Čtvrtek 9. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

17.
Vládní návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
/sněmovní tisk 821/ - zkrácené jednání

Před projednáním vládního návrhu zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, sněmovní tisk 821, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda někdo chce vystoupit ke zkrácenému jednání? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o prodloužení lhůty pro konání doplňovacích voleb do Senátu, sněmovní tisk 821, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 196 přihlášeni 92, pro 91, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Pro připomenutí, trvá stále dohoda o neuplatňování faktických poznámek.

Na základě pověření vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka poprosím, aby předložený návrh uvedla paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Dovolte, abych uvedla návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu.

Tento zákon má ve smyslu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky stanovit jednoznačný právní základ pro odložení konání doplňovacích voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 32. Jedná se o volební obvod se sídlem v Teplicích, tedy o mandát uprázdněný úmrtím Jaroslava Kubery. Tyto doplňovací volby se měly původně konat ve dnech 27. a 28. března 2020. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a souvisejících krizových opatření omezujících svobodu pohybu bylo konání hlasování odloženo usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 218. Tento krok se opíral o právní názor, že ústavní zákon o bezpečnosti České republiky upravuje pouze prodloužení volebního období, k čemuž v případě doplňovacích voleb do Senátu nedochází.

Nejvyšší správní soud dne 1. dubna 2020 v odůvodnění svého rozhodnutí v jiné, přímo nesouvisející věci vyslovil odlišný právní názor a zmíněné usnesení vlády o odkladu hlasování v doplňovacích volbách zpochybnil. Tento právní názor Nejvyššího správního soudu nemá bezprostřední právní účinky z hlediska doplňovacích voleb v obvodu č. 32, je ale pravděpodobné, že by se jím Nejvyšší správní soud řídil i v případném budoucím řízení o neplatnosti voleb. Proto v zájmu právní jistoty vláda navrhuje situaci řešit přijetím zákona odpovídajícího požadavkům ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Podle tohoto navrhovaného zákona by doplňovací volby měly proběhnout do konce června 2020, přičemž konkrétní termín by měl stanovit prezident republiky.

Návrh zákona je projednáván ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze, neboť právě v zájmu právní jistoty je nezbytné, aby situace ve věci doplňovacích voleb byla vyjasněna co nejdříve. Návrh zákona již projednal ústavně-právní výbor, který navrhl v textu zákona provést legislativně technickou změnu. S tímto pozměňovacím návrhem se Ministerstvo vnitra a pan ministr Hamáček ztotožňuje. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ústavně-právní výbor, kterému jsem vládní návrh zákona přikázal, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 821/2. Poprosím paní zpravodajku ústavně-právního výboru Kateřinu Valachovou, aby nás informovala o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Sněmovně a poslancům byl daný vládní návrh zákona doručen 6. dubna. My jako ústavně-právní výbor jsme jednali 8. dubna. Co se týká projednání návrhu, tak během schůze výboru padl pouze jeden návrh na pozměňovací návrh, který byl, řekněme, pouze upřesňujícího charakteru, a sice tak, aby se v § 3 slovo "neproběhlo" nahradilo slovem "neuplynuly". Tento návrh byl také nakonec ústavně-právním výborem přijat a celkově ústavně-právní výbor projednávání tohoto návrhu zákona uzavřel tak, že doporučil Sněmovně jeho schválení ve znění právě onoho upřesňujícího pozměňovacího návrhu v § 3 a oné změny jednoho slova, které jsem nyní přečetla na mikrofon.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní rozhodneme o návrhu ústavně-právního výboru, aby ve věci byla vedena obecná rozprava.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby byla vedena obecná rozprava k tomuto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 197, přihlášeno 93, pro 87 (z tabule proti nikdo). Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Jak znám pana poslance Kubíčka, on se určitě bude chtít přihlásit. (Veselo v sále.)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak jako obvykle navrhuji zkrácení doby pro vystoupení poslanců v obecné i podrobné rozpravě na jedenkrát pět minut.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, nechám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro omezení řečnické doby na pět minut a jedno vystoupení v každé rozpravě? Kdo je proti?

Hlasování číslo 198, přihlášeno 94, pro 83, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Já otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí z místa pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, nemám tady dokonce ani ministra vnitra, kterého zastupuje jeho kolegyně ministryně Dostálová, která za to teda tím pádem opravdu nemůže, takže je to takové lehce bizarní. Já jenom musím konstatovat, že pan místopředseda Pikal upozorňoval již před minulou schůzí na problematiku toho, že volby jsou s největší pravděpodobností odsunuty protiprávně, doslova bych řekl protiústavně. Vláda se tím nezabývala, tvářila se, že to všechno ustojí, a pak jsme došli k situaci, že nám Nejvyšší správní soud dokonce v podstatě v jiné věci říká - ty, ty, zákonodárče a vládo, odsouváte volby, aniž byste na to měli kompetenci.

Myslím, že je to zbytečné. Já chápu, že byla trochu divočejší situace před těmi třemi nedělemi, že spousta věcí se dělalo v rychlosti, ale měl být zrovna zákon o odsunutí voleb jeden z prvních, které sem vláda přinesla, a ne až ten dvaadvacátý, nebo na jaké číslo to dnes vychází. Ale chápu, že všichni se snaží řešit spíše ekonomiku než právo, jenom bychom si měli pomalu uvědomit, že státy fungují na základě práva a že bychom se k němu mohli také vrátit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo ještě má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nejprve pan předseda Farský, poté pan místopředseda Pikal.

 

Poslanec Jan Farský: Já bych se připojil k Markovi Bendovi, protože ono to vypadá, že tady jen tak rychle proplujeme tímto zákonem, ale on prostě napravuje to, že vláda se chovala protiústavně, a to není v pořádku. Nouzový stav je velice nepříjemná situace, ale Poslanecká sněmovna má v tuto chvíli dost zásadní roli i dohledu nad tím, aby vláda v nouzovém stavu fungovala v rámci platné legislativy, a Ústava je tím nejvyšším zákonem. Ústava je tou kotvou, která hlídá to, abychom se z nouzového stavu neprobudili do jiného režimu, třeba do totality. Takže to není až taková legrace, že to tady jen tak posuneme a řekneme: tak to zahladíme nějakým zákonem. Prostě je to velkej průšvih a není jediný.

Další věc, kdy vláda jela mimo svoje pravomoci, je, když omezila fungování samospráv, když omezila možnost scházení se zastupitelstev, ať už krajských, nebo obecních. Uvědomila si, a proto rozhodla jinak. A není to jediný. Další, kdy překračuje svoje možnosti a svoje pravomoci, protože další situace je, kdy neodůvodňuje své rozhodnutí. To je přímo na Ministerstvo zdravotnictví, protože když rozhodují o tom, které provozy se otevírají a které zůstávají zavřeny, tak to prostě neodůvodňuje. Na třech stránkách dá výčet toho, kterých se to týká, a pak k tomu sice připojí stránku jako že důvodovou zprávu, ale ta mluví o tom, že je tady problém s Covidem, ale vůbec nevysvětlí, proč ty některé jsou otevřené a některé zůstávají zavřené. A k tomu je právě nezbytné, aby vláda fungovala v rámci právního řádu, a je to zcela zásadní. A tady v tom případě prostě udělala chybu. A když to budeme balit do nějakých slov, jako že je to jiný právní názor... To je tak jasně napsáno, že tady došlo k porušení Ústavy, a dneska to tedy zahladíme, ale v těch dalších případech se to konalo také. A doufám, že vláda bude na příště už více ostražitá, protože v tomto chybovala.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan místopředseda Pikal do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Jsou dvě hodiny v noci, já myslím, že to není důstojné ani potřebné v tuhle chvíli to ještě více rozpitvávat. Stalo se, co se stalo. Já taky nejsem úplně nadšený z toho, jakým způsobem se to tady zahlazuje nyní, ale jsem rád, že se tak děje, že tedy skutečně vláda konala, že ten návrh máme předložen a že ten protiprávní stav bude zahlazen. K tomu jinému, nebo odlišnému názoru. Vždycky platí, že občan může dělat, co mu není zákonem zakázáno, a stát může dělat jenom to, co je mu zákonem dovoleno. A vláda prostě nikde zmocněna k tomu posunout volby. Ani v zákoně o bezpečnosti státu není. Takže to je takový ten základní princip, proč to nešlo. A já myslím, že už není potřeba to více komentovat.

Já bych řekl, že bychom se mohli přesunout, že to schválíme, napravíme ten protiprávní stav, který tu je, a posuneme se k řešení aktuálních problémů dalších dní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Pan poslanec Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velmi krátce. Snad to mohu okomentovat, poněvadž jsem z Teplic. Vláda to nezvládla nejenom po formální stránce, to znamená, nebyla dodržena správná forma posunu těch voleb, ale nedostála řádnému organizování voleb ani z hlediska časového, protože tam byla velká proluka v tom, že všichni žili v nejistotě, to je typický narativ těch opatření, nejistota, nikdo nevěděl, jak to bude, a buď to rozhodnutí měla udělat vláda dříve, zákonem, tzn. není pravdou, že by zákon snad se nedal stihnout, to se dalo stihnout, ale bohužel toto je velmi neblahý precedens a já doufám, že ta volební účast v těch volbách bude nějaká rozumná, víme, jak to tady u těch doplňovacích voleb bývá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jestliže se už nikdo nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nevím, jestli je nezbytné se k tomu jednomu pozměňovacímu návrhu hlásit... To je rozhodnutí výboru. Tak ještě jednou, nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Znovu se ptám na závěrečná slova. Není zájem.

Končím druhé čtení tohoto návrhu a vzhledem k tomu, že skutečně ta situace není komplikovaná a je ta i dohoda klubu, tak podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení.

Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu. Předpokládám, že paní zpravodajka bude se mnou sledovat rozpravu k třetímu čtení, kterou tímto otevírám. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k třetímu čtení. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Nevidím, že by byl zájem o závěrečná slova.

Já tedy poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila, jakým způsobem budeme hlasovat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, hlasovací procedura byla jednoduchá, protože máme tady k odhlasování jenom závěr ústavně-právního výboru, který nám doporučil tedy jeden pozměňovací návrh, se kterým jsem vás seznámila, a následně budeme tedy hlasovat zákon jako celek.

Ještě chci jenom dodat, že byť je to technicky jednoduché, tak samozřejmě je to náprava vztahu, který je neústavní, a přistupujme k tomu s maximálním respektem. A vláda reagovala okamžitě na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, to je potřeba říct, proto také jednáme v legislativní nouzi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Procedura je minimalistická, jak je zvykem, si ji odhlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 199. Přihlášeno 95 poslanců, pro 93, proti nikdo. Proceduru máme přijatu a nyní bychom tedy hlasovali... Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní tedy budeme hlasovat o (nesroz.) pozměňovacím návrhu schváleném ústavně-právním výborem. Jedná se tedy jenom o změnu jazykového vyjádření v § 3, slovo "neproběhly" se nahrazuje slovem "neuplynuly".

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko předkladatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 200. Přihlášeno 95, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, podle sněmovního tisku 821, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 201. Přihlášeno 95, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Všem vám děkuji. Končím třetí čtení tohoto tisku a současně předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně, členové vlády, hezké dvě hodiny ráno, budeme pokračovat, a to projednáváním bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP