Středa 27. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 550/8/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 550/9. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty včas. (V sále je obrovský hluk!) Vítám mezi námi pana senátora Zdeňka Nytru a požádám sněmovnu za prvé o klid a za druhé, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil poslanec Zdeněk Ondráček. Pane poslanče, já vám dám hned slovo, jak se situace ve sněmovně zklidní. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych před vás za skupinu předkladatelů znovu předstoupil a požádal vás o hlasování o vráceném zákonu, sněmovní tisk 550, kdy kolegové a kolegyně ze Senátu přijali několik pozměňovacích návrhů, které nám předkládají a ke kterým bych se za skupinu předkladatelů krátce vyjádřil a lehce odůvodnil.

Přiznávám také od samého začátku, tak jako ve svých předchozích vystoupeních, že na návrhu jsme velmi úzce spolupracovali s Ministerstvem vnitra, takže i mé případné vyjádření je z dílny Ministerstva vnitra - odboru bezpečnostní politiky.

Kolegové senátoři navrhují celkem jedenáct bodů, které se vlastně v podstatě mění. Můžeme říct ve zkratce, že některé jsou bezproblémové a mohlo by se s nimi, řekněme, i tak souhlasit - bod 1 až 3, což jsou legislativně technické úpravy.

Body 5 až 7, to jsou úpravy odchodného pro strážníky. Kolegové senátoři vypustili omezující podmínku padesáti let věku strážníka a v podstatě by trvali na tom, aby poměr musel být k jedné obci. Zde si, řekněme, dovolím říct nesouhlas, protože naší snahou bylo, aby strážníci neodcházeli v mladém věku, protože obce do nich investují peníze na jejich výcvik, zaškolení a další a další věci. A pokud by nám strážníci odcházeli před tím padesátým rokem, tak by to byl ten problém, který třeba teď řešíme u Policie České republiky, kde nám odcházejí desítky policistů v produktivním věku, a my bychom chtěli, aby naopak sloužili i po věku padesáti let.

Neutrální názor bychom měli na body 8, 9, 10, popřípadě i jiné.

Ale zásadní body, které jsou a pro které vás budu žádat, abyste nepodpořili senátní návrh a setrvali na svém původním hlasování, kde jste v době, kdy jsme o tom hlasovali, ze 161 přítomných hlasovali 141 pro, tak abyste nás podpořili i tentokrát, a to je bod 4 a bod 11.

K bodu 4. Kolegové senátoři chtějí vypustit požadavek na vzdělání strážníka, kterým dnes je maturitní zkouška. Vy, kteří zde sedíte delší dobu, tak si určitě vzpomenete, možná jste toho i sami byli účastni, že v roce 2009 byla schválena novela zákona o obecní policii, a vy, kteří zde sedíte delší dobu, jste právě stanovili podmínku, aby strážník obecní policie měl maturitní vzdělání. Tehdy tento požadavek maturitního vzdělání nesplňovalo 1 608 strážníků v celé republice. 1 608 strážníků nemělo v roce 2010 maturitu. Byla stanovena překlenovací doba po dobu sedmi let a na konci roku 2015, kdy už jsem zde byl já a seděl jsem v podvýboru pro policii, tak jako teď jsme čelili tomu, kolik strážníků bude muset ukončit pracovní poměr v obci. Tehdy muselo skončit 203 strážníků, protože si nebyli schopni v těch sedmi letech doplnit vzdělání. Samozřejmě tam byla ještě výjimka pro strážníky, kteří byli starší pětačtyřiceti let, a ti už si tu maturitu dodělávat nemuseli. Zmírnit nyní požadavky na vzdělání je z našeho pohledu krok zpět, který nepřinese v podstatě vůbec nic pozitivního, a určitým způsobem by byla i narušena nějaká právní jistota a důvěra lidí v právní řád. Takže to je naše výhrada. Mohl bych k tomu hovořit i více.

A potom druhým bodem, který by nám, řekněme, udělal trošku problém, je bod 11. Víte, že jsme o něj zde svedli diskusi, a to je ten náš návrh, který řeší zavedení odchodného pro strážníky. Nakonec jsme většinově hlasovali, jak jsem zmínil, 141 pro ze 161 přítomných, a to odchodné jsme dali. Kolegové senátoři a senátorky teď došli k nové verzi a chtěli by, aby se to vyplácené odchodné nedanilo. To znamená, že by zůstalo v celých až šesti platech, jak tam je. Zde musím ale říci, že my se snažíme s kolegy sjednotit, řekněme, benefity pro strážníky obecních a městských policií se zdravotnickou záchrannou službou, kde už tento benefit je, a jsou to dvě složky, které pracují v náš prospěch společně i s policisty a s hasiči, kteří to odchodné, popřípadě výsluhy mají, a jsou ale i upraveny zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Takže pokud bychom teď zavedli u strážníků nedanění odchodného, tak očekávám, že by se v brzké době ozvali také kolegové ze zdravotnické záchranné služby, popřípadě státní úředníci, kteří odchodné ze zákona mají, ale mají ho také daněno.

Takže ve zkratce ty body. Předpokládám, že i pan kolega senátor je popřípadě ještě představí, a já vás požádám o setrvání původního návrhu a znovu o podporu poslanecké verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi za úvodní slovo a nyní budeme pokračovat vystoupením pana senátora Nytry, který jistě odůvodní stanovisko Senátu. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych se vás na rozdíl od svého předřečníka pokusil přesvědčit, abyste hlasovali pro senátní verzi. Jenom si dovolím opravit. Těch bodů je celkem 13, ale nebojte, z toho 9 bodů se týká právě zmiňovaného odchodného.

Já jsem si velice pozorně prostudoval diskusi v Poslanecké sněmovně, když jste jednali o tomto návrhu zákona, a diskuse nebyla jednosměrná. Můžeme tady diskutovat o tom, jestli má odchodné stabilizační charakter, nebo nemá stabilizační charakter. V prvních dvou letech tomu tak určitě nebude, ale budiž. My jsme se rozhodli upravit to odchodné v tom stylu, že za prvé, a to je i zkušenost nebo reakce z městských policií od ředitelů, se kterými jsem se bavil, to vršení rozhodné doby, to znamená načítávání, může mít taky ten efekt, že například když má někdo odslouženo už u jedné obce deset, dvanáct let, tak ho u jiné obce jako městského strážníka nevezmou, protože by museli platit odchodné za tu jinou obec. Takže právě v rámci i té stabilizace jsme navrhli, aby rozhodná doba patnácti let platila pouze k jedné obci.

Já to budu zmiňovat dneska asi několikrát. Spravedlnost není z tohoto světa, absolutní spravedlnost. Pochopitelně když se někdo přestěhuje z jednoho konce republiky na druhý a bude chtít dál pracovat jako strážník obecní policie, tak tím přijde o ty odsloužené roky. Ale troufám si tvrdit, že těchhle těch případů bude málo.

Druhá změna u odchodného je právě ta podmínka 50 let, protože je v zájmu nabírat mladé lidi. A pak moc tomu nerozumím, když v podstatě platí obě dvě podmínky současně: 15 let práce u obecní policie a zároveň docílení 50 let věku.

A třetí podmínka - zdaňování. Ano, pan poslanec Ondráček zmiňoval, že by to bylo nespravedlivé a je to rozdílné od zdravotní záchranné služby. Na druhou stranu u bezpečnostních sborů to tak je. Když jsem si zjišťoval, jaký je průměrný plat u Městské policie v Ostravě, tak je to asi 36 000 Kč hrubého. Takže si myslím, že když už něco zavádíme, tak bychom to měli zavádět ve prospěch těch lidí. A pak je pochopitelně možné, že se tady objeví změna u odchodného u zdravotní záchranné služby. To se týká i té podmínky 50 let. Ale to není předmětem tohoto návrhu zákona.

Druhá oblast, která je, to je ta zmiňovaná maturita. Ano, já naprosto souhlasím s tím, že se nejdřív zavedla povinná maturita, teď by se měla zrušit. Ale ten pozměňovací návrh by vůbec nebyl na stole, kdyby stejnou cestou nešly bezpečnostní sbory, stejnou cestou nešla Policie České republiky, kde - teď mě neberte za slovo - jestli tři nebo čtyři roky platí, že policie do svých řad může brát občany bez maturity. A nejenom u policie. U vězeňské služby. U hasičského záchranného sboru taky byla spousta lidí, kteří si museli udělat maturitu, případně museli odejít. Mně nedává logiku, a nechci říct, že Policie České republiky je výše než obecní policie, ale i kdybychom dali mezi ně rovnítko, tak přece nemá logiku, aby u jedné policie platila striktní podmínka maturita, a u druhé neplatila. Je nutno přiznat, že u Policie České republiky se bavíme pouze o druhé tarifní třídě, to znamená té úplně nejnižší. Ale ta možnost tady je. Takže proč ji nemít i u obecní policie? Je pochopitelně na zvážení vedení města, vedení jednotlivých obecních policií, jestli tuto možnost využijí, nebo nevyužijí. Oni ji nemusejí využít. Oni se rozhodnou, že budou přijímat pouze občany s maturitou. To je jejich svaté právo. Ale jsou určitě malé obce, malá města, kde obecní policie funguje a mají nedostatek lidí. Navíc obecní policie se obecně setkávají s tím, že přecházejí lidé z obecní policie k Policii České republiky. A tím bychom to aspoň trošku vykompenzovali.

Třetí návrh se týká prokazování totožnosti, protože občan, když bude prokazovat svou totožnost obecní policii, tak musí dokonce - a pod sankcí na základě tohoto zákona - musí prokázat dokonce další věci, které si ten strážník obecní policie může ověřit v registrech. Takže tady tato změna pouze dává do souladu naprosto přesně prokazování totožnosti tak, jak občan musí prokazovat svou totožnost vůči příslušníku Policie České republiky.

Čtvrtou změnou je ukládání pokut za přestupky. Tam pouze vypouštíme jednu věc, a to je, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně vykonává oprávnění a povinnosti strážníka, aniž by k tomu byla oprávněna podle tohoto zákona, protože tenhle ten požadavek je už uveden v zákoně číslo (hledá ve svých papírech), a teď nemůžu najít ten zákon, ale je to zákon o trestním zákoníku, kde je pokuta 20 000 za tento přestupek, kdežto tady tímto zákonem se zavádí pokuta 3 000 Kč.

A poslední změnou je nepřímá novela zákona o obcích, kdy v podstatě stejná ustanovení, která jsou vkládána do tohoto zákona, konkrétně do § 28b, tak jsou uvedena v zákoně o obcích.

Takže rekapitulace. Těch změn je celkem pět. Začnu od těch nejméně závažných. Je to ta nepřímá novela o obcích. Vůbec nic se nezmění, protože už je to v zákoně o obcích uvedeno. Je to ukládání pokut za přestupek, kdy v tomto případě by v podstatě za jeden a tentýž přestupek byla možná dvojí sankce, jedna podle tohoto zákona a druhá podle přestupkového zákona. Třetí je prokazování totožnosti, kdy občan by musel strážníkovi obecní policie prokazovat více údajů než příslušníkovi Policie České republiky. Pak pochopitelně ta problematická maturita. A nakonec úprava odchodného.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si vás požádat o podporu senátní verze. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu senátoru Nytrovi. A než otevřu rozpravu, tak se zeptám zpravodajů výborů, které se tím zabývaly v Poslanecké sněmovně, zda se chtějí vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Zpravodajem garančního výboru, výboru pro bezpečnost, byl pan poslanec Josef Bělica, zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jan Schiller. Má někdo zájem se vyjádřit? Nemá. Tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se prosím někdo z poslankyň a poslanců z místa do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Než všichni přijdou z předsálí, přednesu návrh usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 550/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 550/9." Myslím, že jsme připraveni na hlasování. (Hluk v sále.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 186 poslanců, pro 6, proti 82. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců, souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů máme nastaven.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 550/8."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 186 poslanců, pro 154, proti 2. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji zástupci navrhovatele a končím projednávání tohoto bodu.

Přistoupíme nyní k projednávání bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP