(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Hospodářský výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 816/2. A nyní se slova ujme zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Petr Dolínek, který nás informuje o projednání tohoto návrhu na výboru a případné pozměňovací návrhy jistě odůvodní. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně, v tuto chvíli tedy zmiňované usnesení hospodářského výboru hovoří o tom, že za prvé výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona, za druhé navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona, za třetí navrhuje, aby Poslanecká sněmovna své jednání ukončila u tohoto bodu nejpozději do 24. hodiny dne 8. dubna, a za čtvrté zmocňuje mne, abych vás s tím seznámil.

Jak jste si asi všimli, tak obligátní usnesení o podpoře nebo nepodpoře zákona jako celku zde chybí, jelikož výbor nepřijal nakonec ani pozitivní, ani negativní usnesení. Nicméně na svém jednání se výbor zabýval dvěma pozměňujícími návrhy, jeden z dílny paní kolegyně Kovářové a některých dalších poslanců a jeden z dílny pana předsedy hospodářského výboru Fialy a některých kolegů. V případě pozměňujících návrhů pana kolegy Fialy nedošlo k pozitivnímu usnesení v žádném případě. V případě pozměňujících návrhů paní kolegyně Kovářové výbor tam dal pozitivní stanovisko ke všem částem pozměňujícího návrhu.

Nicméně samozřejmě teď se dostáváme k tomu B, protože jak víte, systém je nyní trošku jiný u projednávání zákonů, tak poslanci mohli a mohou načítat pozměňující návrhy ještě stále, a v tuto chvíli eviduji jakožto zpravodaj v systému nahraných 16 pozměňujících návrhů, kde samozřejmě některé návrhy jsou duplicitní, nebo takřka duplicitní. Některé pojednávají o oblastech, o kterých se pan ministr vyjádřil smírně, to znamená, že řeší některé věci, které vyplynuly z diskuse, a některé jsou samozřejmě trošičku razantnější. Záleží nyní tedy na tom, jakým způsobem se kdo přihlásí k pozměňujícím návrhům, protože opravdu ta diskuse běžela velmi intenzivně celých posledních pět dnů. Například já se ke svým návrhům hlásit nebudu již v tuto chvíli, jelikož jsou duplicitní a jelikož ty návrhy jsou řešeny jiným způsobem, a samozřejmě poté na závěr diskuse a přihlášení se k pozměňujícím návrhům budeme muset s legislativou připravit takový postup hlasování a proceduru, abychom nejprve hlasovali návrhy, které jsou na hraně takřka komplexnosti pozměnění, a teprve potom ty dílčí, protože jak jsem se podíval do těch návrhů, tak některé opravdu řeší více parametrů daného zákona, a musíme tedy vyřešit potom pořadí hlasování.

Chtěl bych zde poděkovat panu ministrovi, že ještě než se ta diskuse rozběhne, tak prezentoval smírné stanovisko k tomu, že Ministerstvo je schopno akceptovat některé návrhy, které zazní, protože diskuse určitě bude nyní jednodušší, než kdyby to nebylo takto postaveno.

Chtěl bych ještě zmínit to, co jsem jako zpravodaj zmínil na výboru jako takovém, že tato norma, a následně to bude tedy norma týkající se i bytů, je něco revolučního, co zde za posledních třicet let nebylo nikdy projednáváno a nikdy se tak razantně nevstupovalo do soukromoprávních vztahů. A já jsem o to žádal na výboru a budu žádat i zde, abyste s jistou mírou shovívavosti k tomu přistupovali, protože opravdu to nemá precedent zde v právním systému České republiky a opravdu je to velmi výjimečná záležitost. A zkusme takto tedy podobně, jak to popsal pan ministr, že to bylo na výboru, i zde přijít věcně k té diskusi, a ne ideologicky, protože asi všichni zde, možná pár výjimek, ale všichni jsme si vědomi, že to není krok, který bychom všichni vítali. Že musíme takto vstupovat do těchto vztahů. Ale stávající situace si to vyžaduje, tak zkusme to prosím opravdu projednávat věcně.

Děkuji a potom se samozřejmě vyjádřím k proceduře a dalším náležitostem. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec Kubíček se hlásí, předpokládám, s procedurálním návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Opět navrhuji omezení doby v obecné a podrobné rozpravě pro jednoho poslance na jedno vystoupení a pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je zde tedy návrh na to, abychom omezili dobu pro vystoupení poslance na pět minut. Já jsem již svolal kolegy do sálu a udělám to znovu. A pak to nechám takto hlasovat. Současně předpokládám, že po druhém čtení bychom tento návrh přerušili a posunuli se k dalšímu návrhu pana ministra, a poté zase měli třetí čtení za sebou, tak jak to bylo původně dohodnuto. Myslím si, že by s tím neměl být problém

 .

Myslím si, že všichni, kteří chtěli být přítomni, tady již jsou, a já zahajuji hlasování o zkrácení doby řečníka na pět minut. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 115 je přihlášeno 96 poslanců a poslankyň, pro 58, proti 9. Konstatuji, že návrh byl přijat, takže jsme dobu promluvy zkrátili na pět minut.

 

Já tedy v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, pokud proti tomu nikdo nic nemá, v souladu s návrhem výboru. A jako první je v obecné rozpravě přihlášena paní poslankyně Kořanová, která již míří k mikrofonu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi stručně okomentovat svůj pozměňující návrh, který je velmi krátký a jednoduchý. I pan ministr Havlíček ho zde zmiňoval. Opravdu je jednoduchý v tom, že pokud je nájemci umožněn odklad placení nájemného, tak toto stejně jako u bytových prostor by se mělo týkat i služeb spojených s užíváním toho prostoru sloužícího k podnikání. Důvod je jednoduchý, že pronajímatelé i tak nadále musí platit veškeré energie nebo veškeré náklady dodavatelům energií a ostatních služeb, takže by toto bylo nespravedlivé, kdyby to v tom zákoně zůstalo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ani zdaleka nebylo využito pět minut. Nyní prosím paní poslankyni Šafránkovou, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám jenom krátce představila pozměňovací návrh, který za SPD předkládám. Obdobně jako u vládního návrhu týkajícího se pronájmu prostor určených k bydlení navrhujeme, aby byli pronajímatelé - právnické osoby nemovitostí a prostor určených k podnikání oprávněni vyloučit ze základu daně z příjmu právnických osob ty pohledávky z nájemného, které se staly v tzv. rozhodné době vymezené návrhem zákona splatnými, ale nebyli nájemci fakticky uhrazeny. Tyto pohledávky tedy navrhujeme přesunout do základu daně z příjmu právnických osob až za ten kalendářní rok, v kterém dojde k jejich reálnému uhrazení. A dále taktéž navrhujeme, aby pronajímatelé byli oprávněni vyloučit zdanitelné plnění z neuhrazeného nájemného prostor určených k podnikání ze své daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty za období, ve kterém ani nájemce tuto daň neuhradil. Daň z přidané hodnoty by tak byla zahrnuta mezi zdanitelná plnění až v období, kdy fakticky dojde k přijetí platby.

Hlavním smyslem úpravy je snaha předejít tomu, kdy se v důsledku až dvouletého odkladu plateb nájemného ze strany nájemců pronajímatelé prostor určených k podnikání dostanou do situace, kdy budou povinni z těchto fakturovaných plateb hradit daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty, přičemž jim nebude nájemné fakticky dlouhodobě zaplaceno. Pronajímatel prostor tak fakturované nájemné bude muset zdanit, přičemž je ale fakticky neobdrží, což je další výrazný zásah do jeho hospodaření, který jej může dostat do vážných existenčních potíží a vést až k likvidaci jeho firmy. Náš pozměňovací návrh by umožnil pronajímatelům odložit zdanění neuhrazeného nájemného a odvod daně z přidané hodnoty až do doby jeho reálné úhrady a dal by jim tak alespoň šanci toto nelehké období ekonomicky přežít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Munzar. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP