Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

203.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování
lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí
/sněmovní tisk 692/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, který ovšem je tady omluven. Mám tedy pověření, že úvodní slovo přednese paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych představila Mezinárodní úmluvu o vyměřování lodí TONNAGE, 1969, což je mezinárodní úmluva přijatá Mezinárodní námořní organizací IMO a je jednou z technických úmluv Mezinárodní námořní organizace, která stanoví požadavky na započítávání vnitřních prostor námořního plavidla, takzvané TONNAGE. TONNAGE je základní údaj pro vypočítávání registračních a přístavních poplatků. Jednotné stanovení TONNAGE zajišťuje rovný přístup plavidlům v oblasti poplatků.

Úmluva TONNAGE byla podepsána v Londýně dne 23. června 1969. Po rozdělení Československa přistoupila Česká republika k úmluvě sukcesí. Úmluva pro Českou republiku tedy vstoupila v platnost 1. ledna 1993. Po dokončení procesu řádné implementace podle článku 10 Ústavy České republiky se úmluva předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu včetně dílčích změn přílohy přijatých od jejího vzniku.

Text TONNAGE je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jiří Strýček. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já osobně si myslím, že paní ministryně tady v dostatečné šířce zdůvodnila návrh této mezinárodní úmluvy, takže v podstatě už ani nemám co komentovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím přihlášeného žádného poslance. Rozhlédnu se po sále, ale ani se nikdo nehlásí, takže končím obecnou rozpravu. Táži se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Pan zpravodaj? (Ne.) Nemáte zájem.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 334. Přihlášeno 151 poslanců, pro 109, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP