(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. V souladu s našimi pravidly, než otevřu rozpravu, tak dám možnost, aby se vyjádřil zpravodaj garančního výboru, což byl rozpočtový výbor, pan poslanec Jan Řehounek, popřípadě se může vyjádřit i zpravodajka ústavně-právního výboru, paní poslankyně Helena Válková. Pan poslanec Řehounek má zájem. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem se přihlásil i do obecné rozpravy, ale tím pádem tady teď budu jako zpravodaj garančního výboru hovořit to, co jsem chtěl říci i v obecné rozpravě. Já bych chtěl jenom připomenout, že tento sněmovní tisk vlastně prošel Sněmovnou velmi dlouhou etapu. Loni ve třetím čtení v listopadu jsme ho schválili po cca osmnácti měsících, kdy jsme ho měli k dispozici ve Sněmovně, dokonce se vracel znovu do druhého čtení. Ten komplexní pozměňovací návrh, který byl vypracován, si myslím, že je opravdu dobrým konsenzem, a jenom chci připomenout kolegům, že jsme ho schválili napříč politickým spektrem 132 hlasy, takže já jako zpravodaj garančního výboru prosím kolegyně a kolegy, aby podpořili sněmovní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajka ústavně-právního výboru není přítomna, tedy otevírám rozpravu. S přednostním právem je do rozpravy přihlášen místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi jen pár slov k vrácenému zákonu, který jsme podali z jediného důvodu. Chtěli jsme jednoznačně uložit všem, kdo hospodaří s veřejným majetkem, zákonnou povinnost péče řádného hospodáře, což je přesný zákonný termín. Nutnost přijmout tuto úpravu se ukázala u mnoha kauz z minulosti řešených Nejvyšším kontrolním úřadem, policií a podobně, kde nebyla zcela zřejmá odpovědnost jednotlivých odpovědných osob, ale i organizací a účastníků těchto vztahů. Je možné uvést desítky příkladů z kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, který stále dokola konstatuje, že někde došlo k nehospodárnému a bezúčelnému nakládání při hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, ale změna jednání odpovědných osob je stále v nedohlednu. Změnu měl přinést tento zákon. Ve finále máme před sebou kompromisní znění, které odešlo se souhlasem Sněmovny do Senátu. A Senát nám předlohu vrátil, takže zde budeme nyní hlasovat o zákonu znovu.

Rád bych k návrhu uvedl, že nejde o to kohokoli za každou cenu trestat. Podstata změny by měla být primárně v preventivním účinku. Péče řádného hospodáře je soudy už mnohokrát docela přesně definována a judikována a neznamená jen dnes vyžadovanou takzvanou odbornou péči, ale skutečně péči hospodárnou, efektivní a to, jak víme, je největší bolest našich veřejných institucí a organizací.

Každý rok se tady nad rozpočtem dohadujeme, kolik kde dát miliard či procent z rozpočtu. Popravdě není až tak důležité, kolik procent z rozpočtu dám na to či ono, ale důležité je, jak efektivně ty peníze stát a jeho složky umí využít. Bohužel tohle nikdo neřeší, ačkoliv to je bezesporu ten největší problém státních rozpočtů. Tedy fakt, že určitá část prostě vyletí komínem téměř bez užitku.

Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás závěrem opět požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji všem kolegům z ostatních stran za spolupráci, abychom zpřísnili zpravidla pro nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je prosím nějaký další zájem vystoupit v rozpravě? Není, takže rozpravu končím. Budeme hlasovat. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Mezitím, než přijdou, vás seznámím s omluvami, které zde máme k dispozici. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 17.00 do 18.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Bartošek se omlouvá od 18.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá dnes od 18.00 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá od 17.40 do 19.00 hodin z pracovních důvodů.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Všichni jste odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svou hlasovací kartou. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů máme nastaven.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 69/12."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 19. Přihlášeno 154 poslanců, pro 121, proti 22. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. (Potlesk.)

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji zástupci navrhovatelů a končím projednávání tohoto bodu. K hlasování pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji, pane předsedající. Já jenom pro záznam. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pro záznam. Děkuji. A nyní se budeme zabývat dalším bodem. Jde o bod

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu
rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 412/5/ - zamítnutý Senátem

Než budeme pokračovat, s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já samozřejmě respektuji to hlasování a akceptuji, že tohle se stane součástí našeho právního řádu. Jenom bych rád podotkl, že se to absolutně mine tím účinkem, který předkladatel sledoval, protože ani v takovémto případě České republice škoda nevznikne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já se vracím zpátky ke sněmovnímu tisku 412/2. Usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh zákona, nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 412/6. Vítám mezi námi pana senátora Lukáše Wagenknechta a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřila paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi jenom v rychlosti skutečně shrnout, co je hlavním cílem návrhu zákona, a to je tedy zejména rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Bude tedy docházet k postupnému převodu vybraných aktivit tak, abychom mohli kombinovat - a to podtrhuji, kombinovat - dotace a úvěry. Pokud má dotační programy MMR, tak MMR nemůže jako ministerstvo poskytovat úvěry, ale u některých podpor, jako je například zateplení, výtahy, samozřejmě různá veřejná prostranství a tak dále, je velmi žádoucí, aby právě ta kombinace dotací a úvěrů byla možná.***
Přihlásit/registrovat se do ISP