Úterý 24. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
/sněmovní tisk 789/ - zkrácené jednání

Podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení.

Zahajuji tedy třetí čtení předloženého návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Ptám se, jestli se někdo hlásí do otevřené rozpravy ve třetím čtení. Nikoho nevidím, takže pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Návrh na zamítnutí nepadl, stejně tak nepadly legislativně technické pozměňovací návrhy, takže prosím zpravodajku paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s navrženou procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem hlasovací procedury. Jak už zaznělo, návrh na zamítnutí nebyl podán, legislativně technické nebyly podány, takže bychom začali hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, a to jako celek. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Miroslava Kalouska, a to tak, že bychom nejdříve hlasovali o B1 zvlášť a B2 zvlášť. Tímto bychom se vypořádali se všemi pozměňovací návrhy a po odsouhlasení zákona bychom se pak vypořádali s následujícími návrhy na doprovodná usnesení, kde bychom začali návrhem rozpočtového výboru a pak jednotlivými kolegy v pořadí: pan kolega Třešňák, pan kolega Munzar, pan kolega Skopeček a pan kolega Marian Jurečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jenom podotknu, že tady v té proceduře, která mi byla rozdána, nemám návrh výboru k dispozici, ale to není podstatné. To pak načteme. Pokud tedy nikdo nemá nic dalšího k této proceduře, tak já opět svolám kolegy do sálu a zahájíme hlasování.

 

Já se ptám, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 72 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo, takže navržená procedura byla přijata.

 

Prosím paní zpravodajku, aby nás prováděla jednotlivými návrhy. A prosím o klid v sále!

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A pana kolegy Mikuláše Ferjenčíka. Schválili jsme si, že jako celku, a když to vezmu zjednodušeně, jedná se o navýšení schodku státního rozpočtu o 25 mld., to znamená na celkovou částku 225 mld.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já poprosím o stanovisko ministerstva. (Ministryně Schillerová: Nesouhlasné.)

Děkuji. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 73 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 49. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 pana kolegy Miroslava Kalouska. Jedná se o snížení výdajů v kapitole Ministerstvo dopravy o 4,4 mld., což je to jízdné, a zároveň zachovat výdaje v kapitole Ministerstva obrany ve stávající výši.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 74 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 32, proti 51. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B2 pana kolegy Miroslava Kalouska. Jedná se, když to vezmu velmi zjednodušeně, o transfer 10 mld. ve prospěch zdravotních pojišťoven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 75 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 34, proti 50. Návrh byl také zamítnut.

 

A to by měly být všechny pozměňovací návrhy. (Ano.) Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, jenom velmi krátce. My jsme tak hezky zatleskali zdravotníkům, ale ten výpadek příjmů jsme jim nevykompenzovali. Potlesk nic nestojí.

Dámy a pánové, já poprvé v životě říkám, že akceptuji deficit 200 mld. Dokonce bych si uměl představit v této situaci i vyšší deficit. To, s čím nemůžeme souhlasit, je struktura toho deficitu a priority, které vláda v této novele předkládá. Proto nemůžeme takovou novelu podpořit a zdržíme se hlasování. Opakuji, není to proto, že je v této situaci rozpočet deficitní. On musí být deficitní. Je to proto, že jsou tam pro nás naprosto nepochopitelné priority a chybí tam spousta výdajů, které by tam být měly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mně se hlásil pan poslanec Lipavský. Předpokládám, že je to k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se velice omlouvám. Já jsem hlasoval při hlasování 73 pro, a na sjetině je zdržel se. Nemá to vliv na výsledek, pouze hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže to bylo pro stenozáznam. V tom případě se nyní po prohlasování všech pozměňovacích návrhů můžeme vrhnout na hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, podle sněmovního tisku 789, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování číslo 76. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 76 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 73, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A nyní byla avizována ještě doprovodná usnesení, takže já prosím paní zpravodajku, aby nás jimi postupně prováděla.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže nejprve bychom hlasovali o usnesení, které navrhl rozpočtový výbor a které zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby vytvořila rychlý program pro přímou finanční podporu osob samostatně výdělečně činných."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to je návrh usnesení. Budeme jej hlasovat. Já myslím, že ho všichni slyšeli.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 77 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 92, proti 1. Usnesení bylo přijato a prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh byl pana poslance Petra Třešňáka:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

I. zvážila využití kapacity lázeňských společností v České republice jako lůžek následné péče k odlehčení kapacit jiných zdravotnických zařízení a

II. připravila fond, ze kterého bude možné proplácet lázeňskou péči pro složky IZS, zdravotníky a příslušníky bezpečnostních sborů, a připravila vhodné regenerační programy."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že ten návrh můžeme hlasovat v celku. (Hlas z pléna.) Zvlášť? Je tady požadavek na zvlášť, tak já prosím, aby zazněl na mikrofon případně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Byl tady požadavek, aby se toto doprovodné usnesení hlasovalo zvlášť, to znamená, za prvé zvlášť a za druhé zvlášť, na dvě části. Myslím, že v tom není problém a můžeme tak učinit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Takže budeme hlasovat ten první bod nejdřív, což je zvážení těch lázeňských kapacit.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 78. Přihlášeno je 98 poslanců a poslankyň, pro 34, proti 1. Tento návrh nebyl přijat, takže nyní ten druhý bod.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď druhý bod, což je ta příprava fondu, ze kterého bude možné proplácet lázeňskou péči atd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to je ten fond. Nemusíme to, doufám, znovu číst.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 79. Přihlášeno je 98 poslanců a poslankyň, pro 46, proti nikdo. Návrh také nebyl přijat. Prosím další návrh usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh usnesení je pana kolegy Munzara: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby před případným prodejem kovů ze strategických zásob Správy státních hmotných rezerv vyhodnotila aktuální situaci na trhu, aktuální cenu těchto komodit ve srovnání s cenou jejich nákupu a v případě ztráty tento prodej nerealizovala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že to je jasné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 80. Přihlášeno je 97 poslanců a poslankyň, pro 47, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh doprovodného usnesení je od pana kolegy Skopečka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě připravit a na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny předložit novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 zahrnující úspory běžných výdajů ve výši alespoň 5 procent oproti původně schválenému rozpočtu na rok 2020, vyjma kapitol Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva obrany.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je taky jasný návrh.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 81. Přihlášeno je 97 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 4. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh, a to poslední návrh, je od pana kolegy poslance Mariana Jurečky, který navrhl doprovodné usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ekonomické ministry vlády ke společnému jednání předsednictev, rozpočtového a hospodářského výboru nad dalšími kroky k podpoře domácí ekonomiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 82. Přihlášeno je 98 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat. To by měly být všechny.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: To jsou všechny návrhy, které byly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, je tomu tak, takže tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními v rámci tohoto bodu a já jej končím. Tím jsme se také vypořádali s celým pořadem této schůze.

Nicméně já zde mám návrh, že bychom vzhledem k tomu, že je stav legislativní nouze, který byl vyhlášen na dobu trvání stavu nouze, to jest prozatím do 11. dubna 2020, je důvodné, aby probíhající 42. schůze Poslanecké sněmovny nebyla dnes ukončena, pouze přerušena, abychom mohli operativně reagovat na případné další vládní návrhy. V této souvislosti navrhuji, že schůzi přerušíme nejpozději do 11. dubna tohoto roku.

Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, tohle součástí dohody fakt nebylo. Nevím, proč se scházíme, proč máme telekonference včera nebo videokonference, abyste nás překvapili na poslední chvíli takovýmto zásadním rozhodnutím. My k tomu nevidíme jediný důvod. Vůbec to nechápu. Ani slovo doteď o tom nepadlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další se hlásil pan předseda Jurečka, potom pan předseda Sněmovny, abych dodržoval pořadí. (Oživení v sále, k řečnickému pultíku přichází posl. Bartošek.) Pardon, pardon. Masky.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za sebe říkám, že jsem velmi překvapen, protože skutečně toto nebylo diskutováno, tento postup, a je to pro nás všechny překvapením, protože nebylo řečeno, že schůze bude pokračovat. Schůze v současné době projednala všechny body a nezbývá nic jiného než ji ukončit, protože schůze nemá obsah. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Sněmovny Vondráček, poté pan...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já mohu pouze potvrdit, že se nejedná o dohodu poslaneckých klubů. Jedná se o návrh podle § 54 odst. 9. Je to procesní návrh, je konzultovaný s legislativou. Vy víte, že v tuto chvíli už zde je jeden zákon, u kterého jsem byl požádán, abych navrhl zkrácené projednání. Já jsem to neudělal jako předseda, protože si myslím, že musí proběhnout nějaká debata, nicméně lze předpokládat, že o tom zákonu budeme rozhodovat, a jednací řád nám toto rozhodnutí umožňuje a budeme o tomto procesním návrhu hlasovat. Já bych poprosil, abychom rozhodli hlasováním, zda souhlasíte s přerušením schůze, či nikoli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl jsem formulovat otázku ve stejném duchu, se kterou vystoupil pan předseda Bartošek. Kdybychom schůzi přerušili, tak mi řekněte, kterým bodem budeme pokračovat. To nedává sebemenší logiku. A já si za dvacet jedna let v Poslanecké sněmovně - a už jsem tady zažil několik legislativních nouzí, nejenom legislativu - něco takového nepamatuji. Nevymýšlejte si.

Dámy a pánové, já myslím, že jste si mohli všimnout, že byla ze strany opozice mimořádná vstřícnost. Co se týče termínu schůze, ani jsme necekli, protože samozřejmě to bylo nezbytné. Dohodli jsme poměry poslaneckých klubů. Všechny dohody, které jsme uzavřeli, platily. Tak proč nám na závěr té schůze chystáte takové překvapení, které v dohodě nebylo, abychom prostě příště přišli už s tím, že vám nemůžeme věřit? Fakt to chcete udělat? Požádáte-li příště o svolání schůze ve stavu legislativní nouze, tak se budeme chovat tak, jako jsme se chovali teď. Ale jestli se chcete chovat tak, jako že vždycky nás nakonec... aspoň jeden podraz za jednu schůzi, tak těžko můžete počítat s nějakým naším konstruktivním přístupem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že bez ohledu na to, jestli se ta schůze přeruší, nebo nepřeruší, tak stav legislativní nouze trvá.

Pan předseda Stanjura se ještě hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nedělejte z toho blázinec. Trvá schůze, na programu není nic. Podívejte se, jak je stav legislativní nouze definován. Jak může trvat, když nemáme co projednávat? Já tomu vůbec nerozumím. Já tomu vůbec nerozumím. Tady úředníci zřejmě z legislativy něco navrhli, nevidím tu ani nohu z legislativy, aby nám to vysvětlili. Mluvili jsme na grémiu včera, dneska jsme tu celý den, abychom teď řešili nějakou legislativní kličku někoho.

Co máme na programu? (Předsedající: Nic.) Kdy bude ta schůze pokračovat? S jakým obsahem? Nikdo neví! Ale pojďte rychle hlasovat, odhlasujeme si to! To není normální!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní se s přednostním právem hlásil pan místopředseda Sněmovny Fiala. Poté pan předseda Vondráček.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, já chci jenom konstatovat, že se pohybujeme ve specifické situaci. Všechno, co děláme, je na hraně zákonů a Ústavy a obstojí to jenom tehdy, pokud se domlouváme a postupujeme nějak rozumně. Za sebe říkám, že o této věci, o tomto postupu, jsem nebyl informován ani jako místopředseda Poslanecké sněmovny, ani jako předseda Občanské demokratické strany. Považuji to za vrcholně nekorektní a nebezpečné a doporučuji, abychom se této věci dál nevěnovali. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám tady ještě nějaké přihlášky s přednostními právy. Takže prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl poděkovat, za prvé, protože celý dnešní den byl v poměrně dělné, konstruktivní a slušné atmosféře. Můžu říct, že za těch šest let si snad takovou schůzi nepamatuji. Takže to je poděkování. Ale na druhou stranu musím říct, že mě teď mrzí ten závěr, kdy tady byla před zhruba hodinou přestávka na půlhodinu na projednání před třetím čtením, kdy si to tady vedení Sněmovny plus grémium mohly říci a mohli jsme se dohodnout na tom postupu.

Za nás za KDU-ČSL říkám, fakt nemáme žádný problém, když přijde pozvánka na další schůzi v rámci legislativní nouze sem přijít. Ale z hlediska procesního mně to úplně logiku teď nedává.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan předseda Vondráček, poté pan místopředseda Filip.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážení přátelé, vážené kolegyně, kolegové, nedělejme z toho víc, než to je, prosím vás. Nenazývejme to něčím, čím to není. Já bych se trošku chtěl ohradit proti tomu, jestli je něco korektní, nebo nekorektní. Je demokratické, že kdokoli v této Poslanecké sněmovně včetně předsedy může něco navrhnout. A já vám s dovolením přečtu to ustanovení: "Předseda klubu nebo předsedající mohou navrhnout přerušení schůze Sněmovny. O takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez rozpravy." Ta možnost tady je.

Ta motivace byla úplně jednoduchá. Prosím vás, kdybychom mohli zůstat v klidu. Motivace je jedna: Máme zde nouzový stav, máme stav legislativní nouze. Jediná motivace byla zjednodušit si proces a nechat v běhu tuto schůzi a řešit všechno v rámci jedné schůze. Pro mě procesně je úplně jedno, když jako předseda zkrátka svolám jako novou schůzi. Ale mohli jsme mít jednu kompletní schůzi na celou legislativní nouzi. Proto jsem to navrhl a o tom by se mělo hlasovat. A v téhle Sněmovně, doufám, ještě každý může podle jednacího řádu navrhovat to, co mu jednací řád umožňuje. Je to můj právní názor, za kterým si stojím.

Myslím, že ta vlna, která se tu zvedla, je úplně zbytečná. Navíc je to opravdu jenom formální věc. Jestliže je to pro vás takový problém, beru ten návrh zpět a já vám svolám novou schůzi. Ale považuji to opravdu za zbytečné. považuji to za nepochopení toho návrhu. A některé reakce kolegů mimo mikrofon považuji za mimořádně nevhodné. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je zde vzetí návrhu zpět, jestli jsem to dobře zaznamenal. Pan místopředseda Filip svoji přihlášku stahuje. Pan místopředseda Fiala nyní. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Samozřejmě, pane předsedo Poslanecké sněmovny prostřednictvím pana předsedajícího, každý z nás může navrhnout, co chce, a můžeme o tom hlasovat. Ale pak nemějme plné řeči o tom, jak postupujeme společně, jak se na všem domlouváme a jak ladíme to, jak ta schůze bude probíhat. Toto prostě nebylo s nikým domluveno a i to vyvolává reakci, kterou tady vidíte. Já děkuji za to, že ten návrh stahujete, považuji to za správné. A příště postupujme skutečně společně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh je stažen, takže v tuto chvíli již není co dalšího řešit. Schůze je vyčerpána a já ji tedy končím. A jak se stanoveno ve stavu legislativní nouze, vám nesdělím, kdy se příště sejdeme. To vám sdělí předseda v příští pozvánce.

 

(Schůze skončila ve 20.44 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP