Čtvrtek 9. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

18.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
/sněmovní tisk 820/ - zkrácené jednání

A protože je navrženo zkrácené jednání, tak podle § 99 odst. 5 bychom měli posoudit, zda trvají podmínky, abychom tento zákon ve zkráceném jednání projednali. Otevírám k tomu rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označované jako SARS-Cov-2 na odvětví cestovního ruchu, sněmovní tisk 820, ve zkráceném jednání.

Rozhodneme v hlasování 215, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 215, z přítomných 94 pro 84, proti nikdo.

 

Usnesení bylo schváleno. Budeme tedy pokračovat podle pravidel zkráceného jednání. Vládní návrh podle sněmovního tisku 820 přednese z pověření vlády ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, cílem navrhované úpravy, právní úpravy je zmírnit dopady pandemie onemocnění na sektor cestovního ruchu, zároveň však s cílem zachovat rovnováhu mezi oprávněnými zájmy podnikatelů v cestovním ruchu a zákazníků.

V případě zrušení zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 z důvodů pandemie má pořadatel možnost odložit vrácení ceny zájezdu zákazníkovi do 31. srpna 2021, kdy skončí ochranná doba. Po dobu trvání ochranné doby zákazník obdrží poukaz na zájezd, který bude moci vyčerpat na náhradní zájezd. Cestovní kancelář bude mít povinnost zákazníkovi po dobu ochranné doby nabídnout bez doplatku rovnocenný zájezd. Nebude-li to možné, ochranná doba skončí a cestovní kancelář bude povinna uhradit zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za původní zájezd. Na základě navrhovaného opatření zákazníci prakticky budou moci své zájezdy přesunout na pozdější, vhodnější dobu. V případě, že zákazník náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpá, cestovní kancelář vrátí po skončení ochranné doby veškeré uhrazené platby.

Ochranná doba se neuplatní u zvláště zranitelných skupin zákazníků, kteří budou moci poukaz odmítnout. Jsou jimi například osoby starší 65 let, nezaměstnaní, dále také samoživitelky nebo školy.

Návrh zákona dále počítá s okruhem zákazníků, kteří mají zakoupený zájezd s termínem zahájení do 31. srpna 2020 a kteří zájezd z řady důvodů nechtějí nebo nemohou absolvovat, například z důvodů ztráty zaměstnání či jiných sociálně-ekonomických důvodů nebo naopak pouze z důvodů strachu, obav o své zdraví. Tito zákazníci mají sice podle § 2533 odst. 1 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy, jsou však povinni cestovní kanceláři uhradit odstupné, takzvané storno poplatky. V tomto případě může zákazník požádat cestovní kancelář o vydání poukazu na zájezd v hodnotě části odstupného, a přesunout tak svůj zájezd na pozdější dobu.

Návrh tak vyvažuje zájmy zákazníků a cestovních kanceláří v tom ohledu, že v období, kdy bude cestovní kanceláři umožněno využít ochranné doby a poskytovat poukazy na náhradní zájezdy, budou moci také zákazníci využít zvýšené flexibility. S tímto lze v zásadě souhlasit, poukaz bude zákazníky motivovat a v podstatě zákazník obdrží poukaz v hodnotě nejméně 10 % ze zaplaceného odstupného. Podobnou úpravu, jako předkládáme dnes, jsou i zahraniční úpravy. K těmto úpravám již přistoupila Belgie, Polsko, Francie, Německo nebo například Malta.

Návrh zákona vyvažuje mezi zájmy spotřebitelů a cestovních kanceláří a poskytovatelů služeb, kteří byli všichni zasaženi pandemií, která nemá v novodobé historii obdoby.

Z projednávaných pozměňovacích návrhů bych ráda podpořila návrh, který projednal výbor pro veřejnou správu. Dále podporujeme návrhy pana poslance Feriho, který doplňuje informační povinnost -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vím, že už chcete skončit, ale já opravdu vás musím přerušit a požádat kolegy, aby vás nechali v důstojném prostředí, byť je půl třetí ráno, váš projev. Opravdu je tady nesmírný hluk a rád bych, abychom se uklidnili. Máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji, pane předsedající, já to chápu. Takže podporujeme i pozměňovací návrh pana Feriho a děkuji za vyslechnutí a podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové a konstatuji, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 820/1.

Požádám nyní zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Adama Kalouse, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, skutečně cestovní kanceláře a další pořadatelé zájezdů se nacházejí v současné době v kritické situaci, a to kvůli epidemii a s tím souvisejícím uzavřením hranic ČR, a tedy nemožnosti klientů vycestovat do zahraničí. Z těchto důvodů tedy nejsou cestovní kanceláře schopny pro své klienty realizovat prodané zájezdy. Navíc lze očekávat, že tato situace bude trvat i v průběhu letní sezóny 2020. Cestovní kanceláře mají aktuálně objednané a předplacené služby na nadcházející měsíce v destinacích v zahraničí, zejména za ubytování, ale i další služby pro své klienty ve výši cirka 2,9 miliardy korun. Dalších více než 500 milionů korun již zaplatily v zálohách leteckým dopravcům, hotelům v zahraničí a tak dále a ti to nejsou v této mimořádné situaci ochotni ani schopni vrátit cestovním kancelářím předplacené finanční prostředky. Nabízejí tedy cestovním kancelářím jako řešení ponechání těchto finančních prostředků jako kreditu, platby za budoucí klienty cestovních kanceláří, kteří přicestují, až to situace umožní.

Na druhé straně jsou cestovní kanceláře ve vztahu ke svým klientům v situaci, kdy se klienti snaží o masivní rušení objednaných zájezdů kvůli nemožnosti vycestovat i kvůli obavám ze šíření koronaviru. A jedná se skutečně o jakýsi run na cestovní kanceláře. A skutečně cestovní kanceláře těmi zaplacenými prostředky od svých klientů v tuto chvíli ani nedisponují, neboť tyto prostředky byly již použity na platby dodavatelům za služby objednané.

Takže jak už řekla paní ministryně, podstatou tohoto zákona je vyřešit tuto situaci a nastavit spravedlivé a reálné řešení, kdy cestovní kanceláře poskytnou klientům místo refundace peněz vouchery ve výši již uhrazených plateb. Tyto vouchery budou moci klienti uplatnit kdykoliv až do 31. 8. 2021, a to tak, že si za ty vouchery u cestovní kanceláře objednají jakýkoliv zájezd, může být i jiný, dle vlastní volby. A pokud by klienti tyto vouchery do 31. 8. 2021 nevyužili, budou jim poté finanční prostředky ze strany cestovních kanceláří v plné výši proplaceny.

Chci zdůraznit, že tyto vouchery jsou stejně jako zájezdy dle platné legislativy v plné výši pojištěny pro případ úpadku cestovní kanceláře, což aktuálně potvrdila i Česká asociace pojišťoven, a klienti tak nemohou o prostředky zaplacené cestovním kancelářím v žádném případě přijít.

Návrh tohoto zákona dnes projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj včetně pozměňovacích návrhů. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, ty já pak v rychlosti shrnu v proceduře, a navíc jsou ještě v systému vloženy i další dva pozměňovací návrhy, ke kterým se také dostanu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Jedinou opravu, výbor to projednal včera, toto už je po půlnoci.

 

A nyní tedy můžeme jednat o rozpravě ve druhém čtení a máme návrh, abychom vedli i obecnou rozpravu. O tom rozhodneme v hlasování číslo 216.

Kdo souhlasí, abychom vedli obecnou rozpravu? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 216 z 93 přítomných 65 pro 3 proti. Tak ji povedeme.

 

Otevírám tedy rozpravu. První je přihlášen pan poslanec Dominik Feri, ale předtím ještě s procedurálním návrhem pan poslanec Kubíček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Tak dnes již snad naposledy, navrhuji zkrácení doby pro vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na jedenkrát pět minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O tom rozhodneme v hlasování číslo 217, o tomto procedurálním návrhu, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 217 z 93 přítomných 71 pro, 1 proti. Bylo schváleno. Budeme tedy takto postupovat.

 

V otevřené rozpravě má slovo pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Dovolím si uvést jedinou věc, aby to pod těmi poukázkami a vouchery nezaniklo.

O co vlastně jde? Je to ve skutečnosti zkrátka půjčka. Půjčka od lidí těm cestovkám, aby se ty cestovky nezhroutily, nevyčerpaly. Přiznám se, že je to velmi odvážné řešení, a hlasovat o něm tedy není vůbec snadné, protože je otázkou, jestli tím jenom neodkládáme ten problém, problém napříště, je to velmi nejistý výsledek.

Ale ať tak, či tak, tak s kolegyní Bárou Kořanovou a kolegou Martinem Jiránkem prostřednictvím pana předsedajícího předkládáme společně pozměňovací návrh, který posílí postavení spotřebitele toho zákazníka, který má objednaný ten zájezd, a zakotví poučovací povinnost těm cestovkám, aby jim řekly, na co mají právo, jaká práva jim svědčí, co mohou udělat.

Vkládá se nové ustanovení v § 8, které zní: "Pořadatel zájezdu jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem písemně poučí zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona. Učiní tak nejpozději při vystavení poukazu na zájezd či zániku smlouvy podle § 2533 občanského zákoníku." Jednoduchá poučovací povinnost - to je celé díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k vystoupení. Nyní pan poslanec Adam Kalous, nikoliv jako zpravodaj, ale vystupující v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych také v rychlosti představil svůj pozměňovací návrh. Ten se týká změny v § 3 odst. 3, kdy se slova "osoba starší šedesáti pěti let" nahrazují slovy "osoba starší sedmdesáti let". Faktem je, že během posledních let došlo v oblasti cestovního ruchu k zásadní proměně struktury klientů cestovních kanceláří, kdy senioři nad 65 let se oproti dřívějšímu období stali klíčovou skupinou a ve velkém měřítku využívají služeb cestovních kanceláří, které nabízejí kompletní servis, což je pro seniory komfortní a vítané. Dále senioři představují opakující se klientelu, množství z nich je nadále i ekonomicky aktivních a cestují několikrát ročně na všechny typy zájezdů. Senioři dle průzkumů představují 40 a v některých případech až 80 % veškeré klientely cestovních kanceláří. Ničím neobvyklým nejsou cestující senioři ve věku nad 85 let. Tedy z mého pohledu navýšení věku na 70 let je vhodnou úpravou, která reflektuje věkovou strukturu této významné cílové skupiny, která alespoň částečně sníží objem refundací této skupině, a sníží tak i značný propad na činnost cestovní kanceláře. Pak se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj také nemá zájem o závěrečné slovo.

V tom případě otevřeme rozpravu podrobnou, eviduji přihlášku pana zpravodaje a pana poslance Feriho. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, pane místopředsedo. Tak já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal a je v systému pod číslem 4868.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Dominik Feri v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Hlásím se k návrhu 4866. Děkuji za podporu a přeji dobrou noc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu, můžeme ve zkráceném jednání projednat i třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém.

Zahajuji proto třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Adam Kalous nás bude spolu s paní ministryní sledovat, jestli bude v rozpravě něco načteno, například legislativně technická úprava. A otevírám rozpravu, ale nikoho nevidím, rozpravu končím. V tom případě se ptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Požádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, pane místopředsedo. Takže hlasovací procedura je navržena následovně. Je odkonzultována s legislativou. Takže nejdříve bychom hlasovali o mém pozměňovacím návrhu pod číslem 4868. Bude-li tento návrh přijat, tak pozměňovací návrh pod bodem 1 v usnesení 820/1 bude nehlasovatelný. V případě, že ten můj pozměňovací návrh nebude přijat, tak se bude hlasovat bod č. 1 z toho usnesení 820/1. Jako druhý bod bychom hlasovali body 2 až 5, které doporučil ke schválení výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jako třetí bychom hlasovali o návrhu poslanců Feriho, Kořanové a Jiránka, sněmovní dokument 4866. A na závěr bychom hlasovali návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh na proceduru hlasování? Nikdo se nehlásí. A budeme tedy hlasovat o navržené proceduře v hlasování číslo 218, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 218 z přítomných 93 pro 91 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme začít prvním návrhem.

 

Poslanec Adam Kalous: Tak děkuji. Takže jako první tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu mém, poslance Adama Kalouse pod číslem 4868 a týká se to zvýšení věkové hranice osob z 65 na 70 let, které mohou vrátit poukaz na zájezd pořadateli jednostranným prohlášením, a ukončit tak běh ochranné doby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 219 z 94 přítomných pro 2, proti 51 poslanec. Návrh nebyl přijat. Další návrh. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Adam Kalous: Tak děkuji. Přejdeme tedy k bodu č. 1 usnesení 820/1 a to je odst. 3 slova "nebo osoba starší 65 let" nahrazují slovy "osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 220, 94 přítomných, 91 poslanec pro, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Adam Kalous: Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování společně o bodech 2 až 5, to jsou pozměňovací návrhy, které doporučil výbor pro veřejnou správu a doporučil je Poslanecké sněmovně schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 221, přítomných 94, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat. Dál, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Kalous: Pokračujeme bodem číslo 3 a to je pozměňovací návrh kolegů Feriho, Kořanové a Jiránka, sněmovní dokument 4866, je to vložení nového § 8, povinnost pořadatele zájezdu písemně poučit zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona ve stanovené lhůtě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 222. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 222, 94 přítomných, 92 pro, proti nikdo, návrh byl přijat. Dál, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Kalous: A jako poslední je potřeba schválit návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud byly všechny návrhy vyčerpány, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, podle sněmovního tisku 820, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 223, přítomných 93 poslanců, 74 pro, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 18.

Nyní před dalším bodem jednání se hlásí předseda Poslanecké sněmovny. Prosím o klid.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, teď budu možná na chvilku oblíbený předseda, protože budu navrhovat vyřazení všech bodů zbývajících, ke zklamání kolegy Bendy, který chtěl projednávat bod 22. Ale hned si to pak zkazím, protože vám všem připomenu, že po této schůzi se koná další schůze, 46., mimořádná. Tak prosím vás neodcházejte.

Ale ještě než všechny návrhy řeknu, tak bych vám tady chtěl ještě něco přece jenom dodat. Už se tady tleskalo z velmi dobrých důvodů, už se tady děkovalo několikrát. Já bych vám k tomu ještě něco chtěl říct - napsal jsem si to:

Příprava schůze Poslanecké sněmovny i průběh znamenají v součtu stovky hodin práce zaměstnanců, zejména organizačního a legislativního odboru, a to už od minulého týdne včetně přesčasových hodin do pozdních večerů. Skutečně nám to ta vláda někdy posílala ve velmi pozdních hodinách. Je to cca 460 stran stenozáznamu, mimořádné nasazení gastra, informatiky, zvukařů, bezpečnostního útvaru a řady dalších, to vše s minimálním nutným počtem lidí kvůli ochraně zaměstnanců před virovou epidemií. Jedou nadoraz, drží se hesla: společně to prostě dáme. Já si jich za to velmi vážím, jsou skvělí, jsou obětaví a já jim touto cestou chci poděkovat. Kdybyste chtěli zatleskat, i to je možné. (Přítomní povstávají, silný potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám všem, děkuji panu předsedovi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, udělali jste mi radost.

Teď ještě, než navrhnu to vyřazení - my máme mimořádnou schůzi, zrychlíme to, aby to bylo během pár minut. Nejelegantnější řešení je, že splníme formality, zahájíme, neschválíme program, skončíme schůzi a jdeme domů. Ale prosím vás tedy, ještě pár statečných, aspoň 67, tady vydržte.

Nyní navrhuji vyřazení zbývajících bodů a ukončení 44. schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedurální návrh předsedy Poslanecké sněmovny zní: vyřadit body 19, 20, 21 a 22 této schůze.

Rozhodneme hlasováním číslo 224, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 224, z přítomných 94 pro 85, proti 1, návrh byl přijat.

 

Protože tím byl vyčerpán pořad schůze, schůzi končím a opakuji slova předsedy Poslanecké sněmovny, že během nejdéle pěti minut, ve 2.50 hodin, začne 46. schůze Poslanecké sněmovny, která má jediný bod jednání.

 

(Schůze ukončena v 2.45 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP