Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

381.
Návrh na zřízení komise Poslanecké sněmovny
pro hodnocení účinnosti vládní pomoci

Prosím, aby se slova ujal za navrhovatele pan poslanec Zbyněk Stanjura. A prosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, mé úvodní slovo bude poměrně krátké. Já jsem o důvodech této komise mluvil jak na grémiu Poslanecké sněmovny, tak minulý týden v úterý, kdy jsme ten bod zařadili do programu. Takže já v souladu s § 47 pak řeknu, že navrhuji, a přednesu to potom v rozpravě, navrhuji tato usnesení:

Poslanecká komise - Poslanecká sněmovna zřizuje dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu účinnosti vládní pomoci v rámci Covid.

Za druhé - Poslanecká sněmovna stanoví, že počet členů komise je 9, a to na základě paritního zastoupení poslaneckých klubů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím, abyste se ujal role zpravodaje a od stolku zpravodajů sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Zároveň vás poprosím, abyste předal návrh usnesení, já ho tady nemám. Ptám se, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy. (Dotaz z pléna.) Bude i podrobná rozprava, ano. Pokud se do všeobecné rozpravy v tuto chvíli nikdo nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě. Pokud tomu tak není, tak v tuto chvíli nezazněly návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže otevírám rozpravu podrobnou, do které také nemám přihlášky, nicméně pan zpravodaj se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych s dovolením zopakoval ta usnesení, která jsem uvedl v úvodním slově, navržená usnesení:

Poslanecká komise zřizuje dočasnou komisi Sněmovny pro - (Hlasy: Špatně, Poslanecká sněmovna.) Sněmovna, omlouvám se.

a) Poslanecká sněmovna zřizuje dočasnou komisi pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci Covid.

b) Poslanecká sněmovna stanoví, že počet členů komise je 9, a to na základě paritního zastoupení poslaneckých klubů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je tedy návrh usnesení. Já se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak já svolám kolegy do sálu, je zde žádost o odhlášení, já vás také odhlásím. Podrobnou rozpravu tedy končím, protože se nikdo do ní nehlásí, a budeme hlasovat, pokud ještě není zájem o závěrečné slovo ze strany zpravodaje. Není. V tom případě budeme hlasovat o přednesených návrzích usnesení. Já jsem svolal kolegy do sálu, protože ještě přicházejí, tak ještě chvíli posečkáme. (Krátká prodleva. Otázka z pléna: Co se děje?) Počet přihlášených se nám ještě stále neustálil. Nicméně vypadá to, že již všichni, kteří chtěli dorazit do sálu, dorazili, takže můžeme hlasovat.

Byl představen jediný návrh usnesení, takže není potřeba hlasovat o proceduře. Zeptám se do sálu, jestli je zájem o to načíst usnesení znovu pro ty, kteří jej neslyšeli. Ale nevypadá to, že by někdo měl zájem o to, abychom usnesení načítali znovu, takže já můžu zahájit...

 

Já tedy zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 166 je přihlášeno 160 poslanců a poslankyň, pro 136, proti 1. Usnesení tedy bylo přijato, komisi jsme zřídili.

 

Já věřím, že v rámci volební komise se poté vyhlásí termíny, a tento bod v tuto chvíli končím.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, který jsme zařadili na tento moment, a to je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP