Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

204.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech
pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí
/sněmovní tisk 693/ - prvé čtení

Děkuji. Prosím, aby úvodní slovo v zastoupení pana ministra dopravy Karla Havlíčka přednesla paní ministryně Alena Schillerová. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972, dále úmluva COLREG, je mezinárodní úmluva přijata Mezinárodní námořní organizací a je jednou z nejdůležitějších mezinárodních námořních úmluv týkající se provozu plavidel na volných mořích a všech navazujících vodních cestách, po kterých mohou plout námořní plavidla. Hlavním cílem úmluvy COLREG je zajištění jednotných pravidel provozu námořních plavidel.

Úmluva COLREG byla podepsána v Londýně 20. října 1972 a pro tehdejší Československo vstoupila v platnost 15. července 1977. Po rozdělení Československa přistoupila Česká republika k úmluvě COLREG sukcesí. Úmluva COLREG pro Českou republiku tedy vstoupila v platnost 1. ledna 1993.

Pro dokončení procesu řádné implementace podle článku 10 Ústavy se úmluva předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s úmluvou COLREG včetně dílčích změn přijatých postupně od jejího vzniku až k dnešnímu dni. Text úmluvy COLREG je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení a vyslovení souhlasu pana zpravodaje pro prvé čtení, poslance Jiřího Strýčka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou. Myslím si, že i tady u této úmluvy paní ministryně dostatečně odborně a v dostatečné šíři odůvodnila danou problematiku, takže v podstatě taky nemám, co bych dodal. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Ano, mám tady. Tak předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jsem rád, že po delší době se někdo zúčastní diskuze, aby to nebylo tak monotónní pro mě tady. Tak prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No, mně to úvodní slovo úplně nestačilo. Není úplně obvyklé, abychom tady projednávali pravidla pro zabránění srážek na moři. Navíc jsem se dozvěděl, že ta smlouva už pro nás platí 27 let a teď ji máme ratifikovat. Ta pravidla platí od roku 1993 - nebo ta úmluva, že je platná. Když jsme 27 let vydrželi bez toho, abychom to projednali ve Sněmovně, nevím, kolika srážkám na moři jsme zabránili tím, že jsme signatáři, a ani nevím, kolika českých subjektů se to týká.

Můj dotaz je jednoduchý pro paní ministryni. Kdybychom to neudělali, bráníme někomu ve štěstí? Ohrozíme ostatní, kteří řeší srážky na moři, nebo ne?

Já vím, že vám připadá, že zdržuji, ale občas stojí za to nejen to posílat kolegům a kolegyním do zahraničního výboru, ale občas se do těch smluv podívat. Zjistit, co vlastně schvalujeme, a položit si tu základní otázku: Potřebujeme to? To je přece klíčová otázka. Pokud ano, tak to musíme schválit, protože nejsme schopni dojednat jakoukoliv změnu. Pokud ne, tak já nevím, tak představte si, že sedíte na radnici nebo na kraji a přinese vám úřednice (nesroz.) na to zastupitelstvo a říkají: A to je úplně zbytečné, to se nás vůbec netýká, pane hejtmane, pane primátore, pane starosto, ale doporučujeme, abychom to schválili. Myslím, že zastupitelstva by se tím nezabývala.

My takhle formálně tady valíme - něco jiného jsou smlouvy o zabránění dvojímu zdanění. To je úplně něco jiného, k tomu jsem také nevystupoval. Ale tady - už i ty názvy. V příštím bodě budeme řešit nosné rakety. Podívejte se na tu šíři, co my všechno zvládneme. Teď zabráníme srážkám na moři a pak asi zabráníme nosným raketám, aby střílely po těch plavidlech, nebo já nevím, co je v tom dalším bodě. Já se přiznám, zatím jsem neměl čas to studovat. V tom rozpočtovém výboru jsme toho měli poměrně dost a ta veřejná slyšení volebního výboru, třicet hodin čistého času, vám také něco seberou.

Ale aby to nebylo - vy to asi děláte v zastoupení, paní ministryně, že jo? Výborně. Paní ministryně také bude bránit srážkám na moři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, máte zájem se vyjádřit? Slovo má paní ministryně. Ale je tady jedna faktická poznámka, musím vás přerušit. Faktickou poznámku má pan poslanec Dolínek. Jenom připomínám, že ve 12.45 hodin máme pevný bod. Takže vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážení kolegové, vážený pane předsedo klubu prostřednictvím pana předsedajícího, není to smlouva, je to úmluva, ale to můžeme přeskočit, což má trošku jiný parametr. Ale proč to tady máme? Ono to je jednoduché. Ta úmluva počítá s tím, že se dělí státy na dva druhy, na ty přímořské a státy vlajky. My jsme stát vlajky, na nás jako na stát vlajky se vztahují trošku jiné povinnosti, například nemusíme speciálně upravovat pravidla pro pobřežní vody, protože nemáme ani řeku, která by přímo na hranicích se vlévala do moře.

Nicméně ta pravidla jsou právě od toho, aby se předcházelo těm srážkám, a my nemáme v tuto chvíli žádnou registrovanou obchodní loď pod vlajkou České republiky, ale jsou samozřejmě rekreační lodě, jachty apod. a ty již plují s naší vlajkou.

Já chápu, a máte pravdu v jedné věci, proč zrovna rok 2020 byl vyvolen na to, abychom přistoupili k projednávání Sněmovnou. Tady se s vámi naprosto shoduji. Není to případ jenom této úmluvy, ale více úmluv, proč tento rok byl vyvolen, že se k tomu přidáme. Nicméně samotný obsah bych prosím nezlehčoval, protože se to opravdu týká úpravy, která je pro někoho běžným chlebem, pro toho, kdo se věnuje například rekreačním plavbám v rámci oceánů, moří apod. Ale samozřejmě dotaz na to, proč zrovna dnes byl vybrán ten den, je namístě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zase faktická poznámka. Paní ministryně, na vás už asi nedojde vzhledem k zařazenému bodu, protože mám faktické poznámky dokonce dvě. Zdali dojde na tu druhou, záleží teď na panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jednak mi dovolte, abych zareagoval na vystoupení svého předřečníka. Je opravdu logické, že když nejsme přímořský stát, nemáme řeku, která se vlévá do moře. To nejsou dva argumenty, to je jeden, ale to nevadí.

Chcete říci, že našim jachtařům, těm, kteří mají jachty a plují po mořích, že potřebují k tomu, aby pluli dobře, to, že my to budeme ratifikovat? Co se pro ně změní? Podle mě vůbec nic. A to je ten klíčový dotaz. Já nezlehčuji obsah. Já se ptám, zda to vůbec potřebujeme. To je klíčový dotaz. Pokud ano, tak to ratifikujme. Pokud ne, tak řekněme, že ne, a máme o jeden právní předpis méně. Na tom není nic špatného.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, paní ministryně, máte prostor, protože paní poslankyně Procházková stáhla přihlášku, takže máte tak třicet sekund na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Budu rychlá. Máte pravdu, že jsem tady v zastoupení, ale v podkladech mám určité informace. Ta smlouva je nyní mezivládní. Ona nebyla nikdy ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlášena v českém jazyce. To je další věc, která je důležitá.

Potřebujeme ji jako prezidentskou, aby zavázala konečné uživatele, to znamená jachtaře, námořníky, dokonce tady mám napsáno, že se vztahuje na námořní jachty plující na mořích pod vlajkou České republiky a jejich velitelé se musejí pravidly COLREG řídit. Není tedy technicky možné, aby se některý segment plavidel na mořích pravidly COLREG neřídil, takže my to skutečně potřebujeme, podle podkladů, které tady mám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.45 hodin a čeká nás pevně zařazený bod, takže já přerušuji projednávání tohoto bodu.

Nejprve přečtu jednu omluvu. Od 12.45 hodin do konce jednání se dnes omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Aleš Juchelka.

 

Nyní přistoupíme k pevně zařazenému bodu, který máme zařazený na 12.45 hodin. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP