(9.50 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si tedy dovolím představit komplexní pozměňovací návrh po dohodě s panem Stanjurou, který patří k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. A dovolím si ho tentokrát přečíst celý.

To znamená, že článek I. Změna zákona o České národní bance. V § 32 zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., (nepřečteno: zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,) zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č.183/2017 Sb., zákona č. 89/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 277/20019 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"Do 31. prosince 2021 je Česká národní banka též oprávněna k plnění svých úkolů obchodovat na finančním trhu s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínovaných obchodů. Ustanovení § 34a tímto není dotčeno."

(Článek II.) Účinnost tohoto zákona. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Jaké bude vyhlášení změn v platném zákonu o České národní bance. V § 32 arabská 1 Česká národní banka může k usměrnění peněžního trhu nakupovat a prodávat cenné papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak. Arabská 2 Do 31. prosince 2021 je Česká národní banka též oprávněna k plnění svých úkolů obchodovat na finančním trhu s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínovaných obchodů. Ustanovení § 34a tímto není dotčeno.

Odůvodnění k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. K článku I. Cílem komplexního pozměňovacího návrhu je věcně zúžit původní návrh pouze na část, která uvolňuje omezení České národní banky v oblasti obchodů na finančním trhu, a to tak, aby centrální banka nebyla v těchto obchodech limitována okruhem protistran ani splatností, avšak pouze po dobu od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2021.

Nově navrhované ustanovení § 32 odst. 2 o protistranách nehovoří, tedy nijak je nelimituje. Tím bude České národní bance umožněno obchodovat na finančním trhu též například s pojišťovnami, penzijními společnostmi či dalšími institucionálními investory. Mezi tyto obchody se řadí též repo obchody, tedy smlouvy o nákupu a zpětném prodeji, kterými může Česká národní banka poskytnout dočasnou likviditu.

Pokud jde o splatnost, nově navrhované ustanovení § 32 odst. 2 hovoří o finančním trhu obecně a splatnost nástrojů, se kterými může Česká národní banka obchodovat na finančním trhu, tedy není omezena.

Obecně platí, že tyto obchody, stejně jako veškerou jinou činnost, kterou Česká národní banka vykonává, provádí k plnění svých zákonných úkolů, což již vyplývá z článku 98 Ústavy ve spojení s úpravou v zákoně o České národní bance a v článku 2 Listiny základních práv a svobod, (podle kterého) je veřejnoprávním institucím zakázáno vše, co jim právem není výslovně dovoleno nebo co jim není výslovně přikázáno. Nicméně pro postavení této skutečnosti najisto přímo v textu zákona je toto současně deklarováno i v nově navrhovaném usnesení § 32 odst. 2.

Na finančním trhu bude Česká národní banka oprávněna obchodovat též se státními cennými papíry. Proto pozměňovací návrh dále stanoví najisto, že nově navrhované ustanovení § 32 odst. 2 nijak nezasahuje do zákazu měnového financování obsaženého v § 34a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz měnového financování, tedy zákaz poskytnutí úvěru státu či nákup emitovaných státních dluhových nástrojů přímo od státu, se nijak nemodifikuje.

Vzhledem k tomu, že (se) k rozšíření obchodů České národní banky na finančním trhu přistupuje v důsledku ekonomických dopadů pandemie COVID-19 s cílem umožnit České národní bance plnit její zákonné úkoly, omezuje se časová působnost navrženého uvolnění omezení České národní banky v oblasti obchodů na finančním trhu pouze do konce roku 2021.

K článku II. Účinnost se navrhuje dnem vyhlášení zákona. Důvodem je naléhavý obecný zájem spočívající v potřebě urychleně reagovat na vznik a rozvoj nemoci COVID-19 v pandemii a co nejrychleji umožnit České národní bance obchodovat na finančním trhu se širším okruhem subjektů a instrumentů.

Tento komplexní pozměňovací návrh jsme si osvojili a podáváme ho jménem poslanců Romana Kubíčka, Zbyňka Stanjury, Mikuláše Ferjenčíka a Věry Adámkové. V podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Se stanoviskem klubu pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně za slovo. Potkáváme se tu a budeme diskutovat téma, které už jsme tu, mám pocit, diskutovali milionkrát jak tady na půdě Poslanecké sněmovny, tak na nejrůznějších fórech, které jsme v rámci rozpočtového výboru projednávali. (?)

Já bych jenom chtěl upozornit na to, že ta novela zákona je tu od roku 2016, a proto bych byl velmi ostražitý a nabádal vás k tomu zauvažovat, jestli náhodou tato situace - stav legislativní nouze - není spíše zneužita k tomu, abychom tuto normu, o kterou se Česká národní banka snaží od roku 2016, tak jestli nevyužíváme tohoto stavu k tomu, aby to bylo konečně schváleno.

Chci říct, že jde o poměrně zásadní novelu zákona o České národní bance a že jde o poměrně zásadní rozšíření nástrojů měnové politiky. A musím se trošku usmívat nad argumentací České národní banky, protože když sem přišla s tím zákonem prvně, tak ho komentovala jako technickou harmonizační novelu, která vlastně není moc podstatná. Chtěla Poslaneckou sněmovnu trošku uchlácholit ve smyslu toho, že nejde o nic zásadního, a postupem času se z toho stává v dnešním dnu zcela zásadní novela, zcela zásadní věc, která má zachránit finanční sektor. Tak se jenom prosím zamyslete, do jaké míry nás Česká národní banka a kdy nás vodila za nos, jestli to bylo na začátku projednávání této novely, kdy to byla technická harmonizační novela, nebo jestli nás tahá za nos dneska, kdy říká, že to je zcela nezbytná věc pro záchranu finančního sektoru. A to teď vůbec nemyslím osobně vůči panu guvernérovi. Ten zákon tu byl ještě v předchozím mandátu předchozí Bankovní rady. Čili to není vůbec nic osobního vůči stávajícímu vedení České národní banky, vůči stávající Bankovní radě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP