Čtvrtek 9. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

16.
Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře
a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné
vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 819/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterému tímto uděluji slovo. (Poslankyně Adámková mimo mikrofon: Zpravodajem byl pan profesor Válek, který nepřijel, takže já bych se ujala role zpravodaje. Předsedající mimo mikrofon: Dobře. Poslankyně Adámková mimo mikrofon: Ale musí se to odhlasovat. Předsedající mimo mikrofon: Nemusí.)

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Tento návrh reaguje na stávající situaci vyvolanou pandemií onemocnění COVID 19 a jeho cílem je zajistit dostatek zdravotnických pracovníků v okamžiku, kdy své povolání část z nich nemůže vykonávat z důvodu umístění do karantény a kdy jsou poskytovatelé zdravotních služeb zahlceni velkým množstvím pacientů v akutním stavu. Vychází tedy primárně z podnětu samotných nemocnic pro případ, že skutečně by došlo k nějakému masivnímu nárůstu pacientů a riziku, že dojde k výpadku péče u poskytovatelů akutní lůžkové péče.

Pro dosažení tohoto cíle navrhovaný zákon umožní, aby po dobu trvání nouzového stavu a v několikaměsíčním období bezprostředně následujícím mohli povolání lékaře a nelékařská zdravotnická povolání vykonávat i osoby, které mají zahraniční zdravotnické vzdělání, ale nebyla jim dosud z nějakého důvodu uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Může jít o osoby, které nikdy o uznání způsobilosti zdravotnického povolání nepožádaly, nebo z různých důvodů tuto způsobilost nezískaly, např. proto, že dosud nevykonaly aprobační zkoušku. Vzhledem k tomu, že jde o zajištění poskytování zdravotních služeb v době trvání nouzového stavu a po nezbytně nutnou dobu po jeho skončení, tedy za krizové situace, navrhuje se, aby uvedené osoby mohli zaměstnat přímo jednotliví poskytovatelé lůžkové péče nebo poskytovatelé sociální péče, u nichž vyvstala naléhavá potřeba personálně zajistit poskytování zdravotní péče, a to za podmínek, které tento zákon stanoví. O této skutečnosti však mají povinnost informovat Ministerstvo zdravotnictví a místně příslušný krajský úřad, v případě lékařů pak též Českou lékařskou komoru.

Aby byla zajištěna kvalita zdravotních služeb, budou tyto osoby pracovat pod přímým odborným vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, nebo v případě nelékařů pod vedením nelékařského zdravotnického pracovníka, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Nepůjde tedy o samostatný výkon zdravotnického povolání, tak jak je to definováno. V situaci tedy, kdy jsou k zajištění fungování poskytovatelů zdravotních služeb využíváni i studenti lékařských fakult a také studenti připravující se na výkon nelékařských zdravotnických povolání, se jeví jako vhodné, aby mohli být zapojeni případně i absolventi zahraničních zdravotnických škol nebo lékařských fakult, kterým dosud nebyla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Znovu říkám, vychází ten návrh z podnětu nemocnic pro skutečně případy, kdyby docházelo k nějaké hrozbě výpadku péče v rámci daných nemocnic. Takže prosím tedy o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Výbor pro zdravotnictví, kterému byl vládní návrh zákona přikázán, aby jej projednal a přijal usnesení, přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako tisk 819/2. Poprosím paní poslankyni Věru Adámkovou, aby se jako zpravodajka ujala slova a informovala nás o projednání tohoto návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila se závěry jednání výboru pro zdravotnictví, který proběhl 7. dubna roku 2020, k danému vládnímu návrhu. Po úvodním slově ministra zdravotnictví a po zpravodajské zprávě, kterou tam přednášel pan profesor Válek, a po bohaté diskusi výbor doporučuje za prvé vést všeobecnou rozpravu k tomuto tématu, za druhé vést podrobnou rozpravu k bodům daného zákona, za třetí zmocňuje zpravodaje seznámit Poslaneckou sněmovnu se závěry jednání výboru a za čtvrté zmocňuje zpravodaje eventuálně provést legislativně technické úpravy, bude-li třeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. A nyní tedy rozhodneme svým hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto rozpravu. Svolám kolegy z předsálí. Myslím, že nás je dostatečný počet.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro obecnou rozpravu k tomuto bodu. Teď to jede. Kdo je proti tomu, aby byla vedena obecná rozprava?

Hlasování číslo 188, přihlášeno 91, pro 67, proti 2, návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kubíček s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Už takovou chybu neudělám jak v minulém bodě a znovu navrhnu zkrácení doby pro vystoupení poslance na pět minut v obecné i podrobné rozpravě, a to pouze jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. O tomto návrhu budeme bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro omezení řečnické doby v obou rozpravách? Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno je nás v tuto chvíli 91, pro 66, proti 2, návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášena paní poslankyně Maříková. Máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, chápu, že ministerstvo se snaží řešit nedostatek jak lékařů, tak nelékařů v našem zdravotnictví, ale současný návrh mi přijde velmi nešťastný. Zákon navrhuje, aby v období nouzového stavu byl umožněn po omezenou dobu výkon zdravotnického povolání lékaře a výkon nelékařských zdravotnických povolání osobám, kterým nebyla z nějakého důvodu uznána způsobilost výkonu zdravotnického povolání. Jedná se o osoby, které získaly své vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie.

Ministerstvo zdravotnictví by mohlo podle tohoto návrhu vydat rozhodnutí o povolení výkonu zdravotnického povolání lékaře pod přímým odborným vedením lékaře se specializovanou způsobilostí i osobě bez uznání způsobilosti. Jde zejména o osoby ze třetích zemí, které pobývají v České republice a které mají sice vzdělání rovnocenné vysokoškolskému vzdělání, ale které doposud nepožádaly o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Osoby, které však doposud nepožádaly o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, ale do budoucna tak uvažují už v praxi... do budoucna už tak v praxi vlastně působí pod odborným dohledem, fungují, a tak je tento zákon pro tyto osoby nepotřebný. A osoby, které o uznání způsobilosti nikdy nebudou chtít požádat nebo potřebnou zkoušku nesložily úspěšně, nemají ani v našem zdravotnictví co dělat.

Vysoká kvalita našeho zdravotnictví je dána vysokými nároky na vzdělání. Není možné, aby někdo získal medicínské vzdělání ve třetí zemi, možná tam získal i nějakou praxi a zde v České republice třeba vůbec ve zdravotnictví nepracoval několik let, aby v nouzovém stavu z důvodu kritického stavu personálu najednou pracoval, i když pod odborným dohledem. Nejenom že je to hazard se zdravím a životy našich občanů, ale ještě to zatíží naše lékaře, kteří budou muset kontrolovat další, nezpůsobilé osoby.

V důvodové zprávě je uvedeno, že v situaci, kdy jsou k zajištění fungování poskytovatelů zdravotních služeb využíváni studenti lékařských fakult či jiných vysokých škol, vyšších odborných a středních škol zdravotnických oborů, se jeví jako vhodné, aby mohli být zapojeni i absolventi zahraničních lékařských fakult či zdravotnických škol, kterým doposud nebyla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tento argument mi přijde jako zcela scestný, protože právě za neúspěchem složení aprobační zkoušky je v mnoha případech rozdílná úroveň vzdělání v jednotlivých zemích a jazyková bariéra. Na tento problém upozorňuje dlouhodobě i Česká lékařská komora.

Přiznejte si sami. Chtěli byste být léčeni lékařem, se kterým se nedomluvíte česky a jehož odborné znalosti neodpovídají kvalitám, které musí splňovat lékař způsobilý k výkonu tohoto povolání? Já určitě tedy ne. Z tohoto důvodu dávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já i paní zpravodajka jsme zaregistrovali tento návrh a bude o něm hlasováno. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já se to pokusím zkrátit takhle v pozdní - no nevím, jestli pozdní noční, nebo brzkou ranní hodinu.

Já na jednu stranu chápu důvody, proč je nám vládou tento předpis v současné situaci předložen, a stejně tak je pochopitelné, proč je to místo plnohodnotné novely 95/2004 formou takto samostatného zákona. Skutečně na stavu a počtech zdravotnického personálu v mnoha ohledech stojí to, jak se vypořádáme s pandemií. Nicméně celý ten návrh otevírá takovou pomyslnou Pandořinu skříňku a umožní vykonávat profesi lékaře i těm, kdo vlastně nejsou plnohodnotně připraveni ať už ve smyslu jazykové přípravy, či praktické, byť tedy jen po nějakou dočasnou dobu.

Proč jsem o tom přesvědčen? Než takový kolega nastoupí, zorientuje se v prostředí a bude moci začít být platný, uplyne mnoho měsíců. Bude pro ně třeba najít školitele, kteří je budou zaučovat. A kde je však v této situaci najdeme, kdy každý zvládá sotva to, co má, a ke každému navíc potřebujeme vyčlenit z provozu jednoho lékaře, který jej bude učit? A otázka zní, zda vůbec takové navíc máme. Tím vlastně získáme primárně přítěž pro oddělení, protože někdo se jim bude muset věnovat, vysvětlovat, pomáhat, školit a školit třeba i bezpečnost práce. Ve skutečnosti tím vlastně zdravotnická zařízení ještě více zatížíme a způsobíme více chaosu. Protože představa, že do nemocnice nastoupí lékař, který nezná náš systém, až už jde o zvyklosti, terminologii, doporučené postupy, administrativu, softwarové a další technické vybavení, a že bude ihned platný, je podle mého názoru scestná.

Proto navrhuji, abychom se kromě těchto zahraničních lékařů věnovali i těm našim českým, těm, kteří v poslední době nejvíce bojovali, a omluvte mi to slovo, pane ministře, s ministerstvem - nenašel jsem nic lepšího než bojovali - kvůli zmatkům v atestacích, protože ministerstvo nebylo schopné včas zpracovávat žádosti, čímž vlastně byla narušena práva a možnosti mladých lékařů účastnit se atestačních zkoušek.

Proto navrhuji i následující doprovodné usnesení, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a to by znělo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby upravila vyhlášku číslo 221/2018, o vzdělávání v základních kmenech lékařů, a to tak, že udělí generální pardon na teoretické kurzy ve specializačním vzdělávání během nouzového stavu."

Zdůvodnění vlastně bude obdobné jako u těch lékařů ze třetích zemí, protože vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice a zrušení kurzů či stáží není velkému počtu lékařů umožněno naplnit požadavky před kmenovou či atestační zkouškou. Navrhujeme tedy všem lékařům, kteří jinak naplnili požadavky svých vzdělávacích programů, odpustit generálním pardonem povinné teoretické kurzy v jejich oborech. Počty výkonů a stáže by vlastně měly být naplněny, a generální pardon navrhujeme pro všechny lékaře, kteří měli zapsané kurzy na termíny v období nouzového stavu.

Takže děkuji, pokud toto podpoříte, a podpoříte tak vlastně i mladé české lékaře.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Potom v podrobné rozpravě bych vás poprosil o písemnou formu toho usnesení.

Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Feri. Ne, ruší svoji přihlášku. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já si dovolím tady představit krátce pozměňovací návrh. Na úvod bych chtěl poděkovat panu ministrovi a Ministerstvu zdravotnictví za přípravu tohoto zákona, protože tak jak mám informace z terénu, tak skutečně pro zvláště třeba nemocnice na malých okresních městech je to otázka téměř bytí a nebytí. Skutečně řada těchto nemocnic, zdravotnických zařízení, je skutečně přímo závislá na lékařích ze zahraničí, často i ze zemí mimo Evropskou unii, a v případě, že by o tyto lékaře přišli, tak by byl ohrožen chod některých těchto oddělení v těchto nemocnicích.

Já si dovoluji tam dát velmi jednoduchý a drobný pozměňovací návrh, který prodlouží dobu, ve které je povinen lékař, který už dnes v tom nemocničním zdravotnickém zařízen pracuje, a skutečně teď v době krize často od rána do večera, a právě situace, do které jsme se dostali v České republice, zabránila tomu, aby tito lékaři si udělali teď v jarním termínu ty aprobační zkoušky. Prosili mě o to nejenom ředitelé těchto zdravotnických zařízení, ale také starostové těch měst. A je to nakonec i podpořeno usnesením Svazu měst a obcí, to je potřeba tady také zdůraznit. Čili není to jenom otázka lékařů a ředitelů nemocnic, ale Svaz měst a obcí také velmi žádá o podporu této úpravy, aby si ti lékaři, kteří dnes slouží od rána do večera, od nevidím do nevidím, mohli řádně vykonat aprobační zkoušku, na kterou se připravovali na jarní termín, ale protože prostě přišel koronavirus, tak si tu zkoušku udělat nemohli. Aby si ji mohli udělat v podzimním termínu, tak se domnívám, že není možné tam dát lhůtu pouze tři měsíce, ale měsíců devět. Čili proto v § 2 odst. 2 písmeno a) nahrazuji číslovku 3 číslem 9. Analogicky potom i u těch nelékařských povolání. Ten problém je úplně totožný.

Velmi děkuji za podporu. Je to jednoduchý pozměňovací návrh. A jak říkám, týká se těch lékařů, kteří tam dnes slouží a de facto zajišťují chod těchto zdravotnických zařízení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezké dobré jitro. Nečiní mi žádné potěšení hovořit do tohoto mikrofonu, do kterého už mluvila stovka, protože máme roušky, které v té jedné kvalitě vydrží dvě hodiny, v té druhé, lepší, čtyři a ta moje šest. Jinak všechny ty roušky jsou, jako bychom neměli nic v tuto chvíli. A toto je nástroj, který velmi rád má veškeré mikroby. Já jsem se ale donutil promluvit prostě proto, že tato věc je vážná.

Ten zákon, který je navrhován, má celou řadu legislativních chyb. Je to ve skutečnosti zmetek. Tak prostě není možné fungovat! Představte si, že ty zahraniční lékaře bychom tam přijímali proto, že by měli přímé odborné vedení. Co to je? To není nikde definováno! Přímé odborné vedení je jak? Já dneska ráno ve dvě hodiny půjdu operovat, mám dvě operace. Ne, že by mě to úplně těšilo po této noční, ale já budu ještě někoho přímo odborně vést? Jak to budu dělat? A přitom za to převezmu veškerou zodpovědnost. To ten zákon taky neřeší.

Všechny zákony o atestacích říkají, kdy a kdo je za tu věc zodpovědný. To prostě není možné. Ta situace je velmi vážná. My dneska v nemocnicích nemůžeme používat neatestované lékaře, protože ta rozhodování jsou tak závažná. Ze zákona tam vždycky musí být někdo, kdo je kvalifikovaný. (Hovoří hlasitě, naléhavě.) Když si tam vezmeme někoho dalšího, který neumí vůbec nic, tak ho tam dáme do služby? Bude tam sám? Bude tam pod přímým odborným dohledem? Normální formulace jsou odborný dohled a odborný dozor, které jasně definují, jak daleko musí být ten kvalifikovaný lékař, do kolika minut tam musí být a jestli musí být na pracovišti. Myslíte si, že je možné, aby někdo, kdo nemá žádnou kvalifikaci, byl na pracovišti sám a čekal, až tam někdo přijede? A pokud tam nebude sám, tak nám nepomůže! Pak tam někdo z nás musí být. Tu věc to vůbec, ale vůbec neřeší! Ten problém je vážný.

Naši medici teď pracují v nemocnicích, ale nedělají lékaře. Dělají zdravotnickou práci, sanitáře, všechno možné, jsou v laboratořích. Ale nedělají práci lékaře. Za tu práci lékaře musí někdo zodpovídat. V okamžiku, kdy se něco stane, tak ten člověk, co tu je, by byl zažalován, ale finálně bude žalován ten lékař, který má něco, čemu říká ministr přímé odborné vedení. Ten člověk půjde do kriminálu, pokud se něco stane. Když to bude dobré, tak to bude podmíněný trest. Když ne, tak to bude horší.

A ta věc je vážná. My v těch nemocnicích musíme vlastně stavět ty služby tak, abychom nevyvolali karanténu u všech lidí. To znamená, jsou tam skutečně jenom lidi v sestavě, která zaručuje, že tam je někdo kvalifikovaný. Nemůžeme si dovolit, abychom tu práci svěřovali někomu, kdo tu kvalifikaci nemá. To prostě nejde. Ta choroba je vážná. Má spoustu vážných příznaků. Její hodnocení ještě nedovedou pořádně ani lékaři. Nemáme žádnou léčbu, jsme závislí na jediné věci - jestli to dokážeme včas zachytit. To je problém, který je vážný, se kterým se ty nemocnice velmi obtížně utkávají, a my ten problém vlastně v zásadě zhoršíme. V okamžiku, kdy tam budou nekvalifikovaní lékaři, tak vytížíme někoho, kdo za ně bude přebírat přímé odborné vedení a přebírat právní zodpovědnost. Já bych to nechtěl dělat.

Já jsem schopen nechat mladého člověka operovat, když vím a mám zkušenost, že je šikovný, že něco ví. Tak to udělám, přestože je to na mou zodpovědnost a já za něj zodpovídám. Ale neudělám to nikdy za nikoho, kdo neumí jazyk! Prostě to nejde! U této choroby je základ anamnéza. Jestli se s ním nedomluvíte, tak vůbec nebudete vědět, že tu chorobu má. Prostě proto, že to je jediná podmínka. O tom se tady vůbec nehovoří. Umíš jazyk, neumíš jazyk - je to jedno. Budeš mít přímé odborné vedení!

Tak vážná věc skutečně, si myslím, může být řešena jedinou věcí: Že tento návrh zákona zamítneme a budeme se otázkami atestací zabývat v situaci, která bude jiná. Toto není situace, která by nám pomohla, ta stav nemocnic jenom výrazně zhorší!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je do rozpravy přihlášen poslanec Kasal.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, budu se snažit být věcný a budu hlavně reagovat na tři kolegy a kolegyně, kteří mluvili přede mnou. Všichni mluvili o tom, že někdo přijde a bude ošetřovat, nebude umět jazyk. Já tady přečtu krátký seznam. Ilik Igor, chirurgie, nástup do zaměstnání 19. 4. 2018, konec zaměstnání 31. 3. 2020. Vasilij Vitalij, chirurgie, nástup do zaměstnání 19. 4. 2018, konec zaměstnání 15. 4. 2020. A takhle můžu pokračovat dál. Čtu lékaře, kteří pracují ve svitavské nemocnici, kde se na tom podíleli i zástupci Svazu měst a obcí, a vysvětluji tímto tu situaci. Sem nikdo jiný nepřichází. Jsou to lidi, kteří už dva roky pracují na daném zařízení, pracují pod dohledem, pracují pod dozorem a dostali se do úplně stejné situace.

V současné době - děkuji za ticho - v současné době se jim stalo to, že v květnu a dubnu nemohou udělat zkoušku. A pokud tu zkoušku neudělají, tak nemohou v té chvíli pracovat jako zdravotničtí lékaři nebo nelékařští pracovníci. A touto změnou zákona se jim dává jenom možnost, že tu zkoušku, kterou měli vykonat na jaře, tak ji mají vykonat na podzim. To je všechno. Je to úplně stejné jako u jiných oborů, kde jsme posouvali platnost zákonů o tři měsíce, o šest měsíců. Nic víc, nic míň.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Poslanec Brázdil do obecné rozpravy, poté poslanec Luzar. Oba přihlášeni z místa. Tak si prohodili pořadí, proč ne.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vůbec do této debaty nechci odborně zasahovat, nepřísluší mi to. Ale slyším tady argumenty a přiznám se, my na klubu jsme nedebatovali tento problém a nemáme na to názor, a proto poslouchám pozorně, co tady zaznívá. A slyším tady docela zajímavé argumenty. Ač chápu pana profesora, má v mnohém pravdu a slýchávám to také, tak slyším i tyto argumenty, které tady zazněly od mého předřečníka. Ale pokud je ta situace taková, že jsou tady lékaři, kteří nemohou vykonat zkoušku, protože je vyhlášen nouzový stav, tak je to určitý omezený počet, je to určitá množina lidí a my je asi potřebujeme.

Ale potom se nebavme o obecném zákoně, ale bavme se o výjimce pro deset, dvanáct. Vždyť přece ty fakulty, které dávají ty akreditace, to musí vědět. Čili tady má přijít v důvodové zprávě argument: Je tady osm nebo šestnáct lékařů v celé republice, víc jich asi nebude, kteří mají složit zkoušku, a my je potřebujeme. A pro těch šestnáct jmenovitě vyjmenovaných lidí udělejte výjimku. V ten moment zvedám ruku, není problém. Aspoň to takhle vnímám. Ale tohleto je obecný pardon, který řeší dlouhodobý problém, na který již upozorňovala média. A tady se neustále k tomu vrací, že je tady mnoho lékařů, kteří chtějí u nás pracovat, ale nemohou, protože nejsou schopni reálně složit zkoušky. A ty debaty tady byly, jestli v jednom dni složit více oborů, nebo ne a jak postupovat. Ale to je problém, který je mimo nouzový stav a je obecný v českém zdravotnictví.

Když jsme u obecného problému, tak se bavme o tom, proč je u nás nedostatek lékařů. Protože také od nás odcházejí lékaři do zahraničí. A nemáme příliš liberální a volné podmínky pro to, aby od nás odcházeli lékaři? Bavili jsme se tady o pendlerech a o zákazu pendlerů v době nouzového stavu. A rychle se udělala výjimka, aby ti lékaři a zdravotní pracovníci mohli jet pracovat do zahraničí. Není to kontraproduktivní vůči tomu, o čem se tady bavíme? Cítím tady určitou disharmonii, nesedí mi to a nemám na to názor. A teď, když slyším z koalice, která by tady v tom měla být jednotná a ještě podpořená názorem krizového štábu, který by měl říct, že v krizi máme tu potřebu. Ale já to tu necítím. Proto opravdu nevím, jak budeme hlasovat, a jsem z toho trošku rozladěn. Můj názor je, pokud bychom k něčemu měli přistoupit, ale mimo tento nouzový stav, je podívat se do zahraničí, a třeba jak řeší Slováci to, že jim utíká inteligence medicínsky vzdělaná do zahraničí, jak řešili tyto věci. Mohli bychom se také přiučit a zavést to u nás.

Líbilo se mi, omlouvám se, že budu trošku mimo, rozhodnutí pana ministra ohledně zákazu vývozu léků. Tu paniku, co jste viděli u těch lékáren, které žijí z reexportu, když to najednou nemohly, tak jsem začal tleskat. Bohužel nevydržel ten (nesroz.) dlouho a bylo to zrušeno. Tady bych chtěl přivítat, kdybychom se k tomu zase vrátili v normálních dobách a natvrdo šli do regulace vývozu léků, něco jako forma zbrojních licencí, jak funguje vývoz zbraní a podobně. Je to strategický materiál. To už všichni chápeme, že léky jsou strategický materiál stejně jako třeba ty zbraně, a můžeme omezit licencování vývozu a SÚKL to může udělat.

Těch věcí, které se dneska v této krizové situaci odhalují, je tolik, že se k nim musíme určitě vrátit, až na to bude více času. Ale nevím, jestli tento konkrétní případ, který teď projednáváme, je ten případ, který tento čas vyžaduje. Děkuji

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Z místa je přihlášen pan poslanec Brázdil. Stále jsme v obecné rozpravě.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dámy a pánové, promiňte, že vás na chvilinku zdržím, budu velmi krátký, ale přece jenom mi to nedá.

Chápu pana ministra, který chce řešit tu situaci ve zdravotnictví. Lékaři nejsou a pravděpodobně ani nebudou. Ale já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří to dneska zvládají. Máme výborné zdravotnictví díky výborným lidem, erudovaným lidem. Tohle jde proti nim. Vlastně my umožníme někomu, aby neerudovaný oproti někomu jinému, který to musel udělat, aby teď se - a teď mi to promiňte - šťáral v břichu. Chtěli byste to? Až budete hlasovat, prosím vás, dejte si ruku na srdce a řekněte: já bych se od tohoto lékaře nechal operovat, diagnostikovat, vyšetřovat. No já teda ne.

A kolik je vlastně těch lékařů? Já mám informaci, že to je deset, dvanáct. Oni nezachrání to zdravotnictví ani v této situaci. My to zvládáme. To zdravotnictví - ještě jednou - zdravotníci to zvládají. A já jsem za to strašně moc rád.

A ještě mi dovolte přirovnání. Víte, to je něco, jako kdyby soudce vás soudil a neměl soudcovské zkoušky. On vás odsoudí na několik let. A tak, tak jo, no. Anebo pilot, který bude mít... On ví, že má knipl, že má křídla. On s tím umí. Ale on je ultralightista. On lítá na ultralightu. Zatímco kdyby měl řídit boeing, tak to nezvládne ani pod tím přímým dohledem, dozorem, nebo dokonce se to jmenuje nějak jinak.

Prosím, já chápu pana ministra. Vím, že to myslel dobře. Ale já prostě jsem ani na výboru takhle nehlasoval. A nebudu pro to hlasovat, aby to prošlo, ani tentokrát. Promiňte, že jsem vás zdržel. A děkuju za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Rozhlížím se sálem, nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Mám tady nahlášeno, z nějakých technických důvodů je problém se přihlásit do podrobné rozpravy. Ale pan poslanec Výborný se už přihlásil, poté pan poslanec Feri. A předpokládám, že s doprovodným usnesením pan poslanec Třešňák. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já se jenom rychle hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten pod číslem 4847. Zdůvodnil jsem ho v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Feri, poté pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se hlásím za svého kolegu pana profesora Vlastimila Válka k pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny jako sněmovní dokumenty 4867 a 4878. A ty jsou dostatečně odůvodněny písemně. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Jak jsem zmínil, já se pouze přihlásím k tomu doprovodnému usnesení, které jsem přečetl v obecné rozpravě a které se týká právě i českých lékařů a jejich zkouškách po kmeni. A předám zpravodaji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? (Ano.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se velmi stručně k tomu vyjádřím. Toto vychází skutečně z podnětu přímo nemocnic, které požádaly Ministerstvo zdravotnictví o vytvoření takovéhoto mimořádného zákona, nebo mimořádné změny, která skutečně je pouze pro tu mimořádnou situaci nouzového stavu a několik měsíců po něm. Skutečně my tady nechceme nikterak měnit zavedená pravidla. Je to zcela výjimečná situace, tak jak tady přijímáme změny zákonů, které jsou řešeny v různých oblastech, řeší situaci, která je skutečně zcela výjimečná. A když se podívám do jiných zemí, kde povolávají často i veterinární lékaře a podobně, pokud zkrátka ta zdravotnická zařízení jsou zcela v kolapsu, tak tady si myslím, že pokud zkrátka je to zájem té nemocnice, aby fungovala, a využije lékaře, které bezesporu zná, protože ty nemocnice samozřejmě ty lékaře znají. To není tak, že oni je dnes budou někde hledat, protože na to ani nemají čas. To není tak, že oni teď zavolají někde na Ukrajinu a ti lékaři přijedou. Oni tam samozřejmě jsou, oni je znají. Oni vědí, jak pracují, a pouze jim umožní, aby zkrátka pracovali takto v takovémto režimu. To znamená, je to vždy odpovědnost toho poskytovatele, který bezesporu toho lékaře velmi dobře zná a je schopen vyhodnotit, jestli ten lékař může takto fungovat, nebo nikoli. Takže nedělejme úplně z toho zase něco, že by tady kolabovalo díky tomu české zdravotnictví.

Je to zcela mimořádná situace. Ono na ni možná ani nedojde, protože naštěstí skutečně, a já jsem za to také rád, naše zdravotnictví tu situaci zvládá zatím velmi dobře i z hlediska kapacity, byť nemůžeme úplně vyloučit, že by mohlo dojít k nějaké změně třeba v některých nemocnicích, jako je třeba nemocnice Na Bulovce, která zrovna o toto požádala, protože je nejvíce vytížená a hrozí tam třeba nějaké vytížení těch kapacit. Takže skutečně beru to velmi věcně a nikoli jako něco, co by mělo v tomto směru hrát zásadní roli do budoucna pro české zdravotnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? (Ano.)

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych jenom tady z poznámek, které tu měl pan profesor Válek, a ze své tedy nyní zpravodajské role několik slov na závěr. Je třeba říci, že se jedná o lékaře, kteří již pracují. My je nebudeme znovu zaměstnávat. Přestože samozřejmě tam jsou některé drobnosti, které ne každému samozřejmě vyhovují. Nicméně se domnívám, že je třeba si říci jasně, že se jedná pouze o dobu, která je vynucena nouzovým stavem. Není to setrvalá situace. To by ani nebylo možné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Končím druhé čtení tohoto návrhu. A vzhledem k tomu, že je zde taková dohoda, že tenhle bod bychom zvládli hlasovat i bezprostředně, těch pozměňovacích návrhů moc není, tak podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu můžeme ve zkráceném jednání projednat a třetí čtení může následovat bezprostředně po čtení druhém.

Já tedy zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že paní zpravodajka výboru pro zdravotnictví bude se mnou sledovat rozpravu, kterou tímto otevírám. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve třetím čtení. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Nepředpokládám. Poprosím tedy paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, z toho, jak probíhala celá ta rozprava, jsem si tady udělala některé poznámky. A po dohodě s legislativou, která mi odsouhlasila tento... Takže zaprvé zazněl návrh na zamítnutí, který musíme hlasovat jako první. Uvidíme, jak dopadne. V případě, že nedopadne pro navrhovatelku, tak tady máme dva pozměňovací návrhy - jeden pana profesora Válka přednesený panem kolegou Ferim s číslem 4868 a druhý, pozměňovací návrh pana kolegy Výborného s číslem 4847. Doufám, že jsem ta čísla, pánové, nepopletla, že jsem je napsala dobře. Po hlasování těchto dvou pozměňovacích návrhů budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jestliže zde není žádný protinávrh, tak bychom si tuto proceduru v navržené podobě odhlasovali.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přihlášeno 95 poslanců, pro 88, proti nikdo. Proceduru máme schválenu. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále zazněl návrh na zamítnutí, čili vás poprosím, abyste nechal hlasovat o tomto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, mezitím jsem zaregistroval žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Zpravodajka: Nejde hlasovat.) Zkuste ještě jednou. (Zpravodajka: Už to jde.)

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí vládního návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 191 přihlášeni 93, pro 29, proti 45. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále bychom mohli načíst legislativně technické změny, ale žádné nebyly třeba, čili k tomuto bodu není třeba se vracet.

Pak je tady pozměňovací návrh pana poslance Válka načtený panem kolegou Ferim, č. 4868. Pro ty, kteří nejsou úplně v obraze, jedná se o to, že pan poslanec Válek doplňuje všechny ty podmínky o to, aby se tato možnost vztahovala pouze na ty kolegy, kteří již jsou přihlášeni ke zkoušce. Takže vás poprosím o hlasování o tomto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 192 přihlášeni 93, pro 43, proti 35. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. Další je pozměňovací návrh pana kolegy Výborného, který tam naopak umožňuje, aby v případě této nouze, kde normálně v návrhu je, že tito kolegové budou na tři měsíce, doba tedy bude jasně daná, doba, která je omezena, a po skončení této nouze na tři měsíce, pan kolega Výborný zvyšuje na devět měsíců. Takže poprosím o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 193 přihlášeni 93, pro 30, proti 22. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji a nyní nám zbývá jako poslední hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, podle sněmovního tisku 819, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 194 přihlášeni 92, pro 51, proti 24. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji a končím třetí čtení.

 

Poslankyně Věra Adámková: Ještě máme doprovodné usnesení, pane předsedo, které načetl pan kolega Třešňák. Já si dovolím ho přečíst, jestli můžu.

Návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby upravila vyhlášku č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, a to tak, že udělí generální pardon na teoretické kurzy ve specializačním vzdělávání během nouzového stavu."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 195 přihlášeni 93, pro 20, proti 66. Toto usnesení přijato nebylo, takže až nyní končím třetí čtení tohoto tisku. Všem vám děkuji. Končím bod č. 16.

 

Nyní máme bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP