Pátek 6. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

175.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 501/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Poprosím ještě zpravodaje garančního výboru, kterým byl rozpočtový výbor, pana poslance Karla Raise, aby zaujal své místo.

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. A paní navrhovatelka má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou prosím o klid v sále! Máte slovo, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Čtvrtého března 2020 vám byl předložen předmětný návrh zákona do druhého čtení. Vzhledem k jeho rychlému projednání, které proběhlo bez připomínek, dovoluji si vám jej předložit do třetího čtení.

Hlavními cíli předkládaného návrhu zákona jsou zavedení tržní hodnoty jako alternativy v těch případech, kdy nelze určit obvyklou cenu; zakotvení pojmu rychle rostoucí dřeviny a způsob jejich oceňování připraveného ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, jedná se o reakci na moderní trendy pěstování dřevin na štěpku, což je obnovitelný zdroj paliva; nový přístup k ocenění práva stavby a věcných břemen a s tím související ocenění nemovitých věcí zatíženými věcnými břemeny a obdobnými právy.

Předkládaný návrh zákona má obecnou povahu. Je proto využitelný pro široký okruh subjektů a pro různé účely oceňování. Je doplněn o návrh dotčených ustanovení v dalších souvisejících zákonech. Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2021.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Dovolte mi přečíst ještě několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Munzar ze zdravotních důvodů z dnešního jednacího dne, omlouvá se paní ministryně Marie Benešová z celého jednacího dne z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Bartoš.

Tak. Já otevírám rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení. Viděl jsem pana zpravodaje. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já bych podal informaci o procesu schvalování. V podstatě je to velmi jednoduché, protože rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. prosince usnesení, abychom doručili poslancům tisk 501/1. Potom 8. 1. letošního roku jsme v podstatě projednali na rozpočtovém výboru uvedený návrh a jako tisk 501/2 jste dostali doporučení tento návrh schválit. Žádné pozměňovací návrhy nebyly podány, takže je relativně ta procedura jednoduchá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě.

Pan poslanec Pour hlasuje s náhradní kartou číslo 21 - pro stenozáznam.

Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. A já tedy znovu poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Karel Rais: Tak jak jsem před chvílí říkal, nejsou žádné pozměňovací návrhy, čili doporučuji, abychom schvalovali uvedený předložený návrh v tom znění, jak předložila vláda a paní ministryně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Musí to zaznít v tuto chvíli po ukončení rozpravy. Já vám děkuji. Není třeba hlasovat o proceduře, budeme hlasovat pouze o zákonu jako celku. Já přednesu návrh usnesení. Kolegy už jsem přivolal z předsálí.

 

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 501.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přihlášeno 133 poslanců, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

Dalším bodem dle schváleného pořadu je bod číslo 14, který tímto otvírám. Je to

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP