Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

201.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní
z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,
která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019
/sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem, která byla podepsána dne 11. prosince 2019 v Praze.

Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojímu zdanění s 89 státy světa, nicméně Bangladéš mezi nimi doposud není. Při mezinárodním zdanění je přitom zcela zásadní, zda země, která má jistou roli v obchodních a finančních záměrech českých daňových poplatníků, má uzavřenou daňovou smlouvu s naším státem, a to je jistě i případ Bangladéše.

Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnosti vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Do textu smlouvy jsou zahrnuty i některé závěry OECD projektu BEPS proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.

Bangladéš patří k zemím geopolitické oblasti jižní Asie a se svou ekonomikou nabízí českým investorům jisté možnosti pro investice, například v oblasti energetiky, v oblasti lehkého průmyslu a rovněž průmyslu farmaceutického. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně vysokému dovozu z Bangladéše výrazně ve prospěch této země, takže obrat obchodu mezi Českou republikou a Bangladéšem činil podle dostupných údajů například za rok 2018 622 595 amerických dolarů. V mezinárodním srovnání obratu s předchozím obdobím se jedná o nárůst cca 22 %. Podíl českého vývozu na obratu dosáhl ve stanoveném období zmíněného roku zhruba 9 %, přičemž cílem české strany je zajisté snížit tento deficit vzájemné obchodní výměny.

Tato komplexní daňová smlouva pokrývá zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Standardně také upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí, vytvoří prostor pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Bangladéšem nyní navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí.

Dovoluji si proto vám navrhnout, abyste tyto skutečnosti vzali v potaz a doporučili k projednání ve výborech Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Petr Beitl. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, i já se přimlouvám o to, aby se Bangladéš stal 90. zemí, s kterou bude mít Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Možná bych vaši pozornost získal tím, že bych vás upozornil, že to je jedna z nejlidnatějších zemí světa, která má 160 milionů obyvatel, tedy 16krát tolik co Česká republika. A další informaci snad mohu doplnit jenom tu, že se skloňuje podle mužského rodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance. Takže já se rozhlédnu po sále, nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali má někdo zájem o závěrečná slova, resp. pan zpravodaj a paní ministryně. (Ne.) Nemáte zájem o závěrečná slova.

Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. (V sále je velmi hlučno.)

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Já zahajuji hlasování teď. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 332, přihlášeno 148 poslanců, pro 111, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu, jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP