Úterý 16. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

370.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Prosím, aby se za navrhovatele slova ujal pan poslanec Robert Králíček. (Hluk v sále je velký!) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, současná mocenská mezinárodní politika využívá k dosažení svých cílů řady otevřených i skrytých aktivit celého spektra nástrojů a operací, které jsou známy pod pojmem hybridní hrozby. Tyto střety se odehrávají v oblasti diplomatické, informační, ekonomické, finanční a legislativní. Rizika přicházejí v podobě působení cizí moci, kybernetických útoků, energetického a surovinového ohrožení, průmyslové bezpečnosti, terorismu a nelegální migrace. Páteří tohoto působení jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivnit, dezorientovat a v cílených segmentech společnosti ovlivňovat, měnit, vytvářet názory, postoje, a dokonce aktivizovat cílené skupiny osob.

Dezinformace není lež. Stačí pracovat jen selektivně s informacemi, nastolovat veřejnou agendu, kreativně pracovat s distribučními kanály, posouvat kontexty a podobně, aby v důsledky tyto aktivity zásadním způsobem ovlivnily veřejné mínění, vychýlily demokratickou debatu, demokratické procesy a v neposlední řadě ohrozily bezpečnost a suverenitu České republiky.

Náš bezpečnostní systém tyto hrozby reflektuje, nicméně s turbulentním technologickým rozvojem akcelerují i způsoby modifikace dosud poznaných způsobů a děje se to daleko rychleji, než je schopnost jakéhokoliv státu na tento proces adekvátně reagovat. Stálá komise pro hybridní hrozby může být politickou parlamentní podporou, která v případě potřeby dokáže okamžitě přijímat a iniciovat legislativní rozhodnutí tak, aby se nebezpečí z prodlení a reaktivní doba zkrátily na nejmenší možnou míru. V podrobné rozpravě tedy navrhnu usnesení o zřízení stálé komise pro hybridní hrozby s paritním zastoupením politických stran zvolených do Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste se mnou od stolku zpravodajů sledoval všeobecnou rozpravu. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou jsem právě otevřel. Do podrobné rozpravy se hlásí pan navrhovatel, pan poslanec Králíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Děkuji za slovo. Jak jsem zmínil ve své řeči v obecné rozpravě, navrhuji tedy usnesení Poslanecké sněmovny ze 49. schůze ze dne 16. června 2020 k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby a způsobu jejího ustanovení nebo volby.

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje dle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stálou komisi Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby skládající se z devíti poslanců;

II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady paritního zastoupení všech poslaneckých klubů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení, jak ho před okamžikem přednesl pan poslanec Králíček. Přeje si někdo ještě, aby bylo usnesení znovu přečteno? Ne. Budeme hlasovat. Všichni jsme slyšeli o čem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 218, přihlášeno 177 poslanců, pro 136, proti 9. Konstatuji, že jsme návrh přijali a komisi jsme zřídili.

 

Děkuji panu poslanci Králíčkovi.

 

Otevírám další bod. Je to bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP