(9.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Propad produkce poskytnuté zdravotní péče bude podle provedených modelací v jednotlivých segmentech zdravotní péče rozdílný. U některých segmentů je za dobu nejpřísnějších opatření proti šíření epidemie nulová produkce, což se týká například lázeňské léčebně rehabilitační péče. Segment akutní lůžkové péče je za to období zhruba na 30 až 50 % produkce v porovnání se stejným obdobím minulého roku, naopak segment domácí paliativní péče vykazuje zvýšení produkce oproti minulému roku.

Smyslem připravované právní úpravy je tedy zohlednit výpadek produkce zdravotních služeb způsobený částečně poklesem poptávky, částečně vládními opatřeními a částečně opatřeními samotných poskytovatelů na ochranu personálu, a dále zohlednit také vyšší náklady poskytovatelů zdravotních služeb, které v souvislosti epidemií onemocnění COVID-19 museli tito poskytovatelé nutně vynaložit. Toho bude dosaženo snižováním celoročních produkčních cílů nutných pro obdržení plné výše úhrady, plánované pro poskytovatele na rok 2020 a dále zvyšováním úhrad za jednotlivé zdravotní služby. Je také třeba poskytovatele motivovat k obnovení poskytování péče a zajištění dostupnosti zdravotních služeb, což bude provedeno úpravou úhradových mechanismů směrem k posílení motivační výkonové složky úhrad.

Řešení pro konkrétní segmenty bude navrženo tak, aby zohledňovalo jeho specifika, to znamená očekávaný pokles produkce, stávající úhradové mechanismy a optimální motivaci pro poskytování zdravotních služeb pro zbytek roku 2020. Kromě toho obzvláště v nemocnicích je třeba kompenzovat náklady spojené s péčí o pacienty s onemocněním COVID-19, v důsledku čehož systém veřejného zdravotního pojištění oproti plánovaným výdajům na rok 2020 očekává zvýšení výdajů o zhruba 5 mld. korun.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona je zcela nezbytné přijmout co nejdříve, a to zejména proto, že při změnách celoroční výše úhrad je podstatné, aby se poskytovatelé novému nastavení úhradových mechanismů mohli co nejdříve začít přizpůsobovat a plánovat podle něj produkci zdravotních služeb na zbytek roku 2020. Na základě současných odhadů lze očekávat, že nenaplněná produkce poskytovatelů zdravotních služeb bude za celý rok ve výši zhruba 30,5 mld. korun. Například nemocnice by bez změny v úhradových mechanismech přišly o 22 mld. korun, protože jim při vytváření kapacity pro pacienty s onemocněním COVID-19 znatelně poklesla elektivní péče, nicméně náklady na mzdy personálu a další fixní provozní náklady prakticky nepoklesly.

V případě segmentu poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž se obvykle každoroční vyúčtování zdravotních služeb neprovádí, jelikož nemají stanovené zálohy, je ovšem situace problematická již v roce 2020. Jedná se zejména o poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Tyto segmenty se potýkají s vážnými ekonomickými problémy již v tuto chvíli, a proto se počítá s tím, že budou dotčeným poskytovatelům vypláceny zálohy na kompenzaci již v průběhu tohoto roku. Je tedy nezbytné zajistit vyplácení těchto záloh co nejdříve, jinak hrozí vážné hospodářské dopady sektoru zdravotnictví. Bez urychleného přijetí tohoto zákona by zmíněné segmenty přišly o zhruba 2,6 mld. korun a hrozilo by ukončení činnosti mnoha poskytovatelů, což by výrazně negativně ovlivnilo dostupnost péče pro pacienty v následujících měsících. Tato skutečnost by samozřejmě posléze značně zkomplikovala také poskytování péče v dalších segmentech.

Z tohoto důvodu, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, prosím, abychom skutečně tento návrh schválili tak, jak je předložen, a mohli jsme stabilizovat české zdravotnictví, a vnesli jasné predikce a jasnou jistotu do jednotlivých segmentů, s čím mohou počítat, pokud jde o úhrady z veřejného zdravotního pojištění v tomto roce.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Výbor pro zdravotnictví, jemuž byl návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 868/1. Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro zdravotnictví poslankyně Věra Adámková, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, velmi rychle jenom zrekapituluji, protože vím, že všichni víte, o čem se jedná. Tento bod jsme projednávali minulý týden, a protože se jedná o zákon, který vlastně umožňuje, aby nebylo dále postupováno podle schválených zdravotně pojistných plánů pojišťoven, a mohla tak být proplacena zdravotní péče zdravotnickým zařízením i v době té pandemie, která ji samozřejmě omezila, tak tady došlo k diskusi, kdy bylo potom jednomyslně přijato, že předtím bude ještě zdravotní výbor seznámen s návrhem úhradové vyhlášky pro toto nové období.

To se opravdu stalo, zdravotní výbor se sešel na mimořádné schůzi ve středu tohoto týdne, kde došlo opět k diskusi. Byli jsme seznámeni s pracovním návrhem té vyhlášky, a to proto, že tato vyhláška dále pokračuje do diskuse se všemi zástupci poskytovatelů zdravotní péče. Ve finální podobě ještě není. Na místě se zúčastnili zástupci jak lékařské, tak lékárenské veřejnosti.

Poslední informace z 11 hodin včerejšího dne, kdy mi psal SMS pan prezident Krebs, což je pro ty, kteří se v tom nevyznají, prezident lékárnické komory, kde mi píše, že jsou v jednání s panem ministrem a domluvili se na nějakých nových financích v úhradové vyhlášce, což by jim vyhovovalo, a v tom případě že by pouze prosil, abychom se my postarali o ty nejmenší lékárny. Problémem, který se potom řešil, byla definice nejmenší lékárny. Po dohodě s bývalým viceprezidentem lékárnické komory je deset pracovních úvazků málo a bude tak, pokud vím, dále pokračováno.

Co se týče usnesení, která přijal zdravotní výbor, znovu vám je přečtu a přečtu vám i ta nová, v jaké fázi se to nachází.

Usnesení, které bylo k návrhu tohoto zákona - opakuji znovu:

I. Výbor pro zdravotnictví navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona.

II. Navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona.

III. Navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději - tehdy - 26. května do 19 hodin. - Toto je nyní passé, protože jsme samozřejmě vyhověli požadavkům Sněmovny.

IV. Žádá Ministerstvo zdravotnictví o předložení finální verze kompenzační úhradové vyhlášky pro rok 2020 do dvou týdnů - což se tedy stalo v té pracovní verzi do středy tohoto týdne.

V. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19, sněmovní tisk 868.

VI. Zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Věru Adámkovou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny.

VII. Zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Věru Adámkovou, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Ve středu, kdy se sešla mimořádná schůze výboru a byla tam předložena tato vyhláška, přijal výbor pro zdravotnictví toto usnesení ke kompenzační vyhlášce:

Po úvodním slovu ministra zdravotnictví pana Mgr. Vojtěcha a diskusi výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

I. bere na vědomí předložený návrh vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby v roce 2020;

II. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví České republiky diskusi se zástupci všech poskytovatelů zdravotní péče před přijetím finální verze vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad;

III. žádá Ministerstvo zdravotnictví o předložení finální verze vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzací do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 výboru pro zdravotnictví do pondělí 22. června tohoto roku.

Dále přijal výbor pro zdravotnictví několik doprovodných usnesení.

Za prvé - usnesení ke kompenzační vyhlášce: Výbor pro zdravotnictví žádá Ministerstvo zdravotnictví České republiky o bezodkladné zahájení diskuse se všemi zdravotními pojišťovnami o participaci na navýšení rozpočtu fondu pro podporu malých a jedinečných lékáren, které fungovaly během pandemie COVID-19. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP