Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

299.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Pan předseda volební komise Martin Kolovratník má slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Toto je nový volební bod. Budeme obsazovat jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Konstatuji, že 4. května rezignovala na členství v NKÚ paní doktorka Hana Píchová a v souladu se zákonem proces této volby probíhá tak, že kandidáta nově Sněmovně navrhuje k posouzení nebo ke zvolení přímo prezident NKÚ pan Ing. Miloslav Kala. Pan prezident zaslal dopis, zaslal nový návrh a nominuje pana Ing. Michala Šmucra. Tuto nominaci, dopis včetně životopisu, jsme obdrželi z NKÚ 22. května. Nominační dopis i životopis kandidáta jsme předali jak předsedům poslaneckých klubů, tak členům volební komise. Volební komise tento návrh přijala v usnesení formou per rollam 25. května.

Tady vás v rychlosti s obsahem toho usnesení číslo 157 seznámím pro stenozáznam:

1. Volební komise pověřuje předsedu, aby seznámil Sněmovnu s návrhem kandidáta na volbu člena NKÚ, tak jak ho předložil prezident NKÚ. Je to tedy pan Ing. Michal Šmucr.

2. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou a jednokolovou. Za malou chvíli vysvětlím.

3. Nově, pokud bude zvolen, tak nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Tady ještě vysvětlení k tomu způsobu volby. Je to ustálený postup v tomto případě, kdy nevybíráme z více kandidátů, ale pouze tou naší tajnou volbou posuzujeme, jestli souhlasíme, nebo nesouhlasíme s tím návrhem, který jsme od prezidenta Kaly obdrželi. To znamená, volební komise v tomto případě - a je to tedy ustálený postup - navrhuje volbu tajnou, ale pouze jednokolovou, kdy kandidáta Sněmovna buď potvrdí, nebo nepotvrdí. Jak jsem řekl, v případě, že tedy by byl potvrzen, tak se ujímá funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a po rozpravě musíme rozhodnout o tom, jestli Sněmovna souhlasí s navrženým způsobem volby, tedy volbou tajnou a jednokolovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Černohorský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den, vážení kolegové. V tuto chvíli se opět scházíme nad volbou člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Když si projdeme, co členové kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu vlastně dělají, to znamená, kontrolují hospodaření s prostředky státu, když je tam nějaký rozpor, tak celé kolegium se potom následně vypořádává s připomínkami, tak když si projdu - oproti tomu třeba, když jsme zvolili pana Kynšta - tak když si srovnám jeho životopis a životopis současného kandidáta, kolegy z SPD, tak mně tam naprosto chybí jakákoliv zkušenost s kontrolní činností.

Může být sice zasloužilým ředitelem gymnázia, ale to z dlouhodobého hlediska neopravňuje, nebo nedává ty kompetence k tomu, aby ten člověk byl schopen vést kontroly auditorů Nejvyššího kontrolního úřadu, aby byl schopen provádět různé právní analýzy. Protože v některých případech se jedná například o chybné metodiky, může se jednat například i o chyby ve vyhláškách. A z tohoto pohledu - (Poslanci v sále si stěžují, že neslyší vzhledem k tomu, že řečník má na obličeji roušku. Poslanec Černohorský si ji tedy sundavá.)

Já začnu lehce zpětně - (reakce v sále) - nebojte, tak dlouhý zas nebudu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid ve sněmovně. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Jde mi tedy hlavně o to, že z mého pohledu u tohoto kandidáta chybí dlouhodobé zkušenosti s jakoukoliv kontrolní činností. Pokud se podíváte zpětně, tak pan kolega Koníček, i přestože to byl kandidát zástupců KSČM, tak měl dlouhodobé zkušenosti s kontrolními závěry, spolupracoval s Nejvyšším kontrolním úřadem.

Když se podíváme na životopis pana Kynšta, tak ten měl velmi výrazné zkušenosti, dlouhou dobu nás reprezentoval jako Českou republiku u Evropského účetního dvora. A adekvátním způsobem bychom měli být nároční i na následující kandidáty, které umisťujeme do Nejvyššího kontrolního úřadu, tak aby tam zůstala ta nezávislost a hlavně odbornost těch závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu. Protože to jsou materiály, na základě kterých jsme následně schopni provádět různá nápravná opatření, ať už se to týká zákonů, ať se to týká různých opatření či návrhů, které potom následně ministerstvo zapracovává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu volební komise, aby volby proběhly jako volba tajná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přihlášeno 179 poslanců, pro 113, proti 21. Návrh jsme přijali.

 

Pane předsedo, prosím ještě o pokyny.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Na vydávání hlasovacích lístků nechám ještě delší dobu, abyste se nemuseli mačkat v té frontě. Takže 22 minut, do 13.00 bude volební místnost otevřena. Výsledky bych standardně oznámil ve 14.30 před zahájením odpolední části Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přerušuji tento bod a končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Členům organizačního výboru sděluji, že výbor se sejde ve 12.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hezké odpoledne. Zahajuji tedy odpolední blok jednání schůze Poslanecké sněmovny. Já nejprve přečtu omluvy. Takže mezi 14.30 a 19. hodinou se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.

S náhradní kartou hlasuje místopředseda Vojtěch Pikal, karta č. 19.

Dále místopředseda Sněmovny Petr Fiala se omlouvá mezi 14.30 a 18. hodinou z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Marek Výborný se omlouvá od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. A pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů.

A nyní, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Týká se to dvou bodů, Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie a Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já za slovo děkuji. Přeji dobré odpoledne.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP