(17.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže já nemám tady čas na to, abych šel do detailů, ale upozorňuji na to, že tohle je velmi zjednodušené shrnutí podstatných faktů toho, co se tady dneska utkává. A je mi to velice líto, ale Rusko je dneska v tomto velmi špatným partnerem, nehraje s námi poctivou hru a my bychom si toho měli být vědomi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vás musím přerušit, protože je 17 hodin, což je čas, kam jsme zařadili napevno jiné body. Já tento bod přerušuji ve všeobecné rozpravě. Přihlášeni jsou pan poslanec Žáček, pan poslanec Mihola a poté pan poslanec Rakušan.

S přednostním právem mezi body, prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, kolegyně, kolegové, děkuji vám za věcnou a férovou debatu bez nějakého křiku a osočování. Ale myslím si, že je naší povinností tento bod, chápu, že ne dnes, máme pevně zařazený jiný bod, ale prostě dotáhnout do konce. Tedy požádám našeho pana předsedu poslaneckého klubu, aby se s ostatními předsedy poslaneckých klubů dohodl na tom, aby daný bod v brzké době, abychom měli nějakou kontinuitu naší debaty, byl zařazen na program, a to pevně. A to pokud možno v takovém čase, aby skutečně byla příležitost dotáhnout ho do konce, nechat kolegy se vyjádřit a dojít k nějakému finálnímu usnesení. Ještě jednou děkuji za vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tento bod 379 je tedy přerušen do projednání bodů, které jsou zařazeny teď na 17. hodinu. Což jsou dva body.

 

Prvním z nich je bod číslo 18. Já ho v tuto chvíli otevírám.

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 514/ - druhé čtení

Z pověření vlády by předložený návrh zákona uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman, kterého mezi námi vítám. Prosím, ujměte se slova. Požádám sněmovnu o klid! A pane ministře, máte slovo. (Hluk a neklid neustává.)

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná novela provádí transpozici směrnice EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely na základě dodatečných -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vás stěží slyším, takže si dovolím sněmovnu požádat o klid, případně kolegy, kteří něco řeší, aby to řešili v předsálí. (Hlouček diskutujících poslanců ČSSD.) Prosím, pokračujte.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji, pane předsedající. Předkládaná novela provádí transpozici směrnice EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely na základě dodatečných požadavků Evropské komise.

V návaznosti na diskusi týkající se množíren psů novela zavádí definici množírny, zavádí evidenční a informační povinnosti při prodeji a darování štěňat, tzv. evidenční list vrhu štěněte. Rozšiřuje okruh subjektů, na které se tyto povinnosti chovatelů vztahují, vedle podnikatelů, chovatelských sdružení a jejich členů i na chovatele tří a více fen. Základní povinnosti při rozmnožování psů a koček platí pro všechny chovatele.

Novela dále stanoví zakázané činnosti s vybranými druhy šelem a lidoopy, zejména mazlení a venčení na veřejném prostranství. Zpřísňuje podmínky jejich chovu, zejména velikost a vybavení prostor, zavádí kurzy k péči o tato zvířata.

Dalším cílem návrhu zákona je zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Nově bude Ministerstvo zemědělství hradit účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvíře na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených zákonem.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na své 32. schůzi 19. února 2020 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. V zemědělském výboru bylo přijato 16 pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pozměňovací návrhy se týkají zejména zákazu prodeje nebo předávání psa na veřejném prostranství, zákazu usmrcování zvířat zmrazováním, zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost osob při porážení zvířat. To jsou pozměňovací návrhy, které jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství a přispějí ke zkvalitnění návrhu, a proto s nimi souhlasím.

Současně podporuji rozhodnutí zemědělského výboru, který nepřijal pozměňovací návrh týkající se zákazu klecových chovů nosnic. Nechme spotřebitele, ať on rozhodne, z jakého chovu vejce preferuje. Pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů nosnic, domnívám se, že by měl být stanoven jednotně v celé Evropské unii. Zákaz stanovený pouze pro Českou republiku zhorší konkurenceschopnost našich zemědělců, přičemž vejce z klecových chovů se budou k nám dovážet.

Pro úplnost ještě uvedu, že pozměňovací návrh týkající se problematiky práva vstupu Police ČR do obydlí v případě důvodného podezření, že se tam nachází týrané zvíře, byl projednán výborem pro životní prostředí, přičemž Ministerstvo zemědělství toto řešení podporuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Usnesení zemědělského výboru byla doručena jako sněmovní tisky 514/1 a 514/3. Výbor pro životní prostředí předložil usnesení, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 514/2 a dále předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 514/4.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik, informoval nás o projednání ve výboru a případné návrhy odůvodnil. Prosím. A prosím znovu sněmovnu o klid!

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych vás v krátkosti a velké stručnosti seznámil s usnesením zemědělského výboru číslo 156 ze 32. schůze dne 19. února 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 514.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Jindřicha Fialky, zpravodajské zprávě poslance Pavla Kováčika a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 514, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. - Je tam zhruba 12 stran pozměňovacích návrhů, které až na jeden pan ministr zde pozitivně přijal.

II. Výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře PS případně navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95/2002 zákona o jednacím řádu PS.

III. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR - což jsem právě učinil.

IV. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Paní a pánové, tolik usnesení zemědělského výboru a já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Doufám, že vám aspoň někteří kolegové věnovali pozornost.

Nyní prosím zpravodajku výboru pro životní prostředí, paní poslankyni Karlu Maříkovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru, případné pozměňovacími návrhy odůvodnila. A znovu vyzývám poslance, aby přesunuli své diskuse případně do předsálí! Nebo ty debatní kroužky rozpustili! Zejména poslance v levé části sálu bych chtěl vyzvat k většímu klidu! Děkuji. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP