Pátek 6. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 643/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona je zaměřen na vybraná témata, jež musí být předmětem zvláštní vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tematicky a zjednodušeně lze návrh zákona rozčlenit do čtyř hlavních oblastí, což jsem zde představoval již v prvním čtení, přesto si dovolím ty čtyři hlavní oblasti alespoň v krátkosti opětovně uvést.

První z upravovaných oblastí je problematika požadavků kladených na dobu řízení tzv. velkých vozidel. Jedná se o bezpečnostní přestávky, jedná se o dobu odpočinku, jedná se o dobu vedení a uchovávání záznamů o všech těchto skutečnostech, a návrhem toho zákona se stanoví povinnost dopravců směřující k zajištění těchto požadavků, a to podle unijního nařízení.

Druhá z těch upravovaných oblastí je problematika kontroly, správního trestání za případné nedodržení těchto požadavků, které jsem řekl v tom bodě číslo jedna, čili opět se jedná o dobu řízení vozidla, jedná se o bezpečnostní přestávky, jedná se o dobu odpočinku apod. Je třeba říci, že tímto oprávněním, které se rozšiřuje - jedná se o oprávnění vybírat kauce v režimu zákona o silniční dopravě - budou nově disponovat zejména dopravní úřady ve smyslu tohoto zákona. Čili návrhem tohoto zákona se též ukládá výslovný zákaz výroby, nabízení, případně propagace, prodeje nebo montáže zařízení, která jsou určena k neoprávněné změně údajů vedených tachografem.

Třetí z těch upravovaných oblastí je problematika vydávání a odevzdávání karet tachografu, vedení příslušného informačního systému, přičemž smyslem nebo návrhem toho zákona tak dochází k provedení řady relativně dílčích změn ve smyslu vydávání a odevzdávání ať už karet řidiče, karet podniku, karet dílny, kontrolních karet a podobně.

Čtvrtá z těch upravovaných oblastí je problematika podmínek profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel, přičemž návrhem zákona dochází k dílčímu rozšíření výjimky z požadavku na profesní způsobilost řidičů. Dále se povinnou součástí pravidelného školení řidičů stane vedle výuky rovněž výcvik a při současném částečném umožnění poskytování toho školení prostřednictvím eLearningu, případně simulátoru, čili snažíme se využívat i nových technologií. V návaznosti na přijetí návrhu zákona bude řidičům z třetích zemí umožněno prokazování profesní způsobilosti prostřednictvím osvědčení řidiče vydávaného dopravním úřadem podle konkrétního nařízení.

Hospodářským výborem byly k návrhu zákona přijaty tři pozměňovací návrhy. Jedná se o rozvolnění místní příslušnosti dopravních úřadů ve vztahu k oprávnění řidiče taxislužby a u žadatelů o oprávnění řidiče taxislužby ze třetích zemí zakotvení požadavku na prokázání ještě oprávnění k pobytu na území České republiky. Druhý pozměňovací návrh upřesňuje, že povinnost vybavit vozidlo dokladem o nákladu a tento doklad uchovávat se vztahuje pouze k velkým vozidlům. A konečně třetí pozměňovací návrh byl ve smyslu rozšíření některých výjimek z působnosti tohoto nařízení, odstranění zkrácení okruhu, z něhož musí být přeprava provedena nad 50 km od provozovny dopravce, zjednodušeně řečeno, máme snahu, aby ti dopravci do 50 km od sídla měli jednodušší režim.

Ministerstvo dopravy ke všem těmto pozměňovacím návrhům vyjádřilo kladné stanovisko, souhlasíme s nimi a doporučujeme, aby tak to bylo toto respektováno. Děkuji všem za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Přečtu několik omluv. Omlouval se pan Mikuláš Ferjenčík dnes od 9 do 9.15 hodin z rodinných důvodů, poslanec Radek Holomčík dnes od 9 do 10.30 hodin z osobních důvodů a poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá dnes od 13.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 643/1 a 643/2. Paní zpravodajka hospodářského výboru poslankyně Zuzana Ožanová už stojí na svém místě a já ji poprosím, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením hospodářského výboru z 38. schůze ze dne 19. února 2020 k vládnímu návrhu zákona o silniční dopravě, sněmovní tisk 643.

Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 643 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Zde si dovolím odkázat na písemné vyhotovení tisku 643/2, kde se konkrétně jedná o deset změn a doplňků, které upravují zejména povinnosti řidičů taxislužeb a činnosti dopravního úřadu. Blíže s těmito změnami seznámil již pan ministr ve svém úvodním slovu.

Dále hospodářský výbor zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Hospodářský výbor dále pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu a do té jste v tuto chvíli přihlášena jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ještě jednou, děkuji vám za slovo. Načetla jsem do systému pozměňovací návrh pod číslem 4478. Dovolím si přečíst celé jeho znění.

V článku 7 se slova "dnem 23. května 2020" nahrazují slovy "prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení".

Dovolím si krátce odůvodnit. Vzhledem k tomu, že transpoziční lhůta směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/ 645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu, a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech uplyne 23. května 2020, což je původně navrhovaný den nabytí účinnosti zákona, je třeba posunout den nabytí účinnosti navrhované právní úpravy tak, aby byla zohledněna předpokládaná délka zbývajícího legislativního procesu.

Já bych to shrnula jednoduše: Do 23. května 2020 to fakt nemůžeme stihnout. Proto je dán návrh na to, abychom prodloužili lhůtu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další je do obecné rozpravy přihlášen poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych tady představil tři pozměňovací návrhy. Jedná se o tisky 448/5, 448/6 a 448/7. Zkusím krátce každý z nich okomentovat. Ten první umožní podmínit licenci řidiče taxislužby složením zkoušky znalostí z právních předpisů. Jedná se o úpravu, kterou teď používá Ostrava, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Jablonec, Pardubice, Havířov, Karviná, Bohumín, Přerov, Jihlava, Frýdek-Místek, Písek, České Budějovice, Hradec Králové, Vsetín, Opava či Hodonín, a je to zkouška, která alespoň trošku řidiče vyzkouší, zda se orientuje v právním prostředí, ve kterém se pohybuje.

Co se týče pozměňovacího návrhu 448/6, tak tam jde o to, aby se ztížilo to, že řidiči taxislužby znesnadňují své kontroly. Je to poměrně velký problém, protože u mnoha řidičů taxislužby je potřeba si objednat přepravu pomocí mobilního telefonu, SIM karty nebo platební karty. A v tuto chvíli například pražský magistrát má od řidičů, kteří zjistí, že se jedná o kontrolu, tak má zablokováno 26 mobilních telefonů, 28 SIM karet, 28 e-mailových adres a 10 platebních karet, čímž se neustále komplikuje efektivní kontrola taxislužby a její kvality. Takže to je návrh, který by znemožnil, aby docházelo k blokování telefonů, SIM karet, mailů a platebních karet, a tím znesnadňování té kontroly.

A 448/7 je pozměňovací návrh, který umožní řešit obecní mobilitu. Jedná se o sdílené koloběžky a sdílená kola. Tato úprava je nezbytná proto, aby se vyřešily problémy, že lidé neustále zakopávají o sdílené koloběžky, že vlastně je takové jako právní vakuum. Nikdo neví, jakým způsobem to řešit, řeší se to tak jako ad hoc, odvážný starosta to sváží na jedno místo, ale je tak trošku jako na vodě celé to řešení, tak toto by tomu dalo řád. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě ve druhém čtení tohoto tisku. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím, je zájem o závěrečná slova ze strany paní zpravodajky nebo pana ministra? Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy musí být odůvodněny. Jako první poslankyně Ožanová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedo. Již v obecné rozpravě jsem odůvodnila svůj pozměňovací návrh, k němuž se přihlašuji, a je v systému zaveden pod číslem 4478. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do podrobné rozpravy je dále přihlášen poslanec Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Přihlašuji se ke sněmovním tiskům 448/5, 448/6 a 448/7. Již jsem to tady podrobně zdůvodnil, ale skutečně to jsou velmi závažné problémy, protože pokud řidiči taxislužby nebudou vůbec znát právní prostředí, nebude se od nich vůbec vyžadovat, aby se aspoň trošku orientovali, tak na to bude doplácet klient, bude na to doplácet zákazník, a pokud jim zůstane možnost ještě blokovat kontroly, zablokovávat si u kontrolorů SIM karty, platební karty, e-maily nebo mobilní telefony, tak ta efektivní kontrola bude velmi složitá. Pokud chceme obcím umožnit dávat pravidla pro sdílené koloběžky, sdílená kola, tak poprosím také o podporu toho posledního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další do podrobné rozpravy pan poslanec Janda.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, touto cestou se za omluveného kolegu Vojtěcha Munzara přihlašuji k jeho pozměňovacímu návrhu, který naleznete ve sněmovním systému pod číslem 4394. Předložený pozměňovací návrh reaguje na skutečnost, že v novém návrhu zákona dochází k naprosto nepochopitelné a v návrhu neopodstatněné změně regulací, díky níž dochází k omezení dojezdů na 50 kilometrů od provozovny dopravce, a to například u vozidel používaných pro svoz mléka, přepravu zvířecích odpadů či vozidla zemědělských, pěstitelských, lesnických a chovatelských podniků. Zmíněný poslanecký návrh pana kolegy Munzara, k němuž se tímto za něj přihlašuji, na tuto skutečnost reaguje a zvýšení regulace ruší. Obdobný pozměňovací návrh již přijal za své hospodářský výbor, avšak tento pozměňovací návrh je dle nepřítomného kolegy Munzara formulačně lepší. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo - pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já předkládám pozměňovací návrh, který zní, že v novelizačním bodu 40 se spojka "a" nahrazuje čárkou a tečka na konci se nahrazuje slovy "a slova 'sto tisíc korun' se nahrazují slovy 'dvě stě tisíc korun'".

Obsahem toho pozměňovacího návrhu je navýšení kauce, a to z toho důvodu, že ta kauce nebyla navyšována v návaznosti na inflaci a na skutečnost, že při aplikaci toho právního předpisu v podmínkách některých samospráv dochází k tomu, že ta kauce se jeví jako nedostatečně vysoká, tak aby měla potřebný účinek. Dochází totiž k tomu, že taxikáři se sjedou na jednom místě, vysolí tam na místě - a teď mluvím ne o těch, kteří jsou poctiví a se kterými nejsou problémy, ale o těch, se kterými jsou notorické problémy, což je několik jednotek taxikářů - tak se sjedou na místě, vysolí těch sto tisíc korun a pokračují dále ve své činnosti. Takže já si myslím, že tam by mělo dojít k navýšení, tak aby ta kauce skutečně měla ten potřebný účinek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo dál se hlásí v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Žádné návrhy k hlasování nezazněly, já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP