se tady rozvykládávat jako posledně. Paní ministryně opět vše podstatné shrnula. Jen bych v pár větách dodal, že předložená smlouva mezi Českou republikou a Botswanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku byla Poslanecké sněmovně předložena 6. prosince 2019 a organizační výbor se jí zabýval 9. ledna 2020.

Je to smlouva standardní a jsem přesvědčen, že její přijetí pomůže ke zvýšení právní jistoty investorů, a tím poslouží k rozvoji ekonomických vztahů mezi našimi zeměmi. Myslím si, že i načasování je velice vhodné, jelikož si i nová Evropská komise dala za jednu ze svých priorit větší zaměření na Afriku a prohlubování vztahů s jednotlivými africkými zeměmi. Proto navrhuji smlouvu k odsouhlasení a podobně jako posledně ji také v souladu s návrhem organizačního výboru doporučuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přečtu jednu omluvu a je to aktualizace ještě omluvy pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, který se ještě navíc k tomu, co již bylo řečeno, omlouvá od 12.30 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže se podívám do sálu, nikdo se nehlásí, takže já obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali má pan zpravodaj nebo paní ministryně zájem o závěrečná slova. Nemáte. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 331, přihlášeno 148 poslanců, pro 101, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP