Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

87.
Návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného, Jana Chvojky,
Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 237/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 237/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být stručný, abychom to za tu čtvrthodinu stihli. Nejedná se o úplně banální věc. Již před více než rokem, konkrétně 12. července 2018, byla Poslanecké sněmovně předložena novela soudního řádu správního, podepsaná poměrně napříč politickým spektrem, když se podíváte na ty podpisy, která měla řešit přetížení Nejvyššího správního soudu.

Já stejně tak jako kolegové, kteří se spolupodepsali pod ten návrh, jsme přesvědčeni, že úkolem nejvyšších soudů je v první řadě se zabývat skutečně tou judikaturou, která má nějakým způsobem směřovat ke sjednocování judikatury v zemi, která má dlouhodobě nastavovat pravidla, a ne za každou cenu řešit každý případ bez ohledu na to, jestli se jedná o desítky milionů nebo jestli se jedná o dvoutisícovou pokutu při dopravní nehodě.

V okamžiku, kdy byl přijímán soudní řád správní v roce 2002, bylo připuštěno, že proti všem rozhodnutím krajských soudů je možné dovolání, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Poté v roce 2006, když došlo k výraznému nárůstu stížností ve věcech mezinárodní ochrany, jsme přijali do § 104 tehdy ustanovení, které říkalo, že kasační stížnost je možné pro nepřijatelnost odmítnout, pokud se nedotýká vyšších zájmů, nějakého širšího problému než konkrétního žadatele, právě jenom ve věcech mezinárodní ochrany. Nejvyšší správní soud přišel s tezí před dvěma lety, že by bylo dobré tuto výjimku rozšířit na všechny otázky, které směřují z krajských soudů prostřednictvím kasační stížnosti, a my jsme tento návrh takto předložili Poslanecké sněmovně.

Vláda dala negativní stanovisko zejména z důvodu obavy některých resortů, že ony by se nemohly odvolávat proti rozhodnutí krajských soudů a nedocházelo by ke sjednocování judikatury. Proto zůstal návrh přes rok ležet v Poslanecké sněmovně před prvním čtením a probíhala jednání mezi exekutivou, Nejvyšším správním soudem, Českou advokátní komorou, která vyslovila také pochybnosti, a Komorou daňových poradců, kteří také měli obavy z toho, že v některých zejména složitějších daňových řízeních je potřeba, aby kasační stížnost v úplné podobě zůstala.

Jednání dospěla ke konci, před měsícem, tedy přibližně, pan předseda Vondráček uspořádal seminář, na kterém byly všechny zainteresované skupiny, a byl představen společný návrh, který bychom pak samozřejmě načetli jako návrh ve druhém čtení, resp. před druhým čtením, který by znamenal, že v těch případech, kdy na krajském soudu rozhodoval samosoudce, což jsou ty jednodušší případy - a můžou být samozřejmě rozšiřovány do budoucna i tím, které všechny případy přiznáme samosoudcům, ale zatím jsou to typicky pokuty, otázky důchodového zabezpečení, sociálního zabezpečení a dalších věcí - tak tam že by tento institut nepřijatelnosti mohl existovat. Tam, kde rozhoduje senát na krajské úrovni, by stále musel Nejvyšší správní soud ještě v každém případě rozhodnout. Pokládáme to za užitečné.

Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh propustila. Vím, že i stanovisko exekutivy, a předpokládám, že paní ministryně Benešová už je přihlášena o slovo, se změnilo a že bychom mohli přece jenom trochu Nejvyššímu správnímu soudu, který je opravdu dramaticky přetížen množstvím v řadě případů fakt jako velmi banálních stížností, pomoci a odbřemenit ho, aby se mohl zabývat těmi zásadnějšími věcmi.

Současně jsem chtěl poděkovat paní kolegyni Malé, kterou jsem dneska poprosil, aby vzala zpravodajku, protože pan kolega Michálek, který měl být zpravodajem, je omluven. Takže děkuji, že mi v tomto případě vyhověla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tedy bych původně požádal, aby se slova zpravodaje pro prvé čtení ujal poslanec Jakub Michálek. Nicméně mám tady návrh na náhradu zpravodaje za pana poslance Jakuba Michálka a měla by to být paní poslankyně Taťána Malá. Takže budeme muset hlasovat o změně zpravodaje. Takže já svolám poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu zpravodaje na paní poslankyni Taťánu Malou? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 335: přihlášeno 150 poslanců, pro 117, proti žádný. Změna zpravodaje byla přijata.

 

Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Taťána Malá.

 

Poslankyně Taťána Malá: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych přednesla opravdu naprosto stručnou zpravodajskou zprávu k tisku 237.

Co se týká tohoto návrhu, tak již detailně problematiku popsal kolega Marek Benda jako zástupce předkladatelů. Já jen stručně shrnu, že účelem navržené úpravy je urychlení soudního přezkumu rozhodnutí a dalších aktů správních orgánů, a to ve fázi řízení před Nejvyšším správním soudem, tedy v řízení o kasační stížnosti. Detaily tady již zazněly, a já proto, abychom stihli tento tisk dnes rychle projednat, bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění k projednání do výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, kde mám s přednostním právem přihlášenou nejprve paní ministryni, dále na faktickou poznámku paní poslankyni Helenu Válkovou a potom ještě pana poslance Dominika Feriho, abych to vzhledem k časovému horizontu zopakoval, abychom všichni věděli. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Dámy a pánové, co na to říci. Doba se mění a musíme se přizpůsobovat tomu, co se děje. Původně, jak bylo konstatováno předkladatelem, vláda k tomuto návrhu dala nesouhlasné stanovisko. Mám tady poznámku, že k tomu došlo 31. 7. 2018 na schůzi vlády. Důvodem bylo, že panovala obava, že Nejvyšší správní soud přestane hrát roli sjednocovatele judikatury a toho, kdo napravuje excesy v rozhodování krajských soudů. Mezitím se na Nejvyšší správní soud navalily takhle strmě kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud to nezvládá. Já se snažím mu pomoct tím, že jim přidělujeme, pokud je to vůbec možné, soudce. Ale ten soud není nafukovací, takže musíme s tím něco dělat.

Pokud jde o tento návrh, já měním to původní stanovisko vlády, a samozřejmě předcházela tomu jednání. Pan premiér byl osobně na Nejvyšším správním soudu, kde došlo k určitým dohodám a k takovým dvěma větvím, jak vyřešit nepříjemnou situaci. První větev je krátkodobá řešení, což je tento návrh, a druhou větví bude dlouhodobá řešení, která zasáhnou do budoucí koncepce správního soudnictví, a to je na více let, takže zřejmě na mého nástupce. Vznikl současně kompromis dojednaný jednak představiteli Nejvyššího správního soudu a profesními komorami a v důsledku toho kompromisu lze na tento návrh nahlížet jako na akceptovatelný z mé strany.

Samozřejmě není to dlouhodobé řešení, to budeme muset vyřešit jinak, nicméně já se připojuji a prosím, aby tedy tento návrh pana poslance Bendy a dalších byl podpořen, protože je to srozumitelné, je to logické a dává to šanci, aby se odbřemenil Nejvyšší správní soud.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tedy na faktickou poznámku paní poslankyně Helena Válková a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já chci jenom připomenout, že to byl pan předseda Nejvyššího správního soudu Baxa, který zvedl tuhle kartu a v podstatě velmi přesvědčivě nás tenkrát svými argumenty dovedl k tomu, že jsme nakonec ten návrh, jak tady výstižně a systematicky chronologicky uvedl pan poslanec Benda, předložili. Já jsem vystoupila jenom proto, že bych chtěla, aby tady jasně zaznělo, že vůbec jinak s tím obsahem bych nesouhlasila, kdybych tenkrát už nevěřila tomu, že dojde k nějaké reformě. Protože tohle je důkaz toho, že nám chybí reforma správního soudnictví a že tohle je jenom taková malá náplast. Proto i vítám na jedné straně změnu stanoviska Ministerstva spravedlnosti, ale na druhé straně i tu větu, která zazněla v projevu paní ministryně spravedlnosti, že si je velmi dobře vědoma, že musí dojít k reformě soudů, a že toto je jenom taková nouzovka, jestli mi dovolíte tento lidový výraz. Čili za tohoto předpokladu ano. Jinak samozřejmě bych ten návrh ani nepodepsala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já se chci jenom zeptat, než dám slovo panu poslanci Dominiku Ferimu. Zaznamenal jsem tady takový neformální návrh, jestli to mám nechat dojet. Já to klidně nechám takzvaně dojet po 13. hodině. Jenom se ptám do sálu, jestli někdo z předsedů klubů proti tomu zásadně protestuje. Jestli ne, tak to malinko přetáhneme. Dobře, myslím, že jsme dohodnuti, takhle to stačí z pléna, když se zeptám. Tak prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není mnoho času. Jediné, co k tomu řeknu, je, že v roce 2010 nápad věcí byl 2 200 věcí, v roce 2019 4 200 věcí - a počty soudců se nějak dramaticky nezměnily. To znamená, je potřeba něco dělat. Toto je první pomoc. Není to řešení dlouhodobé. Mám osobně pochybnosti, jestli ten kompromis splní ta očekávání, ale je to něco, co se dá udělat, dá se to udělat rychle, a prosím vás o podporu. A myslím, že je tady dojednaná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tedy přečtu ještě omluvy. Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá dnes od 12.45 do 13.30 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá dnes od 13 hodin do 19 hodin z pracovních důvodů.

Nyní tedy se podívám, zdali je ještě další zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím. Takže já obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel? Paní zpravodajka? Nemáte zájem.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Táži se, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji.

 

Táži se tedy, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 336. Přihlášeno 151, pro 122, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nikoho nevidím. V tom případě tento tisk jsme pro tuto chvíli projednali.

Nyní ovšem ještě neodcházejte, protože musíme ještě před polední přestávkou provést závěrečné hlasování.

 

Nyní navrhuji hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny, kromě bodu 292, což jsou ústní interpelace. Pan poslanec Benda se hlásil? Ne. Připomínám, že odpolední jednání zahájíme ve 14.30, pakliže toto projde.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 337, přihlášeno 151 poslanců, pro 92, proti 12. Konstatuji, že jsme vyřadili zbývající neprojednané body schváleného pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny, kromě bodu 292, což jsou ústní interpelace.

 

Připomínám tedy, že ústní interpelace budou zahájeny dnes odpoledne ve 14.30 hodin. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkné odpoledne a vítám vás po naší polední pauze před posledním bodem této 40. schůze Poslanecké sněmovny v tomto volebním období.

Než otevřeme bod, seznámím vás s omluvenkami. Pan poslanec Zlesák se nám omlouvá z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Holík z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Elfmark od 15 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Brzobohatá od 16.30 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Kozlová od 14.30 do 18. hodiny z důvodu návštěvy lékaře, paní ministryně Benešová od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Rutová mezi 16. a 18. hodinou z rodinných důvodů, pan poslanec Holomčík od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Válková od 14.30 do 18. hodiny taktéž z pracovních důvodů, pan poslanec Rais mezi 14. a 18. hodinou z rodinných důvodů, pan poslanec Petrtýl od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Strýček od 15. hodiny do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Vyzula od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Balaštíková od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Staněk od 14.30 do 19. hodiny z rodinných důvodů, paní poslankyně Procházková od 14.30 do 19. hodiny z rodinných důvodů a paní poslankyně Nevludová od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. To byly omluvy.

 

A nyní tedy otevírám bod 292 této 40. schůze Poslanecké sněmovny, což jsou

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP