Středa 27. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

70.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 841/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, pan poslanec se hlásí.

 

Poslanec Josef Kott: Já pouze pro stenozáznam. Při vydání mám na sjetině pro a hlasoval jsem proti. Nechci zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji. To je pro zápis. Budu pokračovat. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí paní Alena Schillerová, kterou prosím, aby se ujala slova. (V sále je rušno.)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi stručně představit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já vás přeruším, jestli dovolíte. Poprosím všechny poslance v tomto sále, aby se ztišili a přenesli své diskuse do předsálí. Děkuji. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh zákona je opětovně předkládán poté, co nebyl jako sněmovní tisk číslo 580 po vrácení Senátem přijat Poslaneckou sněmovnou. Jedná se tedy do značné míry o totožný návrh, pouze s dílčími korekcemi.

Předložený návrh zákona je mimo jiné realizací projektu Moje daně - moderní a jednoduché -, jehož realizace je spolu s podporou zjednodušení a elektronizace daňového systému a obecně veřejné správy jedním z bodů programového prohlášení vlády. Kromě řady dílčích změn problematiky daňového procesu, které jsou reakcí na vývoj aplikační praxe a judikatury, jsou těžištěm návrhu zákona čtyři základní témata, a sice podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Oproti sněmovnímu tisku číslo 580 byly v návrhu zákona provedeny změny, které kompromisním způsobem upravují témata, která byla původní předloze vytýkána zde na půdě Poslanecké sněmovny ze strany opozice, a zapracovávají některé změny, které požadoval Senát. Jedná se zejména o tyto úpravy:

Bylo vypuštěno faktické prodloužení lhůty pro vrácení daňových odpočtů z 30 na 45 dnů. V případě konkludentního stanovení daňového odpočtu bude zachován stávající stav, který s ohledem na současnou ekonomickou a sociální situaci tolik nezasahuje do cash flow plátců daně z přidané hodnoty. Tím bude odstraněn hlavní důvod pro nesouhlasný postoj opozice, čili nebude se provádět u takzvané vracení nesporné části nadměrného odpočtu té vrácení části před vyměřením, ale až v rámci vyměření, čili v průběhu daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností.

V návaznosti na to dochází k úpravě institutu, tedy zálohy na daňový odpočet tak, aby byl posuzován tak, jak už jsem řekla, v průběhu daňové kontroly nebo postupu odstranění pochybností.

Nově dojde k zavedení možnosti individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, které dnes není možné. Jde o zapracování námětu pana poslance Skopečka, který s touto myšlenkou přišel v rámci projednávání sněmovního tisku 580, a naplnění mého slibu zařadit toto téma do nejbližší novely daňového řádu.

Bude navrácena plošná tolerance, po kterou nevzniká úrok z prodlení. V současnosti tato tolerance činí čtyři pracovní dny a v původním návrhu měla být vypuštěna a nahrazena stupňovitou tolerancí. Nyní se do návrhu zákona vrací ve zkrácené kompromisní délce tří kalendářních dnů při současném zachování zmíněné stupňovité tolerance.

Dojde ke zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně na dvojnásobek po dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána v rámci exekučního řízení. Tato změna nalezne uplatnění v případě exekuce na základě nezákonného zajišťovacího příkazu. Formát takzvaných formulářových podání bude nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financí a zároveň bude výslovně vyjádřeno, že v případě podrobností údajů o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu a dalších údajů nezbytných pro správu daní bude vydání vyhlášky obligatorní.

Dojde k vypuštění změny, která měla připustit, aby správce daně, který pořizuje obrazový nebo zvukový záznam o této skutečnosti, nemusel předem uvědomit osoby, které se tohoto úkonu účastní, pokud by to neumožňovaly povaha a okolnosti úkonu.

S ohledem na časový rámec dalšího legislativního procesu se navrhuje stanovit účinnost zákona od 1. ledna 2021, což zajistí dostatečnou legisvakanci pro realizaci navrhovaných změn. Tomu je přizpůsobeno přechodné ustanovení týkající se prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání tak, aby bylo možné tento benefit využít již pro podání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2020.

Návrh zákona byl předem diskutován se zástupci opozičních politických stran a Senátu, zejména s panem senátorem Goláněm, autorem většiny změn navržených Senátem, s Komorou daňových poradců, jmenovitě panem Ing. Hajduškem a Svazem obchodu a cestovního ruchu, AMSP, Hospodářskou komorou a dalšími. Dovolím si tvrdit, že dohodnuté změny učinily z návrhu zákona nekonfliktní předlohu. Zároveň věřím, že ostatní témata jsme již podrobně prodiskutovali při předchozím projednání návrhu zákona. Proto navrhuji - zda mohu, neporušuji jednací řád? - aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem již v prvním čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Miroslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Ono v podstatě to základní tady řekla paní ministryně. Mnoho se v tomto návrhu vlastně nezměnilo. Byly do něj zapracovány připomínky jak Senátu, tak ale i připomínky z odborných svazů a komor.

Oproti tomu tisku 580, jak si určitě vzpomínáte, který tady neprošel, tak v podstatě jsou tam zapracované připomínky. Mezi ně patří zejména zachování třicetidenní lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů. Současně však došlo oproti původnímu návrhu ke zvýšení minimálního limitu pro vznik nároku na zálohu v nesporné části odpočtu z 10 na 50 tisíc.

Je tam zachování toleranční doby při placení daní, pouze dojde k jejímu zkrácení ze čtyř pracovních dnů na tři kalendářní dny. Jistě si vzpomínáte, vy, kteří jste se tím zabývali, že v tom původním návrhu, v tom tisku 580, tam byla vypuštěná.

Nově je tam zavedení možnosti individuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového tvrzení, které dnes není možné. Možnost prominutí bude posuzována na základě individuální žádosti poplatníka s ohledem na závažnost důvodů.

Dále je tam zachování dvojnásobné výše úroků za dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána, a formát tzv. formulářových podání pak má být nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financí.

To jsou v podstatě ty připomínky, které byly zapracovány oproti tomu předchozímu návrhu v tisku 580.

Jak už tady bylo řečeno, vláda navrhla, aby tisk 841 byl Poslaneckou sněmovnou projednán v režimu dle § 90, tedy aby s ním Poslanecká sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, paní zpravodajko a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já nechci opakovat tu debatu, kterou jsme tady prodělali v prvním, ve druhém, ve třetím čtení i v okamžiku, kdy přišel návrh ze Senátu. Jenom velmi stručně zrekapituluji to, co jsem říkal ve všech těchto případech, že je velká škoda, že nepochybně moderní rekodifikace, velmi kvalitní ve většině svého textu, je zatížena několika minami v neprospěch podnikatelského prostředí. Snažili jsme se s kolegy z opozice změnit to celou řadou pozměňovacích návrhů, snažil se to změnit i Senát. Bohužel vůle ke kompromisu byla minimální. Kdyby byla taková vůle ke kompromisu, s jakou teď zpracovatel přistoupil k tomuto návrhu, tak jsme to mohli mít dávno za sebou. Mohli jsme to schválit už v tom minulém tisku a Senát by zcela jistě nic nevrátil.

Já chci ocenit, že paní ministryně šla tentokrát jinou cestou než na sílu, že opravdu zvolila cestu kompromisu, že ty nejkřiklavější momenty, které nám bránily ve schválení té normy, tam již nejsou. To je také důvod, proč zcela jistě nechceme vetovat § 90, zejména z obavy, že kdyby to šlo do výborů, tak by si mohla vládní většina ještě nějaké ty kompromisy rozmyslet. To bych nerad, takže jsem přesvědčen, že je namístě to ještě dnes do 19 hodin schválit a mít to konečně za sebou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Munzar, pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já budu velice stručný, on toho spoustu řekl pan poslanec Kalousek vaším prostřednictvím. Já si jenom dovolím zareagovat na úvodní slovo paní ministryně, když řekla, že je to prakticky totožný návrh. No naštěstí to není prakticky totožný návrh, protože kdyby to byl prakticky totožný návrh, tak tady znova otvíráme debatu, jak je prodloužení vratek odpočtu DPH o 15 dnů nevýhodné pro daňové subjekty a podobně. Naštěstí skutečně nám dneska vláda předkládá návrh, který je oproštěný od těch neuralgických bodů, o kterých jsme tady diskutovali a které my jsme považovali za velké ohrožení podnikatelského prostředí. My jsme tomu rádi. A já jenom musím konstatovat, že kdyby byly přijaty tehdy naše pozměňovací návrhy nebo byl přijat návrh ze Senátu, tak už to mohlo být dávno schváleno.

Ale my také nebudeme vetovat zrychlené projednávání podle § 90 a jsme rádi, že jsme se dostali po tom boji, který byl možná zbytečně dlouhý ze strany vlády, k tomuto návrhu. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se taky chtěl vyjádřit za náš klub SPD k daňovému řádu. Už to tady zaznělo, také si myslíme, že je veliká škoda, že Ministerstvo financí, potažmo paní ministryně zarputile odmítala všechny pozměňovací návrhy, byť skutečně vedly k tomu, aby se ten daňový řád skutečně stal moderním legislativním nástrojem. V podstatě to dopadlo, jak to dopadlo, takže to tady řešíme znovu.

Je pravda, že ty připomínky zapracovány byly, dokonce i můj pozměňovací návrh, který ponechával původně tři dny pro opoždění tvrzení daně, které bylo možné promítnout, takže jsem rád, že se to tam objevilo. Samozřejmě může být diskutabilní ta výše těch 50 tisíc při té vratce zálohy, jestli to není limitující. Co možná je trošku problém, tak úroky. Pokud stát zadržuje vratku daně, tak platí menší úrok, než když zase dluží ten poplatník. Mělo by to být nastejno, dle mého názoru.

Nicméně tento daňový řád skutečně zapracoval drtivou většinu těch připomínek, které tady zaznívaly, a myslím si, že si podporu zasluhuje. Nicméně my budeme hlasovat proti § 90. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Martínek a pak pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já musím říct, že jsem rád, že vláda poté, co znemožnila přijetí vlastně toho senátního návrhu, přišla s tímto konsenzuálním návrhem, na kterém jsme se shodli, který ponechává ty kvalitní věci, které tam jsou, které podporují digitalizaci. Je tam návrh, např. můj návrh na prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání, což určitě bude pozitivně motivovat po vzoru dalších evropských zemí lidi k větší elektronické komunikaci s veřejnou správou. A je tam plno dalších věcí, které podpoří digitalizaci v České republice. Jsou tam např. benefity pro držitele datových schránek, již nebude nutné vše dělat přes datovou schránku, tak jak to bylo povinné doteď. Je to taková určitá liberalizace, která by mohla odblokovat v mysli plno lidí to, proč si nechtějí zřídit zatím datovou schránku, protože ta negativa schválením tohoto zákona odpadají.

My nebudeme tento zákon nijak blokovat, budeme rádi, když bude schválen klidně i dnes. Takže ještě jednou - jsem rád, že jsme s tím přišli, že jsme se tady domluvili na konsenzu, který obsahuje věci, které podpoří digitalizaci, které budou doopravdy pro občany České republiky a snad i pro státní rozpočet tím, že se právě ušetří náklady na administraci, archivaci a další. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Skopeček, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji vám za slovo. Já ten zákon chci zhodnotit tak, že je to po dlouhé době ze strany vlády a ze strany paní ministryně financí zákon, který nijak nekomplikuje podnikatelům život, což je světlá výjimka, ale buďme za ni rádi. Třeba se dočkáme toho, že přijdou i další. Z tohoto důvodu, že je to takto skvělá výjimka, která na rozdíl od ostatních zákonů této vlády nemá ambici komplikovat život podnikatelům, tak ten zákon schválíme. Jsme i pro to, aby se schválil ještě dnes, tedy ve zkrácené lhůtě.

Rovněž oceňuji, že řadu podnětů, řadu připomínek, které zazněly při projednávání té prvotní verze, paní ministryně do té nové verze zákona zapracovala. Je samozřejmě jenom škoda, že jsme se na těch kompromisech nemohli dohodnout před těmi pár týdny nebo měsíci zpátky. Ten zákon v podobné podobě, respektive v obdobné podobě, mohl být dávno přijat a mohli jsme se vyhnout tomu, že ten legislativní proces je takto dlouhý a dostáváme se k tomu rozumnému kompromisu takto klikatou cestou.

Takže děkuji za to. Je to i výsledek několika - asi dvou - videokonferencí zástupců jednotlivých parlamentních stran. Není důvod ten zákon neschválit. Já se spíše obávám, že pokud bychom ho otevřeli do vícero čtení, že by v něm mohly přibýt nějaké pozměňovací návrhy, které by si vzpomněly na tu původní verzi zákona a ten život podnikatelům by komplikovaly. Takže pojďme to rychle schválit, než si to paní ministryně rozmyslí a zase začne život podnikatelům komplikovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Adamec a pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, já jenom velmi krátce k předešlému hlasování o vydání naší paní kolegyně. Já mám na sjetině ano, ale chtěl jsem hlasovat ne. Takže pokud je to jenom pro stenozáznam, nechci zpochybňovat hlasování, ale rozhodně já jsem znám tím, že zásadně své kolegy nevydávám. A v tomto případě to není výjimka. Pokud jsem se umáčkl, omlouvám se, ale mělo to být ne.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Viděl jsem přihlášeného pana předsedu Stanjuru, ale ten odešel ze sálu a není tady, takže já v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem. Já přivolám poslance. A nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Já vás odhlásím. Přihlaste se prosím všichni svými identifikačními kartami.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 841 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58. Přihlášeno 146 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 15. Návrh byl přijat. Tudíž konstatuji, že bylo rozhodnuto v jednání pokračovat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci - žádné nevidím přihlášené, takže končím podrobnou rozpravu. Znovu se zeptám na případná závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 841."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a paní zpravodajce.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP