(9.50 hodin)
(pokračuje Kubíček)

Co se týká rozšíření kontrol ve veřejné správě, o tuto kompetenci NKÚ nestojí, bylo to několikrát řečeno. Má to dvě věci. První věc, pan poslanec Kupka jako zástupce skupiny poslanců navrhuje rozšíření určité databáze, která by sledovala jednotné kontroly probíhající ve státní správě, ale nikdo si moc neuvědomil, o co jde. Ono to není o těch obcích, ale je to o Ministerstvu životního prostředí, České obchodní inspekci, tisíce, desetitisíce kontrol, kde Nejvyšší kontrolní úřad by musel zřídit databázi - podotýkám, nebyla provedena RIA. Nebyla provedena RIA, to znamená, že nevíme, kolik by tato databáze stála. A slyšel jsem v kuloárech několik částek pohybujících se od 6 milionů do 200 milionů. To je velký rozsah.

Další věc, která je, Nejvyšší kontrolní úřad nemá žádnou správní pravomoc, aby na základě kontrol ovlivňoval další orgány, to znamená, aby říkal, jakým způsobem s tím mají nakládat.

Na druhou stranu ale potvrzuji, že bychom se nějakým způsobem do tohoto systému podívat měli. Ale otázka je, kdo by to měl dělat. Podle mého názoru by to příslušelo buď Ministerstvu financí, nebo Českému statistickému úřadu, a potom by Nejvyšší kontrolní úřad mohl provést kontrolu zaměřenou přesně na tuto činnost. Tomu rozumím. Ale kompetence k tomu, aby vytvářel další databázi, kde dojde k velkému tlaku na státní rozpočet, to znamená navýšení rozpočtu Nejvyššího kontrolního úřadu v neznámé částce, protože říkám, RIA nebyla udělána, tak já se k tomuto návrhu vyjádřit kladně nemohu. A toto je i stanovisko klubu ANO. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Faktická poznámka, pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Jenom si dovolím stručně reagovat. Ona zmíněná částka 200 milionů je dokonale vycucaná z prstu. A myslím, že v tomhle směru střízlivý pohled na to, jak náročné by bylo vytvořit jednoduchý evidenční nástroj, který koneckonců v nějaké zárodečné podobě má už teď Ministerstvo financí, by sahalo v řádu několika milionů, nikoli v řádu desítek nebo stovek milionů korun. A to je i výsledek základního průzkumu toho, jak taková evidence může fungovat, jak by mohla vypadat.

Nicméně vrátím-li se zpátky k tomu základnímu systémovému, tak jsme pojmenovali, a je to koneckonců opakovaný pohled i kontrolního výboru, že je tu často nadměrná kontrolní zátěž ze strany státu vůči malým obcím, vůči malým institucím, kde se stát úplně míjí ve své činnosti účinku. A je na nás, abychom se pokusili tohle změnit. Dáváme-li Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc se na to podívat, tak neděláme nic jiného, než co sledujeme v podobě výročních zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy s nadhledem sledujeme, jestli ta činnost v jednotlivých rovinách je efektivní, jestli vynakládané finanční prostředky daňových poplatníků mají patřičnou efektivitu, jestli tady nevyhazujeme peníze oknem místo toho, abychom je správně nasměrovali - v tomto případě do skutečně efektivní kontroly. A víme dobře, že efektivní kontrola není taková, která opakovaně a opakovaně dochází do jednoho místa, ale efektivní kontrola je taková, která je schopna se zaměřit na konkrétní problém a také napovědět, jak se s tím odhaleným systémovým problémem nebo třeba i konkrétním problémem vypořádat. A bránit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby v rámci svých výročních zpráv a v rámci své činnosti se takto s nadhledem kriticky podíval na fungování kontrolní činnosti státu, mi vlastně přijde škoda.

Tolik krátká poznámka k tomu vystoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Já jsem tady řekl, že nějaký nástroj na kontrolu toho, jak se kontroluje, by měl existovat. Ale znova opakuji, ani Nejvyšší kontrolní úřad o tuto pravomoc nestojí, pane poslanče. Slyšel jste to i na kontrolním výboru. Nestojí o tuto pravomoc. Tuto pravomoc by mělo mít Ministerstvo financí, statistický úřad. Budu vám k dispozici. Budu připraven hledat nějaké řešení. Mnohokrát jsme mluvili s panem náměstkem Vyhnánkem, který spravuje podobnou databázi. Já nevím, proč by se měla dělat znova.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Martin Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Nechci proměnit diskusi v přestřelku, nicméně to, jestli nějaký úřad stojí, nebo nestojí o kompetenci, tak to samozřejmě k tomu přihlédnout můžeme, máme, ale nemá to být určující pohled na to, jestli Česká republika takovou kontrolu nebo takovou funkci potřebuje. Na jednu stranu pojmenujete, že je to nezbytně nutné. Žádná jiná instituce nemá možnost sledovat s takovým nadhledem fungování kontrol jako Nejvyšší kontrolní úřad. A způsob, jak to udělat, jak uplatnit tuto kontrolu, to je věcí už toho konkrétního prováděcího zákona, jak to nastavit, aby to bylo dokonale funkční, aby to zároveň neomezovalo kontrolu tam, kde ji omezit nelze - například v situaci, kdy se jedná o kontrolu na podnět, kdy ta kontrola má řešit třeba ekologickou havárii a podobně. To jsou případy, kde samozřejmě ono omezení nepřichází do úvahy. Proto i ta cesta, kterou jsme předložili, navrhujeme v případě této změny Ústavy, je citlivá vůči všem těmto vážným kompetencím a zároveň funkční z hlediska určení instituce, která má mít v ruce ten nezbytný nadhled. Nadhled, kterému se při nejlepší vůli jiným konkrétním resortům nedostává, protože ta kontrola samozřejmě zasahuje všechny resorty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Tady asi není sporu o tom, že by se mělo něco takového zavést. Ale například my tady jednou do roka dostáváme zprávu z Ministerstva financí o tom, jakým způsobem nebo kolik bylo případně provedeno kontrol. A jde o to, že by Nejvyšší kontrolní úřad u sebe musel evidovat databázi podle kontrolního řádu například o provedených dopingových testech. Bylo to tam i zmiňováno, že tam jsou, i kolikrát byly provedeny nějaké kontroly uskladnění protipěchotních min a podobně. Takže v prováděcím zákoně, který máte částečně předložený, to tam není úplně jako specifikováno a upraveno. A Nejvyšší kontrolní úřad uváděl, že tohle to není záležitost, kterou by měl stěžejně kontrolovat on. A jedna z variant, která se nabízí, je právě to Ministerstvo financí, které, jak už to tady bylo, nám tu zprávu jednou do roka připravuje. Takže spíš místo Nejvyššího kontrolního úřadu bych to v tomhle případě viděl spíše Ministerstvo financí. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A ještě jednou faktická poznámka, pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Problém ale spočívá v tom, že Ministerstvo financí se zaměřuje výhradně na kontrolu veřejných orgánů, nikoli na kontrolu celé široké škály dalších subjektů v České republice. To je ten závažný problém. Ano, nám jde o to, aby malé obce zbytečně nezatěžovaly opakované kontroly, které je možné a které je v zájmu státu i obcí lépe sladit, lépe koordinovat. Ale nám přece musí jít nutně o všechny ostatní malé subjekty, střední a velké subjekty. Tam když kontrola neprobíhá efektivně, tak to má samozřejmě neblahý dopad jak na jejich vlastní fungování, jak jsou schopny následně vytvářet hodnotu, ze které stát žije, ale zároveň na to, jak se vůbec té kontrolní činnosti ve státě daří, jestli je funkční, nebo není funkční. Proto míříme na to určit instituci, která je schopna se podívat i na jednotlivé resorty s nezbytným nadhledem, a nepřesuneme to jenom do pozice jedné konkrétní instituce na úrovni resortu. O to šlo. A proto jsem přesvědčený o tom, že doplnění ústavní kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu je namístě. To, jak to bude dělat, jak podrobná ta studie bude, to, jaké všechny kontroly se budou evidovat nebo jak podrobně se jimi bude zabývat, to je věc druhá. A tady nepochybně v okamžiku, kdy to bude informační systém, je možné velmi jednoduchým způsobem třídit to, co je skutečně zajímavé, co je významné z hlediska fungování kontrolní činnosti státu a co je podružné nebo banální.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě bude reagovat s faktickou poznámkou pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Vy už jste tady uváděl, že Ministerstvo financí, prostřednictvím pana předsedajícího, si už eviduje, jakým způsobem jsou prováděny kontroly té finanční části. Tak proč v tom případě jim nějakým způsobem nerozšířit ten záběr, co všechno musí tedy případně kontrolovat? Nepřeváděl bych to tady na Nejvyšší kontrolní úřad, který to, když provádí nějakou systematickou kontrolu, tak on už kontroluje, jakým způsobem jsou prováděny kontroly. Dokonce v jednom závěru Nejvyššího kontrolního úřadu bylo vytýkáno, že právě ministerstvo zatížilo tím, že přeneslo na několik svých příspěvkovek kontrolní činnost, tak že tím zatížilo ty příjemce dotací. Ale nedokážu si představit, že by Nejvyšší kontrolní úřad měl dokonce momentálně i kapacitu na to, aby byl schopen tady tohle to vyhodnocovat, pokud jim tedy výrazně více nenavýšíme rozpočet. Viděl bych to opravdu spíš na to Ministerstvo financí. Ale o tom se samozřejmě můžeme do budoucna více pobavit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Grospič. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP