Pátek 6. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Já bych vás rád poprosil o klid v sále, případné rozhovory prosím přeneste do předsálí. Ještě jednou prosím o klid. Děkuji. A prosím diskutující, aby šli do předsálí případně, jenže oni mě neslyší, když diskutují. To je ten problém. (Hluk v jednacím sále přetrvává, hlouček poslanců stále debatuje blízko řečnického pultu.)

Pane ministře, zkuste to.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Zkusím to. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Stojím před vámi s návrhem školského zákona, který byl velmi hojně diskutován v rámci prvního čtení, a důvody předložení tohoto zákona jsem během těch tří běhů, tří dnů prvního čtení, kdy jsme se tady nad tímto zákonem potkávali, měl možnost myslím podrobně představit. To znamená, ty důvody se nezměnily a nikoho snad tedy nepřekvapím, když pouze stručně uvedu, že cíl návrhu spočívá v komplexní úpravě modelu a hodnocení maturitní zkoušky, a s tím, že to asi v tuto chvíli nejvíce mediálně frekventované je, že by zůstala zachována možnost volby maturity u maturity z matematiky, to znamená volnost volby mezi matematikou a cizím jazykem. Není to žádné novum.

To, co se tady v prvním čtení objevovalo, že někdo ruší matematiku a tak dále, to se samozřejmě vůbec neděje. Jenom cílem je, aby zůstala zachována možnost volby, a to jak pro gymnázia, tak pro ostatní. (Hluk v jednacím sále přetrvává, hlouček poslanců stále debatuje blízko řečnického pultu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás, pane ministře, na okamžik přeruším. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím o klid v sále. Ještě jednou žádám ty, kteří diskutují v podstatě nedaleko řečnického pultu, aby se domlouvali venku v předsálí. Děkuji.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji také. Vzhledem k pozměňujícím návrhům a také k pozměňujícímu návrhu poslanců Kateřiny Valachové, Karla Raise a Ivo Vondráka, který projednal a doporučil školský výbor, shrnu původní jádro samotného vládního návrhu, o jehož zachování stále usiluji jako ministr školství.

Od školního roku 2020/2021 vládním návrhem dochází k omezení zkoušek společné části maturitní zkoušky, tedy chcete-li té státní části, pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky, tedy zjednodušeně ze státu zpátky na školu, zatímco do roku 2020 se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konají ve společné části maturitní zkoušky z tří dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky. Od školního roku 2020/2021 se navrhuje zrušit platnou, ale zatím neúčinnou právní úpravu, podle které měly být povinné tři zkoušky společné části maturitní zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika, a to zejména z důvodu povinné zkoušky ze zkušebního předmětu matematika. Ergo kladívko jde o to, aby byla zachována ta volba, jak jsem říkal v úvodu svého příspěvku.

Nebudu zde opakovat, že pokud jde o důvody týkající se změny zkoušky z matematiky, tak ty nepominuly, naopak si myslím, že jsou platné, jsou podloženy jasnými čísly. Pouze zdůrazňuji, že maturitní zkoušku z matematiky, a zdůrazňuji to opakovaně ve svém úvodním slově, nikdo neruší. Chceme zachovat možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem, jako to bylo doposud. Navíc uvádím, že od školního roku 2020/2021, tedy od zkušebního období roku 2021, se zavádí nová nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující, nebo chcete-li, zase ve veřejném prostoru známé jako Matematika+. To je zkouška, jejímž absolvování už v tuto chvíli myslím 17 fakult bere jako úroveň maturity z matematiky, kterou vnímá jako postačující pro splnění podmínek přijímacího řízení.

V této souvislosti zmiňuji, že již zmiňovaný pozměňující návrh, který doporučil školský výbor, počítá pouze s odkladem dosud neúčinných ustanovení školského zákona týkajících se zkoušky z matematiky o dva roky. A chci, aby zaznělo v mém úvodním slovu, že s tímto návrhem jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasíme.

Pokud jde o další návrhy doporučené školským výborem, pak většinu z nich vítám. Mezi těmi předloženými pozměňujícími návrhy bych si dovolil upozornit především na návrh, který předložila paní poslankyně Melková a který kromě částečné debyrokratizace související s některými náležitostmi financování škol, tedy tolik volané snížení administrativní zátěže, dále umožňuje hrazení nákladů na dopravu na akce v rámci vzdělávání ze státního rozpočtu, z takzvaných ONIV školy. Je to záležitost, která by, pokud zároveň školám poskytneme dostatečnou výši těchto ostatních neinvestičních výdajů, tak způsobí to, po čem řada z vás volá, to znamená, že škola bude mít mnohem větší možnost hradit náklady spojené ať už s lyžařskými kurzy, nebo s plaváním, nebo s návštěvou paměťových institucí, muzeí, divadel, anebo také častokrát zmiňovaných science center. Návrh dále přináší možnost zohlednit různou strukturu školských služeb realizovaných školskými zařízeními mezi kraji, tedy je to další nástroj, pokud tento pozměňující návrh, který podporuji, projde, jakým způsobem odstranit ty regionální nerovnosti a nerovnosti mezi školami.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych byl velmi rád, kdyby se s ohledem na jistotu budoucích maturantů a jejich učitelů podařilo ukončit projednávání tohoto tisku ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny, a samozřejmě v rámci druhého čtení se těším na konstruktivní debatu. Děkuji. (Hluk v jednacím sále přetrvává, hlouček poslanců stále debatuje blízko řečnického pultu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Dovolte mi načíst omluvu. Omlouvá se pan předseda Stanjura od 10.00 hodin z pracovních důvodů do konce jednacího dne. Tak.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 645/1 a 2. Pan poslanec Lukáš Bartoň je zpravodajem tohoto výboru, už zaujal své místo. J poprosím, aby nás pan zpravodaj informoval o projednání návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Školský výbor projednal tento tisk na svém zasedání 24. února, 5. února pouze svou debatu přerušil a 24. února přijal usnesení pod číslem 645/2, ve kterém tento tisk doporučuje ke schválení ve znění pozměňovacích návrhů, které přijal. V tisku 645/2 je mnoho pozměňovacích návrhů, které školský výbor přijal. V oblasti týkající se přímo vládní novely přijal pozměňovací návrh, který odkládá zavedení povinnosti cizího jazyka a matematiky o dva roky, tedy pro maturanty, kteří budou maturovat na jaře 2023. V oblasti týkající se maturit přijal pozměňovací návrh, aby studenti, kteří neuspějí u maturity, mohli ve zkrácené době složit výuční list, tak jak to bylo u studentů, kteří uspěli u maturity, kteří měli zkrácenou dobu pro složení výučního listu. A pak přijal mnoho pozměňovacích návrhů k samotnému zákonu. Já je zde nebudu rozvíjet, jsou ve sněmovním tisku 645/2. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Jako vládní poslanec se budu snažit najít spíš shodu s Ministerstvem školství než rozpory, takže doufám, že to nadlouho nebude. Začal bych šířeji. Včera jsme se sešli, zástupci politických stran, v podstatě k problematice maturit a za pozitivní považuji to, že jsme se shodli na tom, že maturita by měla mít dvě části. Jednak jakousi státní a pak nějakou školní. A to je v tom duchu vlastně jednoho z pozměňovacích návrhů, který tady v zastoupení skupiny tří poslanců - Rais, Vondrák, Valachová - budu prezentovat za chvilku.

Nerad bych diskutoval kolem těch posunů, ale jenom bych chtěl říct, že dost častý názor je ten, že dva roky na přípravu metodiky změn v matematice je málo. Ten původní zákon, který jsme všichni znali, byl z minulého volebního období, čili v podstatě vlastně už minimálně pět šest let metodici a lidi, kteří se baví výukou matematiky, znají situaci, takže to není o tom, že to posouváme o dva roky, ale v podstatě mají k dispozici, už měli k dispozici dost velkou časovou taxu na to, aby nějaké změny uskutečnili.

Co se týká těch našich pozměňovacích návrhů, jednak se snažíme v podstatě zesílit roli školy a roli ředitelů, anebo celého personálu, takže jeden z těch pozměňovacích návrhů se týká v podstatě toho zavedení ústní části matematiky. Když se podívám přesně na to odůvodnění, tak jde nám prostě o to, aby byla i ústní část maturitních předmětů. Tam je ovšem riziko samozřejmě, že se může změnit celkový počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky, a proto se také navrhuje změna minimálního počtu zkoušek pro případ, kdy má být možné jednou z profilových zkoušek z cizího jazyka - nahradili bychom tuto zkoušku jazykovým certifikátem. Čili v podstatě ten jeden pozměňovací návrh navazuje na ten náš společný návrh v tom smyslu, že a) zavádíme písemnou a ústní část z matematiky a z ostatních jazyků, a pokud by student měl jazykový certifikát od instituce typu Oxford a podobně nebo státní jazykovky, tak by se mu uznala tato maturitní část z jazyka. To je v podstatě pozměňovací návrh č 4472, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

A druhý pozměňovací návrh, 4473, je vlastně jakési vykostění toho návrhu, kdyby náhodou nebyla schválena ústní část matematiky, tak se to týká jenom toho problému uznání jazykových zkoušek, čili v podstatě pokud má ten certifikát, tak nemusí dělat maturitu z matematiky. A to je ten sněmovní tisk 4473.

To je vše, děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka - pan místopředseda Fiala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se teď vyhnu debatě o tom, jestli povinná maturita ano, nebo ne, ale vyjádřím se k tomu návrhu školského výboru, k pozměňovacímu návrhu, aby se odložila povinnost maturitní zkoušky o dva roky z matematiky a cizího jazyka. Já si myslím, při vší úctě ke kolegům a kolegyním ze školského výboru, že to je nejhorší možný nápad a pro prostředí škol, pro studenty, pro vyučující to jenom přináší odklad těch zmatků, které už v tom v tuto chvíli mají.

Já mluvím s lidmi z gymnázií, ze středních škol a myslím si, že jsou jenom dvě možnosti. Buďto ponechme původní termín, anebo ten odklad proveďme na nějakou dobu, ve které si skutečně dokáže ten školský systém s tím poradit nebo dokážeme změnit výuku matematiky. A to opravdu dva roky v žádném případě nejsou. V tomto případě, v případě připravenosti škol na povinnou maturitu z matematiky, dost věřím těm argumentům, s kterými přichází Ministerstvo školství, že řada škol na to prostě připravena není, výuka neprobíhá takovým způsobem, aby studenti mohli skládat povinnou maturitu z matematiky. Odpovídá to i mým poznatkům, které z praxe mám. Takže já bych považoval za mnohem rozumnější a odpovědnější, kdyby pokud má být odklad, tak byl v nějaké rozumné době, třeba deseti let, sedmi let, prostě v době, ve které lze skutečně reálně - reálně! - upravit výuku matematiky, netýká se to prosím gymnázia a jiných typů škol, tak aby studenti mohli a měli vůbec šanci povinnou maturitu z matematiky složit. Dva roky je špatné řešení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji i za přesné dodržení času. Další faktická poznámka - pan poslanec Rais. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já budu reagovat na to, co tady říkal pan kolega Fiala. My jsme oba dva, mám pocit, u toho byli, v tom minulém období, v půli minulého období se v podstatě schválil jakýsi kompromisní návrh, takže ministerstvo, ať bylo vedeno tím, nebo oním ministrem, to není o tom ministrovi, tak prostě minimálně čtyři roky vědělo, a dneska má další dva roky, čili šest roků se ví, že se musí něco s tou matematikou, a nejenom s matematikou, dělat. Když budu jízlivý, tak akorát vím, že Cermat dělal chyby. Ale beru to, že to je prostě jistý druh jízlivosti. Takže myslím si, že je to potřeba vidět v celku, v těch šesti letech, a ne se na to dívat jenom dva roky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A faktická poznámka - pan místopředseda Fiala ještě chce reagovat na předřečníka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, samozřejmě budu reagovat na pana kolegu Raise. V zásadě je to pravda, ale podívejme se na tu realitu. Doteď je jedno, kdo to způsobil. Ale podívejme se na tu realitu a ta je takováto: Prostě na řadě středních škol není schopna třetina žáků udělat maturitu, kterou si dobrovolně vyberou. A tu si dobrovolně vyberou proto, že jejich šance uspět v cizím jazyku je ještě mnohonásobně nižší. To je realita současného českého školství zvlášť ve středoškolské odborné větvi. A toto přece musíme změnit! Jinak vytváříme nerovné podmínky pro studenty a to je špatně.

Proto já říkám, a prosím, věřte v tomto případě názoru Ministerstva školství i mému odbornému názoru, dva roky na změnění této situace je prostě málo. A jestliže víme, že tato situace tu existuje, tak prostě nemůžeme část studentů jenom proto, že mají nevhodný způsob výuky matematiky, nedostatečnou hodinovou dotaci, nesprávným způsobem matematika vyučována, tak je prostě nemůžeme vystavit tomuto meči, kterým bude stínat hlavy na závěr jejich středoškolského studia. To postrádá smysl. Tím nedosáhneme zlepšení matematické gramotnosti, nedosáhneme kvalitnějších všeobecných znalostí, k nimž nepochybně patří i matematika, atd.

A nedívejme se na to, prosím, optikou gymnázií! Ano, gymnázia to zvládnou, gymnázia mohou mít povinnou maturitu z matematiky zítra. Ale dneska podstatnou část vzdělávací soustavy na středoškolské úrovni tvoří odborné školy. Mnohem větší část než v jakékoliv jiné evropské zemi. Z odborných škol nám jdou také mladí lidé na vysoké školy, někdy je to i více než z gymnázií. A prostě do tohoto zavést teď povinnou maturitu z matematiky, když víme, že ti lidé to nemají šanci udělat (upozornění na čas) ne kvůli svým nedostatkům, ale kvůli těm školám, je chyba.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Váš čas k faktické poznámce již uplynul, děkuji.

Pan poslanec Rais faktickou, poté pan poslanec Výborný, také faktická.

 

Poslanec Karel Rais: Já už budu stručný, už nebudu dál tady vystupovat, nebo pokusím se dál nevystupovat. Ale to je v podstatě o filozofii, že když jsou nekvalitní studenti, tak snížíme laťku. Prostě to se mně samozřejmě těžce nelíbí, protože potom máme inženýry, kteří skutečně neumějí triviální věci. A pak si tady vykládáme cosi o Country for Future a podobné řeči. Prostě není možné reagovat na to, že máme část studentů, která je nějak - abych je neurazil - retardovaná, tak abychom podle toho určovali maturitu. To prostě nejde. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže další faktická pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Valachová, poté pan místopředseda Fiala a už se tam přidávají další. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si tedy nejsem jist, že to je debata teď do druhého čtení. Ale pokud tady zaznělo, tak pan kolega Rais má zcela jistě v jedné věci pravdu, a sice že tady čtyři roky ten stav už je, je znám, a že v tomto smyslu skutečně jsme zaspali a hasíme nějaký požár. Na druhou stranu, a to je potřeba si uvědomit, když hovoříme např. o Cermatu, no tak Cermat je jenom tím, kdo stanovuje formu toho výstupu. Ale nezaměňujme prosím ten výstup samotný a obsah výuky matematiky. A tady skutečně my jsme v situaci, kdy to nejhorší možné řešení, a já tady souhlasím s tím, co říkal pan místopředseda Fiala, to nejhorší možné řešení je odklad o dva roky. Nevyřeší se tím vůbec nic a ta nejistota, která tady je teď, tady zůstane dál.

Buď zachovejme ten stav tak, jak je dnes v zákoně, se vším všudy a se všemi důsledky, které to ponese hlavně směrem k odbornému školství. Tady skutečně neřešíme otázku gymnázií, řešíme ten problém, který je v tom segmentu odborného školství. Anebo potom skutečně ten odklad musí být delší v horizontu toho, abychom se mohli soustředit a Ministerstvo školství se mohlo soustředit na úpravu rámcových vzdělávacích programů, tedy na to, jakým způsobem se ta matematika vyučuje. Není možné zaměňovat obsah s formou toho výstupu. To je špatně podle mého názoru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Co se týká školského výboru jako gesčního výboru a jeho závěru, tak vyšel zejména z toho, že máme platný, čerstvý, vládou schválený dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, Poslanecká sněmovna ho obdržela v prvním srpnovém týdnu, a tam se samozřejmě počítá se společnou částí maturitní zkoušky v rovnováze český jazyk jako mateřský jazyk, cizí jazyk a matematika. Stejně tak máme strategii - stále platnou - 2020. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi panu místopředsedovi Fialovi je velmi dobré známa. A i tam z hlediska výstupu středoškolského vzdělávání počítáme se společnou částí. Je to o rovnováze těch znalostí a kompetencí. Toto školský výbor respektoval ve svém rozhodnutí.

A poslední poznámka. Co se týká toho, že potřebujeme ke změnám dekádu - pokud umím dobře počítat, a začali jsme v roce 2014, a o tom, co už je hotovo a co není, Ministerstvo školství samo informovalo ještě v červenci minulého roku školský výbor, tak do roku 2023 je to právě dekáda.

A poslední poznámka. Revize rámcových vzdělávacích programů a revize oborů jsou exekutivní věci MŠMT a vůbec nepatří do parlamentní rozpravy. Nebudu se už opakovat. Myslím, že ta debata byla v minulosti bohatá a odhlásím se ze své obecné přihlášky, protože si myslím, že zejména bychom měli spět k rychlému cíli.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan místopředseda Fiala. Poté pan poslanec Mihola.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já už také nemíním v té debatě nějak dlouho pokračovat. Jenom budu reagovat ještě na pana kolegu Raise. Ne, to opravdu není, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, to vážně není snižování laťky. Nic takového by mě ani nenapadlo. Ale oba dobře víme, že kdybychom se setkali v naší vysokoškolské praxi s tím, že na nějakém oboru třeba 40 % studentů je vyhozeno od bakalářské zkoušky, tak se budeme oba ptát těch, kteří garantují ten obor, jak to, že to nepoznali v prvním roce studia. Jak to, že až u bakalářské zkoušky? Proč se tohle děje? A budeme to považovat za špatné. A stejně tak já za špatné považuji, jestliže u maturity neuspěje 30, 40 % žáků na nějaké škole nikoliv proto, že snad nejsou dostatečné kvalitní, ale protože ta výuka je taková, že jim neumožňuje dosáhnout těch znalostí, které vyžaduje povinná státní maturita z matematiky. A to je ten důvod, proč si myslím, že ta školská soustava na to prostě není připravena, a proč si také ale myslím, že za dva roky toto nelze dostatečným způsobem napravit. My přece musíme mít na paměti nejenom nějaké legislativní dokumenty a rozhodnutí Parlamentu nebo ministerstva, které jsme udělali v minulosti, ale musíme mít přece na paměti a přihlížet i k reálné situaci, která v těch školách je. A ta je bohužel taková, jak ji tady líčím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Faktická poznámka, pan poslanec Mihola, poté pan poslanec Zahradník, pan poslanec Bartoň a pan ministr Plaga. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se přiklonil k mnohému, co tady pronesl pan předseda Fiala. Ale částečně bych dal za pravdu i panu kolegovi Raisovi. Ty argumenty, které tady zaznívají ohledně kvality nebo výstupu studentů, ty opravdu snad ani neměly nikdy zaznívat a možná by se debata držela daleko racionálněji.

Domnívám se, stejně jako tady asi ve většině příspěvků zaznělo, že nejhorší možné řešení je odklad o dva roky. Povinná maturita z matematiky byl jistě dobře myšlený záměr, ale buď ta debata vůbec neměla nastat a mělo se to nechat k datu 2021, anebo se měla koalice se svým ministrem domluvit, že to odsune, a prosadit si to a být v nějaké jednotě. Ale tím, že ta jednota není, je tady možná, já nevím, jestli sto, možná má každý poslanec jiný názor, s tím se nedá pracovat a je to neseriózní vůči studentům a vůči učitelům, kteří se ptají, jak to teda vlastně bude. Zanechme té tragikomedie! Podle mě v tuto chvíli na stole jediné možné řešení odklad povinné maturity z matematiky, nechat to tak, jak to je, a pracovat dál na tom RVP a další věci, co jsme včera začali na tom společném kolečku. Ale opravdu není v tuto chvíli možné tady licitovat nad pěti variantami a čas nám běží. Takže jediná možná varianta - ta, kterou předkládá pan ministr, já ji podporuji.

Ale opravdu není v tuto chvíli možné tady licitovat nad pěti variantami a čas nám běží. Takže jediná možná varianta - tu, kterou předkládá pan ministr, já ji podporuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v rozpravě s faktickými poznámkami. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený místopředsedo, kolegyně, kolegové, tohle je jeden z mála zákonů, který veřejnost skutečně podrobně sleduje, a lidé se mě ptají: tak už jste to projednali? Už jste to někam posunuli? Protože jejich děti jsou, mnohé z nich, ve třetím ročníku střední školy a nevědí, jak budou příští rok maturovat. Tak to proboha nějak rozhodněme, ať oni si mohou začít vybírat volitelné předměty, mohou vědět, zdali ano, nebo ne matematika, prostě posuňme to nějak dál trošku a nehleďme na tu odbornou nebo politickou stránku věci, ale hleďme na ty budoucí maturanty, které čeká v příštím roce jejich zkouška dospělosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já jako i mnoho opozičních poslanců se připojím k podpoře vládního návrhu oproti těm dvěma rokům, dva roky opravdu nic neřeší. A pokud se bavíme o odkladu na kolik let, tak v momentu, kdy se dostáváme k číslu pěti, tak není potřeba vůbec nic zanášet do zákona, protože za tu dobu bude všechno úplně jinak. Ostatně i včera jsme se u kulatého stolu pobavili o tom, jaký by mohl být model maturity vůbec za deset let, spíše k tomu se ubírat.

Co se týče Strategie 2020, která zde byla zmíněna. Když jeden rok zavedeme strategii, tak říkat dogmaticky za pět let, že se stále tímto musíme řídit, ono musí dojít taky k nějakému zhodnocení, co se stalo za tu dobu. A pokud vezmu hodnocení expertní skupiny Ministerstva školství ke Strategii 2020, tak ta vyloženě varuje před zaváděním, před důsledky, které budou mít zavádění obou dvou povinných předmětů, tedy matematiky i cizího jazyka. Je tam velké varování. A asi dám i slovo panu ministrovi, který určitě doplní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoňovi. Nyní s přednostním právem pan ministr školství. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Já jenom doplním, že Strategie 2020, a tak jsem měl připravený svůj příspěvek, do společné části maturitní zkoušky sice uváděla, že chce povinně zařadit matematiku, a to nejdříve od roku 2020, ale - a tady je to důležité - v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu v základním a středním vzdělávání. Bylo by jednoduché říct, takže jsme navýšili počet hodin a ono se něco událo. Ono se neudálo. Já jsem o těch faktorech, které to ovlivňují, mluvil během prvního čtení. Jenom je rychle zopakuji.

Skutečně chybí učitelé matematiky a je to nejvíce chybějící aprobace v tom systému vzdělávání. Zároveň... To znamená systémová změna, když navýšíte výuku, a já jsem nikdy nekritizoval stávající učitele matematiky, ale spíše jsem říkal, že prostě v tom systému nejsou. A když k tomu načtete i ty další věci týkající se obsahu vzdělávání, to, že dělení počtu hodin a možnosti zkvalitnění výuky dělením na skupiny přes PHmax, tedy počty hodin maximálních, (ke změně) financování regionálního školství dochází od této chvíle, tak než se to projeví - a to je stále ten boj v tom školství. Já chápu, že to řadu lidí zneklidňuje, ale změny v tom školství, když se dělají překotně, nevedou k danému cíli. To znamená, než se projeví v tom systému - ano, na centrální úrovni něco změníte, ale než se projeví v tom systému, zvlášť když jsme tady patnáct dvacet let ty učitele ani neplatili, ani jsme jim nedávali dostatečnou podporu metodickou a další jako stát, a je jedno se dívat, kdo byl zrovna u vlády, tak to pojďme napravit, ale nečekejme, že se to stane během jednoho roku, a už vůbec není cesta, že dáme povinnou maturitu z matematiky jako ten cíl a budeme si myslet, že to napraví. Nechme možnost volby a soustřeďme se na to, abychom dál dávali peníze do toho systému tak, aby tam byli nejkvalitnější lidé a kvalitně učili, protože mají podporu metodickou a další. To je správná cesta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a vyvolal další dvě faktické poznámky, nejdříve paní poslankyně Valachová, poté pan kolega Výborný. Nyní tedy Kateřina Valachová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já se domnívám, že co by úplně nejvíc svědčilo veškerým debatám týkajícím se vzdělávání je poctivost té debaty. A já skutečně jsem vždycky překvapena, když tady od toho pultíku zaznívá, jako kdyby žádné, řekněme, implementační plány na naplnění například cíle společné části maturitní zkoušky jak u gymnázia, středních odborných škol neexistovaly.

Je mi to poněkud trapné rozebírat s ohledem na politické složení Sněmovny i stávající koalice, ale nepřestane mě to, musím říct, udivovat. A já bych byla ráda, kdybychom se někdy na školském výboru, opozice i koalice, protože také nerada dávám vzdělávání nějakou politickou známku nebo barvu, pobavili poctivě o tom, jak jsme daleko v revizi rámcových vzdělávacích programů a revizích oborů středních škol a soustavy, což jsou všechno úkoly programového prohlášení této vlády, a samozřejmě mají kolegové pravdu, že velmi úzce souvisí s tím, jak budeme úspěšní i například z hlediska zavádění uzlových bodů ve vzdělávání, anebo jak budou úspěšní studenti.

Takže to dávám, kolegové, takový námět na školský výbor a bezpochyby ta debata bude velice zajímavá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Valachové i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Výborného. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Kdybych chtěl být jízlivý, tak si rýpnu do fungování této vládní koalice, ale já mám pocit, že tady jde o podstatnější a důležitější věci.

Já s veškerým respektem, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Valachové. Je asi úplně zbytečné se tady teď zaobírat tím, co bylo za ministryně Valachové, ministra Fialy nebo co je za ministra Plagy. Já myslím, že zodpovědností vůči žákům, zodpovědností vůči veřejnosti, rodičovské veřejnosti, vůči školám, managementu, ředitelům je znát stav dnes, to znamená v březnu roku 2020, a tomu přizpůsobit naše rozhodování a jednání. Co mělo být a podobně nechme stranou, my řešíme aktuální stav. A z mého pohledu ten zodpovědný přístup je ten, se kterým přichází současné Ministerstvo školství a pan ministr Plaga.

A jedna věc, která tady nezazněla. Pokud se tady bavíme o té matematice, tak přátelé, dobře si přečtěte, co v tom zákoně a v té novele je. Mimo jiné se Matematika+ převádí z pokusného ověřování do režimu nepovinné maturitní zkoušky. Nikomu nebrání, žádné vysoké škole nebrání si dát do podmínek přijímacího řízení složení maturitní zkoušky Matematika+, které je skutečně echt kvalitní a na úrovni, do podmínek přijímacího řízení, a to na nějaké úrovni, a tím zohlednit ten žádný výstup kvality matematiky při přijímacím řízení. To dneska samozřejmě možné je, nebo bude, pokud bude přijata ta novela tak, jak ji máme dnes na stole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a pokračujeme v rozpravě. První přihlášený je pan poslanec Martin Baxa, který je připraven vystoupit, po něm pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Dobrý den, pane místopředsedo. Dámy a pánové, milí hosté, já si dovolím vlastně jenom krátce komentovat situaci, která nastala. Myslím si, že v prvním čtení jsme vedli opravdu velmi zodpovědnou rozpravu, ve které především zaznívaly argumenty pro versus proti tomu vládnímu návrhu, tedy argumenty pro to, zda má být reformována maturitní zkouška jako taková, zda má být zachována stávající volba mezi povinnou maturitou z matematiky a cizím jazykem, zda má být zjednodušena ta samotná forma zkoušky, to znamená, zda mají zůstat pouze didaktické testy, a myslím si, že by si to vážnost toho tématu určitě zasloužila, zejména očekávání studentů středních škol, ať už těch stávajících, nebo těch, kterých se střední školy týkají. Byla tomu vlastně relevantní.

Já jsem ale, musím se přiznat, velice zklamán z toho, jaký byl průběh jednání školského výboru. Pan zpravodaj poslanec Bartoň o tom tady hovořil. A ne snad kvůli té diskusi, která tam probíhala a byla velmi věcná, ale především díky tomu, jaký pozměňovací návrh pan profesor Rais, pan profesor Vondrák a paní poslankyně Valachová předložili. Já při vší úctě, prostřednictvím pana předsedajícího vážená paní kolegyně, pane profesore, při vší úctě k vaší kompetenci, k vašim znalostem, kterých si cením a vážím, a vím, že jste v této oblasti lidé znalí, tak prostě považuji váš pozměňovací návrh za pokrytecký. Myslím, že to slovo je adekvátní této situaci, protože, nemýlím-li se, pane profesore, paní kolegyně, vy jste zastánci zavedení povinné maturity z matematiky, v prvním čtení jste takto vystupovali, zdůvodňovali jste, proč by měla být povinná maturita z matematiky zavedena, a vložení pozměňovacího návrhu na to, aby se to rozhodnutí odložilo o dva roky, podle mého názoru je opravdu pokrytecké. Protože sami dobře víte, pan prof. Rais a pan prof. Vondrák, jako vysokoškolští učitelé a paní kolegyně Valachová, která se ve školství dlouho pohybovala, že za dva roky se reálně nic nemůže změnit. Zaznívaly argumenty, že tato doba má být nějakou dobou přechodovou, aby se ještě něco změnilo, tak podle mého názoru se nic reálně změnit nemůže. A co už se tedy vůbec nemůže za dva roky udělat, je zavést ústní povinnou maturitu z matematiky, resp. tu část, která je v současné době jenom písemná, tak rozšířit ji o tu ústní část.

Já nesdílím názor, a chci to takto znovu veřejně říct... (Chvíli se odmlčuje pro hluk a obrací se na předsedajícího.) ... Že podle mého názoru se neučí matematika v českých školách špatně. Já nejsem ten, kdo staví svou argumentaci na tom, že bych v uvozovkách nasazoval psí hlavu učitelům matematiky. Dělají, co mohou. Musíme si také říct, že v leckterých regionech není dostatek kvalifikovaných, ani dokonce aprobovaných učitelů a snaží se v rámci toho systému dobrat nějakého konkrétního výsledku. A to také za rok a půl nebo za dva roky nijak pozměnit nemůžeme, těch učitelů je málo, ti stávající mají limitované možnosti. Stejně tak můžeme vést diskusi o tom, jaká je hodinová dotace matematiky. Ale prostě já jsem si jist ze své praxe, že za dva roky se v tomto ohledu už nic změnit nemůže. A už vůbec podle mého názoru Cermat nedokáže připravit ústní povinnou maturitu z matematiky.

Vím, že se takové návrhy předkládají, vím, že se občas v různých případech různých oblastí objeví návrhy, které jsou, řekněme, spíše vnějškové, než aby měly nějaký konkrétní obsah. Ale mně na tomto pokryteckém návrhu pánů poslanců Raise, Vondráka a paní poslankyně Valachové vadí to, že si tady vlastně bereme jako rukojmí děti, které dnes na středních školách studují nebo které se na ně bezprostředně chystají. Protože jsem přesvědčený o tom, že mají žáci základních škol i ti stávající středoškoláci právo vědět, jak bude vypadat zakončení jejich středoškolského studia, a ten návrh na dvouletý odklad jenom tu situaci znejisťuje.

A já bych chtěl vyzvat vaším prostřednictvím, paní poslankyně, vás, pane profesore vás i nepřítomného pana poslance Vondráka, abyste ještě zvážili to, zda opravdu pozměňovací návrh na dvouletý odklad povinné maturity z matematiky tady nechat projednat a nechat o něm ve třetím čtení hlasovat. Protože já jsem přesvědčen o tom, že je to nejen pokrytecké, ale to je věc vašeho postoje k této věci, ale je to především nezodpovědné vůči těm, kteří se na střední školy chystají nebo tam dnes jsou. Myslím si, že ani do této diskuse nepatří to - já to jenom fakt zmíním - kdy dochází k politicky bizarní situaci, kdy opravdu znalí, kompetentní, vlivní poslanci vládních stran předkládají návrh, který je v rozporu s tím, co předkládá pan ministr Plaga, ale to je vnitřní věc koaliční. Ale zase, tento spor si bere jako rukojmí žáky a studenty základních a středních škol a být to takto nemá.

Zazněly tady v té předchozí diskusi faktických poznámek, bych tak řekl, také věcné argumenty toho, proč by bylo nejlepší zachovat ten stávající stav. Já k tomu přidám ještě jeden názor, který je možná hodně konzervativní, ale myslím si, že do této rozpravy patří, nebo chtěl bych, aby tady zazněl. Já jsem přesvědčen o tom, že bez ohledu na to, jaké se vedou diskuse o smysluplnosti státní maturity jako takové, že současný systém, kdy je povinná maturita z českého jazyka a povinná maturita postavená na výběru mezi matematikou a cizím jazykem, je v zásadě jakžtakž funkční. To si myslím, že je takový adekvátní popis té situace. Velice si cením návrhu, který předložilo ministerstvo, na to, aby se na školní úroveň vrátilo opravování těch v uvozovkách slohových prací, to si myslím, že byl opravdu chybný krok, že byly svěřeny opravovacímu týmu externích hodnotitelů. A pokud by se toto stalo, tak ten stávající systém státních maturit by ještě několik let mohl běžet a těch několik let, na rozdíl od těch vašich dvou, jak bych řekl pokryteckých let, by mohl posloužit tomu, aby se skutečně na základě nějaké primárně odborné diskuse vytvořila představa, jak by mělo vypadat zakončení středoškolského studia resp. které typy škol by měly být do tohoto systému zařazeny, jaké obory atd. Je to diskuse, která se vede dlouho, ale to, že se vede dlouho, neznamená, že by se neměla vést a mělo se na ni rezignovat.

Závěrem si tedy dovoluji ještě jednou vyzvat pány zmiňované poslance a paní poslankyni Valachovou, aby opravdu reálně zvážili to, zda nechat Poslaneckou sněmovnu hlasovat o dvouletém odkladu, který si bere jako rukojmí žáky a studenty středních škol. A chtěl bych, dámy a pánové, ještě to znovu zdůrazním při třetím čtení, zdůraznit ten svůj názor, že zavedení povinné maturity z matematiky nepovede k ničemu, co tady zaznívá jako kroky zlepšující. Naopak si myslím, že jenom obecně nelehkou situaci českého školství zkomplikuje a především do budoucna velmi ztíží možnost provádět jakékoli další změny v českém středoškolském a obecně vzdělávacím systému.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Baxovi. Kolega Čižinský ještě posečká, protože máme dvě faktické poznámky, resp. tři, pana kolegy Raise, paní kolegyně Valachové a pana poslance Dolínka. Nyní pan poslanec Rais s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já se shodnu s panem kolegou předřečníkem, že ten stávající stav byl relativně nejlepší, protože jsme se tady před těmi čtyřmi lety hádali lidově řečeno jak psi a nakonec se našel jakýsi kompromis, který je přijatelný pro všechny. O tom vůbec není sporu, tam souhlasím. Nesouhlasím ale s tvrzením, že to je pokrytectví, co děláme. Já se můžu zeptat, co je větší pokrytectví - odsunout do neurčita platnost té matematiky, nebo tam definovat dva roky? Samozřejmě jsem čekal, komu se to nelíbí, ať řekne čtyři roky nebo něco jiného, ale znovu zdůrazňuji, že už tady byla ta situace, nebo je ta situace, že na to měli ti metodici čas. To je jednoznačné.

Co se týká málo učitelů, protože tady byla ta připomínka k tomu, tak další sněmovní tisk, který máme na starost, se týká právě nahrazení těch 10 tisíc učitelů. Tam se určitě shodneme. Takže není to o těch učitelích. Taky bych tady měl říct - nebo nikdo to tady neřekl, že v těch mezinárodních hodnoceních české školství nijak nepropadá, drží si svoji konstantní nebo mírně zvyšující úroveň a tohleto je všechno v pořádku. Čili bavíme se skutečně o tom, jestli dva roky, tři roky, čtyři roky, nebo nekonečno. Moje zkušenosti jsou, že když tady někdo řekne, že se to odsune, a ještě řekne deset let, tak samozřejmě tady budou úplně jiní lidé a všichni na to zapomenou. Takže to je ten důvod, proč já jsem si myslel, že ty dva roky jsou optimální. Dejte klidně návrh na čtyři roky, ale prosím vás, nějak to limitujte, ať to není donekonečna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo paní Kateřině Valachové, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny, a to pana poslance Jana Bartoška od 10.30 do 12 hodin z pracovních důvodů, pana poslance Václava Klause do 11.30 ze zdravotních důvodů a pana poslance Pavla Blažka na dnešní celý jednací den ze zdravotních důvodů.

Nyní faktická poznámka paní poslankyně Kateřiny Valachové. Paní poslankyně, prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Už jsem několikrát řekla, že mám pocit, že debata pro a proti je vyčerpaná, a doporučení školského výboru existuje. Je to doporučení školského výboru a bezpochyby rozhodneme hlasováním. Nicméně samozřejmě musím reagovat na to, že Martin Baxa vaším prostřednictvím, pane předsedající, hovoří o pokrytectví. Upřímně, vlastně už mě to nedokáže ani naštvat, protože to je k smíchu. Odklad dva roky není na to, že za dva roky vyřešíme všechny boly českého vzdělávacího systému. Ty dva roky jsou na to, že od roku 2014 na něčem pracujeme. Samo Ministerstvo školství to ví. Školskému výboru to vyprávělo ještě v červenci roku 2019. Řada věcí je hotová. Nebudu se k tomu dál vracet. Padlo to tady v rámci prvního čtení, kolik věcí je hotovo a co není hotovo.

A řeknu to tady otevřeně, nebudeme si hrát na koalici, opozici - jde nám o vzdělávací systém. Problém je revize rámcových vzdělávacích programů a revize oborů středních škol. Měla být dávno hotová. A ten odklad dvou let podle mého soudu jednak znamená od roku 2014 dekádu, jednak dává prostor Ministerstvu školství tento úkol zvládnout, a zároveň nám drží cíl, na kterém byla dlouhodobě shoda, že ve společné části maturitní zkoušky samozřejmě chceme úspěch jak u gymnazistů, tak u studentů středních odborných škol, ale chceme samozřejmě pro to připravit podmínky. Na tom není nic pokryteckého. Jenom to samozřejmě znamená práci, ať je u vlády ten, nebo ten. To souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Dolínka, poté Martina Baxy a poté Jakuba Michálka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající. V tuhle chvíli nebudu říkat, zda matematika a maturita je správně, nebo ne. Ale mně se nelíbí argumentace tady pana kolegy prostřednictvím pana předsedajícího. Co je pokryteckého víc než ten zbytný zákon, který projednáváme? Zde bylo jasné legislativní prostředí, které všem studentům oznámilo, za jakých podmínek jsou na základní, střední škole. Všichni věděli, do čeho jdou. Všichni věděli, co je čeká v příštích letech. A jestli někdo dává nejistotu těm studentům, tak to nejsou ti, co trvají na konzervativním, pane kolego, konzervativním zachování zákonů. Jste to vy, kteří najednou ten systém zbytečně rozkmitávají. Každý věděl ve svých deseti letech, každý stávající maturant v deseti letech věděl, že bude mít maturitu z matematiky. Takže opravdu je zde zbytný návrh zákona, který je k ničemu. Já bych radši projednával normy, které jsou pro lidi daleko důležitější. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám ještě dvě faktické poznámky, pak teprve, pokud je to faktická poznámka, pane ministře. Ano. Dobře. Tak nyní pan poslanec Martin Baxa, poté Jakub Michálek a poté pan ministr Plaga. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuju. Slibuji tady paní kolegyni, že vystupuji teď už naposled k této věci. A jenom bych chtěl komentovat to, co říkal pan profesor Rais. To si myslím, že je jako naprosto legitimní otázka mně položená, proč nechci předložit pozměňovací návrh na odklad čtyři nebo pět let. Ten důvod je velmi prostý a v příkrém rozporu s tím, co zde říkal pan poslanec Dolínek. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že by měla být zachovaná volba mezi povinnou maturitou z matematiky a cizím jazykem. Proto nechci odkládat to o nějaké tři nebo čtyři roky, protože jsem prostě přesvědčený o tom, že ta stávající volba je správná. A mám k tomu různý typ argumentů, které už jsem tady říkal v prvním čtení.

Ale jenom chci říct k tomu jednu podstatnou věc. Já jsem přesvědčený o tom, že na středních školách negymnaziálního typu ani za ty dva roky k žádnému dramatickému posunu nedojde. Nedojde k nějaké změně stavu. A jestliže nám není lhostejný osud těch, kteří se tam teď k maturitě blíží, nebo by maturovat měli, tak bychom tu volbu měli zachovat. To je podle mě jako velmi důležitý argument. A našli bychom jich celou řadu.

Ale chci jenom zodpovědět na to, co se tady pan profesor Rais úplně jako legitimně zeptal. Já nechci předkládat návrh na delší odklad, protože jsem prostě přesvědčený o tom, že stávající systém je správný. A pokud tedy pan poslanec Rais, Vondrák a paní poslankyně Valachová budou chtít nechat hlasovat, nestáhnou svůj pozměňovací návrh na dva roky, tak si myslím, že Poslanecká sněmovna už opravdu jako finálně rozhodne o tom, jaký bude ten stav. A měla by rozhodnout tak, že buď v souladu s vládním návrhem, který předkládá pan ministr, zůstane v uvozovkách navždy volba mezi matematikou a cizím jazykem, anebo dojde k tomu, že se toto ustanovení zruší a bude prostě zavedena, nebo nabyde účinnosti ten stávající stav, to znamená očekávaná povinná maturita z matematiky pro všechny. Děkuju. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Než dám faktickou poznámku panu poslanci Michálkovi, přečtu došlou omluvu z jednání. Od 9.00 do 11.00 se omlouvá paní poslankyně Tereza Hyťhová. A protože nechci ubírat čas jednotlivým diskutujícím zejména ve faktické poznámce, která je měřená, sněmovnu žádám o klid. Pokud vedete jiné debaty, než je školský zákon, tak v předsálí. Pokud chcete vést debatu ke školskému zákonu, tak se prosím přihlaste do rozpravy.

Ještě nemohu dát slovo kolegovi Michálkovi, protože tady klid není... Prosím, pane předsedo. Snad to ty dvě minuty vydrží.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, že jste zjednal pořádek, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já se vůbec nechci zapojovat do této debaty. Pouze z hlediska předsedy klubu, který se třeba bude podílet na tom, že uspějeme ve volbách a budeme potom obsazovat ministerstva, budeme mít Ministerstvo školství, a za dva roky zjistíme, až vy tady schválíte tenhleten zákon, nastoupíme na ministerstvo a hned první věc, kterou budeme muset řešit, že vy jste tady schválili, že náš nový ministr tam bude mít položenou tikající časovanou bombu, která mu vybuchne, protože naběhnou maturity a nebudou připraveny, a teď to není nic proti panu ministrovi, ale může se to stát, že to nebude připraveno tak, aby to mohl nový ministr hned převzít a spustit, tak mi to přijde nefér. Jestli chcete maturity z matematiky povinné tak, jak je to naplánováno, tak si to prosím udělejte ve svém volebním období, ať vám to naběhne, vy za to máte zodpovědnost, vy si to spustíte a nebudete to házet na někoho jiného. To mi přijde nefér.

My samozřejmě podporujeme to, aby se to zrušilo a znovu promyslelo nějakým rozumným způsobem, nebo aby se to odložilo na nějakou podstatně delší dobu. Ale nedělejte to tak, že to nabyde účinnosti na začátku příštího volebního období, kdy ten nový ministr k tomu přijde opravdu jako slepý k houslím. A není férové po něm požadovat, aby nesl zodpovědnost za to, co se tam předchozí čtyři roky připravovalo za jiné politické garnitury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan ministr už nechce, ruší. Takže pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Jana Čižinského. Připraví se František Vácha. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Kolegyně, kolegové, rád bych představil svůj pozměňovací návrh číslo 4488. Je to velmi jednoduché. Jedná se o přípravné třídy základní školy, aby je mohly zřizovat i soukromé školy po souhlasu ministerstva. Jedná se o to, že máme vlastně tři typy základních škol. Jsou to školy obecní, pak to jsou školy církevní a pak jsou školy soukromé. Jak obecní, tak církevní smějí zřizovat přípravné třídy, také po schválení ministerstvem, ale soukromé ne. Myslím si, že to je opomenutí, že to ve skutečnosti vypadlo ze zákona. Nechápu, že to školským výborem neprošlo s doporučením, protože skutečně vše má ministerstvo pod kontrolou a je to určitá diskriminace soukromých škol. Takže předkládám tento návrh a žádám o podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Vácha v rozpravě, připraví se Věra Kovářová. Zase, než mu dám slovo, požádám sněmovnu o klid, protože to moc dlouho nevydrželo. Ještě chvilku, pane poslanče. Rozpustíme ty hloučky. Máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Přicházím s představením pozměňovacího návrhu, ale než se k tomu dostanu, tak bych měl pár poznámek k předchozí diskusi. Nechtěl jsem si brát faktické poznámky, abych tu diskusi nějak neředil.

Chtěl bych se zmínit o jedné věci, kterou tady zmínil kolega Baxa, a to je právo vědět, jak bude studium studenta, který nastupuje na střední školu, jak bude to studium vypadat a z čeho se zkouší. Studenti regionálního nebo středního školství v podstatě tuhletu jistotu nemají. Ale na vysokých školách my se tím musíme řídit. My když změníme nebo akreditujeme studijní program, který je nějak upravený, tak ti studenti, kteří nastoupí, musejí dostudovat v tom původním studijním programu. To si myslím, že je zásadní věc, kterou bychom si měli uvědomit, a nějakým způsobem tohleto aplikovat řekněme i v tom regionálním školství, v tom středním školství.

Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit a kterou tady nikdo k matematice neřekl. Musíme si uvědomit, že maturita z matematiky, že se točíme vlastně kolem něčeho, kolem čeho se vůbec točit nemusíme. Tady nejde o maturitu z matematiky, tady jde o ty vědomosti, které ti studenti získají. A to, jestli bude maturovat z matematiky, nebo nebude maturovat z matematiky, jestli tu maturitu z matematiky udělá, přece neznamená to, jestli tu matematiku umí. Jde o to, jestli tu matematiku se naučí během těch čtyř let na střední škole. To znamená, my bychom se měli soustředit na kvalitu výuky, na revizi rámcových vzdělávacích programů a k tomu nám prostě ty dva roky stačit nebudou.

Klub TOP 09 podpoří vládní návrh, nepodpoří ani ten odsun, ten posun, který tady navrhuje skupina poslanců, na ty dva roky. Myslím si, že klíčové je soustředit se na výuku a ne na maturitu.

Chtěl bych také říct, tady se někteří poslanci ohánějí usnesením školského výboru. Chtěl bych konstatovat, že tato usnesení nejsou přijata jednomyslně. Jsou tam lidé, kteří hlasují proti nebo se zdržují. To znamená, to usnesení, které je vám tady předkládáno jako usnesení odborného orgánu, samozřejmě je většinové, ale není jednomyslné. To si myslím, že je důležité říct.

K tomu odkladu o dva roky a k rámcovým vzdělávacím programům. Já jsem se během diskuzí na školském výboru pana ministra ptal, jestli během těch dvou let jsme schopni změnit rámcové vzdělávací programy - a tím cílím na tu výuku matematiky, ne na tu maturitu. Musíme si uvědomit, a nebudu zabíhat do detailů, z jakého důvodu se slučoval Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut dalšího vzdělávání do toho nového Národního ústavu pro vzdělávání. Myslím si, že částečně to bylo také proto, že ty instituty nebyly schopny za předchozích garnitur kvalitně připravit změnu rámcových vzdělávacích programů, a to jsou ti klíčoví hráči, kteří mají na starosti rámcové vzdělávací programy. Takže teď došlo ke změně a já jsem se pana ministra ptal, a to není kritika ministerstva, to je kritika stavu, ve kterém teď jsme, ministerstvo a tyto ústavy nejsou schopny do těch dvou let připravit opravdu takovou změnu rámcových vzdělávacích programů, aby se to projevilo v kvalitě výuky matematiky tak, aby na konci vlastně bylo jedno, jestli ti studenti maturují z matematiky, ale důležité je, kolik v kterých studijních programech absolvují let matematiky, co se tam naučí a jací učitelé je budou učit. To znamená změna rámcových vzdělávacích programů, změna filozofie výuky matematiky a změna v konceptu vzdělávání učitelů matematiky. To si myslím, že jsou body, na které bychom se měli soustředit, a ne na maturitu z matematiky. Tak to byl můj komentář k tomu předchozímu.

A teď bych vám představil pozměňovací návrh, který se matematiky ale vůbec netýká. Autorem pozměňovacího návrhu je kolegyně, naše paní předsedkyně Markéta Adamová Pekarová - Pekarová Adamová, nebo obráceně, prostě Markéta, a týká se zápisu k předškolnímu vzdělávání. Novela vysokoškolského zákona v roce 2017 zavedla institut zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to na období - první polovinu května předcházejícího školního roku, v němž má dítě k předškolnímu vzdělávání nastoupit. To znamená, v roce 2017 došlo ke změně. Bylo to odůvodněno tím, že dochází k ověřování školních znalostí dítěte a k zamezení neopodstatněných odkladů povinné školní docházky. Během těch tří let ale prokazatelně nedošlo ke změně počtu dětí, kde by docházelo ke změně, k tomu posunu zápisu o další rok, takže stanovený květnový termín pro zápisy do mateřských škol navíc působí problémy především ve větších městech, která se potýkají s přeplněností kapacit. Přijetí do mateřských škol podléhá správnímu řízení. V souvislosti s jeho délkou rodiče často ještě na konci letních prázdnin nemají jistotu, že se jejich dítě do dané mateřské školky dostane a že bylo přijato, a pak jsou nuceni hledat náhradní řešení, takže uvedená situace je pro rodiče komplikující při jejich případném plánovaném návratu do práce.

Proto předkládáme pozměňovací návrh, jehož cílem je vrátit se k původní úpravě před rokem 2017, která nestanovuje přesně vytyčený termín pro zápis do mateřských školek, ale konečný termín je stanoven na základě dohody ředitele mateřské školy a zřizovatele. Pozměňovací návrh jsme konzultovali s řediteli mateřských škol a s odbornou veřejností.

A já vám děkuji za pozornost. K uvedenému tisku, který je číslo 4493, se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Váchovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, řádně přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, pardon, vážené - dámy také samozřejmě, ale vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, který předkládám společně s kolegy Petrem Gazdíkem a panem poslancem Bartoněm. Tento pozměňovací návrh se týká cílů vzdělávání a zavádíme novelizační body, které se týkají finanční, informační a digitální gramotnosti. Předem říkám, že nejsem z těch, kteří mají ohledně tohoto zákona historickou paměť, ale cíle, které jsou uvedeny v zákoně, nebo zákon samotný je z roku 2004, což tedy nevím, zda se tyto cíle od té doby nějakým způsobem změnily, ale co vím jistě, je, že se změnila doba a že se doba měnit bude a samozřejmě s sebou přinese nové významné výzvy.

První novelizační bod se týká informační gramotnosti. Je samozřejmě jasné, že naše děti, žáci a studenti budou v následujících letech, a myslím, že je tomu tak i dnes, budou čelit velkému tlaku na vzdělávání, a myslím si, že je třeba jim situaci usnadnit. Bude potřeba, aby byli schopni pracovat v souvislostech, a bude to také dobré pro to, abychom se přiblížili rozvinutým státům. Je potřeba vychovávat žáky tak, aby dokázali využívat soudobé informační zdroje na relevantní úrovni, aby odcházeli do profesí s unikátními znalostmi, což bude jejich konkurenční výhoda. Také samozřejmě čelíme informační zahlcenosti. Jen takový malý příklad. V roce 2016 jsme jako lidstvo vyprodukovali tolik dat, co jsme stihli vyprodukovat za pět tisíc let v papírové podobě. Čili je důležité, aby naše děti byly schopny vyhodnotit, kdy a proč budou potřebovat informace, kde je najít, jak je používat a zda jsou tyto informace relevantní.

Dalším novelizačním bodem je gramotnost finanční. Ta hraje důležitou roli při rozhodovacích procesech občanů ve finančních a peněžních operacích. Pokud toto absentuje, tak samozřejmě lidé pak spadají do dluhových pastí a nekončících exekucí a ty pak dopadají samozřejmě na příjem jedince a v konečné řadě pak na stát a ten musí finanční problémy sanovat ve formě sociálních dávek. Pojďme tedy předejít tomu, aby se něco podobného nestalo v případě té informační či digitální gramotnosti.

V neposlední řadě zavádíme novelizační bod, který se týká gramotnosti digitální. Chceme, aby naše děti měly kompetence, které jsou nutné k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užívání digitálních technologií. Pokud lidé nebudou mít dostatečnou digitální gramotnost, pak to může vést k digitálnímu vyloučení. Dnes se to týká například seniorů, osob se zdravotním postižením apod. Ovšem objevuje se napříč celou populací a to znamená, že ohroženi jsou v určité míře zkrátka a dobře všichni.

Toliko naše tři gramotnosti. A ještě zavádíme jeden novelizační bod a ten podtrhuje význam nabytí důkladných znalostí o moderních dějinách, a to jak ve světovém, tak v evropském a národním měřítku. Důraz by měl být přitom kladen na historii 20. a 21. století.

Toliko vše o našem pozměňovacím návrhu. A k němu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyně Věře Kovářové. Nyní tedy ještě v obecné rozpravě pan poslanec. Máte klid, můžete... máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrý den, vážení kolegové. Já bych představil pozměňovací návrh, který je nahrán v systému pod sněmovním číslem 4534. Tento pozměňovací návrh upřesňuje pravomoci při zadávání testů jednotné zkoušky i zadávání zkoušek ke společné části maturitní zkoušky, které originálně náleží Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a které však může delegovat na Centrum.

Školský zákon stanovuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje obsah zkoušek společné části maturitní zkoušky a že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravuje katalogy a zadávání zkoušek společné části maturitní zkoušky. V § 78a školský zákon stanoví povinnost ministerstva katalogy publikovat s dostatečným předstihem. Obdobně v případě jednotlivých zkoušek v rámci přijímacího řízení na střední školy je uvedeno, že přípravu zadávání testů jednotné zkoušky zajišťuje Centrum. V textu zákona tak nejsou zcela jednoznačně vymezené role jednotlivých aktérů zajišťujících tyto zkoušky zejména ve vztahu k zadávání zkoušek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kubíkovi za jeho vystoupení. A ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji? Není. Není tomu tak. Můžeme tedy pokračovat v rozpravě podrobné, kterou zahajuji. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Takže první přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Karel Rais, připraví se Jan Čižinský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Tak jak jsem říkal, já tam mám dva pozměňovací návrhy. První se týká v podstatě toho, aby byla zavedena ústní část u maturity, aby vliv té školy tam byl tedy výraznější, a současně s tím aby byl uznáván jazykový certifikát. Takže přihlašuji se k sněmovnímu tisku 4472.

A v tom druhém mám pouze ten jazykový certifikát pro ty případy, kdyby nastala situace, že by nebyl ten pozměňovací návrh předcházející schválen. Takže přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu 4473. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Jan Kubík. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já se přihlašuji k tisku 4488 ohledně přípravných tříd, aby soukromé školy mohly je také zřizovat po souhlasu ministerstva. Zdůvodnění tady zaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Kubík, připraví se František Vácha. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Takže ještě jednou dobrý den. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4534, který upravuje školský zákon tak, aby bylo jednoznačné, že zadávání testů jednotné zkoušky i zadávání zkoušek společné části maturitní zkoušky originálně náleží ministerstvu, které je však může delegovat na Centrum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec František Vácha, připraví se pan poslanec Špičák.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Tak teď už snad správně. Přihlašuji se k pozměňujícímu návrhu kolegyně Markéty Pekarové Adamové a mému pod číslem 4493. Jedná se o ty termíny zapisování do mateřských škol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Špičák, připraví se paní poslankyně Melková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Julius Špičák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se tímto přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 4536, který se týká maximální transparentnosti výsledků a průběhu přijímacích a maturitních zkoušek při zachování ochrany osobních údajů. Děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juliu Špičákovi. Nyní paní poslankyně Melková, připraví se Věra Kovářová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Melková: Dobrý den, vážená sněmovno, milý pane místopředsedo. Já bych se ráda přihlásila s pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu dokumentu číslo 4538, ve kterém jde - krátce bych ho odůvodnila. Návrhem se umožňuje školám a školským zařízením upravit omezení nebo úplný zákaz používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. Je na zvážení každé školy nebo školského zařízení, jaký přístup si podle místních podmínek zvolí. Čili si myslím, že každý ředitel tuhletu změnu uvítá. Účinnost tohoto ustanovení se navrhuje patnáctým dnem po vyhlášení, aby ji mohly školy a školská zařízení využívat co nejdříve. Ještě bych ráda zdůraznila, že používání elektronických zařízení se nicméně vždy umožní v potřebném rozsahu v případě, že je tohle zařízení v nezbytném rozsahu používáno ze zdravotních důvodů. To je ode mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Melkové. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Lukáš Bartoň. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který předkládám společně s Petrem Gazdíkem a Lukášem Bartoněm. Je veden pod číslem 4494 a týká se obecných cílů vzdělávání a novelizační body se týkají informační, finanční a digitální gramotnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň, připraví se Jiří Mihola. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 4390. Je to pozměňovací návrh, který se týká uznání středního vzdělání pro studenty, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, kteří v současné době končí s uznáním základního vzdělání.

Abych to krátce okomentoval. Už jsme to tu řešili při projednávání poslanecké novely zákona, tak je to v obdobném znění, akorát jsou tam přidány ještě konzervatoře. Tento návrh jsem předkládal i na školský výbor, který bohužel ho neschválil, kde se spojila skupina lidí, kteří říkají, že je to moc, se skupinou lidí, kteří říkají, že je to málo. A proto to neprošlo. Tak doufám, že ve třetím čtení se snad najde kompromis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoňovi. Nyní pan poslanec Jiří Mihola. Ještě než dojde k řečnickému pultu, konstatuji došlou omluvu pana poslance Josefa Hájka od 11 do 14 hodin z rodinných důvodů. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je do systému vložen pod číslem 4539. Jedná o preambuli školského zákona. Také jsme ji ve Sněmovně už vícekrát diskutovali. Stručně, když to shrnu, se jedná o přihlášení se k antickým, židovským, křesťanským kořenům v historii a kultuře Evropy, stejně jako k humanistickým tradicím. Myslím si, že je to aktuální otázka a je důležité, aby to tedy ve školském zákoně bylo takto zakotvené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miholovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Pokud nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že jsem neřídil celou dobu tento bod, ptám se pana zpravodaje, jestli padl nějaký návrh k hlasování. Já jsem ho nezaznamenal. Pokud ne, tak mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi Plagovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 16.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP