Čtvrtek 5. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)


Sloučená rozprava k bodům 246 a 250

Jako první s přednostním právem se přihlásil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, máte slovo, a připraví se poslanec Zdeněk Podal do sloučené rozpravy.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já musím nejprve říci, že jsem rád, že se nám podařilo společnými silami tuto problematiku, nebo tyto problematiky, protože nejde jenom o lesy a kůrovce, ale i o ostatní kalamitní škůdce, kteří se nám na polích či v lesích poslední dobou rozmnožili do stavů, které znamenají vážná ohrožení nejen ekonomiky, ale i životního prostředí na dlouhá léta dopředu. Dále bych řekl, že vítám to, co tady oba páni ministři řekli nejen obsahově, ale i tu vážnost a tu podrobnost, se kterou se svým úvodním slovům věnovali. A myslím si, že je dobře, že se k tomuto tématu připojují, co jsem tak zaznamenal, i ostatní kolegyně a kolegové z Poslanecké sněmovny se snahou nikoliv vydělávat nějaké politické body, ale se snahou pomoci při řešení.

Já bych rád v krátkosti řekl a krátce odůvodnil, čeho chceme vlastně vedle tohoto všeobecného tahu na jakési přibrzdění nebo na jakousi záchranu situace, případně na prevenci, čeho chceme dosáhnout. Zformulovali jsme to do usnesení, nebo návrhu usnesení. Rád bych tedy, abychom se vážně bavili především o tom, o čem se hovoří už dlouho a o čem oba ministři také mluvili, i pan kolega Bendl jako předkladatel toho druhého bodu, a pokud možno se účinně domluvili také o posílení rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství nad rámec schváleného státního rozpočtu pro rok 2020 o jakési dodatečné finanční prostředky, které by byly účelově vázané na to zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích a na podporu následné obnovy lesů.

Musím říci, že samozřejmě nějaké finance už v tomto směru byly uvolněné, jdou zejména těm malým a středním vlastníkům lesů, kteří jinak nemají šanci řádně obnovit, zajistit nejen tedy výsadbu, ale i základní údržbu těch nových porostů. Tam je třeba velmi rychle pomoci, tak aby ty lesní pozemky mohly být znovu zalesněny. A musím říci, že vítám i takové to určité změkčení těch poměrně rigidních předpisů týkajících se nejen druhové skladby, ale i stanovištních typů a tak podobně, a že tedy nejen nepůvodní druhy je možné použít, ale i naprosto některé nestandardní, zatím nezvyklé a zatím i nevítané postupy a nevítané druhy dřevin se dají použít.

Já tady kousek odbočím. Jedná se zejména o některé oblasti na Vysočině a na jižní Moravě, kde poté, co například v jihovýchodním konci okresu Třebíč úplně uschly nejen smrky díky kůrovci, ale i borovice díky dalším škůdcům a dramatickému snížení hladiny spodní vody, tak jedinou dřevinou, která tam přežívá a která tam navzdory těmto velmi krušným podmínkám roste, je akát. Musím říci, že na Brněnsku již existují pozemky, které zkoušejí pěstování akátu jako hospodářské dřeviny. Velmi dobré zkušenosti s tím mají zemědělci a lesníci v Maďarsku, kde se zaměřili na šlechtění a pěstování akátu jako hospodářské dřeviny již zhruba před 25 lety. Tam ty problémy s těmi aridnějšími oblastmi mají už dávno. A musím říci, že je velmi pozitivní výsledek a že alespoň na čas, než dojde zase k jiné klimatické změně, která přivede tuto střední Evropu k vlhčím letům - a ten čas může trvat desítky let - tak je naprosto použitelný i hospodářsky, i řekněme ekologicky ten akát. Navíc ještě my včelaři nebo přátelé včelařství víme, že akátový med je velmi dobrý.

Dále chceme dosáhnout, abychom k tomu možnému řešení preventivních a nápravných opatření vytvořili i jakýsi legislativní rámec a rámec na té úřednické poloze, kterým chceme požádat, tím usnesením, Ministerstvo zemědělství, aby na jednání vlády připravilo a předložilo materiál, který bude kvantifikovat potřeby těch dodatečných finančních prostředků podle bodu jedna tohoto usnesení, a to v časové návaznosti na sumarizaci potřebných údajů za rok 2019. To znamená, aby to bylo aktuální, aby to nebyla jenom nějaká čísla vycucaná z palce.

Žádáme také ministerstvo - rádi bychom dosáhli, aby ministerstva, která jsou dotčena řešením této tematiky, a také ostatní ústřední orgány státní správy měly svoji práci na těchto věcech koordinovanou. Aby se prostě nestalo, že ministerstva, například financí a životního prostředí, půjdou vzájemně proti sobě, přičemž ale bude tady všeobecný zájem na tom, aby řešení bylo rychlé a účinné.

Dále bychom byli rádi, aby byly také vytvářeny nezbytné podmínky pro vlastníky a správce lesů, a to jsou podmínky pro účinnou ochranu lesů proti kůrovci a pro úspěšnou obnovu nových odolnějších lesů. To je konkretizace onoho bodu jedna.

Potom já osobně podpořím to, co tady pan kolega Bendl navrhuje, to znamená, aby byly vytvořeny legislativní podmínky pro vlastníky a správce lesů, které zohlední dopady oné přírodní klimatické změny, tedy změny přírodních podmínek, na jejich zákonné povinnosti při obnově lesa. Také jsem o tom hovořil, že vítáme ono zjemnění, změkčení těch rigidních povinností tak, aby došlo k naplnění toho hlavního cíle, to jest co nejúčinnější obnovu, a také aby ten obnovený les byl trvalejším.

A konečně bychom také požádali Ministerstvo zemědělství o zpracování analýzy - a to je také i záležitost pana kolegy Petra Bendla - o zpracování analýzy možných opatření proti snižování výparu vody z lesní půdy. To téma zadržování vody v krajině je platné a akutní nejen pro zemědělskou půdu, zemědělské pozemky a ostatní pozemky, ale je velmi významné i v rámci lesů, a pan kolega Bendl to tady dostatečně podrobně zdůraznil a odůvodnil, tedy proti snižování výparu z lesní půdy na kalamitních holinách za účelem zadržování vody v lese, a to, aby to opatření bylo ne jako že úkol trvá, ale do 30. 6. letošního roku.

Dále bychom rádi požádali jako Poslanecká sněmovna Ministerstvo životního prostředí, aby jaksi vykazovalo součinnost při vytváření podmínek pro efektivní ochranu lesů před škůdci, a to v rámci působnosti orgánů státní správy na úseku ochrany přírody a jejich rozhodovací praxe. Jde o to, aby docházelo možná rychleji, aby tam byla snaha, aby docházelo rychleji k dohodě. Aby to netrvalo tak dlouho jako řešení toho problému s hrabošem, kdy ta dohoda mezi ministerstvy byla na můj vkus, a nejen na můj vkus, na vkus zemědělců, docela dlouhá. Dnes již je dosažena, jsou možná opatření, byla o nich řeč v projevu pana ministra Tomana. Ale je prostě třeba v tomto směru postupovat určitým způsobem rychleji, protože čím rychleji se bude postupovat, tím jsou následné další škody nižší a nižší.

Já bych, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli svoji řeč ukončil. Děkuji vám za pozornost. Rád bych vás požádal o podporu tohoto návrhu usnesení, který jsem vám do jednotlivých klubů před začátkem této rozpravy rozdal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Zároveň byste tedy byl i zpravodajem k tomuto bodu. Ale to je už po dohodě s vámi.

Nyní má tedy prostor vystoupit pan poslanec Zdeněk Podal, nicméně minuta. Pane poslanče, má to smysl pro vás? (Nemá.) Chci se zeptat do sálu, jestli neprotestujete, že bych tedy už přerušil schůzi. Dobře. Tedy přerušuji schůzi, přerušuji tento bod a uvidíme se v - (O slovo se hlásí poslankyně Němcová.) Pardon paní poslankyně Němcová ještě. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já jenom organizačně. Chci se zeptat, pane místopředsedo, zda nemáte nějakou informaci o průběhu odpoledního jednání, protože obvykle jsme dostávali mezi jedenáctou a jednou na stůl informace o tom, kdo je přihlášen do interpelací, a teď ji nemáme. Tak nevím, jestli byla nějaká dohoda, že ji dostaneme elektronicky, anebo jak to je.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, máte pravdu. Normálně už to tady mám. Jenom okamžíček, já to prověřím. (Předsedající telefonuje.) Tak prý to sem někam nahoru poslali, nicméně já to tady nemám a standardně to mívám. Nicméně premiér bude prý potvrzen. A teď tedy já čekám na telefon, co je tedy s těmi seznamy, protože normálně je tady už mívám. To je pravda. Takže já tedy počkám a budu vás informovat ještě na mikrofon. Nicméně vyhlašuji už tedy tu pauzu do 14.30 hodin. Už mám telefon. (Telefonuje.)

Tak služba prý byla z nějakého důvodu zaneprázdněna, to znamená, teď to tady neprodleně dorozdají na stoly. Jinak pro vaši informaci, na premiéra jsem hned obdržel čísla, abyste aspoň byli informováni dílčím způsobem: 23 interpelací je v pořadí na premiéra, 47 interpelací na ministry. A teď by to mělo být v nejbližších minutách, předpokládám, dorozdáno na stoly. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předsedo vlády, budeme pokračovat v dnešním odpoledním jednání bodem 258, což jsou interpelace na předsedu vlády a na členy vlády.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP