Úterý 16. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

389.
Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
/sněmovní tisk 868/2/ - vrácený Senátem

Sněmovní tisk 868/2 vrácený Senátem. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 868/3. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty.

Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Goláně a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Všechny přítomné poprosím, asi už popáté, o klid v sále. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. (Předsedající zvoní pro utišení v sále.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po krátké době se opět vracíme k návrhu, který má stanovit právní rámec pro kompenzace nákladů, které poskytovatelům zdravotních služeb vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění COVID-19. Na úvod jen připomenu, že návrh ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost tyto náklady kompenzovat, a zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky, která stanoví způsob výpočtu těchto kompenzací pro případ, že by se příslušní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb se zdravotními pojišťovnami nedohodli jinak.

V rámci schvalování návrhu v Poslanecké sněmovně byl materiál doplněn o odpuštění plateb pojistného na sociální pojištění pro poskytovatele lékárenské péče, kteří mají do 15 zaměstnanců, což se stalo tématem při projednávání návrhu zákona v Senátu. Senát rozhodl, že dotčenou úpravu vyjme z návrhu připraveného Ministerstvem zdravotnictví a v rozšířené podobě, kdy by se daná výjimka zjednodušeně řečeno vztahovala na lékárny ne o 15, ale o 25 zaměstnancích, jej vloží do návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí. Za mě s tímto mohu souhlasit, protože skutečně si myslím, že je namístě řešit toto v příslušném tisku, který budeme projednávat zanedlouho, kam skutečně patří. Myslím si, že v tomto směru ten návrh, jak je postoupený Senátem, by měl být schválen Poslaneckou sněmovnou.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona, to bych chtěl znovu zopakovat, je pro české zdravotnictví vysoce potřebný. V případě segmentu poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž se obvykle každoroční vyúčtování zdravotních služeb neprovádí, jelikož nemají stanovené zálohy, je situace problematická v tuto chvíli, neboť u nich pokles produkce se projeví a projevuje prakticky okamžitě. Jedná se zejména o poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Tyto segmenty se potýkají s vážnými ekonomickými problémy, a proto se počítá s tím, že budou dotčeným poskytovatelům vyplaceny zálohy na kompenzaci ihned po schválení předloženého návrhu zákona, a následně tedy i příslušné kompenzační vyhlášky, která mimo jiné je již ve finální fázi meziresortního připomínkového řízení, se všemi segmenty je velmi detailně o ní jednáno a jsou připomínky zapracovány tak, aby vyhláška mohla být vydána skutečně s termínem účinnosti od 1. 7. 2020, tak jak bylo avizováno a přislíbeno.

Dámy a pánové, prosím tedy o podporu návrhu zákona ve znění, tak jak byl postoupen, nebo schválen tedy a pozměněn Senátem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Svoji omluvu ruší pan poslanec Běhounek. Už to stihl a je přítomen, jak mi přišel říct.

Tak a já poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předložené - pardon - aby se slova ujal pan senátor Tomáš Goláň. Máte slovo.

 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr tady řekl všechno. Senát se snažil legislativně vyčistit ten proces, to znamená, že tu normu, která se týká lékáren, přeřadil na základě mého pozměňovacího návrhu do zákona, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. A protože pan navrhovatel řekl, že podporuje tuto verzi, tak vás prosím, abyste ji podpořili také a hlasovali pro ni.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkuji panu senátorovi za velmi krátké úvodní slovo. Já se ptám, zda se ještě chce vyjádřit k návrhu paní poslankyně Věra Adámková jako zpravodajka zdravotního výboru. Nemá zájem o vystoupení. Tak v tom případě otevírám rozpravu a pan poslanec Kaňkovský se hlásí z místa jako první. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k senátní vratce, k sněmovnímu tisku 868.

Asi si pamatujete na poměrně vypjatou diskusi právě týkající se prominutí pojistného na sociální zabezpečení u lékárníků, v podstatě u provozovatelů lékáren, kteří budou mít malý počet zaměstnanců. Licitovali jsme tady vlastně o tom maximálním počtu těch zaměstnanců. Já jsem tady navrhoval vlastně čtyři verze, nejprve 50, což neprošlo, potom 25, 15 a 10. Nakonec prošla ta kompromisní varianta do maxima 15 zaměstnanců. Tak to šlo vlastně v tomto návrhu zákona směrem do Senátu.

Je potřeba také říci, že skutečně se to v rámci projednávání zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, že to tam v podstatě bylo trošičku navíc, protože my jsme v tu chvíli už neměli jinou možnost, při projednávání toho původního zákona, sněmovní tisk 875, na toto téma nedošlo. Vláda se tím nezabývala a v podstatě se předpokládalo, že se lékárnám bude kompenzovat v rámci právě těch hrazených zdravotních služeb. Bohužel ten původní návrh kompenzační vyhlášky úhradové tu druhou možnost, jak lékárníkům kompenzovat vlastně jejich ušlé příjmy, kompenzoval jenom velmi málo v rámci toho takzvaného signálního kódu, jednání ještě dále probíhají. Ale pro pomoc těm nejmenším lékárnám je skutečně nejlepším způsobem promítnout to do těch odvodů na sociální pojištění, tak jako jiným malým firmám.

Já jsem rád, že se toho senátoři chopili a že se pokusili ještě vrátit do hry to maximum těch 25 zaměstnanců. Bohužel z legislativního hlediska v tom vznikl trošku guláš, protože jsme teď vlastně v rozjednaných dvou zákonech. A právě proto jsme se dneska snažili společně s Piráty navrhnout, abychom prvně hlasovali o tom předmětném návrhu zákona, kterého se to týká, a to je to prominutí sociálního pojištění, kde je navržený Senátem vlastně jiný způsob, těch 25, maximum 25 zaměstnanců. Tím, že jsme to otočili, stojíme v tuto chvíli před poměrně složitou situací i procesně.

Z důvodu předběžné opatrnosti proto klub KDU-ČSL nepodpoří u tohoto návrhu zákona, tedy teď projednávaného tisku 868, tu senátní verzi, protože chceme, aby těm malým lékárnám bylo alespoň v nějaké podobě pomoženo. A reálně hrozí, že kdyby potom neprošla ta senátní verze tisku 875, tak se vlastně na lékárníky, na ty malé provozovatele lékáren, úplně vykašleme. A to si myslím, že je špatně. Tedy za klub KDU-ČSL u tohoto tisku podpoříme sněmovní verzi a potom podpoříme senátní verzi u toho tisku 875, tedy do toho maxima 25 zaměstnanců.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. (Zaznívá gong.) A my tedy přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. (Zaznívá gong.) Přivolávám kolegy z předsálí. Nemám, co bych přečetl za omluvy, že bych využil volný čas. (Do jednací sálu přicházejí a přibíhají poslanci z předsálí.) Ale určitě dám prostor všem, aby se mohli zúčastnit hlasování. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. (Zaznívá gong.)

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020, podle sněmovního tisku 868/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 868/3.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 214. Přihlášeno je 188, pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto tisku.

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP