Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

202.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou
a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019)
/sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Paní ministryně, máte slovo, prosím. A prosím vás o klid v jednacím sále!

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych krátce uvedla vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vydávání, která byla podepsána 25. listopadu loňského roku v Praze.

Musím konstatovat, že mezi Českou republikou a Argentinskou republikou nejsou v současné době v platnosti žádné dvoustranné smlouvy v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech a Argentinská republika není ani smluvní stranou úmluv Rady Evropy týkajících se vydávání osob a dalších forem mezinárodní justiční spolupráce. Justiční spolupráce probíhá na bezesmluvním základě.

Smyslem smlouvy o vydávání mezi Českou a Argentinskou republikou je prohloubení efektivity, zvýšení rychlosti a zjednodušení řízení o vydávání osob, což bude přínosem k účinnější vymahatelnosti práva a účinnějšímu trestněprávnímu postihu. Sjednání smlouvy je v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky a napomůže rozšíření možností mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. (Hluk v sále trvá.)

Pokud jde o náklady spojené s prováděním smlouvy, budou pokryty z rozpočtových kapitol rezortů, které se na tom budou podílet.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám ještě jednou o klid. Promiňte, paní ministryně, že vás přeruším, abych vám zajistil důstojné prostředí jako dámě. Prosím vás ještě jednou o klid. Vydržme to ještě půl hodinky. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Budou se na tom podílet jednak Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. To je asi vše, co bych k tomuto návrhu v krátkosti uvedla. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení tohoto vládního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Marek Benda. Máte slovo, pane poslanče. (Poslanec Benda je překvapen.) Ano vy.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, přiznám se, že jsem nezaregistroval, že jsem zpravodajem této smlouvy, ale předpokládám, že není žádného problému, abychom tuto smlouvu propustili do druhého čtení a zabývali se jí na čtení mezi výbory. Děkuji za pozornost. (Smích a potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jinak samozřejmě platí, že tady mám záložně vždycky ten dokument k dispozici, takže kdyby v budoucnu někdo chtěl - minimálně za mého řízení - tak si vždycky přijďte tady pro tahák.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, rozhlédnu se po sále. Nyní končím tedy obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan zpravodaj? (Ne.) Paní ministryně? (Ne.) Nemáte zájem.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 333. Přihlášeno je 150 poslanců, pro 111, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP